Tunnel werkt twee kanten op Nierpatiënte Hermien kon dialyse niet meer ontlopen (3 PZC PZC Kiezen college Kapelle verloopt erg rommelig Dualisme al om zeep geholpen VVD per ongeluk akkoord met college Gemeente Hontenisse b 12 P7f Verbinding bezorgt bedrijven meer concurrentie én legio kansen GEWIJZIGDE SLUITINGSTIJDEN "Ik was te ziek" NIERSTICHTING Bekendmaking -90 woensdag 24 april 2002 ü'oor Wout Bareman TERNEUZEN - De Wester- scheldetunnel confronteert het bedrijfsleven aan weerszijden 'van de zeearm met de dreiging van een sterk groeiende concur rentie, maar biedt tegelijkertijd legio mooie kansen. Dat was de boodschap die enkele honder- ci'oor Esme Soesman iïfs SINT-MAARTENSDIJK - De VVD-fractie Tholen is maan dagavond per ongeluk akkoord gegaan met het nieuwe Thoolse college. Onduidelijk is wat er precies fout is gegaan. De fractie was van plan bij de wethouders verkiezing tijdens de raadsvergadering tegen te stemmen. Dat maakte F. Goos- sen die avond expliciet bekend. De WD vindt dat er een ernsti ge procedurefout is gemaakt bij de vorming van het college. Op 'voortreffelijke' wijze is het be leidsprogramma van de raad, 'voorafgaand aan de collegebe- 'sprekingen, tot stand gekomen. Daarna ecbter, constateert de WD, is er een college gevormd door een onderonsje tussen SGP én PvdA. Dat de oppositiepar- tijen niet meer zijn gehoord neemt de WD de collegepartij en zeer kwalijk. Reden dus om niet akkoord te gaan met het college. Goossen benadrukte den ondernemers gisteravond meekregen tijdens een mini symposium in het Scheldethea- ter in Terneuzen. De bijeenkomst droeg als titel Mis ik de boot niet met de komst van de tunnel? Bouwonderne mer E. de Ruijsscher uit Sas van Gent beaamde dat ten volle. echter meteen dat het zijn partij niet te doen is om de wethouders in persoon. Daar ligt hoogstwaarschijnlijk ook de reden dat er uiteindelijk van de kant van de WD geen te genstemmen kwamen. Vermoe- delij k stemden de liberalen vóór de personen en tekenden elders een niet-akkoord. Fractievoor zitter R. Ravensteijn wil eerst zelf de feiten op een rijtje heb ben alvorens commentaar te ge ven. Voor de uiteindelijke uit komst, geeft hij aan, maakt de gang van zaken bij het stemmen in ieder geval niet meer uit. De ChristenUnie stemde blanco. Deze fractie heeft eveneens kri tiek op de gang van zaken rond om de collegevorming. Van de kant van de SGP kwam er van één persoon een niet-ak koord voor twee van de vier wet houders. De SGP'er kan zich niet vinden in wethouders die de belofte in plaats van de eed af leggen. Ook een vrouw (M. Velt huis) op een bestuurspost is hem een brug te ver. Zijn bouwbedrijf - een combi natie van veertien kleinere in de regio - speelde al in een vroeg stadium in op de ontsluiting van Zeeuws-Vlaanderen 'of zo u wilt van de rest van Zeeland'. En daarmee gokte de bouwcombi natie goed. Door de overname van twee bedrijven op Beveland kreeg de combinatie heel snel een voet tussen de cleur op de markt boven de Westerschelde. Hij waarschuwde: ,,Op die ma nier kregen we sneller inzicht in die markt en dat was mooi mee genomen. Er is namelijk wel de gelijk sprake van verschillende culturen en een afwijkende marktsituatie. Bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen konden heel lang profiteren van de be slotenheid van het gebied. Con currenten waren vaak ver weg. Met de ingebruikname van de tunnel komen ze dichterbij. Het is dan goed om voorzorgsmaat- i-egelen te treffen." En daarbij hoeft de aanval, veelal in nauwe samenwerking met branchege noten, zeker niet te worden ge schuwd. Strategie-adviseur U. van der Ham van price, Waterhouse- Cooper Consulting wees op het ldantenpotentieel dat vanuit het noorden op Zeeuws-Vlaan- Scholieren beboet KAPELLE - Fietsende school- j eugd is gisteren van 7.30 uur tot 8.30 uur gecontroleerd op de spoorwegovergang in Noord - straat/Biezelingestraat in Ka pelle. Vier fietsers werden be keurd wegens het rijden