COA wil contract AZC verlengen PZC Bonden blokkeren wegen in strijd om betere bouw-CAO Burghse vraagt behoud Vroonweg omwille van route naar ziekenhuis Minister spoort Belgen aan jodiumpil te halen 11 Verzoek om vijftien mensen extra op te vangen in Burgh-Haamstede Doodsoorzaak Portugees nog steeds onbekend Jaloerse ex krijgt geldstraf Rustpunten voor fietsers Fietser gewond bij aanrijding Waterwingebied Ouddorp open Stremmingen Zeelandbrug Zeeuw gekozen in raad Amsterdam agenda Informatieavond borstvoeding Oud-BB'er De Boer overleden WCT krijgt kade van 2600 meter woensdag 24 april 2002 I door Famke van Loon BURGH-HAAMSTEDE - Het Centraal Orgaan Opvang Asiel zoekers (COA) wil de deuren van het asielzoekerscentrum in Burgh-Haamstede openhou den. Het plan is de vergunning voor het AZC opnieuw met vijf jaar te verlengen. Het COA heeft de gemeente Schouwen-Duive- land tevens gevraagd 290 in plaats van de huidige 275 te mo gen opvangen. Het is uiteindelijk aan de ge meenteraad deze verlenging goed te keuren. Voordat de raadsleden zich over het voor stel buigen, hebben C. de Mooij, TERNEUZEN - De doodsoor zaak van de 41-jarige Portugees die in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag levenloos op straat werd aangetroffen in de Nieuwstraat in Terneuzen, is pas over enkele maanden be kend. Dat meldt politiewoordvoerder Jan van Mourick nadat gisteren in het gerechtelij k laboratorium in Rijswijk sectie is uitgevoerd op het lichaam van de man. De patholoog-anatoom heeft niet vast kunnen stellen waar- aan de Portugees is overleden. Daarom is aanvullend laborato riumonderzoek nodig, aldus Van Mourick. Het kan wel enke le maanden duren voordat de re sultaten bekend zijn. De politiewoordvoerder wil niet vooruitlopen op het laboratori umonderzoek door te specule ren over de doodsoorzaak van de man. Hij doet daar dan ook geen enkele mededeling over. Vermoedelijk is de Portugees echter een natuurlijke dood ge storven. Hij werd tijdens café bezoek in de Terneuzense bin nenstad onwel en liep vervolgens naar buiten, waar hij in elkaar zakte. regiomanager van het COA, en burgemeester J. Asselbergs de plannen met de bewoners van het Westschouwse dorp bespro ken. Deze lij ken een hernieuwde vergunning voor de komende vijf jaar niet te blokkeren. Al vraagt een enkeling zich af of het kleine 'uitbreidinkje' wel kan. omdat 275 asielzoekers in 1992 'als uiterste limiet' is afge sproken. Ruim tien jaar geleden is het toenmalig christelijk conferen tiecentrum aan de Hogeweg in Burgh-Haamstede omgebouwd tot opvangcentrum voor maxi maal 275 asielzoekers. Aanvan kelijk voor vijf jaar is de vergun ning in 1997 in samenspraak met bewoners voor vijf jaar ver lengd. Op 20 augustus verloopt de huidige overeenkomst op nieuw. Het COA heeft de ge meente voorgesteld het contract met vijf jaar te verlengen. Regiomanager van het COA, De Mooij, legt uit dat dit verzoek is gedaan op basis van een evalua tie over de gang van zaken. „Daarin is gekeken hoe het de afgelopen vijf jaar gelopen is. Gebleken is dat het AZC in grote lijnen geen grote problemen in de omgeving veroorzaakt." Burgemeester Asselbergs on derschrijft deze opvatting: ,,Ik wil niet de indruk wekken dat er nooit wat gebeurt, maar ik krijg geen signalen dat er structurele problemen zijn. Niet van de po litie, en ook niet van de werk groep." Reorganisatie Naast de verlenging van het contract heeft het COA de ge meente tevens gevraagd het maximaal aantal op te vangen asielzoekers in Burgh-Haam stede te vergroten van 275 naar Het COA en de gemeente zijn van plan de vergunning voor het AZC in Burgh-Haamstede met vijf jaar te verlengen. foto Marijke Folkertsma 290 mensen. Hiervoor hoeft geen nieuwbouw gedaan te worden. Door een reorganisatie in het centrum zijn een