PZC Schelpenhoekje open voor jeugd Puttenparadijs voor rugstreeppad Flirt opent vernieuwde muziekkiosk PZC Scholieren houden grote schoonmaak Eerste stap voor herinrichten Hulster Stationsweg gezet 11 Terneuzense jongeren zouden elke middag terecht moeten kunnen in buurthuis Zonnebloem zet vrijwilligers in het zonnetje Doodsoorzaak man nog onbekend Cheque voor Cliniclowns Betrapt op rijden onder invloed Bouw 9 woningen kan beginnen Eindelijk subsidie voor ZMF Vergadering ouderenbond agenda woensdag 24 april 2002 door Harold de Puysseleijr TERNEUZEN - Met een optre den van het popduo Flirt is gistermiddag de vernieuwde muziekkiosk op de Markt in Terneuzen in gebruik geno men. Wethouder K. van der Hoofd onderbrak het concert van de twee oud-leerlingen van het gemeentelijk instituut voor kunstzinnige vorming Toon beeld voor een korte toespraak. Daarin sprak de wethouder zijn tevredenheid uit over de- vernieuwing van de kiosk. De onderpanelen, de balustra de en het dekzeil zijn geheel vernieuwd. Bovendien is er een aparte podiumuitbreiding ge maakt die aan- en afgekoppeld kan worden. Om grote evene menten op de Markt mogelijk te houden, is de kiosk verder verplaatsbaar. Ook als er in an dere dorpen van de gemeente festiviteiten zijn, verlaat de kiosk zijn plaats. De kiosk wordt ieder jaar voor Koninginnedag tot de kermis in september op zijn plaats ge zet. De plaatsing betekent voor de gemeente het sluitstuk van de aankleding van de Markt. Eerder zijn daar drie platanen geplant en staan er evenals vo rig jaar achttien bloembakken met rode geraniums. doorRené Hoonhorst TERNEUZEN - De jeugd van twaalf tot zestien jaar moet va ker terecht kunnen in buurtcen trum 't Schelpenhoekje. De stichting Sociaal Culturele Ac tiviteiten Schelpenhoekje (SCAS) zou het liefst een jeugd honk openen dat dagelijks tus sen half vier en zes uur open is voor de jongeren van de Terneu zense wijken Triniteit en Lie- venspolder. Maar tot die droom werkelijk heid wordt, hoopt beheerder B. de Krijger dat de jonge tieners zo snel mogelijk wekelijks een disco in het buurtcentrum kun nen bezoeken. Een eerste soos leverde afgelopen weekeind ve le positieve reacties op. In eerste instantie zaten er slechts twee muurbloempjes in 't Schelpen hoekje, maar een informatie ronde aan het skateterrein in Oude Vaart leverde nog 28 be zoekers op. Genoeg om zaterdag 11 mei wederom een tienersoos optouw te zetten. Muziek Welzijnswerker C. Liefting: „We zouden nog liever elke week een disco-avond houden. De jongeren lieten afgelopen weekeind weten dat ook graag te willen. Een plek waar de jeugd van twaalf tot zestien de eigen favoriete muziek kan ho ren en een dansje kan wagen, is verder nergens te vinden in Ter- neuzen. De behoefte is er echter wel." Liefting en De Krijger geven di rect toe dat SCAS zelf voorlopig ook niet in die behoefte kan voorzien. In 't Schelpenhoekje is wel ruimte vrij te maken voor SINT JANSTEEN - Zes leden van afdeling Sint Jansteen van de Zonnebloem zijn gister avond voor hun inzet voor de or ganisatie in het zonnetje gezet. De dames A. de Brouwer, M. van Dorsselaer, M. de Potter, B. d'Hooghe, L. van Haperen en N.Schepman kregen ontvingen in café De Kroon van voorzitter M. Neve-Menu de zilveren Zon nebloeminsigne. Deze onder- Scheiding wordt uitgereikt aan leden die meer dan tien jaar klaar staan voor de hulpbehoe vende medemens. „Dit is echt op en top vrijwilligerswerk", ver telt Neve, die inmiddels zelf al meer dan veertig j aar betrokken