door een rood knipperlicht bij de spoorwegovergang. deren afkomt. Boven de Wester schelde wonen nu eenmaal tweemaal zoveel mensen dan in de Zeeuws-Vlaamse regio. En daar komen de ruim 300.000 po tentiële klanten uit Gent en om geving nogeens bij. Het is zaak, benadrukte Van der Ham, om als ondernemer nu snel - en in heel veel gevallen is dat nog niet gebeurd - een strategische visie voor de expansie van het eigen bedrijf te ontwikkelen. Hij be pleitte de vorming van bedrij vennetwerken aan weerszijden van de Westerschelde, die sa men de markt tegemoet treden. Stedennetwerk Directeur R. van Renterghem van de Kamer van Koophandel tenslotte wees op de groeiende rol die het vier stedennetwerk (Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen en mogelijk de Gent se regio) na de ingebruikname van de tunnel zal gaan spelen. „Bij die steden ligt nu echt het zwaartepunt. De vier mogen bij alles wat ze doen hun verant woordelijkheid voor de omlig gende gebieden niet uit het oog verliezen. Daarbij denk ik, als het om het 'nieuwe' Terneuzen gaat met name aan Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen. door Mieke van der Jagt KAPELLE - Twee schorsingen, eindeloos gekissebis en elkaar veel vliegen afvangen, waren er gisteravond in de gemeenteraad van Kapelle voor nodig om een nieuw college te kiezen, waar van de samenstelling al een maand officieus bekend was. Aanleiding voor het getouwtrek was een foutje in het emailsys teem van de gemeente: het colle geprogramma, nog maar vorige week gereed gekomen, kwam, doordat een linkje in de compu ter was gesneuveld, niet bij alle raadleden aan. Alleen degenen zonder emailadres, kregen het programma in de bus. Het voor stel van het beoogde college was dan ook de wethouders wel te benoemen, maar het debat over het collegeprogramma uit te stellen tot de volgende raads vergadering. Hamer De oppositie, PvdA-fractie- voorzitter R. Lambeck en de fractie van Gemeentebelang, geleid door P. Ganseman, vond dat zoiets aboluut niet kon in het nieuwe, dualistische bestel. 'Formateur' en kandidaat wet houder G. Burger (CDA) legde nog uit dat dat juist wel goed kan omdat het collegeprogram ma van het college is, dat im mers juist geen deel meer uit maakt van de raad, maar toen was de hamer voor de schorsing al gevallen. CDA-fractievoor- zitter C. Toorenaar kwam ver volgens met een persoonlijk voorstel om ook de benoeming dan maar uit te stellen. Hij wilde de schijn van een valse start ver mijden. J. Herselman, beoogd WD- wethouder, was het daarmee niet eens en pleitte er juist voor de procedure in een dualistische geest uit te voeren. Toen de SGP, bij monde van L. Niewenhuijse, ook beoogd wet houder, twijfelde, viel de hamei- voor de volgende schorsing. Die gebruikte het CDA om op het oude voorstel terug te keren, waama de verkiezing kon be ginnen. Die kenmerkte zich door impul sief gehakketak. De fractie van Gemeentebelang hoorde van burgemeester G. de Groot dat elke fractie het recht heeft kan didaten naar voren te brengen en deed dat toen ook maar, daarbij gesteund door de PvdA! Als tegenkandidaat voor Burger werd Lambeck opgevoerd, Her selman kreeg zijn eigen fractie genote CKole tegenover zich en Lambeck stelde Gemeentebe lang-nieuwkomer K. Vleugel als alternatief voor Niewen huijse. Voor Kole kwam de kandidaat stelling als een volkomen ver rassing, maar om niet nog meer tijd te verdoen, liet ze de stem ming maar doorgaan. Als met de eerste besluitvor mende vergadering van de Ka- pelse raad de toon voor de ko mende vier jaar is gezet, valt er weinig inhoudelijke discussie te verwachten. Oppositie Wat wel duidelijk is, is dat de oppositie van PvdA en Gemeen tebelang de rijen heeft gesloten. Het is de bedoeling dat de raad in gezamenlijkheid, met het al gemeen belang van Kapelle voor ogen, een raadsprogram- ma gaat maken. Of dat gelijk met het collegeprogramma kan worden behandeld op dinsdag 28 mei, blijft vooralsnog de