Waterberging wijk moet ruimer Heel Dreischor krijgt een klimop fu intratuin Alleen echte bikkels slapen op straat Grondaankoop voor recreatieverdeelweg te elfder ure rond Provincie dwingt zwembadeigenaar tot legionella-onderzoek Studenten Verpleegkunde boos over reorganisatie Hennepkweek duur betaald Reimerswaal geeft ZMF toch weer geld zeeuwse almanak Randgevecht Waterschap komt op valreep met nieuw advies voor Noorderpolder Geraniums PZC waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 SCHOUWEN-DUIVELAND woensdag 24 april 2002 rinorRon Maqnée VLISSINGEN - De spandoe ken blijven voorlopig nog even opgerold. Maar boos zijn ze ze ker, de studenten Verpleeg kunde van de Hogeschool Zee land (HZ). De leerlingen zien helemaal niets in de grote reor ganisatie van de opleiding. Zeker de helft van de leraren, goed voor ongeveer tien forma tieplaatsen, krijgt een andere plaats in de HZ. Op de vrijge komen plekken komen nieuwe leraren. Studenten hbo-v zien echterniets in dereorganisatie. ,,De kwaliteit van de docenten die nu verdwijnen is gewoon heel goed. Er zit zelfs een huis arts tussen", aldus een boze eerstejaars student Saskia Toering.Al langer zijn er pro blemen met de opleiding ver pleegkunde van de hogeschool. Daarom besloot de HZ begin vorige maand tot drastische hervormingen. Een ingrijpend vernieuwingsplan moet een mogelijke sluiting van de op leiding voorkomen. Nog voor het begin van het nieuwe schooljaar moeten de verande ringen doorgevoerd zijn. Naast de omvorming van het team, komt er een nieuw onderwijs programma, afkomstig van de Rotterdamse verpleegkun- deopleiding. Deze opleiding staat bekend als de beste van het land. Bovendien is er ook een hoogleraar Verpleegkunde aangetrokken. Ondanks alle voorgenomen verbeteringen stuurde onderwijsminister Hermans enkele weken gele den nog een openbare waar schuwing naar het adres van de Hogeschool. Een actie die be stuursvoorzitter Mandos des tijds kwalificeerde als 'over dreven'. Uit een screening bleek dat de helft van de lera ren niet meer aan de criteria voldoet. Mandos: ,,Dat aantal viel mij ook wel tegen. Toch heb ik er ook begrip voor als mensen na jaren niet meer de juiste motivatie hebben." Voor de betrokken docenten wordt nieuw werk gezocht, binnen of buiten de hoge school. Maar volgens Mandos is er geen andere mogelijkheid om de opleiding te verbeteren: ,,Die rode kaart móet gewoon van tafel." door Famke van Loon BURGH-HAAMSTEDE - De aanleg van dezuidtak van de re creatieverdeelweg is gered. De gemeente Schouwen-Duive- land heeft te elfder ure een ak koord gesloten met drie grond eigenaren. In ruil voor de grond krijgen zij los van elkaar toe stemming voor de aanleg van een landschapscamping, een landbouwloods en 37 extra klei ne kampeereenheden. Omdat Gedeputeerde Staten in middels ook een 'verklaring van geen bezwaar' voor de zogehe ten artikel-19-procedure heb ben afgegeven, kunnen de voor bereidingen voor de realisatie van de weg nu snel afgerond worden. De bedoeling is binnen een maand de bestekken voor de klaar te hebben, zodat zo moge lijk nog voor de zomer met de daadwerkelijke aanleg begon nen kan worden. De opluchting straalt van het college af. Met landbouwbedrijf Padmos is overeenstemming be reikt én met landbouwbedrijf Boot en fruitgaardbedrijf Van der Maas heeft de gemeente in tentie-overeenkomsten afge sloten over de aankoop van gronden. Percelen die noodza kelijk zijn om de zuidtak van de recreatieverdeelweg tussen Burgh-Haamstede en Renesse te kunnen realiseren. De drie ei genaren wilden de