bij de afdeling St.Jansteen Deze afdeling bestaat uit veer tien mensen. Zij bezoeken gere geld zo'n veertig, vooral oudere dorpsgenoten. Door dit geregel de contact voorkomen zij dat deze dorpsbewoners op den duur vereenzamen. Er worden ook culturele of muzikale bij eenkomsten bezocht. Rond feesten als Kerst, Pasen en Sin terklaas gaan de Zonnebloem leden met een kleine attentie op pad. REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Willem Alexanderlaan 45 Postbus 145 4530 AC TERNEUZEN Tel: (0115) 645769 Fax:(0115)645742 E-mail: redtern@pzc.nl Conny van Gremberghe (chef) Wout Bareman Pascalle Cappetti René van Stee René Hoonhorst Frits Bakker (sport) Baudeloo 16 Postbus 62 4560 AB HULST Tel: (0114) 372776 Fax: (0114) 372771 E-mail: redhulst@pzc.nl Sheila van Doorsselaer CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl de jeugd, maar er zijn te weinig vrijwilligers die - op relatieve afstand, in een belendend lo kaal - toezicht kunnen houden. De beschikbare Terneuzense vrijwilligers zijn zeer gedreven. Een aantal van hen heeft zich opgegeven voor een deejay-cur sus, die is opgezet door het soci aal-cultureel werk in Sas van Gent. ,De aanzet voor meer activitei ten is er dus wel, maar voorlopig zullen we slechts één keer in de maand een jeugdsoos houden. Na de zomervakantie kan dat misschien worden uitgebreid tot één keer in de veertien da gen", stelt Liefting. Beheerder De Krijger is wat op timistischer. Hij hoopt dat het succes van de eerste tienersoos vrijwilligers naar 't Schelpen- hoekje lokt. Om meer disco avonden te kunnen beleggen, maar vooral om het dagelijkse jeugdhonk aan het eind van de middag en het begin van de avond te kunnen openen. „Het zou toch mooi zijn als 't Schelpenhoekje in september of Wethouder K. van der Hoofd geeft het startsein voor de schoonmaakactie. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Zo'n 110 leerlingen van de groepen zeven en acht van de christelijke basisschool Oude Vaart in Terneuzen hebben gisteren de bezem gehaald door de wijken Oude Vaart en Triniteit. Gewapend met grijpstokken, bezems en vuilniszakken en bijgestaan door een aantal medewerkers van de dienst gemeentewerken van Terneuzen, zorgden de scholieren ervoor dat op het eind van de middag een vrijwel volle vuilnisauto richting stortplaats kon worden gestuurd. De Terneuzense school fungeerde de voorbije weken voor Natuur-en Milieu educatie Zeeland (NME) als proef school voor een groot zwerfvuil project voor het basisonderwijs. De leerlingen van de hoogste groepen werkten met het lespakket 'Zwerfvuil, mooi niet!', kregen een medewerker van de ge meentelijke vuilophaaldienst op visite en maakten kunstwerken van afval, die tentoon werden gesteld. De schoon maakactie in de wijken is een onderdeel van het project, dat uiteindelijk wordt afgesloten met een theatervoorstelling. De bevindingen van leerkrachten en leerlingen van de Oude Vaart vormen de basis voor het scholingsproject van NME, dat in september van dit jaar wordt uitgezet op zo'n dertig basis scholen in heel Zeeland. Wethouder K. van der Hoofd van Terneuzen (milieu) gaf gisteren het startsein voor de schoonmaakactie. Vier leerlingen van de Oude Vaart vroegen tijdens het offi ciële gedeelte van de bijeenkomst voor de school Van der Hoofds aandacht voor een ander vuilprobleem dat in Ter neuzen erg speelt, namelijk de overlast door hondenpoep. „Wij vragen ons af of u het geld van de hondenbelasting wel goed gebruikt", hield Kimberley