vraag. door Rob Paardekam KRUINÏNGEN - Tot zijn grote verbazing kreeg A. Jumelet (ChristenUnie) gisteren een paar minuten voor de gemeenteraadsvergade ring te horen dat de doorhem ingediende inter- pellatievragen niet behandeld zouden worden. „Het dualisme wordt nu al om zeep geholpen", reageerde hij. Het recht van interpellatie is nieuw in Rei- merswaal. Het is een voortvloeisel van het nieuwe dualistische bestel. Kort gezegd komt het erop neer dat ieder raadslid het recht heeft tijdens een vergadering vragen te stellen aan het college over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De raad als geheel bepaalt of de interpellatie wordt toegestaan. Een meerder heid besliste gisteren dat de vragen die Jumelet aan de orde wilde stellen, niet behandeld kon den worden, omdat ze niet onder het recht van interpellatie zouden vallen. De fractievoorzitter van de ChristenUnie had onder meer vragen gesteld over het Yersekse museum, de verkoop van dorpshuis De Zaete en de situatie omtrent de verschillende dorps raden in de gemeente. Volgens burgemeester Verbree zijn dat geen lopende zaken die spoed vereisen. Jumelet zou ze gewoon schriftelijk kunnen stellen of anders laten agenderen voor de commissievergadering. Een meerderheid van de raad ging daarin mee. Alleen Leefbaar Reimerswaal (LR) vond, naast de ChristenUnie, dat de vragen gewoon behan deld konden worden. Jumelet betoogde dat het dualisme al meteen om zeep wordt geholpen. M. Weststrate (LR) verbaasde zich erover dat de vragen op dit moment niet als relevant wor den gezien. „Wanneer dan wel?", vroeg hij zich af. „Waarschijnlijk als het te laat is." H. Evers- dijk (CDA) noemde de bewering van Jumelet dat het dualisme om zeep zou worden gehol pen, onzin. Volgens hem geldt het recht van in terpellatie alleen voor spoedeisende zaken die niet op een andere manier aan de orde kunnen worden gesteld. In de nota bestuurlijke vernieuwing in Rei merswaal valt niets te lezen over de criteria die gelden voor het stellen van interpellatievra- gen. Jumelet vroeg dan ook om duidelijke re gels, zodat toestanden vermeden kunnen wor den. Duidelijke criteria lijken nodig, want Ju melet kon tijdens de raadsvergadering van maart wel zijn vragen over de nieuwbouw- plannen van verzorgingshuis Vred elust stellen Ook dat is niet bepaald een spoedeisende zaak, die niet op een andere manier aan de orde ge steld zou kunnen worden. Bedroefd, maar met een dankbare herinnering voor wal zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat plotseling van ons is heenge gaan, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma LIMA JULIA RIJCKAERT weduwe van Remie Joseph Baecke Hoofdplaat 2 september 1927 t Kloetinge 22 april 2002 Johannesburg (Zuid Afrika): Tonny Baecke Threes Baecke-Pielaet Ilse en Justin Dylan, Nadine Paul Mike Sehoondijke: Peter Baecke Wies Baecke-Wijffels Marlijn Carolien en Ronnie Pieter en Anjo Brielle: Céciele Siereveld-Baecke Leo Siereveld Arno en Lindy Robin Neustadt (D.): Mare Baecke Jannie Baecke-de Pooter Evi Kloetinge, 22 april 2002. Correspondentieadres: Willemsweg 9, 4507 AR Sehoondijke De Uitvaartdienst, waarvoor u wordt uilgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 25 april om 14.30 uur in de Parochiekerk van de H. Eligius te Hoofdplaat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal Martens. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aan' ondiging als zodanig te beschouwen. Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Ter Schorre' is overleden Mevrouw H1LTJE VAN DEN BOSCH sinds 9 maart 1973 weduwe van Leendert Cornells Tazelaar 3 december 1920 te Amsterdam t 22 april 2002 te Terneuzen Een woord van dank aan het personeel van afd. 'Stormmeeuw' voor alle goede zorgen en aandacht aan haar besleed is hier op zijn plaats. Correspondentieadres: Familie J. A. Meertens, Potgielerstraat 9. 