Goedkoop wonen in Oostburg Activiteiten op Koninginnedag PZC i§ Kievit heeft bescherming nodig Sas maakt begin met verplaatsing rangeerterrein PTC Laagste waardestijging Woningen Westkade krijgen geluidsisolatie Seizoen voor ringrijders begint weer 2 16 oo onm woensdag 24 april 2002 - -Mg .'Mg ■w .vj^l De kievit inoet juist worden beschermd en eieren rapen past daar niet in, vindt de Vereniging van Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus. foto Wim Kooyman door Jan Jansen MIDDELBURG - Kievitseieren rapen? Nee, dat mogen we de vier Zeeuwse leden van de Vereniging van Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus (Latijn voor kievit) be slist niet in de schoenen schuiven. Een re cent artikel in deze krant dat het beeld op roept van een kwartet wat zonderlinge, mo gelijk zelfs vogelvijandige weiland- struiners verdient rechtzetting. ,,Je wordt zo vergeleken met zeehon- denknuppelaars of andere jagers. Heel Ne derland valt over je heen en dat kunnen we niet hebben", zegt Middelburger Jaap van Weele. In werkelijkheid gaat het om weide vogelbeheerders die onder meer de kievit juist een goed hart toedragen. En zulke be heerders zijn er in Zeeland trouwens ook meer dan de genoemde vier. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland doet het bij voorbeeld ook. Quasi-grappend stelt oud leraar Van Weele (61) zichzelf voor als 'een kwart van het ledenbestand van Vanellus vanellus', maar de ondertoon is serieus: Om te overleven heeft de weidevogel dringend bescherming nodig. In dat kader moeten we het geromantiseerde beeld van eieren rapen als onschuldige folklore gauw vergeten. „Eieren van weidevogels zijn van oudsher een handelsartikel. In België is dat nu nog zo, maar vroeger was Nederland, met name Friesland het handelscentrum voor heel Europa." Dat zegt-ie nog op neutrale toon. Wat later, als we een uitstapje hebben ge maakt naar een akker net buiten Middel burg waar een boer met voorjaarskolder en reuzenmachines pas drie afgepaalde nesten heeft vernield, laait zijn boosheid op. Op de ze brute akkerbouwer natuurlijk, maar met terugwerkende kracht ook op de Friezen die in het weidevogelei enkel handel zagen. „Superschurken waren het. Weet je dat ze vroeger zelfs mét busladingen vol het land introkken om eieren te rapen? Naar Brabant vooral, daar was veel meer te vinden dan in Friesland zelf. Zeeland? Nee, dat geloof ik niet zo." Kippe-eieren Maar dankzij zijn Zeeuwse wortels weet hij wel dat ook de Zeeuwen geen heilige boon tjes waren. „Mijn overgrootvader was zet baas in de Wilhelminapolder. Zo weet ik dat de'herenboer daar twee kippe-eieren gaf in ruil voor één kievitseiHet was een lekker- nij hè." Intussen doet de weidevogel het in Zeeland volgens hem redelijk. Kievit en scholekster redden het wel, veel minder ver gaat het vogels als tureluur, wulp en grutto. Natuurbeheer probeert het tij te keren. „Als we niets doen, zijn die vogels in no time verdwenen." De vaststelling betekent ook dat het niet zonder boeren kan die gemar keerde nesten willen ontzien. Beheer moet dus, maar krijgen de mensen van Vanellus vanellus er in Zeeland wel de ruimte voor? Ook in dat opzicht verontrustte het ge wraakte