Datthijn de wethou der voor. Samen met Renata Hrkac, Jessiac Mannaert en Lienke Oostvogels had Kimberley een handtekeningactie gehouden. Meer dan driehonderd handtekeningen kreeg Van der Hoofd foto Charles Strijd mee plus het verzoek om meer honden- uitlaatterreintjes in Terneuzen aan te leggen, meer hondentoiletten te plaat sen en in plaats van één maal per maand één keer per week de veldj es en toiletten te reinigen. Van der Hoofd waardeerde de actie van de scholieren, maar zei in eerste instan tie dat de overlast eigenlijk voorkomen moest worden door de hondenbezitters. Even later voegde hij er aan toe dat het de bedoeling is van de nieuwe gemeente Terneuzen om het aantal hondentoilet ten flink uit te breiden en dat ook het schoonmaken geïntensiveerd zal wor den. Een verhoging van de hondenbe lasting na de herindeling sloot hij niet uit. door René Hoonhorst TERNEUZEN - Het advies om eerst een krat bier leeg te drin ken voor hij drie putten voor de Otheense rugstreeppadden groef, sloeg Teunis Dekker gis teren toch maar in de wind. Maar dat hij de graafmachine een dagje met de Franse slag mocht bedienen, was voor Dek ker - die normaal in de wegen bouw als Pietje Precies moet werken - een verademing. De drie putten ten zuiden van de Vrijheidslaan vox-men samen een nieuw leefgebied voor de paar honderd rugstreeppadden van Othene. De belangrijkste verzamelplaats voor de amfi bieën, bij het Scheldebalkon aan de Scheldedijk, moest onlangs wijken voor apparte mentencomplexen aan de Ba saltkade, De nieuwbouwwijk Othenepolder is waterrijk ge noeg voor de rugstreeppad. Minder geschikt Maar een aantal waterpartijen is minder geschikt voor de zeld zame padden. Omdat de oevers te steil zijn of omdat er teveel ei- erverslindende vissen, zoals ste kelbaarzen, in de poel huizen. De Stichting Landschapsbe heer Zeeland (SLZ) gaf loonbe drijf Dekker daarom de op dracht om drie waterputten aan de zuidkant van de huidige nieuwbouwwijk aan te leggen. Door de poelen niet te diep te maken, net boven of onder de grond'waterlijn, moeten vissen uit het water gehouden kunnen worden. En door de biotoop niet TERNEUZEN - De doodsoorzaak van de 41-jarige Portugees die in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag levenloos op straat werd aangetroffen in de Nieuwstraat in Terneuzen, is pas over enkele maanden bekend. Dat meldt politiewoordvoerder Jan van Mourick nadat giste ren in het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk sectie is uit gevoerd op het lichaam van de man. De patholoog-anatoom heeft niet vast kunnen stellen waar aan de Portugees is overleden. Daarom is aanvullend labora toriumonderzoek nodig, aldus Van Mourick. Het kan wel en kele maanden duren voordat onderzoek is uitgevoerd en de resultaten bekend zijn. De politiewoordvoerder wil niet vooruitlopen op het labora toriumonderzoek door te speculeren over de doodsoorzaak van de man. Hij doet daar dan ook geen enkele mededeling over. Vermoedelijk is de Portugees echter een natuurlijke dood gestorven. Hij werd tijdens cafébezoek in de Terneuzen se binnenstad onwel en liep vex*volgens naar buiten, waar hij in elkaar zakte. desnoods iets later dit najaar dagelijks open kan voor jonge ren van twaalf tot zestien jaar. De jongeren blijken behoefte te hebben aan een eigen plek om samen te komen en welke plaats is nou meer geschikt dan het buurthuis?" Voor de rugstreeppadden wordt een nieuwe paddenpoel gegraven. al te netjes in te richten, zullen de rugstreeppadden de