4532 GE Terneuzen De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 26 april om 14.00 uur in de Aula op de Zuiderbcgraaf- plaats, Bellamystraat 28c te Terneuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Bij voorkeur schriftelijke condoleance. In verband met het verplaatsen van de druklocatie zijn de sluitingstijden voor familieberichten aangepast. De nieuwe sluitingstijden zijn als volgt: Maandag t/m vrijdag: 17.00 uur Zondag: 16.00 -18.00 uur Faxnummer familieberichten: 0118 - 470100 KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders van Hontenisse ma ken bekend dat zij de volgende vergunningen heb ben verleend tot het rooien van: a. een plataan op het perceel Olmenstraat 61 te Vogelwaarde; b. een zestiental meelbessen langs de N688 (ge deelte Hoeve La Salette - rotonde N61); c. een blauwspar op het perceel Wilhelminastraat 2 te Vogelwaarde; d. een lei-linde op het perceel Noordstraat 19 te Walsoorden. De beschikkingen, waarbij het rooien van de hout opstanden is vergund, liggen met ingang van woensdag 1 mei 2002 gedurende zes weken ter in zage. U dient zich hiervoor te wenden tot het kan toor van de sector Grondgebiedzaken, Hof te Zandeplein 11 te Kloosterzande. De openingstijden zijn elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Binnen de genoemde termijn van tervisielegging kan door een belanghebbende eveneens bezwaar worden ingediend tegen een verleende vergunning. Hiervoor moet een schriftelijk gemotiveerd bezwaar schrift worden gericht aan burgemeester en wethou ders van Hontenisse, Postbus 20, 4587 ZG Kloosterzande. Kloosterzande, 24 april 2002 Burgemeester en wethouders van Hontenisse A. Vogelaar, de burgemeester, F.M.M. van Kuppeveld, de secretaris. Commissievergaderingen De voorzitters van de vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen maken bekend dat op: woensdag 1 mei 2002 om 20.30 uur openbare vergaderingen van de commissies waterbe heer, waterkeringen en wegen, middelen en organisatie en bestuurlijke zaken zullen plaatsvinden. De vergaderingen worden gehouden in het waterschapskan toor, Kennedylaan 1 te Terneuzen (toegang via hoofdingang Kennedylaan). De agenda's en de hierop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de bibliotheek (kamer 0.31) van het waterschapskantoor. Terneuzen, 24 april 2002. De voorzitters van de voornoemde commissies, T.W.A. Wemaer A. Paauwe E.J.M. Wijffels W.J. de Graaf Waterschap" Zeeuws - Vlaanderen Postbus 88, 4530 AB Terneuzen Bezoekadres: Kennedylaan 1Terneuzen Telefoon 01 15-641000, Fax 01 15-641200 Hermien van de Weide, van het legendarische zangduo Gert en Hermien, is sinds een aantal maanden dialysepatiënt. "Dat mijn nieren niet meer goed werkten, kwam bij toeval aan het licht. Ik liet mijn bloed prikken, een jaar of tien geleden. Vervolgens belde een arts; er was 'iets' niet goed. Niet zo ernstig, maar wel moest ik mij jaar lijks laten controleren. Zo'n vier jaar geleden kreeg ik echter een abnormaal hoge bloeddruk. Dood moe was ik, zag sterretjes. Ik ging flink fruit eten, maar toen schoot het kaliumgehalte van mijn bloed omhoog. Dat was het moment dat mijn huisarts me doorstuurde naar de internist-nefroloog. Mijn nieren bleken twee rare floddertjes. Ik moest op dieet en kreeg medicij nen. Fruit en groente precies af passen, dat is voor mij heel erg want ik ben er juist gek op. Het duurde ook lang voordat ik aan zoutloos eten gewend was. Maar het moeilijkste is om maar een halve liter per dag te mogen drin ken. Ik drink nu kleine kopjes, dan lijkt het meer." 