artikel hem. Sinds 1 april gaat het provinciebestuur over vergunningen om kievitseieren te rapen, maar de provincie laat nog volledig in het midden of de beheerders straks nog wel het weiland in mogen. „Ik voorzie er problemen mee. Ik vrees dat ze onder het motto 'geen ei eren rapen' geen vergunningen zullen ge ven. Dat doet het goed in deze tijd. Maar dan overzien ze de gevolgen niet. Want ik heb dat papiertje nodig voor het beheerwerk. En beheer moet echt." Koninginnedag biedt weer allerlei spelletjes in Terneuzen. archieffoto's Peter Nicolai Het springkussen op het Oranjeplein in Breskens was vorig jaar erg in trek. Evenals vorig jaar zijn er weer kinderspelen op de Markt in Axel. door Harold de Puysseleijr OOSTBURG - De waarde van het onroerend goed is in de ge meente Oostburg de afgelopen jaren het minst van alle gemeen ten in het land gestegen. Dal blijkt uit cijfers op basis van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Den Haag. Oost burg behoort samen met Sas van Gent verder tot de ne gen gemeenten in het land met de laagste gemiddelde waarde van woningen en andere gebou wen. (n 21 gemeenten is de waarde meer dan verdubbeld ten op zichte van de vorige waarde- peildatum. In de gemeente Lith (Noord-Brabant) was de gemid delde waardetoename het frootst: 145 procent. In Oost- urg was de toename van de ge middelde WOZ-waarde met 23 procent het minst. Begin 2001 bedroeg de gemid delde woningwaarde volgens de BIGGEKERKE - Het ringrijsei- zoen van de Zeeuwse Ringrij ders Vereniging ZRV gaat zater dag van start in Biggekerke. In het dorp wordt tussen 9.00 en 17.00 uur de jongeren wedstrijd verreden. De jongste leden van de verschillende ZRV-afclelin- gen gaan het tegen elkaar opne men. De wedstrijd wordt verre den aan het Kerkplein. TERNEUZEN - Vrijwel alle Oranje- en feestcomités zijn er voor de Koninginnedagviering weer in geslaagd om een ver trouwd, maar ook verrassend programma samen te stellen. Uiteraard is er door alle vereni gingen in het bijzonder gedacht aan de kinderen. En dus zijn de optochten met versierde fietsen, kinderommelmarkten en puz- zeltochten ook dit jaar in veel plaatsen weer in het program ma opgenomen. In veel. dorpen zorgen muziekverenigingen bo vendien voor een extra vrolijke omlijsting. Hieronder per dorp een overzicht van het Koningin nedagprogramma. aardenburg 8.00 uur: Markt, voorjaarsmarkt, vertrek wandeltochten over acht en achttien ki lometer; 10.00 uur: Markt, vertrek versierde hoe- denoptocht met Aardenburgse Fanfare; 10.45 uur: Dorpshuis, officiële opening; 11.00 uur: Markt, Vlaamse markt van plaatselijke verenigingen, stoeptekenen, schminken, springkasteel, disco/terras; 12.00 uur: Markt, demonstratie country linedance-groep The Dancing Boots; 13.30 uur: Markt, djembe voor kinderen (acht t/m twaalf jaar) o.l.v. Menno de Bruin; 15.00 uur: Markt, playbackshow en mi- nimoppentrommel; 19.00 uur: Markt, vertrek avonturentocht voor jong en oud; 20.00 uur: Jeugdsoos, disco; 21.00 uur: Markt, afsluiting festiviteiten; i axel i 9.15 uur: Markt, vlag hijsen, samenzang afgewisseld met carillonspel, muzikale begeleiding door Hosanna; 9.30 uur: Markt, toespraak burgemeester Mulder; 