aantal kantoor- en medische ruimten vrijgekomen, waar mensen op gevangen kunnen worden. Het COA, zo verzekert De Mooij, kan die extra opvang goed ge bruiken. ,,De verwachting is dat (door de nieuwe vreemdelin genwet, red.) de benodigde ca paciteit beduidend minder zal worden, maar zover zijn we nog niet. We kunnen deze capaciteit niet missen." De bewoners Burgh-Haamste de horen echter tijdens de dorpsraadvergadering pas voor de eerste keer over deze kleine uitbreiding. Een van de aanwe zigen legt uit dat door het tu mult rond de komst van het AZC tien jaar geleden op grond van draagvlak 275 asielzoekers als 'uiterste limiet' is vastgesteld. Al hebben hij en anderen geen MIDDELBURG - De Middel burgse politierechter A. Ha- meete heeft gisteren een 37 - jari ge man uit die stad veroordeeld voor mishandeling en bedrei ging- Hij kreeg 600 euro boete. De Middelburger kon het niet ver kroppen dat zijn (intussen ex-) vriendin op 1 juli vorig jaar in Middelburg met een vreemde man, die later haar buurman bleek te zijn, op een terras zat. Vei'dachte wilde - door jaloezie gedreven - later bij haar thuis hierover opheldering vragen. Toen zij niet van plan bleek de deur open te doen, drong hij de woning binnen. Daar trof hij ook de buurman aan. Dat maak te hem zo kwaad dat hij erop ging slaan en het slachtoffer toevoegde: ,,Als je aan mijn vriendin zit, vermoord ik je." Hij vertelde acht jaar een relatie met zijn vriendin te hebben ge had. De politierechter conclu deerde dat de Middelburger j aloers was en zich niet had kun nen beheersen. „Als een vrouw met een vreemde man op het ter ras zit dan hoeft dit niet direct iets te betekenen", merkte Ha- meete op. bezwaar tegen de plannen, de vraag leeft wel waar de grens ligt. Zowel de Mooij als Assel bergs verzekeren dat 290 de 'ab solute limiet' is, simpelweg om dat het AZC niet meer mensen kan huisvesten. Asselbergs: „En het gaat om een zeer geringe aanpassing die - maar dat is mijn persoonlijke mening - geen draagvlak-grenzen zal door breken." Naar aanleiding van de bespre king in de dorpsraadvergade- ring zal het college met een voorstel voor contractverlen ging komen. De gemeenteraad mag dan beslissen of de vergun ning met vijf jaar wordt ver lengd en of de opvangplaatsen iets worden uitgebreid. ZIERIKZEE - De provincie stelt 2500 euro beschikbaar voor het plaatsen van rustvoorzieningen voor fietsers langs de pro vinciale wegen in de regio Noord-Zeeland. Het gaat om ban ken en tafels waar fietsers even kunnen rusten, iets eten of drinken en van het Zeeüwse panorama kunnen genieten. De voorzieningen passen in het Actieplan Fiets voor het vergro ten van de aantrekkelijkheid, de verkeersveiligheid en het comfort. Het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets wordt betrokken bij de verdere uitvoering en de communicatie rond dit project. Bij het plaatsen van de banken en tafels zal tevens een voor ziening voor het stallen van de fietsen worden gecreëerd. ZIERIKZEE - Een 68-jarige fietser uit Zierikzee heeft maan dagmiddag bij een aanrijding op de Laan van Saint Hilaire zijn onderbeen gebroken. Rond kwart over vier reed een 37-jarige automobiliste uit Burgh-Haamstede vanaf cle Hoofdpoortstraat over de Zierikzeese laan. De fietser wilde juist de weg oversteken. Omdat deze van tussen geparkeerd staande auto's de weg op kwam, zag de bestuurster de fietser te laat en kon hem niet meer ontwij kenBij de aanrij ding brak de fietser zijn onderbeen. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Goes. OUDDORP - Het waterwingebied in Ouddorp is weer open voor publiek. Delta Nutsbedrijven heeft de sluiting gisteren opgeheven. Wandelaars kunnen het gebied nu gratis betre den. Voorheen was een wandelkaart verplicht. Het hoofdpad is bovendien toegankelijk voor fietsers. Het waterwingebied was sinds 15 oktober gesloten. Dat gebeurde na de terroristi sche aanslag in New York. Delta besloot toen al haar water wingebieden in Zeeland en Noord-Brabant te sluiten en extra veiligheidsmaatregelen te nemen. De Brabantse gebieden waren al sinds medio november weer open. Het waterwinge bied bij Haamstede is voor Pasen al geopend. Nu zijn ook de aanpassingen in Ouddorp klaar. Behalve een verbetering van het veiligheidstoezicht is ook de afrastering van het terrein vervangen. Daarom kunnen er nu weer Charolais-runderen grazen. ZIERIKZEE - De Zeelandbrug is in de maand mei diverse ke ren 's nachts enkele uren gestremd voor het snelverkeer we gens het uitvoeren van onderhoud. De eerste stremming in de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 mei duurt van 24.00 tot 02.00 uur. In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 mei be gint de stremming ook om 24.00 uur en zal dan vijf uur duren. Verder zijn er korte stremmingen van tien minuten 's ochtends tussen half tien en tien uur op zaterdag 11 mei, vrijdag 17 en donderdag 30 mei. Tijdens langdurige stremmingen wordt het verkeer omgeleid via de weg over de stormvloedkering. Alleen spoedritten van de hulpdiensten worden dan op de Zeelandbrug toegelaten. AMSTERDAM - Jeroen de Graaf (26) wordt vandaag geïn stalleerd als gemeenteraadslid voor het CDA in Amsterdam. De zoon van dijkgraaf W. de Graaf van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen is daarmee het jongste raadslid van de Amstei'damse raad. De Graaf, afkomstig uit Axel, volgt Hes ter Mai j opZij werd vorige week geïnstalleerd als wethouder. door Jeffrey Kutterink KRUININGEN - Met wegblok kades en langzaam-aan-acties in Zeéuws-Vlaanderen en op de A58 vroegen de vakbonden gis teren opnieuw aandacht voor hun eisen voor hogere lonen in de bouw. De toegangswegen naar Dow Benelux bij Terneuzen werden I STREEKACTIVITEITEN BRUINISSE - In 't Opper, 14.00 uur: Ver koopmiddag Rode Kruis Duvelant; Visse rijmuseum en Oudheidskamer, 15.30 uur. Opening museumseizoen; BURGH - Sportpark DFS, 11.15 tot 212.00 uur: Sponsorloop leerlingen OBS De Kir- reweie voor Stichting RoParun; RENESSE - Kantoor Stichting Renesse, 9.30 uur: Openbare bestuursvergade ring; Dorpshuis, 20.00 uur: Toneelvoor stelling 'Fifty Fifty' door Jong Op Drift; REDACTIE SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax:(0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde (chef) Piet Kleemans Famke van Loon Ali Pankow Rudy Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl in de ochtendspits afgesloten en 's middags reden enkele tiental len auto's met een gangetje van twintig kilometer per uur over de A58 tussen de afslagen Krui- ningen en 's^Gravenpolder. Zestig bouwvakkers schreven zich gisteren in Sluiskil in als staker. In Zeeland zijn nu bijna zeshonderd bouwvakkers in staking. Nadat de meeste nieu we stakers zich in het Sluiskilse gemeenschapscentrum hadden gemeld, vertrokken zo'n dertig actievoei'ders in colonne naar het kantoor van Proverko in Terneuzen. Daar drongen de bondsbestuur- ders er bij één van de onderhan delaars namens de werkgevers in de bouw, op aan de CAO-on- derhandelingen zo snel moge lijk te hervatten. Prijscompensatie Na het oponthoud vex*trok de, behoorlijk ingekox-te, karavaan actievoerders naar Perkpolder om via Kruiningen naar 's-Gra venpolder te i'ijden. Bij de kerk in het Bevelandse dorp viex'den de leden van de bouwbonden dat 25 jaar geleden de automati sche prijscompensatie in de arbeidsvoox-waax-den wex'd op genomen. FNV-bestuux'der G. Yesildal: „Dat was destijds een geweldige dooi'braak. Zo'n ver worven recht mogen we ons niet laten afpakken." De stakingsleider was tevreden over de blokkade-acties. „We hebben ons goed laten zien in