Ruzie binnen Lijst Pim Fortuyn Fouten achtervolgen PvdA Politie arresteert wethouder Breda voor mishandeling Molukkers vrezen bloedbad Ambon Vrouwelijke kandidaten klagen over seksuele intimidatie door collega Steun voor grazende koeien in de wei Nederlander bezorgd over natuur Ontslag militairen na ontucht Vertraging OV-houder vergoed Deel Vliehors ernstig vervuild Vrijwilligerswerk zaak ouderen Lange dagen begeleiders schipperskind Maxima ontkent schuld botsing Edah 'Ik ga voor Edah!' Rode kaart voor supporters Scholieren klagen over studiedruk Politie stuit op megadrugslab woensdag 24 april 2002 I van onze redactie binnenland DEN HAAG - Binnen de Lijst Pim Fortuyn (LPF) is ruzie uit gebroken. De Tweede-Kamer kandidaten Irene Pantelic en Antonia Viljac, beschuldigen een andere kandidaat, Smol ders, van seksuele intimidatie. De partij voorlichter meent ech ter dat de twee vrouwen, die in eerste instantie op een verkies bare plaats stonden, proberen 'heibel te schoppen' door verha len rond te strooien. Volgens hem is er niets van waar. Antonia Viljac en Irene Pantelic (respectievelijk de nummers 33 en 35 van de lijst) hebben een brief gestuurd aan het LPF-par- tijbestuur waarin ze zich bekla- I gen over Smolders, nummer 16 op de lijst. Hij zou de vrouwen seksueel hebben geïntimideerd. Toen ze niet op zijn avances in gingen zou hij ervoor gezorgd hebben dat een van hen, Viljac, van de lijst werd gehaald. Pan telic (miss Nederland 2001) zou een onverkiesbare plaats heb ben gekregen. Lijstaanvoerder Fortuyn wist volgens zijn woordvoerder niets af van de hele kwestie. De partijvooiiichter bevestigt dat de kandidatenlij st vlak voor Pasen is aangepast. Volgens hem bleek toen dat de partij in de peilingen op veel meer zetel winst stond dan verwacht. Naar zijn zeggen stonden de vrouwen oorspronkelijk als lijstduwer op de kandidatenlijst. „Toen ze een verkiesbare plaats dreigden te krijgen, hebben we ingegrepen. We zijn hen dat alleen vergeten te vertellen. Daarom zijn de vrouwen nu boos en komen ze met het verhaal over de seksuele intimidatie." Volgens de partijvoorlichter treft Smolders geen enkele blaam, en is hij nog steeds be schikbaar voor de Kamer. Een andere kandidaat voor de Twee de Kamer, Eberhard, had na de aanpassing van de lijst ruzie ge maakt met Smolders. Hij zou II vinden dat de vrouwen niet net- I jes zijn behandeld. Ook Eber- hard kan volgens de partij nog steeds zijn mogelijke zetel in de Tweede Kamer innemen. „Smolders wilde Antonia ver sieren. Dat is een vriendin van Pantelic. Toen hij een blauwtje bij haar liep werd hij vervelend tegen die meiden. Hij begon ze te pesten en te treiteren, zodat ze huilend het partijbureau verlie ten", aldus Eberhard. Viljac en Pantelic werkten als vrijwilli gers voor de LPF. In het paasweekeinde wilde Smolders eigenhandig de beide vrouwen van de lijst halen, al dus Eberhard die zelf ook op het kantoor aanwezig was. „Ik heb hem toen gevraagd waarom, maar kreeg geen ant woord. We moesten de lijst al aanpassen omdat Kievits eraf ging en een andere kandidaat zich terugtrok. Smolders is toen met partijvoorzitter Langen- dam gaan praten en die vond ook dat Viljac van de lijst moest. Pantelic is toen teruggezet naar plaats 44Dat is niet aan de bei de kandidaten gemeld." ANP/GPD Koeien in de wei horen bij het Nederlandse landschap. van onze redactie binnenland ZOETERWOUDE - Het is zo typisch Ne derlands; een polderlandschap van uit gestrekte weilanden en grazende zwart witte koeien. Die dieren moeten vooral in de wei blijven, vinden boerenorganisatie Land- en Tuinbouworganisatie-Neder land en Milieudefensie. Zij spraken zich gisteren op een boeren bedrijf in het Zuid-Hollandse Zoeter- woude uit tegen de tendens om koeien steeds meer op stal te laten staan. „Het merendeel van de koeien staat 's zomers nog