Minister leurt met jodiumpillen Wegblokkades vakbonden voor betere bouw-CAO w intratuin Opdoeken drie vrachtlij nen kost honderd hanen Eigenaren baden op de vingers getikt Nachtje op de stoep voor Feyenoord-kaartjes loont Progressief Hulst en Hontenisse zien van fusie af Jrn HET GROENE WARENHUIS Miljoenen Belgische buren kerncentrales aangespoord tot halen pillen Oud-BB'er J.R. de Boer overleden Zeeuw gekozen in gemeenteraad van Amsterdam ROZ krijgt geld van provincie zeeuwse almanak Randgevecht Geraniums PZC ZEEUWS-VLAANDEREN woensdag 24 april 2002 Hnor Jan Jansen MIDDELBURG - De eigenaren I van twee zwembaden in i 2eeuws-Vlaanderen moeten de I provincie een dwangsom beta len als ze niet tijdig een risico analyse presenteren. Het gaat om zwembaden in IJ- zendijke (Mauritshof) en Hieuwvliet (camping Zonne- weelde), die het wettelijk voor geschreven document niet op tijd hebben ingeleverd. De kwestie zou overigens wel eens met een sisser kunnen aflopen. Beide bedrijven, gisteren via de ze krant onaangenaam verrast door de boodschap uit Middel burg, zegden toe er alsnog op korte termijn werk van te zullen maken. De dwangsom van hon derd euro per dag, met een maximum van duizend euro, blijft hen bespaard als ze dat binnen vier weken doen. De risico-analyse is vooral be doeld om de kansen op legionel- labesmetting in kaart te bren gen. Dat de twee bedrijven er nog niet aan toe kwamen, ver klaren ze allebei uit bijzondere omstandigheden. In het geval van IJzendijke liggen die voor de hand. Exploitant Frans Lie- vens was van plan het zwembad te sluiten. Pas vorige week werd een oplossing gevonden om het in ieder geval dit jaar nog open te houden. Voor de risico-analy se houdt dat in dat die vanavond nog op de bus gaat. Ook Martin Basting van cam ping Zonneweelde wil het niet op een dwangsom laten aanko men. Hij volgde onlangs zelfs een cursus om het zelf te kunnen doen. ,,En anders schakel ik een deskundig bureau in. Dat pa pier zal in ieder geval op tijd ko men." Basting nam de camping pas onlangs over en dacht dat hij met de risico-analyse moest wachten tot het bad weer open gaat, rond eind mei. Met een op knapbeurt wil hij volgende maand demonstreren de exploi tatie van het zwembad serieus te nemen. Maar met de bureaucra tie uit Middelburg heeft hij gro te moeite. ,,We zijn hier nog maar pas bezig. Je hebt duizend dingen aan je hoofd, bent dag en nacht bezig en clan moet ik via de krant horen dat ze ons een dwangsom willen opleggen. Dat is knap frustrerend, hoor." doorWout Bareman I DOEL - Ruim twee miljoen Bel- j gen die in de buurt van kerncen trales wonen, krijgen deze week I een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Antoine Duquesne spoort hen I daarin aan om jodiumpillen in huis te halen. Het is een nieuwe I poging de omwonenden van de I kerncentrales in Doel en Tihan- ge en de kernparken in Mol, Dessel en Fleurus ervan te over tuigen dat de pillen van levens belangzijn bij een eventuele ca lamiteit in één van de centrales. Drie jaar geleden levei'de een vergelijkbare campagne nau welijks reacties op. Toen ont ving een kleinere groep van zo'n 300.0 0 0 'buren' van de kerncen trales een brief. Het ministerie pakt de zaak nu grootser aan. De gevarenzone is nu uitgebreid van tien naar twintig kilometer rond de centrales. Het betekent dat nu twee miljoen mensen in 200 gemeenten een brief krij- I gen. Daarbij is met het oog op moge- j lijke grensoverschrijdende ca lamiteiten ook gekeken naar de ligging van Belgische gemeen- I ten ten opzichte van de kerncen- trales in Borssele en Chooz I (Frankrijk). Risico I Duquesne: „Ook al is de kans op een kernramp zeer klein, we kunnen het risico nooit hele- maal uitsluiten en daarom is het goed de beschikbaarheid van de jodiumpillen nogmaals onder de aandacht van