Vrees uitstel plan ijsbaan PZC PZC Scholieren terug van uitwisselingstrip Koppensnellen voor de schouwburg ABT-politicus zorgt voor beroering bij politieke vuurdoop 11 Oud-BB'er J. R. de Boer (76) overleden Hennepteler veroordeeld agenda Voorzitter Goese Sportraad mist project in collegeprogramma Stremmingen Zeelandbrug Reimerswaal steunt ZMF Tien dagen cel voor winkeldiefstal Leden muziekvereniging gehuldigd Firma moet schade slikken bij nader inzien GOES - J.R. de Boer uit Goes is zondag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was oud-hoofd Bescherming Bevolking (BB) in de regio Midden- en Noord- Zeeland. Daarnaast vervulde hij verschillende functies op kerkelijk en sociaal-maat schappelijk gebied. De Boer begon zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat. Via een functie bij Binnenlandse Zaken werd hij kringhoofd van de BB op Schouwen-Duiveland en in 1972 van de regio Midden- en Noord-Zeeland. Bij zijn af scheid in mei 1985 werd hij be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Buiten zijn da gelijkse werkzaamheden was De Boer op tal van terreinen ac tief. Zo was hij onder meer raadslid in Zierikzee voor de CHU. De laatste jaren heeft hij zich. als kerkvoogd van de Her vormde Gemeente, nadrukke lijk ingezet voor de jongste res tauratie van de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Be kend is cle grootscheepse kaar tenactie uit 1995, die ertoe leid de dat de rijksoverheid in 1996 de miljoenen voor de ingrijpen de opknapbeurt beschikbaar stelde. De Boer was voorzitter van de stichting die de verbou wing coördineerde en het godshuis nu exploiteert. Bij de officiële afronding van de res tauratie, in november 2000, werd hij benoemd tot ere-voor- zitter. De Boer wordt morgen in Middelburg gecremeerd. Om 13.30 uur is er een rouwdienst in de Grote of Maria Magdalen akerk. MIDDELBURG - Een 31-jarige man uit Goes is gisteren in Mid delburg conform de eis veroor deeld tot 1500 euro boete. De Goesenaar wilde zijn finan ciële problemen oplossen met het opzetten van een hennep kwekerij. „Als ik dit niet had ge daan dan was ik mijn huis kwijt geweest", vertelde hij, De poli tie vond 6 februari dit jaar in zijn woning 242 hennepplanten. De politierechter achtte ook de verduistering van een mobiele telefoon bewezen. REDACTIE BEVELAIMDEIM/THOLEN Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113)273030 E-mail: redgoes@pzc.nl Rolf Bosboom Ingrid Huibers Mieke van der Jagt Ron Magnée Rob Paardekam Esme Soesman Koen de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl woensdag 24 april 2002 door Rolf Bosboom GOES - De Goese Sportraad vreest dat de vernieuwing van de ijsbaan in Goes-Zuid wordt uitgesteld. Het was de bedoe ling dat het plan dit jaar werd uitgevoerd, maar voorzitter C. Kortleve heeft sterk de indruk dat het in elk geval later wordt. Hij zei dat gisteravond tijdens een plenaire vergadering van de Sportraad. Het plan omvat een ingrijpende renovatie van de ijsbaan, gele gen tussen Zuid en de nieuwe wijk Ouverture. De huidige baan is verouderd en niet water dicht, zodat goed schaatsen tij^ dens vorstperiode er nauwelijks mogelijk is. De nieuwe ijsbaan wordt gecombineerd met een volwaardige skeelerbaan voor recreatief en sportief gebruik. Het middenterrein wordt inge richt voor school- en buurt- sport. Naast de ijsbaan, in de hoek bij flat Weidezicht, is een skatege- legenheid voorzien. Het idee bestaat al lange tijd, maar eind vorig jaar besloot de gemeente er op korte termijn werk van te maken. De tekenin gen zijn inmiddels gereed. „Het zag er tot voor kort allemaal heel goed uit", aldus Kortleve. In het programma van het nieu we college van burgemeester en wethouders, dat morgenavond aantreedt, wordt van de ijsbaan echter geen melding gemaakt. Uit contacten met de betrokken ambtenaar heeft de