9.35 uur: Markt, ballonnen oplaten; 9.45 uur: Markten omgeving, kinderspe len voor jeugd tot twaalf jaar, opgave fietstocht; 10.00 uur: De Halle, kindervoorstelling (t/m vijfjaar) door circus Reinardi; 13.00 uur: Noordstraat/Weststraat/Zee straat, vrijmarkt; 13.30 uur: Markt, kleine zeskamp (tien t/m twaalf jaar); 14.30 uur: Szydlowskiplein, optreden door Animato en Accelerando; 16.30 uur: Gentse Vaartstraat, optocht versierde fietsen; 19.00 uur: Markt, grote zeskamp; cadzand 9.30 uur: Dorp, vertrek optocht versierde hoeden en muziek; 10.00 uur: Mariastraat, oud-Hollandse spelletjes; 't Zwin, speelgoedbeurs en koffiebar; 13.30 uur: Sporthal, zeskamp; 19.15 uur: Discotheek Joy, kinderdisco; 22.00 uur: Joycafé, Oranjebal; i clinge 13.00 uur: Malpertuus, Oranjefeest; i graauw 9.00 uur: Parkeerterrein Dorpsstraat, ver trek lawaaioptocht met versierde fietsen; 9.30 uur: Schoolplein Sint Joseph- school, spelletjes voor kinderen met the ma 'spelletjes die opa en oma vroeger deden'; 13.15 uur: Café Van Grol, start fotopuz- zeldoetocht; 19.00 uur: Rondgang fanfare Nooit Ge dacht; WOZ 133.000 euro. Voor de wo ningwaarde 2001 is voor het eerst uitgegaan van waarde- peildatum 1 januari 1999. Ten opzichte van de vorige waarde- peildatum (1 januari 1995) is de gemiddelde woningwaarde fors gestegen. De nieuwe WOZ- taxaties, van belang voor onder meer de inkomstenbelasting en de onroerende-zaakbelasting, liggen gemiddeld 6 6 procent ho ger. In de provincie Utrecht is de ge middelde WOZ-waarde 163.000 euro. Dit is het hoogst van alle provincies. In de provincie Gro ningen is de gemiddelde WOZ- waarde het laagst: 87.000 euro. De stijging van de WOZ-waarde is het grootst in Noord-Holland. De gemiddelde waarde nam daar met 82 procent toe tot 144.000 euro. In de provincie Zeeland was de stijging het kleinst, 42 procent. Ook de verschillen van de ge middelde WOZ-waarde per ge meente zijn groot. In vijf ge meenten zijn de woningen gemiddeld meer dan driehon derdduizend euro waard. In Blaricum en Bloemendaal be draagt die waarde 372.000 euro, in Laren 371.000, in Wassenaar 335.000 en in Rozendaal (Gel derland) 322.000. In negen gemeenten is de gemid delde WOZ-waarde minder dan tachtigduizend euro. In Reider- lancl (Groningen) zijn de waar den van de woningen gemiddeld het laagst getaxeerd: zeventig duizend euro. De andere acht gemeenten zijn Leeuwarden, in de provincie Groningen de ge meenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Pekela en Gronin gen en in Zeeland de gemeenten Sas van Gent en Oostburg. heikant 9.00 uur: Basisschool De Heidepoort, volksspelletjes voor kinderen; 12.45 uur: De Heidepoort, fietspuzzel- tocht; 13.00 uur: 't Heike, biljarten, koersbal en pieren; 19.00 uur: Café Du Commerce, biljarten en kaarten; hulst 10.00 uur: Den Dullaert, kinderoptocht met versierde fietsen, skelters, steps, bolderkarren; Grote Markt, atletiekactivi- teiten voor kinderen t/m twaalf jaar; Markt, rommelmarkt; 11.00 uur: Parkeerterrein Vivaldistraat, optocht versierde fietsen; 14.00 uur: Houten Kwartier, puzzeltocht voor kinderen tot twaalf jaar; i kloosterzande 9.00 uur: Terrein Vredeslaantje, 35e Ko- ninginnekoers van De Honteruiters met