Onderzoek naar oude moord Zicht op zee van vader en zoon Schütz Terneuzen swingt vier dagen Bureau voor toerisme mikt op logies in Zeeuwse sfeer kunst cultuur Heemkunde lezers schrijven ioo if) 10 woensdag 24 april 2002 door Jacques Cats MIDDELBURG - Het Bureau voor Toerisme Zeeland staat aan de vooravond van de lance ring van een nieuw project: 'lo geren in Zeeuwse Sferen'. De bedoeling daarvan is een aan bod van bijzonder logies in Zee land te inventariseren en onder de aandacht van het publiek te brengen. Het betreft hier kleinschalig maar vooral sfeervol verblijf in panden met een verhaal. Dat kan een monumentaal VOC- pand zijn, maar ook een karak teristieke buitenplaats of een andere markante logiesvorm. Het nieuwe project behoort tot de vele activiteiten waarmee het BTZ werkt aan de ontwikkeling en de verbetering van het toeris tisch product Zeeland. Daar moet, vindt directeur Ron de Reus, nog intensiever aan wor den gewerkt om onder de veran derende marktomstandigheden toch een opvallende rol te kun nen blijven vervullen. De toerist kan tegenwoordig kiezen uit talrijke aantrekkelijke vakan tiebestemmingen. „Het risico te worden ingehaald door de marktontwikkelingen en door aantrekkelijker vakantiebe stemmingen is voor deze econo misch zo belangrijke sector te groot." Kenniscentrum Het BTZ werkt aan de opzet van een eigen kenniscentrum, dat j zich toelegt op het inventarise ren van prestaties en effecten van de sector. Eenduidige on- derzoekscijfers worden al jaren gemist. Er is dringend behoefte aan inventarisatie, onderzoek en analyse van toeristisch-re- creatieve cijfers, feiten, trends en ontwikkelingen. Deze kennis is nodig om goede keuzes te ma- ken voor de bedrijfsvoering. Het Bureau voor Toerisme heeft *•2001 opnieuw kunnen afsluiten i met een goed expioitatieresul- taat. Door fors te bezuinigen en het beleid bij te stellen heeft de organisatie weer een stabiele fi nanciële basis voor de toekomst gekregen door Jacques Cats Als de politie Zeeland het al niet druk heeft met lopende moordza ken, dan worden er wel pogingen on dernomen om met behulp van de nieuwste DNA-methoden klaarheid te brengen in oude, nooit afgesloten dos siers. Omdat de dader nooit kon worden gevat. Amateur-onderzoeker Gerard van der Hoeven uit Vlissingen is op zijn eigen manier bezig om licht te brengen in een nimmer opgehelderde zaak rond een dubbele roofmoord in zijn woon plaats. De gebeurtenis voltrok zich op in maart 1937. Locatie: café Keersluis, recht te genover de gelijknamige brug over het Kanaal door Walcheren. 'Twee mens chenlev ens afgesneden' kopte de Vlissingsche Courant daags nadien. De Souburgse melkboer C. Ce- vaal rekende het bejaarde echtpaar Lauwereins, dat het café aan de Ko ningsweg exploiteerde, tot zijn klan ten. Hi] had de gewoonte daar iedere ochtend melk af te leverenDat deed hij ook op de ochtend van de derde maart. Toen hij de cafédeur opendeed, trof hij cle ontzielde lichamen aan van de 7 5-ja- rige kastelein Johannes Lauwereins en zijn 63-jarige echtgenote Maria van der Staal. De lezers van de Vlissingsche Courant konden de volgende' dag vernemen welk tafereel de melkboer had aange troffen. 