wel in de wei, maar toch zie je dat meer melkveehouders hun koeien binnen houden", aldus S. Schenk, voorzitter van de afdeling LTO-Rundveehouderij. Volgens Schenk komt dat met name door de milieuwetgeving. „Iedere boer heeft te maken met het mineralenbeleid, en als je een zo effectief mogelijk mestbeleid wil voeren is een koe op stal voordeliger. .Om te voorkomen dat uiteindelijk de meeste koeien op stal komen te staan moet er wel wat ruimte in het mestbeleid blijven", aldus Schenk. foto Harmen de Jong/GPD Milieudefensie wil ervoor zorgen dat de koe in de wei blijft door boeren een ver goeding voor landschapsbeheer te geven. „Je kan van Nederland niet alleen na tuurgebied maken, maar het boerenland, en de koeien daarin, maken wel degelijk deel uit van het Nederlandse cultuur goed, en dat moet blijven", aldus cam pagneleider V. Daim. ANP 'S-GRAVENLAND - De Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de toekomst van de natuur. Dat staat in een NI- PO-onderzoek van de Vereniging Natuurmonumenten. Volgens het onderzoek vindt 86 procent van de ruim 1100 on dervraagden dat de natuur wordt bedreigd en dat de hoeveel heid groen fors is verminderd. Nederlanders zien de toenemende verstedelijking en opruk kende Vinex-lokaties als grootste bedreigingen voor de na tuur. Gasboren en kokkelvisserij in de Waddenzee moeten volgens 64 procent worden verboden. ANP DEN HAAG - De landmacht is een ontslagprocedure begon nen voor negen onderofficieren die door de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem vorige maand veroordeeld wa ren wegens ontucht met leerlingen. De militairen waren instructeur op het Schoolbataljon van de Generaal Spoorkazerne in Ei-melo. De rechtbank veroordeel de tien onderofficieren eind maart tot voorwaardelijke cel straffen van een tot zes weken en geldboetes. Eén van de tien is al uit zichzelf opgestapt bij de landmacht. ANP DEN HAAG - Studenten met een O V-studentenkaart krijgen toch een schadevergoeding bij vertragingen van treinen. Mi nister Hermans (Onderwijs) heeft daar op aandringen van de Tweede Kamer alsnog afspraken over gemaakt met de Neder landse Spoorwegen. De aanvulling op het contract dat per 1 januari 2003 ingaat, kost het ministerie van Onderwijs 400.000 euro. Het huidige contract met de NS loopt op 31 december 2002 af. Het nieuwe contract heeft geen einddatum. De nieuwe OV-jaarkaart kent een verruiming van de reismogelijkheden op vrijdag. ANP HARLINGEN - Een deel van het militaire oefenterrein de Vliehoi's op Vlieland is ernstig vervuild. Defensie laat daarom in september een gebied van 800 kubieke meter tot een diepte van vier meter afgraven. Dat kost 730.000 euro. Er liggen schroot, olie, diesel, munitieresten, maar ook delen van tankspuin en stukken roestend metaal. Boven het gebied is in de jaren zestig ook met napalmbommen geoefend, waar door olie in de grond is terechtgekomen. Volgens Defensie is de vervuiling van het gebied op de Vlie hors al sinds 1998 bekend. De vervuiling is niet zo ernstig dat er toen onmiddelijk moest worden gesaneerd. ANP TILBURG - Steeds minder jongeren zijn enthousiast te krij gen voor vrijwilligerswerk. Ongeveer de helft van al het werk is in handen van mensen tussen de 55 en tachtig jaar oud. Het aandeel van de jongeren is teruggelopen tot iets meer dan een kwart. D at blij kt uit het onderzoek 'Vrij wi lligers in soorten en maten II', dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door de Katholieke Universiteit Brabant is uitgevoerd. In 1985 deed nog 38 procent van de jongeren vrij willigerswerk. Dat was toen zelfs hoger dan het percentage van de ouderen (35 procent). De belangrijkste reden voor de verschuiving is dat generaties van voor 1950 zich meer identificeren met een maatschappe lijke of levensbeschouwelijke stroming. ANP van onze redactie binnenland