'Laat me nu maar even.' "Eind vorig jaar ging het steeds slechter met me. Plotseling kon ik de trap niet meer op. Ik had dialyse zover mogelijk, liefst tien tot twintig jaar, voor me uitgeschoven. Ik zag mezelf niet zitten in zo'n zaal met allemaal zieke mensen. Dat leek me verschrikkelijk. Maar ik kon dia lyse niet meer ontlopen. Ik was te ziek." Na een aantal maanden dia lyse voelt Hermien zich fysiek stukken beter. "Maar als nierpa tiënt binnen een gezonde omge ving neem je altijd een eenzame positie in. Je ziet er gewoon uit, ter wijl er door die vermoeidheid zo veel is datje niet kunt. Dat moetje voortdurend blijven aangeven. Ik ben nu eindelijk zover dat ik kan zeggen: laat me maar even..." Heeft u vragen? Wilt u meer infor matie? Bel de gratis infor matielijn nierziekten 0800 - 388 00 00. Steun de Nierstichting. Nierstichting Nederland www.nierstichting.nl giro 88.000 piiSllBIRlWllWlBiPIBSPBIHIHII REÏMERSWAAL Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan "Glastuinbouw- locatie Eerste Bathpolder" Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken ter voldoening aan artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend; Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben bij besluit van 9 mei 2000 liet bestemmingsplan "Glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder" gedeeltelijk goedgekeurd. Het tegen deze gedeeltelijke goedkeuring ingestelde beroep is bij uitspraak van 20 maart 2002 door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onge grond verklaard. Het bestemmingsplan maakt de verdere ontwikkeling van glastuin bouw in het noordelijk deel van de Eerste Bathpolder bij Rilland mogelijk. Door de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan nu onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente- z. Oude Plein 1 in Kruiningen Goedkeuring 8e wijziging bestemmingsplan "Bebouwde Kom Yerseke" Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben bij besluit van 2 april 2002 goedkeuring verleend aan de achtste wijziging als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestem mingsplan "Bebouwde Kom Yerseke" Met dit wijzigingsplan wordt de vestiging van een winkel in ruitersportartikelen aan de Dreef 4 in Yerseke mogelijk gemaakt. Van donderdag 25 april tot en met woensdag 5 juni 2002 ligt het goedkeuringsbesluit samen met het wijzigingsplan en het desbe treffende bestemmingsplan ter inzage op de sector Wonen en Milieu (kamer 3 .10) aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.30 tol 12,30 uur en verder op afspraak. Zo'n afspraak kunt u maken via het sectorsecretariaat onder doorkiesnummer (0113) 395 395. Tegen het goedkeuringsbe sluit van Gedeputeerde Stalen van Zeeland kan gedurende de ter mijn van terinzagelegging door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage Het besluit van Gedeputeerde Staten omtrent de goedkeuring van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordal op dat verzoek is beslist, 1 e wijziging bestemmingsplan "Molenpolder" Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij op 17 april 2002 besloten hebben het bestemmingsplan "Molenpolder" te wijzigen met toepassing van artikel 11lid 7. van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Met dit wijzigingsplan worden de j gronden van het perceel aan de Molenpolder 20a in Yerseke gewijzigd in "Woondoeleinden" en "Erf". Van donderdag 25 april 2002 tot en met woensdag 5 juni 2002 ligt het besluit samen met het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan ter inzage op de sector Wonen en Milieu (kamer 3.10) aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.30 tot 12,30 uur en verder op afspraak. Zo'n afspraak kunt u maken via het sectorsecretariaat onder door kiesnummer (0113) 39 53 95. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Reimerswaal kan gedurende de termijn van terinzagelegging door belanghebben den beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Het besluit van burgemeester en wethouders van Reimerswaal betreffende het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist Kruiningen. 24 april 2002, Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal. ir. J. Gideonse, hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Oude Plein 1 Postbus 70 Tel.: Fax: Internet: 4416 AK Kruiningen 4416 ZH Kruiningen 0113 - 39 50 00 0113 - 39 53 33 www.reimerswaal.nl gemeente®'reimerswaal.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 32