grond echter niet alleen omzetten in klinken de munt, maar bonden aan de verkoop ook andere voorwaar den vast. „Het is een wai'e tour de force geweest", meent demis sionair wethouder C. Veerhoek. Hoewel de provincie de grond verwerving voor de weg voor zijn rekening neemt, was de gemeente nodig om de gestelde voorwaarden goed te keuren. Met de getekende overeenkom sten is dat nu in kannen en kruiken. Padmos krijgt toe stemming voor een 'landschap achtige camping met zestig een heden', Boot mag een land- bouwloods neerzetten en het fruitgaardbedrijf Van der Maas groeit met 37 extra kampeer eenheden. „Daarmee is veilig gesteld dat de grond wordt overgedragen." Deze zekerheid over de recreatieverdeelweg komt om vijf voor twaalf. De weg, die steevast als één van de kernprojecten van de Regiovisie Schouwen-West wordt betiteld, moet vóór 1 maart 2003 aange legd zijn. Tenminste, wanneer gemeente en provincie geen rijksbijdrage van ruim twee miljoen euro willen mislopen op de totale aanlegkosten van iets meer dan vijf miljoen euro. Wel iswaar zijn de planologische procedures - vooruitlopend op de grondonderhandelingen - al een eind op streek gebracht, maar zonder bezit van die laat ste percelen kon er geen schep de grond in. Groen licht Het is nu aan de provincie het stokje van de gemeente weer over te nemen. Gedeputeerde Staten zal volgende week groen licht geven voor de gesloten overeenkomsten. Omdat nu te vens alle andere zienswijzen van tafel zijn, staat niets de aan leg van dit deel van de recreatie verdeelweg nog in de weg. Al leen archeologische vondsten bij graafwerkzaamheden kun nen nog roet in het eten gooien. Veerhoek: „Maar het is niet een gebied waar we bijzondere vondsten verwachten. Wij heb ben nu keurig op tijd de zaakjes voor elkaar. De weg ligt vrij voor de aanbesteding; die zal eind deze maand of begin volgende maand plaatsvinden." MIDDELBURG - Een 31-jarige man uit Goes is gisteren in Mid delburg conform de eis veroor deeld tot 1500 euro boete. De Goesenaar had een hennepkwe kerij opgezet om zijn financiële problemen op te lossen. door Marcel Modde BRUJNISSE - De provincie Zeeland dreigt de eigenaar van camping Onze Hoeve in Brui- nisse met een dwangsom. Hij heeft verzuimd de installaties van zijn zwembad te onderzoe ken op een mogelijke besmet ting met de legionellabacterie. De recreatie-ondernemer krijgt vier weken de tijd alsnog aan de verplichting te voldoen. De provincie maande in februa ri ongeveer vijftig beheerders van zwem- en badgelegenheden tot actie, omdat ze geen risico analyse en eventueel beheers plan hadden ingediend. De ei genaren van zwembaden in Bruinisse, Nieuwvliet en IJzen- dijke waren ook gisteren nog in gebreke gebleven. Voor Gede puteerde Staten was dat de re den een zogeheten last onder dwangsom op te leggen. Tegelij kertijd is de officier van justitie in Middelburg op de hoogte ge steld van de overtredingen. Verplicht Badinrichtingen en zwembaden zijn per 1 december 2000 wette- lij k verplicht tenminste één keer per drie jaar de installaties te onderzoeken op een eventuele besmetting met de legionella bacterie. Blijkt er sprake van een ver hoogd risico, dan moet er een beheersplan komen om dat pro bleem te verhelpen. In hun brief aan R. Collie van Onze Hoeve wijzen GS op de bedenkelijke opstelling van de eigenaar Er waren diverse verzoeken en waarschuwingen voor nodig om Collie te bewegen contact op te nemen met de provincie, con stateren GS. Bij die gelegenheid voerde hij aan te hebben begrepen dat een analyse enkel kan worden uit gevoerd