'Hetgeen wij daar zagen, tart iedere beschrijving en het is hemelter gend dat er individuen konden worden gevonden die in staat zijn om een paar weerloze oude mensehen zo af te slach ten', noteerde de verslaggever veront waardigd. De kastelein bleek met een messteek in de hartstreek te zijn getrof fen. De vrouw was nog het meest toegeta keld. Volgens de arts die sectie verricht te, was het vrijwel ondoenlijk om het aantal messteken vast te stellen waar mee zij om het leven was gebracht, Uit het feit dat de uitbater geheel ge kleed werd aangetroffen, viel af te lei den dat het drama zich de avond tevo ren moet hebben afgespeeld. De vrouw was in nachtgewaad. Aan die situatie werd de veronderstelling verbonden dat zij zich mogelijk reeds te bed had begeven en zich, mogelijk gewekt door enig tumult, naar het cafégedeelte van de woning had begeven. Van meet af aan werd aangenomen dat roof het motief was geweest voor de vreselijke daad. Maar, peinsde de krant Café Keersluis, de plaats van het misdrijf. de volgende dag, wat zal er in café Keersluis te halen zijn geweest? 'Dat kan niet veel zijn.' Vroeger, toen de Lauwereins in de bookmakerstijd aan de Dokkade hun café hadden, schijnen ze er warmpjes bijgezeten te hebben. Maar na grote veranderingen in hun le vensomstandigheden was het niet uit weelde geweest dat het echtpaar een café aan de Koningsweg had betrok ken. De zeer mededeelzame commissaris van politie A. Gasinjet verklaarde dat de roofmoord terdege was voorbereid. Zo kon met zekerheid worden gezegd dat de moordenaar met wollen hand schoenen moet hebben gewerkt. Ook was achterhaald dat er de avond tevo- ren rond twaalf uur nog twee mannen in het café waren geweest. Wat op zichzelf vreemd was, omdat het een stil café be trof waar niet veel bezoek kwam, zodat men vaak ver voor sluitingstijd dicht ging. De twee mannen konden een half jaar worden getraceerd; het bleken varens gezellen te zijn. Zij werden kort na hun arrestatie bij gebrek aan bewijs vrijge laten. Een door het officier van justitie uitge loofde beloning van vijfhonderd gulden bracht het onderzoek geen stap verder. De zaak werd nimmer opgelost. Oud-Vlissinger Piet Quite heeft al eens eerder in het dossier zitten spitten en zijn ervaringen in een boek met voor vallen in Vlissingen opgenomen. Bij die gelegenheid veegde hij de commisaris van politie de mantel uit vanwege zijn amateuristische onderzoek en de wijze waarop hij zich als een Zeeuwse Sher- foto gemeentearchief Vlissingen lockHolmes presenteerde: 'met een pijp quasi-nonchalant in de mond, terwijl hij nota bene als niet-roker bekend stond.' In het zojuist verschenen nieuwe num mer van De Wete, het blad van de Heemkundige Kring Walcheren, neemt Van der Hoeven een voorschotje op wat volgend jaar een boekje moet worden over 'de Keersluismoord'. Hij probeert van alle verhalen die later de ronde zijn gaan doen, te bepalen of ze waarheid of pure verzinsels zijn. Zo wordt verteld dat iemand vele jaren later de moord alsnog heeft bekend. Maar niemand weet een naam te noemen. Van der Hoe ven heeft nog wel meer van die losse eindjes. Hij beseft dat hij nooit op al zijn vragen een antwoord zal kunnen krijgen, om dat veel mensen die iets zouden kunnen toevoegen inmiddels zijn overleden. „Maar", bericht de Vlissinger in De Wete, „ik wil toch alles in het werk stel len om het verhaal over deze onopge loste zaak zo compleet mogelijk te ma ken." door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Wie een beet je bekend is met het werk van de Middelburgse schilderfamilie Schütz zal bij binnenkomst in De Directiekamer in Middel burg het grootste schilderij me teen herkennen. Tussen werken van zoon Willem Johannes Schütz (1854-1933) hangt prominent het schilderij 'Vissersvaartuig met volle zei len' van vader Jan Frederik Schütz (1817-1888). Hetzelfde