dressuurproeven en springwedstrijden voor pony's en paarden, grote fiets- en step- versierwedstrijd voor basisscholie ren; 9.30 uur: Hof te Zandeplein, officiële tra ditionele opening, optocht versierde fiet sen en steps onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonie SintCecilia; 10.00 uur: Basisschool Ter Duinen, start puzzel wandeltochten; 11.45 uur: Voetbalveld, jeugdtoernooi voor A-en C-junioren; 14.00 uur: Lunchcafé De Reizende Man, start fietsenrally voor jong en oud;Oran- jekaarting; Café De Kastanje, toerrit van vijftig kilo meter; 16.00 uur: Ter Duinen, Oranjezeskamp; 21.00 uur: De Kastanje, Oranjebal; koewacht 9.30 uur: De Vlasschaard, kinderrommel markt; 14.00 uur: De Lange Akkers, kaarting vijf tigplussers; De Vlasschaard, biljartprijskamp, bingo; 14.30 uur: Voetbalveld, gezinsfietstocht; 19.30 uur: Kantine vv Koewacht, disco (t/m twaalf jaar); 21.00 uur: Kantine vv Koewacht, disco (vanaf twaalf jaar); i lamswaarde 9.15 uur: Verzamelen voor optocht bij de Oostvogel; 9.30 uur: Hijsen van de vlag, spelen van het Wilhelmus door Vrijheid Eendracht, daarna begin kinderspelen; 13.15 uur: Prijsuitreiking kinderspelen in De Luifel; 13.30 uur: Inschrijven fietsenrally in De Luifel gevolgd door start; 14.30 uur: Oranjeschieting in zaal De Vier Jaargetijden; 20.00 uur: Prijsuitreiking fietsenrally in De Lamsoren; oostburg j 10.00 uur: Hervormd Kerkcentrum, ba zaar; i philippine 9.30 uur: Markt, gezinsfietspuzzeltocht; 13.00 uur: Restaurant De Mosselbank, vossenjacht (tot twaalf jaar), fierljeppen. 17.00 uur: Trekking loterij; schoondijke 7.00 uur: Markt, rommelmarkt; 9.00 uur: Markt, start verkoop warme wa fels; 9.30 uur: Markt, optreden OKK; Tent Markt, kinderschminken; 11.00 uur; Markt, optreden clowns; 13.30 uur: Markt, puzzelloop; Tent Markt, start dartscompetitie; 16.00 uur: Tent Markt, miniplayback- show; 18.45 uur: Tent Markt, finale dartstoer- nooi; 20.00 uur: Tent Markt, bonte avond, ta lentenjacht; sas van gent 10.00 uur: Westkade, koninginnegaai- bollen; De Speye, open muziekrepetitie show band Sas; 13.00 uur: Keizer Karelplein en diverse cafés, 17e Smartlappenfestival; 13.30 uur: Keizer Karelplein, kindervrij markt; 14.00 uur: Sint Albert, muziekdoororkest De Jeugd Van Toen; 20.00 uur: Kiosk, concert Harmonie De Vereenigde Vrienden; 21.00 uur: Kiosk, start lampionnenop- tocht; 't Schippershuis, karaoke; Café Dubliner, drive-in-show met spelletjes; sintjansteen 8.00 uur; Parkeerterrein Wilhelmina- straat, kinderrommelmarkt, 9.15 uur: Sportveld, lawaaioptocht (kin deren t/m acht jaar); 10.15 uur: Basisschool Inghelosen- berghe, spelletjes en ballonnen oplaten; door Harold de Puysseleijr SAS VAN GENT - De gemeente Sas van Gent werkt in samen werking met de betrokken in stanties een plan van aanpak uit voor de verplaatsing van het spoorwegemplacement uit de kern van Sas. In het kader van het ROM-pro ject Kanaalzone, bedoeld om wonen en werken beter van el kaar te scheiden in het gebied, is 38.000 euro vrijgemaakt om het plan van aanpak te bekostigen, legt wethouder Ronald Noët van de gemeente Sas van Gent uit. „Dat geld is enkele jaren ge leden al door het ROM-project geparkeerd voor het spoor. In