een groot pu bliek te brengen." Na zeven jaar politiek gekra keel besloot de Belgische rege ring in '99 eindelijk veertig mil joen pillen aan te schaffen. Het innemen van jodiumpillen voorkomt dat kankerverwek kend radioactief jodium, dat vrijkomt bij een nucleair onge val, in de schildklier wordt op genomen. Direct na de eerste campagne, die bijna één miljoen euro kostte, luidden de apothe kers in de gevarenzones de noodklok: de belangstelling voor de jodiumpillen bleek ni hil. Diezelfde ervaring hebben de Zeeuwse en West-Brabantse ge meenten in de directe omgeving van de kerncentrales van Doel en Borssele opgedaan. De GGD in Zeeland heeft al tien jaar een voorraad van meer dan een mil joen pillen in het magazijn en ook de gemeenten Reimers waal, Hulst, Hontenisse hebben flinke hoeveelheden pillen in voor raad. Ze kunnen op het gemeen tehuis worden opgehaald, maar dat gebeurt slechts mondjes maat. In Middelburg, Vlissin- gen, Oostburg en Temeuzen woi'den de pillen, als zich een calamiteit voordoet, door de brandweer verspreid. De houdbaarheidsdatum van de 'Nederlandse' pillen verliep eind '98, maar steekproeven we zen uit dat die datum probleem loos met een aantaal jaren kon worden verlengd. GOES - J.R. de Boer uit Goes is zondag op 76-jari- ge leeftijd overleden. Hij was oud-hoofd Bescher ming Bevolking (BB) in de regio Midden- en Noord- Zeeland. Daarnaast vervulde hij verschillende functies op kerkelijk en sociaal maatschappelijk gebied. De Boer begon zijn loop baan bij Rijkswaterstaat. Via een functie bij Bin nenlandse Zaken werd hij kringhoofd van de BB op Schouwen-Duiveland en in 1972 van de regio Mid den- en Noord-Zeeland. Bij zijn afscheid in mei 1985 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Boer was onder meer raadslid in Zierikzee voor de CHU. De laatste jaren heeft hij zich, als kerk voogd van de Hervormde Gemeente, ingezet voorde jongste restauratie van de Grote of Maria Magdalen- akerk in Goes. Bekend is de grootscheepse kaar tenactie uit 1995,dieertoe leidde dat de rijksover heid in 1996 de verlangde miljoenen voor de ingrij pende opknapbeurt uit trok, De Boer wordt morgen in Middelburg gecremeerd. Feyenoord supporters zijn uitgelaten nadat zeUefa Cup-kaartjes gekocht hebben bij boekhandel Remortel in Hulst. door Jean-Lou de Gucht en René Hoonhorst HULST - De spanning is van de gezichten van de Feyenoord- fans af te lezen. Ze hebben de nacht op de stoep van boekhan del Remortel in Hulst doorge bracht in de hoop een kaartje te bemachtigen voor de Uefa Cup finale. „Ik heb er weinig vertrouwen in", zegt Gunko van Heckers uit Rotterdam. „Maar hier in Hulst heb je altijd nog meer kans dan in Rotterdam. Bovendien heb ik hier maar één nacht op de stoep door hoeven te brengen. In Rot terdam moet je drie dagen in de rij staan." Om kwart voor negen opent B. van Remortel z'n win kel. Dan is het nog een kwartier tje wachten totdat om negen uur de Ticketbox verkoop van start gaat. Er zijn zevenduizend toe gangsbewijzen beschikbaar, verdeeld over 850 verkooppun ten. Een minuut na negen barst er gejuich los in de winkel. Armen in de lucht en er wordt een dans je gemaakt. „We hebben ze, we hebben ze", schreeuwt Van Hec kers het uit. „We zijn niet voor niks uit Rotterdam naar Hulst gekomen." Negen kaarten heeft hij weten te bemachtigen. „Ook nog kaarten voor een aantal vrienden van me. Die hadden geen zin om in de rij te staan." Na Heckers komen er nog negen gelukkigen de winkel uit. Slechts één Zeeuws-Vlaming, Omeir de Schrijver uit Sint Jan- steen. „Dolgelukkig ben ik, maar ook moe. Ik heb hier van nacht op de stoep maar een uur tje slapen." Voor degenen die de hele nacht voor niets gewacht hebben, is het minder leuk. „Ik heb m'n best gedaan", zegt Wim Boot uit Piershil. „Helaas, je kunt niet a 1 les hebbenIk