schilderij dat de omslag siert van Van den stormin de stilte, de catalogus die vier jaar werd uit gegeven bij de driedubbelten toonstelling over de Schützen in Middelburg, Vlissingen en Domburg. In De Directiekamer ligt het ge noemde boek op tafel. Een ver gelijking van de omslag met het schilderij bevestigt nog eens dat kunst als het even kan in het echt moet worden gezien, hoe mooi een reproductie ook is. Op het boek is het schilderij name lijk veel blauwer dan in werke lijkheid. Schütz schilderde de onstuimi ge zee rondom de Zierïkzeese loodskotter meer in groene dan in blauwe tinten. Zeeschilder Net als zijn vader was ook Wil lem Johannes Schütz een zee schilder. In De Directiekamer hangen drie werken van zijn i hand, twee schilderijen en een Vissersvaartuig met volle zeilen, een van de werken van Jan Frederik Schütz. krijttekening. Op de schilderij en zijn 'Hoogaarzen bij laag wa ter bij Veere' en de 'Uitvarende haringvloot' weergegeven. Het is duidelijk dat de schilderkunst veranderingen heeft doorge maakt in de jaren dat Willem Jo hannes opgroeide en begon te schilderen. Het werk van zijn foto Ruben Oreel vader is klassieker, preciezer in de uitbeelding. Het werk van de zoon neigt meer naar i mpressio- door Henk Boot TERNEUZEN - Een afwisse lend programma met als rode draad een knipoog naar het verleden en dat alles met een budget van nog geen honderd duizend euro. Dat stond de or ganisatie van het dertigste Schelde Jazz Festival in Terneu- zen voor ogen. Op een oor na is het programma rond. Programmeur G. Ver- straeten heeft nog een paar we ken te gaan om de zaak af te ron den. Want op donderdag 23 mei barst het jaarlijkse jazzfeest pas los. Waarna het tot zondag 26 mei 20.00 uur duurt voordat cle laatste klanken in de Terneu- zense binnenstad verstommen. Nieuw is dit jaar de avantgar- distisch vormgegeven tent van het Duvel Droomschip op de Markt. Zes meter hoog, trans paranter en daardoor vriende- lijker voor het publiek. De toe gang daar blijft gratis. Top of the bill is daar vrijdag avond vanaf 21.00 uur het op treden van The Kim Wilson Blues Band, de formatie rond frontman Kim Wilson van voor- heen The Fabulous Thunder- birds, die met drie van zijn oude maten een nieuwe bluesband heeft gevormd. „Toen de Juke Joints van de overkant hiervan hoorden, vroegen ze of ze in het voorpro gramma mochten staan. Geen probleem, want ook die band heeft een portie stevige muziek in huis, getuige hun cd Live in Ireland", aldus Verstraeten. Voordat de Zeeuwen om 19.00 uur het podium betreden, krij gen leerlingen en medewerkers van het gemeentelijk instituut Toonbeeld vanaf 17.00 uur de gelegenheid om zich van hun beste kant te laten zien. Stagediven Op zaterdag 25 mei moet het Droomschip dampen van de op zwepende Latijnse ritmes en snelle boogie-woogie. Tussen 14.00 en 23.30 uur ldinken daal de drums van Medicamento, de latinomuziek van Bel Canto met percussionist Jovi Joviniani in de hoofdrol, de wereldmuziek vanBayuba Cante en als klap op de vuurpijl de bluesboogie van Boogie Boy the Woogies. „Dat is de banc! van Paul Ambach, die inmiddels 52 jaar is, maar een paar jaar terug hier op het festi val de show stal door op de vleu gel te springen en aan stagedi ven te doen." Op zondag 26 mei biedt het Droomschip 's middags onder dak aan Waso (zigeunermuziek) en The Handsome Plarry Com pany met een uiterst maffe zan ger di'e twee jaar geleden Porgy Bess op stelten zette. Ook nieuw is dat het Schelde- theater wordt ingepast