weg naar het nieuwe leefgebied makkelijk kunnen vinden, ver wacht P. Maas van de Stichting Landschapsbeheer. Maas: „Voor het voortplarr- tingsseizoen, dat net is begon nen en tot eind mei duurt, komt de biotoop te laat. Maar over twee maanden zal het stukje grond ongetwijfeld in gebruik zijn genomen door de diertjes. Door naast de poelen bergen met losse grond op te werpen, hebben we ideale, toegankelijke rustplaatsen voor de rugstreep padden gecreëerd. Op het toe komstige bouwterrein zal snel onkruid opschieten dat de pad den genoeg schuilplaatsen AXEL - De Antoniusschool in Axel heeft gisteren een cheque van 140 euro overhandigd aan de Cliniclowns in Zeeuws- Vlaanderen. Het geld is door de 270 leerlingen van de school bijeen gebi*acht tijdens de oliebollenverkoopactie die begin dit jaar plaatsvond. De Antoniusschool houdt elk jaar zo'n oliebollenverkoop. 10 procent van de opbrengst gaat naar een goed doel. Van het resterende bedrag worden spulletjes aan geschaft die de school normaal niet snel zou kunnen kopen, zoals een radio-cd-speler voor in de muzieklessen en een klein televisietje. Groep 5 kreeg dit jaar de wisselbeker voor de klas die de meeste oliebollen aan de man heeft gebracht. De leer lingen uit deze groep verkochten er maar liefst 1374. TERNEUZEN - Een 40-jarige automobilist uit Brugge is af gelopen maandagavond in de Churchillaan in Terneuzen be trapt op rijden onder invloed. Hij kreeg een boete en een rij verbod van een uur. TERNEUZEN - Het Terneuzense bouwbedrijf Sprangers kan binnenkort beginnen met de bouw van negen woningen op de plek waar tot voor kort de oude Mulo-school De Branding stond. Gedeputeerde Staten gaven gisteren een verklaring van geen bezwaar af voor het bouwproject. De negen stads woningen vormen de afronding van het binnenstadsvemieu- wingsproject aan de oostelijke rand van de Terneuzense binn- nenstad. De huizen sluiten aan op de eerder in het kader van het Steenen Beer-project gebouwde stadswoningen aan de Walstraat. KRUININGEN - De gemeente Reimerswaal geeft de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) voor het eerst in jaren weer subsidie. Reimerswaal was, nadat het zeven jaar geleden stopte met het verstrekken van subsidie, de enige Zeeuwse gemeente waar van ZMF niets kreeg. Een jarenlange kille verhouding tussen beide organisaties was het gevolg. De gemeente vindt, nu ZMF steeds vaker om advies wordt gevraagddat een subsidie weer op zijn plaats is en geeft de komende jaren steeds vijf honderd euro. fase behelst de ver-vanging van de gehele riolering en de hoofd waterleiding, de herbestrating en het aanpassen van de open bare verlichting. In de tweede fase is niet alleen de Stations weg afgesloten voor alle ver keer, maar is ook de kruising Gentsestraat/Frans van Waes- berghestraat opgebroken. In de derde fase zijn er werkzaamhe den in de Frans van Waesberg- hestraat en de Gentsepoort. De Stationsweg is dan weer ge opend. CLINGE - De Algemene Neder landse Bond van Ouderen (AN- BO) houdt op zaterdag 27 april zijn voorjaarsvergadering. De vergadering vindt plaats in zaal Malpertuus in Clinge. Na het afhandelen van de huishou delijke agendapunten worden er een verloting en bingo gehou den. De bijeenkomst begint om 13.30 door Jean-Lou de Gucht HULST - Met de onthulling van een bouwbord heeft wethouder W. Kaijser gisteren het officiële startsein gegeven voor de herin richting van de Stationsweg. Deze weg en gedeelten van be lendende straten worden de ko mende maanden tijdelijk afge sloten voor alle verkeer. Hoog vrachtverkeer kan zo'n vijf maanden lang de binnenstad niet in. 