ga er vandaag in Hulst maar een mooie dag van maken. Ik ben hier nog nooit ge weest en het ziet er wel uit als een leuk plaatsje." Boos De medewerkers van boekhan del Remortel zijn blij dat de ver koop na een paar minuten ach ter de rug is. „Dit hoeft voor ons niet meer", zegt één van hen. Ze ker niet nadat een Hulstenaar de winkel inkomt en verhaal komt halen dat hij geen kaartje heeft. „Ik had er nog zo op gere kend dat ik een kaartje zou heb ben", zegt hij boos. „En dan maak ik dit mee. Dan pak ik er naast. Mooi is dat." Een Terneuzens sigarenmaga zijn dat volgens de website nog als Ticketbox fungeert, is een tijdje terug al gesloten. Naast Remortel zijn in Zeeuws-Vlaan- deren alleen bij Doolaege Dro gisterij in Axel en tabaksspeci aalzaak Carpentier in Oostburg kaarten te verkrijgen. In Axel stonden al zo'n twintig mensen voor de deur. Van hen konden er slechts drie met een kaart wor den verblijd. In Oostburg konden de vier mensen die al een paar uur voor de deur wachtten, net allemaal een kaart krijgen. Degenen die een dag eerder al hun seizoen kaarten hadden overhandigd, visten achter het net. „Het is na tuurlijk jammer en we moeten door René Hoonhorst TERNEUZEN - Met wegblok kades en langzaam-aan-acties vroegen de vakbonden gisteren opnieuw aandacht voor hun ei sen voor hogere lonen in de bouw. De toegangswegen naar Dow Benelux bij Terneuzen werden in de ochtendspits afgesloten en 's middags reden enkele tiental len auto's met een gangetje van twintig kilometer per uur over de A58 tussen de afslagen Krui- ningen en 's Gravenpolder. De blokkade van de toegangs wegen naar Dow werd verge makkelijkt omdat de Savoy- aardsweg, die in de toekomst definitief wordt afgesloten, toch al enkele dagen niet voor het verkeer toegankelijk is. Met het afsluiten van de Lovenpol- derstraat en de Herbert H. Dow- weg bij de i'otonde aan de slui zen konden nagenoeg alle auto's richting Dow Benelux worden tegengehouden. FNV-bestuurder G. Yesildal was tevreden over de blokkade acties. „We hebben ons goed la ten zien in Zeeuws-Vlaanderen. De auto's stonden tussen half zeven en acht uur tot voorbij de sluizen bij Terneuzen en tot aan de N61 bij Hoek. Een enkele in zittende in een dikke Mercedes of BMW was het niet met de ac ties eens, maar ik heb veel meer opgestoken duimen gezien. Lang genoeg Zestig bouwvakkers schreven zich gisteren in Sluiskil in als staker. In Zeeland zijn nu bijna zeshonderd bouwvakkers in staking. De nieuwe stakers wa ren overigens lang niet allemaal aan het werk op het Dowterrein, wisten twee werknemers van het Goese bedrijf Geelhoed. „Wij hebben ons vanochtend aangesloten, omdat het gedoe over het afsluiten van een nieu we CAO nu lang genoeg heeft geduurd. We moeten toch laten weten dat we langer uitstel niet pikken. Maar een aantal colle ga's die ook bij Dow moesten be ginnen, zijn gewoon aan het werk gegaan", verklaarde één van de Geelhoed-werknemers. Nadat de meeste nieuwe stakers zich in het Sluiskilse gemeen schapscentrum hadden gemeld, vertrokken zo'n dertig actie voerders in colonne naar het kantoor van Proverko in Ter neuzen. De directie van de projectont wikkelaar bracht de bondsbe- stuurder Yesildal en P. Vlaming (CNV) in contact met directielid A. Boot van de Dura Vermeer- groep. De bonclsbestuurders drongen er bij Boot, één van de onderhandelaars namens de werkgevers in de bouw, op aan de CAO-onderhandelingen zo snel mogelijk te hervatten. Na het oponthoudbij Pröverko ver trok de, behoorlijk ingekorte, karavaan actievoerders naar Perkpolder om via Kruiningen naar 's Gravenpolder te rijden. Bij de kerk in het Bevelandse dorp vierden de leden van de bouwbonden dat 25 jaar gele- doorWout Bareman ZEEBRUGGE - De rederijen P &0 North Sea ferries en P&O Stena Lines doeken drie vracht- lijnen over de