in het programma. Op vrijdag 24 mei treedt daar tussen 20.00 en 22.00 uur in de grote zaal het Brussels Jazz Orchestra van trompettist Bert Joris op. Voor dit bigbandoptreden - onder an deren voor de sponsors - in het theater en de acts in Porgy Bess moet entree worden be taald. In Porgy - de bakermat van het festival - bijt de in Kloosterzan- de geboren en getogen bariton saxofonist Jan Menu met zijn Quintet en trompettist Niels Tausk donderdag 23 mei om streeks 21.15 uur de spits af. „Ook zo'n oude bekende die we hier vaker hebben gehoord en gezien." Waarna de Toon Roos Group met zijn krachtige fu- siongeluid de fakkel overneemt. Eerbetoon 's Anderendaags maakt good old Jack van Poll met zijn Trio weer eens zijn opwachting in het jazztempeltje aan de Noord straat. Ditmaal met een Afri kaans geörienteerd program ma. Op zaterdag spelen daar The Kings of Bongo Bong, een kleine bigband met drie zange- Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. Hygiëne ressen, met een eerbetoon aan Louis Prima en D'Wys, zoals hammondorganist Carlo de Wijs zijn souljazzband heeft ge doopt, Zondag sluit Joep Peeters in Porgy met een grote formatie Terneuzense muzikanten (de Schelde Jazz Music Friends) tussen 17.00 en 20.00 uur de der tigste editie van dit meerdaagse festival af. Verder ontbreken de streetpara- des op zaterdag en zondag en de kroegentocht op zaterdagavond niet op het programma. Waarbij in jongerencentrum Kalashni- kov Hour of Power en Trippin een eigentijdse draai aan het jazzfestival geven. Opvallend is verder het optreden van de Wes- terschelde Big Band op zater dagmiddag op een een podium bij de Grote Kerk, terwijl de fans van oude stijl jazz op het Graanbeurs Podium aan het trekken kunnen komen. In de PZC van 17 april 'Een beetje vies is gezond' wordt één mogelijke oorzaak van allergie- en belicht. Er komen steeds va ker andere mogelijke oorzaken in het nieuws. Bijvoorbeeld te veel blootstelling aan allerlei allergenen. In huis de uitwerp selen van de huisstofmijt. Door warme, goed geïsoleerde hui zen, (te) weinig luchten, donzen dekbedden en kussens. Een huisdier maakt de blootstelling aan allergenen nog veel groter. Er zijn aanwijzingen dat baby's al in de baarmoeder via de pla centa allergisch kunnen wor den. In de baarmoeder en tij dens de borstvoedingperiode zijn het de voedingsmiddelen die de moeder eet. Zoals Dr. Schoenmakers in de PZC zegt is voedselallergie vaak het begin. Daarna de luchtwegklachten, vaak rond het derde j aar. Ook bij onze zoon, hij werd allergisch voor boom- en graspollen. Toen hij (twee maanden oud) voor be paalde voedingsmiddelen aller gisch bleek te zijn, zijn we zijn slaapkamertje vaak gaan stof- wissen en hebben bij aankoop van zijn grote bed een matras hoes en wasbare katoenen dek bed plus hoofdkussen aange schaft. Zo hebben we kunnen voorkomen dat hij ook nog al lergisch werd voor huisstofmijt. We kregen een compliment van de allergoloog. Hoezo dus te schoon? Wij hadden bij de ge boorte van onze zoon al negen jaar twee katten. Onze zoon bleek er allergisch voor. Het weer weg moeten doen van een huisdier is heel erg ingrijpend, zeker voor kinderen. N.A.M. Eelman-Klaren Contactpersoon Stichting VoedselAllergie Amnestylaan 154 Middelburg Spelregels nisme. Sfeer wint het van een gedetailleerde weergave van de werkelijkheid. Overeenkomsten Toch zijn ook de overeenkom sten talrijk. De zoon heeft de kunst in veel opzichten van de vader afgekeken. Dat blijkt vooral uit de manier waarop