Zeeuws-Vlaanderen. De auto's stonden tussen half zeven en acht uur tot voorbij de sluizen bij Terneuzen en tot aan de N61 bij Ploek. Een enkele inzittende was het niet met de acties eens, maar ik heb veel meer opgesto ken duimen gezien." NIEUWERKERK - De Borst voedingsorganisatie La Leche League houdt woensdag 8 mei een informatieavond aan de Ooststraat 24 in Nieuwerkerk. Het thema is het oplossen en voorkomen van pi'oblemen bij het geven van borstvoeding. De avond, die om 20 uur begint, is bestemd voor (aanstaande) moeders. Baby's en pai*tnex"s zijn ook welkom. Als de plannen van de Regiovisie Schouwen-West worden uitgevoerd, is de Vroonweg in de nabije toekomst niet meer toegankelijk voor au toverkeer. foto Marijke Folkertsma door Ali Pankow RENESSE - P. van Damme-Briaire uit Burgh-Haamstede heeft het college van Ge deputeerde Staten in een brief te kennen ge geven zeer verbolgen te zijn over het voor nemen de Vroonweg tussen Renesse en Burgh-Haamstede te slopen. Zij uit in haar schriftelijke hartekreet haar bezorgdheid over het feit dat er volgens haar bij de pro vincie voor de vogels blijkbaar meer aan dacht is dan voor de mensen. „Had liever meer wei'k gemaakt om het zie kenhuis in Ziei'ikzee open te houden", schrijft Van Damme-Briaire aan GS. Zij be nadrukt hoe lang het duurt, voox-al tijdens de zomerdrukte, om van Schouwen naar het ziekenhuis in Goes te komen. GS schi'ijven in hun antwoord zich te kun nen voorstellen dat Van Damme-Briaire zich druk maakt over de plannen voor de Vroonweg in x^elatie met de ziekenhuispro blemen op Schouwen-Duiveland. Volgens GS echter kunnen beide zaken niet dix-ect met elkaar worden verbonden en liggen de ze onder-werpen iets genuanceerder. Zij lichten toe dat pas als de recreatieverdeel- weg een feit is, aan de sanex'ing van de Vroonweg zal worden gewei'kt. „Hiermee wordt het zeer waardevolle duingebied ont last en hersteld in zijn oude luister", aldus GS. Ook geeft dit college aan dat het duin gebied zonder autoverkeer aantrekkelijker wordt voor wandelaars en fietsers. GS ach ten sanering van de Vroonweg als onlosma kelijk onderdeel van de Regiovisie Schou wen-West een goede zaak. Verder geven zij aan een goede bereikbaar heid van het ziekenhuis zelf ook van essenti eel belang te achten. „Wij pi-oberen dan ook voor Zeeland een zo goed mogelijke situatie te realiseren. Het zal u echter bekend zijn dat daarmee het probleem van goede me- disch-specialistische zorg in een relatief groot en dun bevolkt gebied nog niet direct is opgelost", aldus het antwoox-d aan Van Damme-Briaii'e. GOES - J.R. de Boer uit Goes is zondag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was oud-hoofd Bescherming Bevolking (BB) in de regio Midden- en Noord- Zeeland. Daarnaast vervulde hij verschillende functies op kerkelijk en sociaal-maat schappelijk gebied. De Boer begon zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat. Via een functie bij Binnenlandse Za ken werd hij kringhoofd van de BB op Schouwen-Duive land en in 1972 van de x-egio Midden- en Noord-Zeeland. Bij zijn afscheid in mei 1985 werd hij benoemd tot Ridder i n de Ox'de van Oranje-Nassau, Buiten zijn dagelijkse werk zaamheden was De Boer op tal van teiTeinen actief. Zo was hij onder meer raadslid in Zierik zee voor de CHU. De laatste ja ren heeft hij zich, als kerk voogd van de Hervoxmde Gemeente, nadrukkelijk inge zet voor de jongste restauratie van de Grote of Maria Magda- lenakerk in Goes. Bekend is de grootscheepse kaartenactie uit 1995, die er toe leidde dat de rijksoverheid in 1996 de verlangde miljoe nen voor de ingrijpende op knapbeurt beschikbaar stelde. De Boer was voorzitter van de stichting die de vei'bouwing coördineerde en het godshuis nu exploiteert. Bij de officiële afronding van de restauratie, in