'Excuses voor de over last' luidt de tekst op het bouw bord. Volgens Kaijser heeft de gemeente haar uiterste best ge daan om de overlast tot een mi nimum te beperken. De vei*wachting is dat de werk zaamheden in oktober achter de rug zijn. Als het weer tenminste een beetje meewerkt. Kaijser: ,De start is in ieder geval prima Laten we hopen dat we dit weer nog een tijdje houden. Als het karwei achter de rug is hebben we een grote klus geklaard. En daar mag Hulst dan best trots op zijn." De werkzaamheden zijn onder verdeeld in drie fasen. De eerste foto Charles Strijd schenkt voor de trejc naar de nieuwe biotoop." De aanleg van het tijdelijke woonoord voor rugstreeppadden kost zo'n vijf honderd euro. De gemeente Ter neuzen en de provincie Zeeland leverden bijdragen. STREEKACTIVITEITEN AXEL - Café 't Hoeckhuys, 20.00 uur: Kaarten; Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Bridge en koersbal;'t Trefpunt, 13.00 uur: Kaarten en biljarten; 14.00 uur: Handwer ken; De Halle, 14.00 uur: Kaarten, biljar ten en spelletjes; Jeugdcentrum, 14.00 15.30 uur: Kinderclub acht tot en met twaalf jaar; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: Koers- bal; Soos, kaarten en biljarten; GRAAUW - Gemeenschapshuis, 14.00 uur: Handwerken; 14.45 uur: Gymnas tiek; HEIKANT - 't Heike, 19.00 en 20.00 uur: Dames gymclub Heikant; HOEK - DéLovenhoek, 13.30 uur: 13.30 uur: Biljarten en kaarten; HULST - De Lieve, Koffieochtend met streekverhalen; 13.00 uur: Biljarten; 14.30 uur: Zangkoor Viva la Musica; Café De Kroon, 14.00 uur: Kaarten; Stadskan toor, 19.45 uur: Vergadering wijkraad Langs de Linie; Basisschool Nobelhorst, 19.00 uur; Crea tieve bijeenkomst buurtvereniging Den Dullaert; Blaauwe Hoeve, 13.30 uur: Schieting; KLOOSTERZANDE - De Reizende Man, 19.30 uur: Bridgeclub; KOEWACHT - De Vlaschaard, 13.00 uur: Biljarten; 19.30 uur: Tekenen en schilde ren; De Lange Akkers, 13.30 uur: Kaarten; LAMSWAARDE - Dorpshuis, 19.30 uur: Bewonersbijeenkomst over toekomst van Lamswaarde; NIEUW-NAMEN - De Kauter, 13.30 uur- Kaarten, biljarten en koersbal; Café Sint Cecilia, 19.45 uur: Bingo; OOSTBURG - Ontmoetingscentrum De Open Kring, 9.00 - 11.30 uur: Koffieoch tend; Tienercentrum Time-Out, 13.00 - 17.00 uur: Bijeenkomst twaalf- tot zes tienjarigen; PHILIPPINE - De Schotse Hoek, 10.00 11.00 uur: Yoga; 19.30 - 21.30 uur: Kant klossen; SAS VAN GENT - De Speye, 9.30 uur: ae robics voor 55-plussers; 10.00 uur: Gym voor 55-plussers; 14.00 15.30 uur: Club hobbybeurs voor groepen 3 tot en met 8; De Regenboog, 14.00 uur: Kaarten bie den en jokeren; De Roselaer, 14.00-15.30 uur: Jeugdatteljee voor kinderen van groep 3 tot en met 6; SLUISKIL - Het Meulengat, 10.00 uur: Zwemmen; 13.30 uur: Zangkoor, kaar ten, canasta en biljarten; SPUI - De Drie Gehughten, 19.00 - 20.00 uur en 20.30 - 22.15 uur: Linedance; SINTJANSTEEN - De Warande, 9.30 uur: Gymnastiek; 10.30 uur: Volksdansen; 13.30 uur: Koersbal en kaarten jokeren en bieden; Schieting op de liggende wip; TERNEUZEN - De Veste, 9.15 en 10.15 uur: Volksdansen en biljarten; 10.00 - 17.00 uur; Rommelmarkt en mini bazar; De Hoeve, 9.30 uur: Yoga; 13.30 uur: Kin dermiddag; WESTDORPE - Concordia, 13.30 uur: Ex tra koersbal; ZAAMSLAG Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal; ZUIDDORPE - 't Kaaike, 13.30 uur: Kaar ten en biljarten;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 37