I BREDA - De 56-jarige Bredase wethouder J. de Werd (VVD) is I maandag in zijn woning aange houden op verdenking van mis handeling. Ex-levenspartners hebben enkele maanden gele den aangifte tegen hem gedaan. De VVD-fractie liet gisteren weten dat de positie van De Werd als wethouder 'ongeloof waardig is geworden'. Noch het Openbaar Ministerie, noch raadsman T. van der Dus- sen van de wethouder wilde in gaan op de precieze inhoud van de aangiften. De advocaat stelt met klem dat zijn cliënton- schuldig is. „Dit is heel pijnlijk en blamerend voor hem. Hij is vastberaden de beschuldigin gen te weerleggen. De raadsman vindt daarom dat de WD De Werd veel te snel aan de kant heeft gezet. Van der DEN HAAG - Personeel in schippersinternaten wil veer tien uur per dag blijven werken. Het gaat om een dagdienst, ge volgd door een soort slaap- dienst. De werkdag is langer dan toege staan. Vakbonden en werkge vers hebben het ministerie van Sociale Zaken om ontheffing gevraagd. Dat blijkt uit de nieuwe CAO voor de achthonderd werkne mers in de schippersinternaten. ANP DEN HAAG - Prinses Móxima wijst iedere vorm van schuld of aansprakelijkheid voor de aan rijding vorig jaar bij paleis Huis ten Bosch van de hand. Advocaat Loonstein van het slachtoffer, vleeshandelaar G. van den Bent uit Wassenaar, heeft dat gisteren bevestigd. Maxima moet op 3 mei voor de rechtbank in Den Haag ver schijnen. ANP Dussen noemt het bovendien buiten alle proporties dat acht politiemensen de wethouder hebben gearresteerd. Volgens de advocaat had zijn cliënt alle me dewerking aan het onderzoek toegezegd. De wethouder zou zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van diverse partners. De persofficier van Breda be vestigt ook huiszoeking is ver richt in de woning van De Werd in Ulvenhout. Verder blijkt de politie maandag in de wethou derskamer op het stadskantoor te zijn geweest. De persofficier en de advocaat weigeren te zeg gen waar de politie naar zocht en of er iets is gevonden. Burgemeester Rutten van Breda zegt dat het college van burge meester en wethouders is ge schokt door alle gebeurtenissen „De Werd heeft een aantal maanden geleden tegen ons ge zegd dat hij privé-problemen had, maar hij zei ook te ver wachten dat die goed zouden worden opgelost." Rutten zegt dat hij geen contact meer met De Werd heeft gehad. Volgens lijsttrekker L. van Beu- sekom van de WD is De Werd afgevoerd als kandidaat in het nog te vormen college van bur gemeester en wethouders. „Een wethouder heeft een publieke functie. Het feit dat er een op sporingsonderzoek tegen hem is ingesteld, houdt het vermoeden van een strafbaar feit in. In zo'n situatie is zijn publieke functio neren niet langer geloofwaar dig", licht zij toe. GPD/ANP door Koos van Wees DEN HAAG - Het gebeurde bij na achteloos, direct na de stem ming over de Joint Strike Figh ter. Het NVVP, het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan, het hart van het beleid van Tineke Netelenbos, werd door de Twee de Kamer weggestemd. Het was de tweede klap voor de PvdA- bewindsvrouwe in één week, nadat de Staten van Noord- Holland haar eerder passeerden voor de functie van Commissa ris van de Koningin. Het mag gelden als symptoom van de situatie waarin de PvdA de laatste dagen terecht is geko men. Voor de sociaal-democra ten geldt sinds de val van het ka binet 'de wet van Murphy': wat fout kan gaan, gaat ook fout. En hoewel de rekening pas wordt opgemaakt bij de verkiezingen op 15 mei, zijn de voortekenen allerminst gunstig. Wie even kijkt naar de laatste dagen ziet een aaneenschake ling van gebeurtenissen die de partijtop hevige schrik moet aanjagen. De val van het kabi net zelf is er één van, Hoeveel respect allerwegen ook wordt uitgesproken voor het besluit van PvdA-boegbeeld Kok, de beschuldiging van symboolpo litiek is óók