Noordzee op. Het gaat om de lijnen Zeebrugge- Dover, Zecbrugge-Felixstowe en Rotterdam-Felixstowe. In Zeebrugge kwam de medede ling als een volslagen verras sing. Door het wegvallen van de lijndiensten, gaan in de Vlaam se zeehaven ruim honderd ba nen verloren. Voor vijftig ha venarbeiders wordt werk ge zocht in de havenpool. De getroffen havenarbeiders besloten gisterochtend direct over te gaan tot stiptheidsac ties. Eerder al weigerden ze vrachtschepen op de getroffen lijnen Zeebrugge-Dover en Zee- brugge-Felixstowe te behande len. Het personeel van P&O North Sea Ferries ging wel ge woon aan het werk. Volgens Renaud Vermote van de Belgi sche Transportarbeiders Bond (BTB) hebben de chauffeurs bij de overtochten weinig of geen hinder ondervonden van de ac ties. Onbegeleide vracht leverde wél een probleem op omdat de havenarbeiders weigerden de opleggers te laden of te lossen. Gevolg was dat verschillende onbeheerde opleggers verschil lende malen de overtocht over het Kanaal maakten. De haven van Zeebrugge ver liest door het besluit van de re derijen een kwart van de jaar lijks 10.000 'aanlopen' van vrachtschepen in de haven. In Zeebrugge verdwijnen tegen het eind van dit jaar vijf schepen van P&O: de Highway, de Path way en de Seaway, die de lijn dienst op Dover onderhouden en de Rodona en Sapphire, die op Felixstowe varen. Twee fer ry's worden omgebouwd en op de route Calais-Dover ingezet. De schepen op de lijn Zeebrug- ge-Felixstowe zijn gehuurd. De passagiers-vrachtlijn Zeebrug- ge-Hull en de vrachtlijn Zee- brugge-Middlesborough blij ven behouden. De Zweedse ferrygroep Stena Line maakte gisteren in de loop van de dag bekend dat ze zich terugtrekt als partner uit de joint venture met P&O. Stena was voor veertig procent eige naar. P&O betaalt Stena Line 250 miljoen euro voor de aande len. Daarmee krijgt P&O alle aandelen in haar bezit. Stena Line onderhandelt momenteel met P&O over de overname van drie schepen en hun bemanning, die de vrachtlijn Rotterdam- Felixstowe onderhouden. De schepen zouden worden ingezet op een nieuwe lijn tussen Rot terdam en Harwich. Belabberd Volgens havendirecteur Joa chim Coene van Zeebrugge is het besluit om de lijndiensten te schrappen mede ingegeven door de belabberde achterlandver bindingen van de haven. Con current Calais heeft wat betreft een veel betere positie. Ook de moordende concurrentie van de Kanaaltunnel speelde een be langrijke rol bij het besluit van de directie van de rederijen een aantal lijndiensten te schrap pen. AMSTERDAM - Jeroen de Graaf (26) wordt vandaag geïn stalleerd als gemeenteraadslid voor het CDA in Amsterdam. De zoon van de dijkgraaf W. de Graaf van het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen is daarmee het jongste raadslid van de ge meenteraad Amsterdam. De Graaf, afkomstig uit Axel, volgt Hester Maij op. Zij werd vorige week geïnstalleerd als wethou der. foto Camile Schelstraete nog steeds mensen teleurstellen. Het apparaat werkte bij ons maar vier minuten, maar was heel langzaam afgesteld. Meer dan vier kaarten waren er niet voor ons te bemachtigen", zegt een medewerkster van de ta bakszaak. Drogisterij Bij de Axelse drogisterij konden slechts drie kaarten in acht mi nuten worden uitgedraaid. Ze ventien mensen die al voor het openingsuur voor de deur ston den, moesten worden teleurge steld. „Maar de meesten namen het sportief op. „Volgende keer proberen we het weer bij jullie', zeiden ze zelfs", meldde een me dewerkster. den de automatische prijscom pensatie in de arbeidsvoor waarden werd opgenomen. Yesildal: „Dat was destijds een geweldige doorbraak. Zo'n ver worven recht mogen we ons niet laten afpakken." Ontslagen Elders in Zuid-West-Nederland verhardde de situatie bij ver schillende bouwbedrijven. Sommige werkgevers ontsloe gen