Sportraad- voorzitter cle conclusie getrok ken dat het idee 'in de ijskast' is gezet en dus niet dit jaar wordt uitgevoerd. „Dat is een teleur stelling", zei hij gisteravond. „Iedereen rekende erop." Het zelfde geldt wat hem betreft voor de aanleg van een voetbal veld op het middenterrein van de windhondenrenbaan op sportpark Het Schenge. H. Hoogerland, adviseur van de Sportraad en gemeenteraadslid namens de PvdA, vond dat Kortleve een 'te somber' beeld schetste. Hij zei dat de projecten weliswaar niet concreet worden genoemd in het collegepro gramma, maar dat het nieuwe gemeentebestuur wel breed aandacht heeft voor de sportno- den en -wensen. De concrete uitwerking van het collegepro gramma komt nog, onder meer in de voorjaarsnota die binnen kort verschijnt. Hoogerland achtte het goed mogelijk dat de projecten daarin worden opge nomen. Nieuwe leden De vergadering koos gister avond verder een nieuw alge meen bestuur van de Sportraad voor de komende vier jaar. Er werden vijf nieuwe leden geko zen: P. Hannewijk, L. Raitel, K. Welleman, D. van de Merwe en J. van der Weele. Vier zitten de leden beginnen aan een nieu we termijn: P. Dekker, D. van Gorp, J. Platteeuw en K. Bies- terbosch. Kortleve vertrekt als voorzitter van de Sportraad. Zijn beoogde opvolger is Van de Merwe. Hij was van 1994 tot 1998 wethou der van Goes, met onder meer sport in zijn portefeuille, en is twintig jaar raadslid namens D66 geweest. Bij de laatste verkiezingen maakte hij ruimte voor een nieuwe lichting binnen zijn par tij- STREEKACTIVITEITEN GOES - Sportpunt Zeeland, 9.30 uur: Se nioren wandelmorgen; Oosterschelde- ziekenhuis, 10.00 uur: Lotgenotencon tactmorgen Schildklierstichting; De Spinne, 13.00-16.45 uur: Senioren biljart competitie; 13.00-16.30 uur: Koersbal senioren; Ambachtscentrum Holland- sche Hoeve, 13.00 uur: Demonstratie ou de ambachten; De Pit, 13.30-16.30 uur: Biljartclub De Pit competitie; 14.00 uur: Uiteenlopende activiteiten voor WAO-ers; Openbare bibliotheek, 14.00 uur: Voorlezen voor kinderen van 4 t/m 8 |aar;Goese Lyceum, 19.00 uur: Voorstel ling De Wonderboom door kinderen Kloetingse school; De Stenge, 18.30 uur: Start avondvierdaagse; KAPELLE - De Vroone, 13.30 uur: Biljar ten en kaarten voor ouderen; 14.00 uur: Sjoelen; K0RTGENE - Gymzaal in de Bernhard- straat, 10.45 uur: Hatha Yoga door Wilma van den Broeke; KRUIIMINGEN - Ons Dorpshuis. 9.30 uur: Biljarten en/of kaarten voor WAO'ers, 50-plus of ouderen vanaf 57 jaar; Koers bal voor 50-plussers; OUD-VOSSEMEER - Vossenkuil, 14.00 uur: Koersballen ANBO; SCHORE - Dorpshuis, 13.15 uur: Volks dansen; THOLEN - Wijkgebouw aan de Zoekweg, 14.00-16.00 uur: Jeugdsoos; WAARDE - Zaal van de kerk, Havenstraat 3,14.00-16.00 uur: Voorjaarsverkoping Vrouwenvereniging Rhodé; WEMELDINGE - Dorpscentrum De We- mel, 9.30-11.30 uur; Computer inloopo chtend voor ouderen; 13.00-17.00 uur; Kaarten en biljarten; YERSEKE - Achter havenmeesterkantoor Prinses Beatrixhaven, einde steiger, 13.30 uur: Vertrek rondvaart Ooster- schelde; De Zaete, 16.00-17.00 uur: Volksdansen voor 50-plussers;Zorgcen- trum Vredelust, 18.30 uur: Avondvier- De geheide palen worden niet een palenkraker ontdaan van uitstekend beton. door Rolf Bosboom GOES - De contouren van de nieuwe schouwburg worden heel geleidelijk zichtbaar. Na het aanbrengen van de funderingspalen is de plaats van de toe komstige theaterzaal uitgegraven. Vanwege de samenstelling van de grond is een bijzondere werkwijze gekozen. De boormachine zou te zwaar zijn ge weest voor de onderliggende bodemla gen. Daarom zijn eerst op het oorspron kelijke niveau gaten in de grond geboord, waarin beton is gepompt. Toen de palen eenmaal waren uitge hard, is het gebied uitgegraven. Met een speciale machine worden de bewust te lang gemaakte palen afgetopt. Deze week is dat 'koppensnellen' begonnen. De komende tijd