beiden een bewolkte lucht schil deren waar de zon door breekt. Dat is natuurlijk een beeld van alle tijden, maar het vergt vak manschap dit zo overtuigend weer te geven. De vier werken van vader en zoon Schütz (de krijttekening toont een straatje in Zierikzee) zijn aanleiding voor een exposi tie met louter zee- en havenge zichten. Paalwerk Er hangen nog schilderijen van Maurice Sys (1880-1972), Ge rard Jacobs (1865-1958), Cor Visser (1903-1972, 'Haven van Zeebrugge' met een schitteren de lichtval) en Gerard Delf- gaauw( 1882-1947), en een teke ning van Veers paalwerk door cle in de oorlog gefusilleerde Belg Rudolf Schönberg (1901- 1944). Voor deze expositie heeft De Di rectiekamer een model van een hoogaars in bruikleen gekregen van het Maritiem Museum in Vlissingen. Expositie zeeschilderijen t/m 14 ju ni in De Directiekamer in Middel burg, te zien tijdens openingsuren van De Drukkerij. Srebrenica V Ik hen er heilig van overtuigd dat de Haagse politiek tijdens de komende verkiezingscam pagne schijnheilig misbruik gaat maken van de val van het kabinet Kok. Ook de moraalrid ders van de media zullen daar gretig aan meedoen. Hoe is het mogelijk dat een politiek onbe nul als Jan Mulder hierover aan het woord kan komen in een te levisieprogramma. Belletjes trekker Pirn Fortuyn mag in de media verkondigen dat Wim Kok het verkeerd heeft aange pakt. Die stropdassenventer moest willen dat hij één procent van de integriteit van Wim Kok bezat. Als hij ooit aan de macht komt, gaat hij binnen korte tijd gillend op de loop voor zoveel verantwoordelijkheid. Maxi male grootverdiener Willem- Alexander gaat in Ghana zijn excuses aanbieden voor de sla venhandel. Het 'Zeeuws batal jon Indiëgangers' wijst gelukkig alle blaam af voor de periode '44-'48, las ik in de PZC (18-4). Toen ik een kind was, had ik twee leuke ooms (een tweeling) die plots naar Indië moesten. Ze kwamen, na de nodige hinderla gen allebei terug, maar maakten later zelf een eind aan hun le ven. Dat is bij de jongens en. meisjes van Srebrenica ook al gebeurd. Ze moeten de ouders die een kind verloren hebben' eens aan het woord laten. Als) kind werd mij al aangepraat, dat ik als zondaar mede verant-j woordelijk was voor de dood van Christus. Dat gebeurt mij' geen tweede keer. Leen Jobse EsdoomlaanH Middelburg Zondagavond, een enerverende pot hockey bij Studio Sport, de clubs weet ik al niet meer. En ik houd ook niet van hockey. Maar die ene actie van de scheids rechter was briljant: een toege kende vrije slag werd omgezet in een strafcomer wegens te heftig protesteren van de spe lers. En mijn eerste gedachte was: 'Kijk, dat zouden ze nou bij het voetballen ook moeten doen! Te grote bek? Dan straf schop tegen. Geniaal!Door de 'kenners' zal ik wel in de hoek gezet worden met het verwijt 'Te Weinig Kennis Van Zaken', maar in deze tijd van 'Geen Woorden Maar Daden (dank u, P. Fortuyn)', waarin de werk omgeving voor scheidsrechters steeds bedreigender wordt (PZC, 22-4), lijkt mij deze nieu we spelregel in elk geval het overwegen waard. Huib Heijt Zuidsingel 21 Middelburg Kilometerheffing In de PZC van 22 april stond een klein artikel met als titel: 'D66 wil kilometerheffing doordruk ken'. De heer De Graaf wil dat het demissionaire kabinet nog even snel de kilometerheffing doordrukt, want, volgens de Graaf; 'anders zou de km-hef- fing er wel eens niet meer kun nen komen bij een volgende ka binet'. Nee. waarschijnlijk en hopelijk niet, want het linkse stokpaard je lost géén files op, zoals