gehoord. Het kabi net was immers al min of meer demissionair; echt grote beslui ten waren er zo vlak voor de ver kiezingen toch al niet te ver wachten. Het JSF-dossier verraadt een traject van miscommunicatie binnen de partij, waar tal van fractieleden pas zaterdag hoor den dat hun fractie zich tegen deelname aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig zou Advertentie Calvé snacksauzen diverse smaken, flacon 500 ml X& geldig l/m 28 opril 2002. keren. Het werd weliswaar met applaus ontvangen, maar had den ze wat eerder duidelijkheid mogen hebben? PvdA-leider Ad Melkert, die de zer dagen de rol van Kop van Jut vervult, mocht gisteren in de fractievergadering uitleggen dat hij altijd al kritisch is ge weest over JSF-deelname. Voor de buitenwacht overheerste echter zijn loyaliteit aan het ka binetsbesluit, genomen onder leiding van zijn voorganger Kok. Het vestigde een beeld van verdeeldheid tussen enerzijds Melkert en de fractie en ander zijds Melkert en Kok. Het NIOD-dossier, aanleiding voor de val van het kabinet, Een NS-monteur bekijkt het dak van een treinstel dat zondag door FC Utrecht-supporters werd vernield. foto Koen Suyk/ANP van onze redactie binnenland UTRECHT - De Nederlandse Spoorwegen stoppen met het vervoer van supporters die zich blijven misdragen. Als vandalen van een club twee keer achter elkaar een trein vernielen, dan stellen de NS geen trein meer beschikbaar. De club van voetbalfans die vernielingen aanrichten, krijgt een gele kaart. De schade wordt verhaald op de club. Misdragen de suppor ters zich een tweede keer, dan volgt opnieuw een gele kaart. „En twee gele kaarten betekent een rode kaart", aldus een NS-woord- voerster gisteren. De voorlichtster verwees naar de talrijke vernie lingen in treinen. ANP toonde andermaal een ongeluk kig opereren van de PvdA-top. Wie het stenogram (woordelijk verslag) van het debat over de val van het kabinet nog eens na leest, krijgt de indruk dat Mel kert liever niet meer over het rapport zelf zou willen debatte ren. Althans niet met dit kabi net. De andere partijen legden het uit als een poging om Kok, toch al aangeslagen na de val van zijn kabinet, van lastige vragen over het Srebrenica-de bacle te vrijwaren. Terwijl juist nu zoveel behoefte is aan ver antwoording. Rotterdam Ondertussen vond in Rotterdam de klap van de gemeenteraads verkiezing zijn bekroning in de vorming van een Pim Fortuyn- college, met Leefbaar Rotter dam, VVD en CDA. Waarmee voor iedereen duidelijk is dat ook met Fortuyn, de grootste bedreiging van de gevestigde partijen op 15 mei, 'gewoon' te regeren valt. En laatste punt in de samen spanning der omstandigheden tegen het PvdA-bolwerk: de re cente verkiezingsuitslagen in Frankrijk en de Duitse deel staat Sachsen-Anhalt, waar links niets had in te brengen. Binnen de partij maken ze zich grote zorgen over de opmars van de rechtsere partijen in Europa. In de kringen rond Melkert hou den ze gewoon de moed erin of ze doen in ieder geval alsof. Het is waar dat Melkert na de ge meenteraadsverkiezingen het even 'helemaal gehad had', er kennen ze. En er is het gevoel dat er wel heel erg 'op de man wordt gespeeld', al sinds de ESF-affaire vorige zomer, toen Melkert de fraude met Europese subsidies voor werkgelegen heidsprojecten werd aangewre ven. Maar verder is de kiezer zo be weeglijk dat er nog genoeg mo gelijkheden zijn hem op de PvdA-lijsttrekker te laten stem men, vinden ze. En zo ongunstig is het beeld nou ook weer niet? „Het opstappen van het kabinet bewijst dat er geen paarse sor- ry-democratie is", zegt campag nestrateeg Jacques Monasch. „En dat Netelenbos het in Noord-Holland niet geworden is toont aan dat er geen baan tjes verdelerij meer is, ook een verdienste van Paars. En de JSF is niemand door de strot ge duwd, wat ook had gekund. Het is dus maar