overleg met de projectgroep is nu besloten het te besteden aan het vooronderzoek dat nodig is voor de verplaatsing van het rangeerterrein." Onderdelen van dat onderzoek zijn onder meer de noodzakelij ke herziening van het bestem mingsplan en de voorberei- door Harold de Puysseleijr SAS VAN GENT - De gemeente laat geluidsisolerende maatre gelen uitvoeren aan zeventien woningen aan de Westkade in Sas van Gent. De maatregelen zijn nodig om de geluidsoverlast die de bewoners van die huizen hebben terug te dringen. De noodzaak van de maatrege len vloeit voort uit de aanleg van de rotonde op de kruising West- kade/Oostpoortweg/Bolwerk. Volgens wethouder Ronald No- et van de gemeente Sas van Gent is uit onderzoek vast komen te staan, dat de geluidsoverlast na de aanleg van de rotonde het zelfde is gebleven als in de oude situatie toen het kruispunt er 13.30 uur: De Warande, Oranjebiljart, vertrek familie-fietsenrally; l sluiskil 9.30 uur: Meulengat, optocht versierde fietsen; 9.45 uur: Beatrixboom, hijsen van de vlag; 10.00 uur: Minister Lelyplein, ballonnen oplaten; 11.00 uur: Speeltuin De Miertjes, optre den showband De Zwaluw; 11.30 uur: Dallinga, Oranjereceptie met concert muziekvereniging Sluiskil; 13.30 uur: Meulengat, spelmiddag voor ouderen; De Miertjes, 'Animal Magic' (voor kinde ren t/m tien jaar); Voetbalveld, wedstrijd Sluiskil 4-Sluiskil 5; 14.00 uur: Voetbalveld, voetbaltoernooi voor buurtteams; spui 9.30 uur: Vossenjacht voor jeugd; 10.00 uur; Voetbalveld, Opening kra men; 11.00 uur: Voetbalveld, optreden Hosan na; 13.30 uur: Voetbalveld, optreden dweil band De Karrestukers; 16.30 uur: Voetbalveld, ballonnen opla ten; 21.00 uur: De 3 Gehughten, Oranjebal; i terhole 10.00 uur: Rondgang door het dorp met fanfare Excelsior. Aansluitend begin kin derspelen;. 14.00 uur: Inschrijven voorfiets-gezellig- heidsrit in kantine vv Terhole. Daarna vertrek; 18.30 uur: wijkenvoetbaltoernooi; i terneuzen 8.00 uur: Markt, rommelmarkt, spring kasteel, kindermolen, schminken; dingen voor een milieueffect- rapportage (MER) voor het tra cé van het nieuwe emplacement. De gemeente zet vooralsnog in op de locatie die uit een onder zoek van de NS een aantal jaren geleden al als beste uit de bus kwam. Het betreft een braaklig gend stuk grasland ten noorden van de terreinen van zetmeelfa- briek Cerestar. Volgens de wethouder wil de ge meente snel aan de slag. Overi gens duurt het nog wel even voordat Sas is verlost van de overlast. Het duurt zeker ander half jaar voordat alle noodzake lijke procedures zijn afgehan deld. Demissionair minister Pronk zegde eind vorig jaar geld toe voor de oplossing van een aantal knelpunten op het gebied van de spoorwegen, waaronder dus het rangeerterrein in Sas. Noët ver wacht niet dat het nieuwe kabi net die toezegging terugdraait. Volgens hem blijft het toegezeg de geld gereserveerd voor de op lossing van deze knelpunten. nog lag. „Maar er is wel gecon stateerd dat die geluidsproduc tie boven de wettelijke normen ligt. Dus gaan we die geluidsiso lerende maatregelen treffen", zegt Noët. Enkele van de betrokken bewo ners drongen er onlangs tijdens een openbare evaluatiebijeen komst over de rotonde bij de ge meente nog op aan, haast te ma ken met het onderzoek naar de geluidhinder. In eerste instantie zegde de gemeente toe dat on derzoek al eind vorig jaar te la ten uitvoeren. Dat werd later uitgesteld tot de periode na car naval. De wethouder beloofde hen toen uiterlijk in mei uit sluitsel te geven. Dat gebeurt nu dus. De uitvoering vindt in de loop van dit jaar plaats. 