Bedrijfsleven is goed en slecht af met tunnel SABINA weekend in Zaamslag PZC vrijdag 26 en zaterdag 27 april PZC Ben je moeder of wil je moeder worden? Gemeente Hontenisse on 12 Meer concurrentie maar ook legio kansen Bijeenkomst Gemeentebelangen Eigen Huis zit Sluis en Hulst op de huid Speelplein Terhole open Politie rolt wietkwekerij op GEWIJZIGDE SLUITINGSTIJDEN DAMES MODE de beste broeken collectie voorjaar 2002 win een gratis MAC Stop dan met roken! PTC oo 1 onni woensdag 24 april 2002 door Wout Bareman TERNEUZEN - De Wester- seheldetunnel confronteert het bedrijfsleven aan weerszijden van de zeearm met de dreiging van een sterk groeiende concur rentie, maar biedt tegelijkertijd legio mooie kansen. Dat was de .boodschap die enkele honder den ondernemers gisteravond meekregen tijdens een mini symposium in het Scheldethea- tpr inTerneuzen. De bijeenkomst droeg als titel Mis ik de boot niet met de komst van de tunnel? Bouwonderne mer E. de Ruijsscher uit Sas van Gent beaamde dat ten volle. Zijn bouwbedrijf - een combi natie van veertien kleinere in de regio - speelde al in een vroeg stadium in op de ontsluiting van Zeeuws-Vlaanderen 'of zo u wilt van de rest van Zeeland'En daarmee gokte de bouwcombi natie goed. Door de overname van twee bedrijven op Beveland TERNEUZEN - De nieuwe lo kale partij Gemeentebelangen Kanaalzone houdt vanavond de eerste openbare bijeenkomst. In buui-tcentrum De Driehoek in de Professor Zeemanstraat in Terneuzen wordt onder meer gepraat over de samenstelling van het bestuur én van de kan didatenlijst. Gemeentebelan gen Kanaalzone is een fusiepar tij van Gemeentebelangen Sas van Gent en Axel, aangevuld met een nieuwe Terneuzense tak. Vanavond wordt ook van gedachten gewisseld over het benodigde aantal wethouders (GBK wil er vijf), over een mo gelijke herbenoeming van bur gemeester R. Barbé en over het concept-verkiezingsprogram ma. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. kreeg de combinatie heel snel een voet tussen de deur op de markt boven de Westerschelde. Hij waarschuwde: ,,Op die ma nier kregen we sneller inzicht in die markt en dat was mooi mee genomen. Er is namelijk wel de gelijk sprake van verschillende culturen en een afwijkende marktsituatie. Bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen konden heel lang profiteren van de be slotenheid van het gebied. Con currenten waren vaak ver weg. Met de ingebruikname van de tunnel komen ze dichterbij. Het is dan goed om voorzorgsmaat regelen te treffen." En daarbij hoeft de aanval, vaak in samen werking met branchegenoten, zeker niet te worden geschuwd. Strategie Strategie-adviseur U. van der Ham van price, Waterhouse- Cooper Consulting wees op het klantenpotentieel dat vanuit het noorden op Zeeuws-Vlaan deren afkomt. Boven de Wester schelde wonen nu eenmaal tweemaal zoveel mensen dan in de Zeeuws-Vlaamse regio. En daar komen de ruim 3 0 00 0 0 po- tentiële klanten uit Gent en om geving nogeens bij. Het is zaak, benadrukte Van der Ham, om als ondernemer nu snel - en in heel veel gevallen is dat nog niet gebeurd - een strategische visie voor de expansie van het eigen bedrijf te ontwikkelen. Hij be pleitte de vorming van bedrij vennetwerken aan weerszijden van de Westerschelde, die sa men de markt tegemoet treden. Directeur R. van Renterghem van de Kamer van Koophandel tenslotte wees op de groeiende rol die het vier stedennetwerk (Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en mogelijk de Gent se regio) na de ingebruikname van de tunnel zal gaan spelen. „Bij die steden ligt nu echt het zwaartepunt. De vier mogen bij alles wat ze doen hun verant woordelijkheid voor de omlig gende gebieden niet uit het oog verliezen. Daarbij denk ik, als het om het 'nieuwe' Terneuzen gaat met name aan Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen. TERHOLE - Peuterspeelzaal Peu-Tervliet