bij een zwembad dat in gebruik is. Na opheldering van dat misverstand zegde de cam pingeigenaar toe direct actie te zullen ondernemen. In de prak tijk heeft dat tot dusver echter nog niks opgeleverd, motivex'en GS hun besluit nu overgegaan tot het opleggen van een dwang som. Collie krijgt vier weken de tijd alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Slaagt hij daar niet in, dan kost hem dat honderd euro per dag, met een maximum van duizend euro. De hoogte van de dwangsom is gebaseerd op het financiële voordeel dat de campingeige naar heeft van het niet laten op stellen van een risico-analyse en een eventueel beheersplan. KRUININGEN - De gemeente Reimerswaal geeft de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) voor het eerst in jaren weer subsidie. Reimerswaal was, nadat het ze ven jaar geleden stopte met het verstrekken van subsidie, de enige Zeeuwse gemeente waar van ZMF niets kreeg. Een jaren lange kille verhouding tussen beide organisaties was het ge- volg. De gemeente vindt, nu ZMF steeds vaker om advies wordt gevraagd, dat een subsidie weer op zijn plaats is en geeft de ko mende jaren steeds vijfhonderd Korstjes opeten of niet, altijd weer een strijdpunt bij jonge kinderen. In dat Vlissingse gezin krijgt de tweejarige Stijn nog wat ruimte. Hij eet zijn brood met graagtemaar laat de korstjes steevast links liggen. Dat mag, al wordt er wel eens een poging tot over reding gedaan. Zodat hij gis teren zijn vader nog maar eens geduldig uitlegde waar om hij de randjes van zijn brood toch echt niet in de mond kan steken. „Die zijn te lief." HET GROENE WARENHUIS Maandag 29 april geopend, dinsdag 30 april (Koninginnedag) gesloten door Ali Pankowen Famke van Loon ZIERIKZEE - Het waterschap Zeeuwse Eilanden komt op de valreep met nieuwe adviezen voor de waterberging in Noor derpolder. Werd aanvankelijk een waterberging van 6,5 pro cent geadviseerd, nu gaat het waterschap plotseling uit van ruinx 9 procent. Aanleiding voor die vexTuiming zijn de nieuwe gegevens die de gemeente en het stedebouw kundig bureau vorige week heb ben verstrekt over het percenta ge verhard oppervlak binnen Noorderpolder. Bij dat oppervlak gaat het om de verharde terreinen rondom de woningen. In Noordeipolder blijkt hét percentage daarvan aanzienlijk hoger dan het ge middelde van 30 procent dat meestal geldt binnen een nieuwbouwwijk. Bij de opstel ling van het masterplan Noor- derpolder werd uitgegaan van dat gemiddelde, maar bij exacte berekening blijkt het om 48 pro cent te gaan. Deze gegevens zijn pas kort ge leden op tafel gekomen. Voor het waterschap waren ze aanlei ding de berekeningen voor de gewenste waterberging in deze wijk bij te stellen. Het water schap acht nu een waterberging van minstens 9,3 pincent nood zakelijk, maar juicht het toe als de waterpartij in de praktijk nog wat groter zal worden. De nieuwe cijfers vloeien vooit uit besprekingen in de gemeen teraad over het master-plan voor de nieuwbouwwijk. De daarin voorgestelde alternatieven voor de eerder afgewezen woonto rens en de omvang van de water partij leverden in de commissie ruimtelijke ordening kritiek op van diverse raadsfracties. Het CDA wees het voorstel volledig van de hand. De fracties van GroenLinks, Christenunie, Leefbaar Schou- wen-Duiveland en Alert! wil den nader onderzoek naar de cijfers voor de benodigde wa terberging. „Naai- aanleiding van die vra gen hebben we het plan nog eens goed doorgeakkerd", zegt wet houder C. Veerhoek. Hij wilde het totale verharde oppervlakte exact in beeld hebben. „Als ik