november 2000, werd hij benoemd tot ere-voorzitter. De Boer wordt mox'gen in Mid- delbux'g gecremeex'd. Vooraf, om 13.30 uur, is er een rouw dienst in de Grote of Maxda Magdalenakerk. door Wout Bareman DOEL - Ruim twee miljoen Bel gen die in de buurt van kerncen trales wonen, krijgen deze week een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Antoine Duquesne spoort hen daarin aan om jodiumpillen in huis te halen. Het is een nieuwe poging de omwonenden van de kerncentrales in Doel en Tihan- ge en de kernparken in Mol, Dessel en Fleurus ervan te over tuigen dat de pillen van levens belang zijn bij een eventuele ca lamiteit in één van de centrales. Drie jaar geleden leverde een vergelijkbare campagne nau welijks x-eacties op. Toen ont ving een kleinere groep van zo'n 300.000 'buren' van de kerncen trales een brief. Het ministerie pakt de zaak nu grootser aan. De gevax'enzone is nu uitgebloeid van tien naar twintig kilometer rond de centrales. Het betekent dat nu twee miljoen mensen in 200 gemeenten een brief krij gen. Daarbij is met het oog op mogelijke grensovex-schrijden- de calamiteiten ook gekeken naar de ligging van Belgische gemeenten ten opzichte van de kerncentrales in Borssele en Chooz (Frankrijk). Risico Duquesne: „Ook al is de kans op een kernramp zeer klein, we kunnen het risico nooit hele maal uitsluiten en daarom is het goed de beschikbaarheid van de jodiumpillen nogmaals onder de aandacht van een groot pu bliek te brengen. Na zeven jaar politiek gekra keel besloot de Belgische rege ring in '99 eindelijk veertig mil joen pillen aan te schaffen. Het innemen van jodiumpillen voorkomt dat kankerverwek- kend radioactief jodium, dat vrijkomt bij een nucleair onge val, in de schildklier wordt op genomen. Direct na de eerste campagne, die bijna één miljoen euro kostte, luidden de apothe kers in de gevarenzones de noodklok: de belangstelling voor de pillen bleek nihil. Diezelfde ervaring hebben de Zeeuwse en West-Brabantse ge meenten in de directe omgeving van de kerncentrales van Doel en Borssele opgedaan. De GGD in Zeeland heeft al tien jaar een voorraad van meer dan een mil joen pillen in het magazijn en ook de gemeenten Reimex-swaal, Hulst en Hontenisse hebben flinke hoeveelheden pillen in voorraad. Ze kunnen op het ge meentehuis worden opgehaald, maar dat gebeurt sleclxts mond jesmaat. In Middelburg, Vlis- singen, Oostburg en Texmeuzen worden de pillen, als zich een calamiteit voordoet, door de brandweer verspreid. De houdbaarheidsdatum van de 'Nederlandse' pillen verliep eind '98, maar steekproeven we zen uit dat die datum probleem loos met een aantal jaren kon worden verlengd. VLISSINGEN - Het dage lijks provinciebestuur wil de Westerschelde Contai- nerterminal (WCT) voi- gens de oorspronkelijke plannen aanleggen. Dat wil zeggen: een kade van 2600 meter lengte. Deze opzet heeft de voor keur boven een eveneens in het milieueffecteffect bekeken minder ingrij pende variant, waai'bij ruim 300 meter van het strand van de Kaloot be houden blijft. In de afweging die de le den van Gedeputeerde Staten hebben gemaakt, zijn ze tot de slotsom ge komen dat een containei'- kade van 2600 lengte de gunstigste effecten heeft voor de Zeeuwse econo mie. Het milieuvoordeel van de kortere variant achten ze betrekkelijk. Ook al om dat hier maar één goede- renspoor op de WCT is voorzien, waardoor méér containers over de weg zullen moeten worden vervoerd dan in het geval van de langere kade. Op de tekening daarvoor staan twee goederenspo ren. Het streekplan van de provincie Zeeland moet worden gewijzigd om de aanleg van cle WCT moge lijk te maken. Het dage lijks provinciebestuur stelt de Staten voor daar bij te kiezen voor een kade van 2600 meter.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 47