hoe je het de kiezer uitlegt." GPD pagina 2: Netelenbos ziet ook haar laatste project stranden door Sander Kuypers CULEMBORG - Verschillende Molukse organisaties hebben gisteren de noodklok geluid over de dreigende situatie op de Molukken. Ze vrezen dat het In donesische leger de komende dagen een slachting zal aan richten op Ambon. De organisaties zeggen dat veel signalen van de Molukken daar op wijzen. Op 25 april 1950 werd de Vrije Republiek der Zuid- Molukken (RMS) op Ambon uit geroepen. De spanning op het eiland is vorige week opgelopen na de arrestatie van de Molukse leider A. Manuputty. De Nederlandse Molukkers vre zen dat het Indonesische leger morgen hard zal ingrijpen, als de proclamatie wordt herdacht. „Wij doen een uiterst dringende oproep aan het Nederlandse volk om hun regering te dwin gen om internationaal de aan dacht te vestigen op de levens bedreigende situatie op de Molukken", zegt P. Sahureka van het Front Siwa Lima. Op de Molukken staat volgens haar hetzelfde te gebeuren als wat er in Jenin is gebeurd. „Daar verbande het Israëlische leger eerst alle buitenlanders, alle internationale hulporgani saties en waarnemers. Daarna werd een bloedbad aangericht. Diezelfde tactiek gebruikt het Indonesische leger nu ook op onder meer Ambon Volgens Sahureka is Ambon to taal geïsoleerd. „Inmiddels zijn er dertig bataljons van verschil lende eenheden van het Indone sische leger gestationeerd. Ook de Kopassus, een speciale com mando-eenheid, is op Ambon. Sahureka heeft dagelijks via de telefoon contact met de Moluk ken. „Andere communicatie zo als bijvoorbeeld faxverkeer is inmiddels verboden. Onze vlag mag niet meer worden gehesen. Telefoons worden afgetapt. De mensen daar moeten oppassen met wat ze zeggen. De mensen op de Molukken hebben mij ge vraagd om internationaal aan dacht te vragen om het dreigen de bloedbad te voorkomen. Maar we krijgen nergens voet aan de grond. Ook niet bij de Verenigde Naties." We willen voorkomen dat op de Molukken hetzelfde gebeurt, als in Jenin. Want daar heeft de in ternationale gemeenschap te laat gereageerd, met alle gevol gen van dien", zegt Sahureka. ,In dat geval vroeg minister van Aartsen van Buitenlandse Za ken ook pas achteraf om een in ternationaal onderzoek. De in ternationale gemeenschap moet nu voordat het kwaad geschiedt druk op de Indonesische rege ring uitoefenen, zodat er op de Molukken geen bloedbad komt." ANP HILVERSUM - Tweederde van de scholieren (67,8 procent) vindt de werkdruk in het studie huis te hoog. Ruim de helft van de leerlingen (55 procent) meent dat docenten in de hoogste klas sen van havo en vwo niet weten hoe ze zelfstandig leren het bes te kunnen begeleiden. Dat blijkt uit een onderzoek van Centerdata van de Katholieke- ke Universiteit Brabant onder 1954 leerlingen. De resultaten werden gisteren bekendge maakt in KRO's Ontbijt TV. Vooral scholieren in havo-4 vin den dat ze te veel moeten doen. Atheneumleerlingen zijn min der ontevreden over de studie druk. Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs heeft de eisen voor het studiehuis de laatste jaren herhaaldelijk verlicht. ANP AMSTERDAM - De Amster damse politie heeft vorige week in het Friese Fochteloo een enorm laboratorium voor het vervaardigen van chemische drugs ontmanteld. Het gaat om een van de grootste laboratoria die ooit in Nederland is ontdekt. Dat zei de politie gisteren. Een 44-jarige man uit Hilver sum en een 35-jarige man uit Lelystad zijn aangehouden. Bij de inval trof de politie onder meer een bestelwagen met 123 kilogram zuivere amfetamine aan. Dat is voldoende voor 2,5 miljoen pillen met een straat waarde van ruim 11 miljoen eu ro. Verder vond de politie 80 li ter BMK, de grondstof voor amfetamine, en 25.000 liter aan andere chemicaliën. ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 3