die vreag niet had gehad, was dit waarschijnlijk nooit zo pre cies uitgerekend", aldus de wet houder. Volgens hem is die wa terpartij in Noorderpolder 'hartstikke hard' nodig. Zoge heten waterkanskaarten tonen aan dat de nieuwbouwwijk ei genlijk op een ongunstig terrein is bedacht. Secretaris M. Pon van de bewo nersvereniging Noorderpolder, die zich eerder al fel kantte te gen de woontorens, is verbolgen over het feit dat er ter elfder ure nieuwe gegevens op tafel ko men. Pon vex-wijt Veerhoek 'cre atief water-boekhouden'. Hij heeft ook bezwaar tegen de al ternatieve bouwplannen van dertig appartementen in drie wooncomplexen als begrenzing van de waterpartij. De read moet morgen een besluit nemen over het masterplan. Veerhoek vindt dat 'het water is gebruikt' om de voltooiing van het mas terplan Noorderpolder te frus- treren en te rekken. Hij gaat e:rvan uit dat de raad met de re cente cijfers voldoende geïnfor meerd is en de voorstellen voor de alternatieven voor de woon torens gewoon gekozen en vast gesteld kunnen worden morgen. „Ik wil nota bene als water bouwkundig ingenieur niet in mijn laatste raadsvergadering op water onderuit gekegeld worden." Advertentie Feyenoordsupporters lagen al vanaf maandagmiddag in Zierikzee in de rij voor één van de goed zevenduizend vrijkaarten die gisteren lan delijk beschikbaar waren voor de cupfinale. foto Marijke Folkertsma koffie en bier, waar buurtgeno ten het groepje straatslapers op heeft getrakteerd, verzekerd hij. „Ik moet er gewoon bij zijn! In 1974 was de laatste keer dat Feyenoórd in een internationale cupfinale zat. Zoiets maak je misschien nooit meer mee." Uitlaatklep De collectieve boosheid over de gold- en silverkaarthouders van Feyenoord blijkt kort voor het opengaan van de ticketbox die dinsdagochtend een dankbax-e uitlaatklep. Mensen in bezit van zo'n abonnement hebben voor- i'ang bij het verspreiden van de slechts enkele duizenden toe gangskaarten die de club van de LTEFA tot haar beschikking heeft gekregen. „De helft van de kaartjes gaat zo naar een stelle tje eikels; bobo's, clie anders nooit naar een wedstrijd komen kijken. Echte supporters die ie dere thuiswedstrijd bezoeken en twee dagen voor de deur lig gen voor een kaartje, hebben niks", fulmineert Jeroen Göbel, één van de diehards uit het ge zelschap. Hem gaat het niet puur om de sfeer in de Kuip. „Ben je besodemieterd! Ik koop een sjaal van de finale en als Feyenoord verliest, pleur ik 'em gelijk weer weg. Wie wil daar nou aan herinnerd worden?" Klokslag negen uur schakelt winkelier Marco Viergever de verbinding met de Feyenoorcl- computer in. Na verschillende mislukte pogingen, stijgt de on rust onder het groepje zichtbaar naar het kookpunt. Dan klinkt het verlossende woord: „Hij heeft er negen; het lukt!" Vrij wel direct daarna weet Vierge ver beslag te leggen op nog eens zes plaatsen. Voor de toonbank ontstaat een vreugdedans, de ontlading van dagen zenuwen. Klinks lot is bekend: „Ik zit er bij. Yes!" Ruzie over wie het meeste recht heeft op de kaarten, is er niet. Onderling is direct afgesproken dat de volharding van de langst wachtenden wordt gerespec teerd. In die volgorde hebben ze elkaar een nummer gegeven. Binnen zeven minuten is alles uitver- kocht. Karsten Verkaart uit Zie rikzee grijpt naast de pot. Hij was nummer 24 en wist dus al dat het lastig zou worden. Maar: „Ik heb zelf een silvercard en dus al een kaartje. Ik stond hier voor mijn vadei". Jammer voor hem..." diverse kleuren stekgeranium door Marcel Modde ZIERIKZEE - „Dit is nog erger dan je