wordt hard gewerkt aan de onderste laag van de schouw burg. Na de zomer zullen de theaterzaal en de toneeltoren daadwerkelijk verrij zen. Als alles goed gaat, is het gebouw tegen de zomer van volgend jaar gereed, zo dat het aan het begin van het theater seizoen 2003/2004 in gebruik kan wor den genomen. De schouwburg wordt één geheel met de vroegere ambachtsschool (op de foto op de achtergrond zichtbaar), die een foto Dirk-Jan Gjeltema nieuwe entree aan de kant van het Bleekveld krijgt. In het beeldbepalende gebouw komen diverse ruimten die bij het theater horen en de foyer. In het gedeelte aan de kant van de West- wal wordt het Cultuurhuis gevestigd, het gezamenlijke onderkomen van ga lerie Van den Berge, de Kunstuitleen, Trechter 5 en het Gezelschap van de Zee. foto Dirk-Jan Gjeltema door Miriam van den Broek MIDDELBURG - Vijftig scho lieren van scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg zijn de afgelopen week onderge dompeld in een andere cultuur. Een week lang verbleven ze bij gastgezinnen in Noorwegen, Zweden en Italië. Ook docenten deden mee aan de uitwisseling. De bedoeling is dat op den duur een intensieve studie-uitwisse ling ontstaat. Vorig jaar is een begin gemaakt met de uitwisseling. Een kleine groep scholieren en docenten bezocht toen een ander land en verbleef daar bij gastgezinnen. Dit jaar is het project op grote schaal uitgevoerd. Wat de Ne derlandse scholieren betreft, was het een groot succes. „We zijn zaterdag teruggekomen en hebben gelijk al mailtjes ge stuurd naar de mensen daar", vertellen vier havo-scholieren. Hester van den Hummel en Ca- rolien Lukaart gingen naar Zweden. „Wij bezochten daar een bijzondere school. Er warén twee lesgebouwen: één voor kunst en cultuur en één voor ge zondheid. Daar geven ze lessen zoals biologie en natuurkunde. We kregen lessen kunstgeschie denis en een opdracht: we moes ten zelf een zeefdruk moesten maken. De school was heel re laxed. Er was geen stress. Er ging nooit een bel. Het is niet zo als bij ons dat je ieder uur een ander vak hebt. Dat was heel leuk, maar het lijkt me niet zo goed voor je opleiding", denkt Hester. „Het is zo vrij dat daar veel scholieren zijn die gewoon niet naar school komen. 'In Noorwegen richtten Rianne Rianne van der Welle, Carolien Lukaart, Hester van den Hummel en Jakolien Schreijenberg (vlnr) zijn enthousiast over het uitwisselingsproject. foto Lex de Meester van der Welle en haar klasgeno ten zich vooral op aardrijkskun de. Ze bezochten samen met Noorse leeftijdsgenoten ver schillende bezienswaardighe den en leerde ze over de opbouw van een stad. Op de eerste dag merkte ze g'eli j k al een groot ver schil tussen Nederlanders en Noren. „Het avondeten maken ze daar om vier uur 's middags. Ik kwam uit school en mijn gast- moeder vroeg of ik honger had. 'Een beetje', zei ik. Voordat ik het wist, was de tafel uitgebreid gedekt." In Milaan werd 's ochtends en 's middags bijna niet gegeten, vertelt Jakolien Schreijenberg. Maar aan het avondeten kwam geen einde. „In Milaan woont bijna iedereen in flats. Vanuit mijn woning kon ik de flat zien waar dat vliegtuig in was gevlo gen. Wij hoorden het nieuws toen we in de bus zaten, terug van een excursie. Ik heb gelijk maar een sms je naar mijn ou ders gestuurd om te zeggen dat alles goed was. Verder hebben we de kerk gezien en een muse um en we zijn bijna elke avond gaan stappen." Hoewel Milaan een van de mo desteden van de wereld is, brachten de Zeeuwen daar een nieuwe modetrend. „Hoogwa terbroeken kenden ze daar niet. Eerst vonden ze onze broeken heel raar. Maar tegen het einde van de week, sloegen de scholie ren van Milaan hun broekspij pen ook om." De uitwisseling moet uitmon den in een vaste uitwisseling en in gezamenlijke projecten, ver telt locatiemanager Gerard Heerebout. Via internet kunnen de scholieren