altijd werd beweerd, maar heeft voor al voor het platteland grote maatschappelijke gevolgen. De autokosten zullen na invoering van een km-heffing een veel voud worden van de huidige, ondanks de vermindering van de houderschapsbelasting en afschaffing van de aankoopbe lasting. De linkse partijen spre ken over een eerlijker verdeling van de autokosten, en, de invoe ring van de kilometerheffing mag geen verhoging van de kos ten voor de autogebruiker tot gevolg hebben! Dit is pure mis leiding, want, de kilometeraan tallen die deze partijen en ook het Centraal Planbureau hante ren om tot gelijkblijvende kos ten te komen, zijn volkomen uit de lucht gegrepen en dienen al léén maar om een sluitend re kenvoorbeeld te krijgen. Als u het niet eens bent met de voor genomen kilometerheffing, laat het dan zeker vóór de a.s. ver kiezingen weten aan uw politie ke partij, misschien kunnen we dan met z'n allen het tij keren, ook met hulp van een enkel sta tenlid uit Zeeland en de noorde lijke provincies. Ook een organisatie als de Stichting pro auto die betaal baar en veilig autorijden voor staat, is hierin actief. TW.Rosmolen Lange Blokioeg 3 Zierikzee Van Baal Luitenant-generaal Van Baal is vorig jaar nog in rang en functie gestegen. Een stevig fundament voor een mooi pensioen... Hij! krijgt geen gouden handdruk mee: nou, dat is al winst in diti land. Het functioneel leeftijds-; ontslag gaat bij Defensie nogj steeds in bij 55 jaar en dat is VaiJ Baal nu. Hij heeft de eindstreep dus in 't harnas gehaald. Kok sneuvelde erin, vlak vóór de eindstreepwat ik voor hem per-j soonlijk oprecht jammer vind! De bewering van de Nederland! se Officieren Vereniging dat Van Baal door de politiek werd 'ge offerd' (PZC, 19-4) is dan ook werkelijk te ranzig om uitge sproken te worden. Heren Offi cieren van de Vereniging: u hebt kennis van zaken, ik recht van spreken. Ik zal u zeggen wie er werden geofferd: Soldaat 1 Jef frey Broere 29-03-95 Simin Han; 71 burgers 25-05-95 Tuzla (Kapija massacre) waarvar driekwart kind, teenager ol twintiger; Sergeant 1 Pietervan Wesel 03-06-95 Simin Han; Sol daat 1 Gaby Looman 03-06-95 Simin Han; Soldaat 1 Ravivvan Renssen 08-07-95 Srebrenica; Ibro Nuhanovic 13-07-95 Sre brenica; Braco Nuhanovic 13- 07-95 Srebrenica; Rizo Musta- fic 13-07-95 Srebrenica - ik za ze niet alle 7000 opnoemen... - Korporaal Raymond Heijman: 03-10-95 Santici; Sergeant Atl( Thonstadt (Noo) 10-10-95 Tuzk Airbase; 8 Collega's die nadien niet meer met deze schande konden verderleven. Rob Koningi UNMP-coy Bil sector North-Eas: (Tuzla/Srebrenica, mrt-okt 1991 Bloemenstraat 31 Ovezancli Live muziek GROEDE - Disco de Ploeg en Di Drie Koningen hebben zater dagavond 27 april live muziel op het programma staan. De op tredens van de bands Vivelevinl en 505 beginnen om 22.00 uur. In Disco De Ploeg speelt Vivele vink, ook wel bekend als de Hei nekenband. De semi-professio nele bandleden spelen eei uitgebreid repetoire. In De Dri Koningen kunnen bezoeker luisteren naar de band 505. D vijf leden brengen rock 'n rol blues en surf. Avond voor 40-plussers MIDDELBURG - COC-caf Goudwaard in Middelbur houdt 5 mei een avond voo veertigplussers. Toetsenist Rini cle Keijzer treed dan live op. De veertig-plus avond wordt elke eerste zonda van de maand gehouden va: 20.00 tot 23.00 uur. De bijeen komst is bedoeld voor homosei? suele mannen en vrouwen va veertig jaar en ouder. Goud waard zit aan de Lange Noord straat 52.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 30