trouwdag! Die onzeker heid of het allemaal wel door gaat. Shit man, echt niet gezond meer!" Zijn ogen staan schich tig. Luttele minuten scheidden Bruënaar Edwin Klink gisteren van zijn lot: wel of geen kaartje voor de cupfinale Feyenoord- Borussia Dortmund. Maandagmiddag twee uur bou wen de eerste fans hun bivak op voor de tabakswinkel aan het Ziei'ikzeese Havenpark. Al snel groeit het groepje kameraden uit tot 25, stuk voor stuk vastbe raden zich in ieder geval de kans op een plek in het Rotterdamse voetbalstadion op 8 mei niet te laten ontnemen. Slapen doen ze in hun auto's, danwel op straat. „Alleen de echte bikkels", ver wijst George Geluk uit Bruinis se naar zijn plaatsgenoot, „lig gen op straat." Het merendeel van de fanatieke supporters is komen afzakken uit Nieuw- en Oud-Beijerland. Geconfronteerd met het feit dat zich voor het voor hen ver trouwde voorverkooppunt al eerder die dag een flinke rij had gevormd, hebben ze alle ticket boxen in de omgeving afgebeld. De Feyenoordkoorts had op dat moment in Zierikzee nog niet toegeslagen. 'Bingo!', dachten Mare Baas en zijn kornuiten. Negen kaarten zouden erin Zie rikzee zeker te scoren moeten zijn. Het maximum dat per tic ketbox in één keer kan worden gereserveerd via de computer, mits je tijdig in het systeem raakt. Een aantal voorverkoopadres sen, waaronder een in Middel burg", is dichtgebleven uit angst voor vernielingen van teleurge stelde supporters. Dat vergroot de kansen voor de doorbijters dus ietsjes. Baas staat stijf van de zenuwen. De pijn in de buik is niet van de bitterballen, chips, door Ali Pankow DREISCHOR - Iii Dreischor, het groenste dorp van Europa, werden gisteravond huis-aan- huis hedera's, oftewel klimop planten, uitgedeeld. Leden van de werkgroep Entente Florale brachten gisteravond met hulp van middelbare scholieren zo wel in het dorp als in het buiten gebied de planten bij alle inwo ners aan huis. „Al doen we dan dit jaar niet mee met een officiële wedstrijd, we hebben als 'groenste dorp van Europa' natuurlijk wel een naam hoog te houden", zegt voorzitster M. vanderHoi-stvan de werkgroep. Ze benadrukt dat de titel, die Dreischor vorig jaar verwierf in het Ierse Ennis, nog tot half september van kracht blijft. In samenwex-king met de VW Schouwen-Duiveland en de ge meente zijn bovendien nieuwe activiteiten ontwikkeld om het groene clorp met zijn mooie om geving extra onder de aandacht te brengen van bezoekers. On der het motto 'Dreischor Groen Toen' zijn er cultuurhistori sche routes, een expositie over het dorp en wandelarrange menten ontwikkeld. Entente Florale wil eraan bijdrege dat kern en omgeving ook deze zo mer weer in weelderig groen lig gen. De firma Westdijk uit Dreischor stelde de circa vier honderd klimopplanten be schikbaar die gisteravond door de meeste Dreistenaren gretig in Op een kar op het plein bij het dorpshuis staan de circa vierhonderd klimopplanten gereed om te worden rondgebracht. foto Marijke Folkertsma ontvangst werden genomen. Het uitdelen van planten ge beurt nu voor het derde achtei'- een volgende jaar. Vorig jaar werden er klimhortensia's aan geboden en het jaar daarvoor waren het clematissen. De vrijwilligers van de werk-^ groep Entente Florale en de scholieren kwamen gisteravond bijeen op het plein voor het dorpshuis. Daar stond een kar met klimopplanten gereed en van daaruit gingen de uitdelers op weg om hun groene cadeau huis aan huis aan te bieden. Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5, 0118-551623

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 45