straks projecten voorbereiden om ze later in één van de twee landen uit te voeren „Dat is iets wat nog moet groei en. Daarvoor moeten de scholen eerst nog beter op elkaar leren inspelen", zegt Heerebout. Fietsen In september brengen de Italia nen en Zweden een bezoek aan Middelburg. In oktober komen de Noren naar hi ei". Ze verblij ven dan bij de scholieren die net terug zijn. Dat was een voor waarde om mee te mogen. „Dan moeten de Noren, Zweden en Italianen gaan fietsen", lachen de meiden, die onder meer uit Biggekerke en Vrouwenpolder komen. „Dat wordt nog een probleem. Sommigen kunnen helemaal niet fietsen. In Italië doen ze al les met de metro en in Noorwe gen en Zweden met de bus. Mis schien moeten we dan ook maar een weekje met de bus naar school." ZIERIKZEE - De Zeelandbrug is in de maand mei diverse ke ren 's nachts enkele uren gestremd voor het snelverkeer we gens het uitvoeren van onderhoud. De eerste stremming in de nacht van woensdag 1 op donderdag 2 mei duurt van 24.00 tot 02.00 uur. In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 mei be gint de stremming ook om 24.00 uur en zal dan vijf uur duren. Verder zijn er korte stremmingen van tien minuten 's ochtends tussen half tien en tien uur op zaterdag 11 mei, vrijdag 17 en donderdag 30 mei. Tijdens langdurige stremmingen wordt het verkeer omgeleid via de weg over de Stormvloedkering. Alleen spoedritten van de hulpdiensten worden dan op de Zeelandbrug toegelaten. KRUININGEN - De gemeente Reimerswaal geeft de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) voor het eerst in jaren weer subsidie. Reimerswaal was, nadat het zeven jaar geleden stopte met het verstrekken van subsidie, de enige Zeeuwse gemeente waar van ZMF niets kreeg. Een jarenlange kille verhouding tussen beide organisaties was het gevolg. De gemeente vindt, nu ZMF steeds vaker om advies wordt gevraagd, dat een subsidie weer op zijn plaats is en geeft de komende jaren steeds vijf honderd euro. MIDDELBURG - Een negentienjarige inwoner van Goes is gisteren in Middelburg voor het plegen van een winkeldiefstal veroordeeld tot tien dagen cel. De Goesenaar werd 4 februari dit jaar in een Goese supermarkt in de kraag gevat toen hij met een aantal levensmiddelen de kassa wilde passeren. De verdachte steelt aan de lopende band. Sinds '97 is hij al bezig met het plegen van winkeldiefstallen. De man leidt een zwer versbestaan. KAPELLE - Verschillende leden van muziekvereniging Ons Genoegen in Kapelle zijn gehuldigd voor vele jaren van trouw aan de vereniging. Vier mensen hebben tijdens een muzikale avond in De Vroone in Kapelle een speldje van verdienste en een diploma gekregen. Door verplichtingen elders waren geen van de bestuursleden beschikbaar om het speldje uit te reiken. De vorig jaar afgetreden voorzitter van de KNFM-afdeling Zeeland, de heer C. Schout, nam de presentatie op zich en reikte de onderscheidingen uit. De gehuldigden zijn Chris Nijsse (es-bas) voor.zijn 40-jarig lidmaatschap. Vervolgens zijn Ank de Jonge-Krol (euphonium), Jan de Klerk (slagwerk) en Hans Reijerse (slagwerk) gehuldigd omdat ze 25 jaar lid zijn van Ons Genoegen. KRUININGEN - De gemeente Reimerswaal is niet van plan om de firma Leef lang uit Yerseke schadeloos te stellen wegens inkomensderving. Dat laten burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van de vragen van raadslid M. West- strate (Leefbaar Reimerswaal). Eind vorig jaar bepaalde de rechter dat de gemeente op moest treden tegen de opslag en verkoop van vuurwerk door Leeflang, omdat het om een ille gale situatie zou gaan. Volgens het college is er geen sprake van een misser door de afdeling Ruimtelijke Ordening. Van fi nanciële genoegdoening van de kant van de gemeente is dan ook geen sprake. door Esme Soesman SINT-MAARTENSDIJK Twijfels over de houdbaarheid van het kersverse