9.00 uur: Rivierenhuis IJsselstraat, fiets- versieren; 9.30 uur: Rivierenhuis IJsselstraat, kin derrommelmarkt; 10.30 uur: Rivierenhuis IJsselstraat, fietsoptocht; 11.00 uur: 't Schelpenhoekje, optocht versierde fietsen; Herengracht, vaarshow met radiogra fisch bestuurde modellen; 11.15 uur: Rivierenhuis IJsselstraat, bal lonnenwedstrijd; 12.00 uur: Sporthal Oude Vaart, optocht versierde fietsen, rondrit paard en wa gen, rommelmarkt, luchtkussens, street- dance, demonstratie valkenier, rad van fortuin, zeskamp, dartstoernooi; 't Schelpenhoekje, rommelmarkt; 13.00 uur: Rivierenhuis IJsselstraat, at tracties; De Triangel, spelcircuit, boemeltreintje; De Soete Inval, kinderrommelmarkt, op tocht versierde fietsen, springkasteel, boemeltreintje, diverse spelen; 13.30 uur: Speeltuin Oranjekwartier; spelcircuit voor kinderen; Rivierenhuis IJsselstraat, spelcircuit: Markt, concert Harmonie De Vliegende Hollander, demonstratie linedance, de monstratie hondenschool Jan van der Velde; 't Schelpenhoekje, 21 goldspel; 14.00 uur: Speeltuin Ons Nootje, lawaai optocht met versierde fietsen; 't Schel penhoekje, spelcircuit, disco; Heren gracht, blusdemonstratie; 15.00 uur: Speeltuin Ons Nootje, spelcir cuit voorkinderen; 16.00 uur: Rivierenhuis IJsselstraat, op treden clown Wally; Herengracht, blusdemonstratie 18.45 uur: Markt, ballonnenoptocht; 19.30 uur: Stadhuisplein, taptoe; 20.00 uur: 't Schelpenhoekje, playback en Oranjebal; i westdorpe 10.00 uur: 't Verlaet, hijsen van de vlag, optocht versierde fietsen; 13.30 uur: Concordia, kaarting en bingo voor 55-plussers; 14.00 uur: De Kreeke, start gezinsoptocht met opdrachten; 20.00 uur: Concordia, tienerdisco met playbackshow voor jeugd; i zaamslag ~1 9.30 uur: Muziektent, optocht versierde I fietsen; 10.00 uur: Molenhof, jeugdspelen; 12.00 uur: Plein, springkasteel; 13.00 uur: Axelsestraat, skeelerrace; 14.00 uur: Dorpshuis, bingo voor oude- ren; 14.30 uur: Plein, zeskamp; 18.00 uur: Dorpshuis, start wandelpuzj zeltocht; 20.30 uur: Plein, optreden HarmonieVol-) harding; zandstraat ~~l 10.00 uur: De Straete, slagbaltoernooi voor basisscholieren, volleybaltoernooi voor dertien jaar en ouder; 13.30 uur: De Straete, kinderspelen; 14.00 uur: De Straete, gaaibollen; 19.00 uur: De Straete, ballonnenoptocht met showband Sas van Gent; 20.15 uur: De Straete, playbackshow voor alle leeftijden, koninginnebal met The 2 Tops; i zuiddorpe/overslag~] 9.30 uur: Dorpsplein, vlag hijsen en sa menzang; Sint Sebastiaan, puntensclue- ting; j 11.00 uur: 't Kaaike, lawaaioptocht met versierde fietsen; I 14.00 uur: Canisiusschool, vijfkamp (t/m i 12 jaar); 14.30 uur: Sint Sebastiaan, schieting staande wip; 19.00 uur: 't Kaaike, playbackshow voor jong en oud; 19.30 uur: Gemeentehuis, kaarting.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 40