kwetsbare werknemers, zo als mensen in hun proeftijd, die aan stakingen deelnamen. De bonden sommeren die kwaad willende werkgevers, op straffe van negatieve publiciteit, de mensen na de stakingen weer aan te nemen. Alle circa tweeduizend stakers in het zuidwesten komen mor gen in de Roosendaalse evene mentenhal Leysdream bij el kaar tijdens de wekelijkse terugkomdag. Melanie, Bertus Staigerpaip en Rob van Daal steken de stakers muzikaal een hart onder de riem. door Jean-Lou de Gucht HULST - De fusie tussen Pro gressief Hulst en Progressief Hontenisse is van de baan. Bei de partijen gaan nu zelfstandig de gemeenteraadsverkiezingen Progressief Hontenisse heeft na een aantal gesprekken met Pro gressief Hulst de beslissing ge nomen om niet te fuseren. Voor zitter I. van den Hoff van Progressief Hontenisse: „Aan ons heeft het niet gelegen, wij wilden echt wel fuseren. Maar dan moesten we wel duidelijk herkenbaar blijven. Nu hadden we het gevoel dat we opgeslokt werden door Hulst." Voorzitter F. de Vries van Pro gressief Hulst betreurt de be slissing van Progressief Honte nisse. „Dit leidt alleen maar tot versnippering van de progres sieve krachten in de nieuwe ge meente Hulst. Voor ons is echter de deur niet definitief gesloten. Ik hoop dat er nog een lijstver- binding tussen de twee partijen mogelijk is. We zijn tenslotte in goede sfeer uit elkaar gegaan." Van den Hoff beaamt dat. „We hebben zeker geen onenigheid gehad. Over een lijstverbinding is wat mij betreft best te pra ten." Breekpunt Breekpunt in de onderhande lingen was de volgorde van de kandidatenlijst. Progressief Hontenisse claimde in eerste in stantie de tweede plaats. De Vries: „Er zijn afspraken ge maakt met Hulstenaar T. Blom- maert dat hij op de tweede plaats komt." Van den Hoff: „Daar kan ik nog wel begrip voor hebben. Maar niet voor het feit dat er dan geen kandidaten van ons op de plaatsen drie en vier mogen staan. Dan houdt het voor ons opWaar blijf je dan nog als Hontenisse. Dan ben je toch niet meer hei'kenbaar naai de burgers van Hontenisse." Daar is de Vries het niet mee eens. „Het maakt toch voor de herkenbaarheid niet uit of je tweede of derde staat. Wij wa ren echt bereid om de kandida ten uit Hontenisse in de verkie zingsstrijd herkenbaar naar voren te laten komen. Ik had er echter moeite mee dat je bij vier zetels in de nieuwe raad twee kandidaten uit Hontenisse zou hebben. Dat doet geen recht aan de verhouding tussen het inwo nertal van Hulst en Hontenis- HULST - Het Regionaal Over legorgaan Zorg Zeeuws-Vlaan deren voor mensen met een ver standelijke handicap, ontvangt een subsidiebedrag van 20.345 euro van de provincie. Dit geld is voor regionale sa menwerking op het gebied van verstandelijk gehandicapten. Voorheen ontving het ROZ Zeeuws-Vlaanderen subsidie uit het totaal subsidiebedrag van het Provinciaal Overlegor gaan Zorg. De activiteiten van hetPOZ zijn beëindigd en daar om richtte het ROZ zich nu rechtstreeks tot Gedeputeerde Staten. GS hebben verder be sloten dat het ROZ voor 2002 een voorschot op de subsidie krijgt van 16.276 euro, tachtig procent van het totaalbedrag. Korstjes opeten of niet, altijd weer een strijdpunt bij jonge kinderen. In dat Vlissingse gezin krijgt de tweejarige Stijn nog xoat ruimte. Hij eet zijn brood met graagte, maar laat de korstjes steevast links liggen. Dat mag, al wordt er wel eens een poging tot over reding gedaan. Zodat hij gis- teren zijn vader nog maar eens geduldig uitlegde waar om hij de randjes van zijn brood toch echt niet in de 77iond kan steken. Die zijn te lief." Advertentie Maandag 29 april geopend, dinsdag 30 april (Koninginnedag) gesloten Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5, 0118-551623 diverse kLeuren stekgeranium

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 35