Thoolse colle ge zijn er niet. Maar ABT-politi cus J. Boulogne heeft met zijn optreden maandagavond wel voor enige deining gezorgd. „Een vuurdoop", erkent Bou logne grif. „Je moet als nieuw komer veel leren, maar we willen onze identiteit ook niet helemaal opgeven omwille van de consensus." Bij de bespreking van het be leidsprogramma voor de raad voor de komende vier jaar gaf ABT, bij monde van Boulogne, aan financiële meevallers te willen inzetten om de verhoging met zestien procent van de on roerend zaakbelasting (ozb) te temperen. Dat leidde tot ver bijsterde reacties van de overige politieke partijen. De afspraak was meevallers te gebruiken voor het realiseren van een tweede prioriteitenlijst, de zo genaamde B-lijst. Een lijst met wensen waarvoor nu nog geen geld beschikbaar is. Afwijken van die afspraak is uit den boze. „Daar nemen ze ver trouwen mee weg. Het neigt naar oppositie voeren en stroop smeren om de mond van de bur ger", voert J. Bout (CDA) aan. Wil je deel uitmaken van de coa litie dan moet je compromissen sluiten, stelt VVD'er R. Raven- steijn onomwonden. „Dan ver lies je dus aan eigen gezicht. Maar het verbaast me. Ik heb Van Doorn (kersvers wethouder ABT) amper gehoord bij de tot standkoming van het beleids programma en nu dit." „Je wordt als kiezer beduveld", oordeelt J. van den Donker (D66 om diezelfde reden. Dat ABT in het college zit, vindt Van den Donker terecht. Dat komt over een met de verkiezingsuitslag. Maar nu al komen tegenstrij digheden boven tafel die in de visie van Van den Donker eigen zijn aan een plaatselijke partij. „Verschillende achtergronden, wensen; eigenlijk gewoon ver schillende partijen. Er is geen eenheid. Van Doorn heeft z'n partij en Boulogne heeft z'n par tij. Dat is kiezersbedrog." Molensteen Volgens Boulogne is daar geen sprake van. Zijn uitspraken zijn, reageert hij, niet bedoeld om populair te doen en ABT on derschrijft uiteraard het be leidsprogramma in grote lijnen. Wel wil zijn partij voorkomen dat het programma als een mo lensteen om de nek van het Thools gemeentebestuur gaat hangen. „Er kan tussentijds zo veel gebeuren, dan moet het mo gelijk zijn je insteek te verande ren", stelt hij. Boulogne erkent, zijn uitgangs punt misschien niet zo genuan ceerd naar voren gebracht te hebben. Gebrek aan ervaringen voorkennis spelen hem daarbij, denkt hij, parten. Maar bena drukt hij tegelijkertijd: „We hechten ook aan de eigen identi teit van onze partij. De SGP en ChristenUnie leveren toch ook lijsten met voorbehouden aan? Maar goed, dat is misschien mijn gebrek aan ervaring. Wij hadden dat misschien ook via een lijstje moeten doen." Punten Onze lijst bestaat uit punten die al tijdens de onderhandelingen zijn ingebracht, stelt A. Piet (ChristenUnie). Van Doom zal goed met zijn partij moeten pra ten, vindt M. van der Linde (PvdA) dan ook. „We hebben veel werk te doen, maar dan moeten wel alle neusjes dezelf de kant op staan." En daarbij hoort in de ogen van Van der Linde ook het uitgangspunt dat partijen niet moeten proberen van twee walletjes te eten door tegenstrijdige meningen te ver kondigen, „Op de B-lijst staat geen flauwekul. Dan moet je je rug even recht houÜen als je die aanpakken wilt." SGP'er M, Klippel is in ieder geval van plan zelf ook een persoonlijk ge sprek met Boulogne aan te gaan. Hij kan ergens wel begrip op brengen voor de actie van de nieuwkomer. „Je hebt je kiezers beloftes voorgehouden en je wilt meteen wat van je doelstel lingen waar gaan maken. Maar het past beter om over zulke dingen te praten als we bezig zijn met de Kadernota." GOES - Podium 't Beest draait niet, zoals eerder vermeld in deze krant, de film Pauline en Paulette speciaal voor oude ren op donderdag 2 mei, maar op don derdag 16 mei. De voorstelling begint om 13.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 31