is sinds gisteren de trotse bezitter van een eigen speelplein. Wethouder F. van Driessche opende samen met de kinderen het plein. Dit deden ze door een papieren muur stappend, waar achter Pino uit Sesamstraat de kinderen en de wethouder stond op te wachten om het hek te ope nen. Het plein kon gemaakt worden dankzij een gift van het Juliana Welzijnsfonds. Van het geld is een tuinhuis geplaatst en een zandbak gekocht. De vele vrijwilligers hebben zelf de te gels gelegd. De twaalf kinderen konden tij dens de zonnige ochtend naar hartelust spelen en genieten van pannekoekjes en een drankje aan de twee picknicktafels. Nu ze een eigen pleintje hebben, hoeven ze niet langer gebruik te maken van het speelplein van de naastgelegen basisschool Ter- vliet. Deze basisschool stelde een stuk grond beschikbaar, waardoor het voor de peuter speelzaal mogelijk was een ei gen pleintje in te richten. foto Camile Schelstraete door Emile Calon VLISSINGEN - De belangen vereniging van huiseigenaren, de Vereniging Eigen Huis (VEH), gaal de gemeenten Sluis-Aardenburg en Hulst ach ter de broek zitten. Die twee Zeeuws-Vlaamse ge meenten hebben samen met 71 anderen de woonlasten met meer dan tien procent ver hoogd. Een excessieve stijging, aldus directeur F. van Loon van de VEH. Vooral Sluis-Aardenburg heeft hem heel wat uit te leggen want de woonlasten zijn daar met maar liefst 16,8 procent ver hoogd. Hulst verhoogde de las ten met 10,5 procent. „Ook nog altijd meer dan tweemaal de prijsindex", aldus de directeur van de belangenvereniging. De Vereniging maakt zich zor gen over de almaar stijgende woonlasten voor huizenbezit ters. Wonen zou haast onbetaal baar worden. Van Loon wijst daarbij naar ouderen die rond moeten komen van alleen een pensioentje. Voor hen is het zeer moeilijk om zulke sprongen in de woonlasten op te brengen. Deze week werd uit een onder zoek door het Centrum voor On derzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Gro ningen duidelijk dat de woon lasten dit jaar gemiddeld met 5,6 procent stijgen, meer dan de hoogte van de inflatie. In som mige steden dalen de lasten, an derzijds stijgen de woonlasten in een enkele gemeente met maarliefst 36 procent. Uit het onderzoek blijkt dat Sluis-Aardenburg, als gekeken wordt naar de woonlasten, de op drie na goedkoopste gemeente is van Nederland. Traditioneel voert Oostburg deze ranglijst aan. Als Hulst en Sluis-Aardenburg geen bevredigend antwoord kunnen geven op de vraag waarom de woonlasten zo ex treem zijn verhoogd zal de VEH niet schromen om het Rijk te vragen om toch eens goed naar het financieel beleid te kijken. ZUIDDORPE - De politie heeft gisteren aan de Romerswaale- straat in Zuiddorpe een wiet kwekerij ontmanteld. Er wer den 325 planten en apparatuur in beslag genomen en vernie tigd. De hennep had na de oogst waarschijnlijk enkele tiendui zenden euro's opgeleverd. Bedroefd, maar met een dankbare herinnering voor wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat plotseling van ons is heenge gaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma LIMA JULIA RIJCKAERT weduwe van Remie Joseph Baecke Hoofdplaat t Kloetinge 2 september 1927 22 april 2002 Johannesburg (Zuid Afrika): Tonny Baecke Threes Baecke-Pielaet Ilse en Justin Dylan, Nadine Paul Mike Schoondijke: Peter Baecke Wies Baecke-Wijffels Marlijn Carolien en Ronnie Pieler en Anjo Brielle: Céciele Siereveld-Baecke Leo Siereveld Arno en Lindy Robin Neustadt (D.): Mare Baecke Jannie Baecke-de Pooter Evi Kloetinge. 22 april 2002. Correspondentieadres: Willemsweg 9, 4507 AR Schoondijke De Uitvaartdienst, waarvoor u wordt uilgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 25 april om 14.30 uur in de Parochiekerk van de H. Eligius te Hoofdplaat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal Martens. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Commissievergaderingen De voorzitters van de vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen maken bekend dat op: woensdag 1 mei 2002 om 20.30 uur openbare vergaderingen van de commissies waterbe heer, waterkeringen en wegen, middelen en organisatie en bestuurlijke zaken zullen plaatsvinden De vergaderingen worden gehouden in het waterschapskan toor, Kennedylaan 1 te Terneuzen (toegang via hoofdingang Kennedylaan). De agenda's en de hierop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de bibliotheek (kamer 0.31) van het waterschapskantoor. Terneuzen, 24 april 2002. De voorzitters van de voornoemde commissies, T.W.A. Wemaer A. Paauwe E.J.M. Wijffels WJ. de Graaf Waterschap" Zeeuws-Vlaanderen 1 Postbus 88, 4530 AB Terneuzen Bezoekadres: Kennedylaan 1Terneuzen Telefoon 01 15-641000, Fax 01 15-641200 r Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 'Ter Schorre' is overleden Mevrouw UILTJE VAN DEN BOSCH sinds 9 maart 1973 weduwe van Leendert Cornells Tazelaar 3 december 1920 te Amsterdam t 22 april 2002 te Terneuzen Een woord van dank aan het personeel van afd. 'Stormmeeuw' voor alle goede zorgen en aandacht aan haar besteed is hier op zijn plaats. Correspondentieadres: Familie J. A. Meerlens, Potgieterstraat 9, 4532 GE Terneuzen De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 26 april om 14.00 uur in de Aula op de Zuiderbegraaf plaats, Bellamystraat 28c te Terneuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Bij voorkeur schriftelijke condoleance. KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders van Hontenisse ma ken bekend dat zij de volgende vergunningen heb ben verleend tot het rooien van: a. een plataan op het perceel Olmenstraat 61 te Vogelwaarde; b. een zestiental meelbessen langs de N688 (ge deelte Hoeve La Salette - rotonde N61); c. een blauwspar op het perceel Wilhelminastraat 2 te Vogelwaarde; d. een lei-linde op het perceel Noordstraat 19 te Walsoorden. De beschikkingen, waarbij het rooien van de hout opstanden is vergund, liggen met ingang van woensdag 1 mei 2002 gedurende zes weken ter in zage. U dient zich hiervoor te wenden tot het kan toor van de sector Grondgebiedzaken, Hof te Zandeplein 11 te Kloosterzande. De openingstijden zijn elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Binnen de genoemde termijn van tervisielegging kan door een belanghebbende eveneens bezwaar worden ingediend tegen een verleende vergunning. Hiervoor moet een schriftelijk gemotiveerd bezwaar schrift worden gericht aan burgemeester en wethou ders van Hontenisse, Postbus 20, 4587 ZG Kloosterzande. Kloosterzande, 24 april 2002 Burgemeester en wethouders van Hontenisse A. Vogelaar, de burgemeester, F.M.M. van Kuppeveld, de secretaris. In verband met het verplaatsen van de druklocatie zijn de sluitingstijden voor familieberichten aangepast. De nieuwe sluitingstijden zijn als volgt: Maandag t/m vrijdag: 17.00 uur Zondag: 16.00 - 18.00 uur Faxnummer familieberichten: 0118 - 470100 Plein 49 - 4543 BK Zaamslag VA N W E S T E N MArsirNiErsiMODE: PLEIN lO-ll 4543 BH ZAAMSLAG www.vanwesten.com I m Het is onomstreden: roken is slecht, voor jezelf en je (ongeboren) kind. Toch behoort Nederland binnen Europa tot de landen met een hoog percentage roken de vrouwen. In ons land neemt het aantal mannen met longkanker af. Maar het aantal vrouwen met longkanker neemt juist toe. Ook krijgen vrouwen tegenwoor dig vaker kanker in de mond en keel. NEDERLANDSE KANKERBESTRIIDING lr=BlDEFACTO KONINGIN WILHELMINA FON Kanker en jonge vrouwen In het jaar van "Jongeren en Kanker" lanceren de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF en Defacto de campagne Stoppen met roken, speciaal voor jonge vrouwen tussen de 25 en 35 jaar. Meer informatie over stoppen met roken? Bel met Defacto: 0900 - 9390 0,22 0,10 p/m)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 38