Kapelle zet in op samenwerking u intratuin Wegblokkades ter ondersteuning van eisen bouw-CAO Minister spoort Belgen aan jodiumpil te halen Geen roofvogels tegen meeuwen van OLAZ Maximum werkstraf geëist voor oplichting Feyenoordfans vangen bot in Middelburg zeeuwse almanak Randgevecht Nieuw college wil extra ambtenaren aantrekken voor handhaving regels Studenten opleiding Wietkwekerijen ontmanteld in Hansweert WCT krijgt kade van 2600 meter Geraniums Maandag 29 april geopend, dinsdag 30 april (Koninginnedag) gesloten Intratuin Koudekerke, Galgeweg 5, 0118-551623 door Jeffrey Kutterink KRUININGEN - Met wegblok kades en langzaam-aan-acties in Zeeuws-Vlaanderen en op de A58 vroegen de vakbonden gis teren opnieuw aandacht voor hun eisen voor hogere lonen in de bouw. De toegangswegen naar Dow Benelux bij Terneuzen werden in de ochtendspits afgesloten en 's middags reden enkele tiental len auto's met een gangetje van twintig kilometer per uur over de A58 tussen de afslagen Krui- ningen en 's-Gravenpolder. Zestig bouwvakkers schreven zich gisteren in Sluiskil in als staker. In Zeeland zijn nu bijna. zeshonderd bouwvakkers in staking. Nadat de meeste nieu we stakers zich in het Sluiskil.se gemeenschapscentrum hadden gemeld, vertrokken zo'n dertig actievoerders in colonne naar het kantoor van Proverko in Terneuzen. Daar drongen de bondsbestuurders er bij de een van de werkgeversonderhande laars op aan de onderhandelin gen zo snel mogelijk te hervat ten. Na het oponthoud vertrok de, behoorlijk ingekorte, karavaan actievoerders naar Perkpolder om via Kruiningen naar 's-Gra- venpolder te rijden. Bij de kerk in het Bevelandse dorp vierden de leden van de bouwbonden dat 25 jaar geleden de automati sche prijscompensatie in de arbeidsvoorwaarden werd op genomen. FNV-bestuurder G. Yesildal: „Dat was destijds een geweldige doorbraak. Zo'n ver worven recht mogen we ons niet laten afpakken." Tevreden De stakingsleider was tevreden over de blokkade-acties. ,,We hebben ons goed laten zien in Zeeuws-Vlaanderen. De auto's stonden tussen half zeven en acht uur tot voorbij de sluizen bij Terneuzen en tot aan de N61 bij Hoek. Een enkele inzittende in een dikke Merce des of BMW was het niet met de acties eens, maar ik heb veel meer opgestoken duimen ge zien." Korstjes opeten of niet, altijd weer een strijdpunt bij jonge kinderen. In dat Vlissingse gezin krijgt de tweejarige Stijn nog wat ruimte. Hij eet zijn brood met graagte, maar laat de korstjes steevast links liggen. Dat mag, al wordt er wel eens een poging tot over reding gedaan. Zodat hij gis teren zijn vader nog maar eens geduldig uitlegde waar om hij de randjes van zijn brood toch echt niet in de mond kan steken. „Die zijn te lief. BEVELANDEN/THOLEN woensdag 24 april 2002 door Rolf Bosboom NIEUWDORP - Compostver- werker ASB Greenworld in Vlissingen-Oost mag voorlopig geen roofvogels inzetten om de overlast van zilvermeeuwen in te dammen. Bestuursrechter T. Damsteegt van de rechtbank in Middelburg heeft gisteren het verzoek van het bedrijf om een voorlopige voorziening afgewe zen. ASB Greenworld doet al gerui me tijd verwoede pogingen de problemen met de zilvermeeu wen op te lossen. De uitwerpse len van de vogelsafkomstig van de nabijgelegen stortplaats van OLAZ, bevuilen en beschadigen de producten van het bedrijf en hinderen de medewerkers. De vogels pikken de in plastic ver pakte eindproducten op het ter rein open. De maatregelen die het bedrijf tot dusverre heeft genomen, hebben niet het gewenste resul taat gehad. De overlast neemt juist sterk toe, zo zegt ASB Greenworld, omdat er op de vuilstortplaats steeds meer af val wordt verwerkt. De be drijfsvoering zou daardoor in het gedrang komen. De kwali teit van de producten kan niet meer worden gegarandeerd en de volksgezondheid loopt ge vaar, aldus het bedrijf. Bij de provincie had de onder neming een vergunning aange vraagd om jachtvogels in te zetten die de zilvermeeuwen moeten verjagen of desnoods doden. Commissaris van de ko ningin W. van Gelder, die daar over beslist, heeft de aanvraag begin dit jaar afgewezen. On danks verklaringen van meer dere deskundigen is volgens commissaris onvoldoende aan getoond dat er een dusdanig oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van de meeuwen en de kwaliteit van de producten, dat de volksgezond heid in het geding is. ASB Greenworld is in beroep gedaan bij de Raad van State te gen het besluit van Van Gelder. Omdat het bedrijf zegt niet op de uitkomst van die procedure te kunnen wachten, wilde het via een kort geding alsnog een voorlopige vergunning probe ren te verkrijgen. De rechter wil daar echter niet aan meewer ken. Diens overwegingen wor den pas over enkele dagen be kend. ASB Greenworld probeerde eerder al via de rechter te berei ken dat OLAZ maatregelen neemt om de overlast van de zil vermeeuwen te beperken. Het bedrijf werd niet in het gelijk gesteld. De rechter wees er toen op dat de compostverwerker zich in het Sloegebied heeft ge vestigd toen de stortplaats daar al was. Dat er sprake is van overmatige overlast werd ook niet bewezen geacht. HANSWEERT - De politie heeft gisteren in Hansweert een aan tal wietkwekerijen ontmanteld. Aan de Maartensbroedersweg werd op vijf adressen controle uitgevoerd. Op één adres werden in totaal 367 planten aangetroffen en drie kilo pas geoogste hennep. Op een andere plek werden nog eens 159 planten gevonden. Twee personen werden aange houden: een 28-jarige vrouw woonachtig in de gemeente Goes en een 34-jarige vrouw uit Kapelle. dnorMieke van der Jagt KAPELLE - Het nieuwe college van Kapelle legt de komende vier jaar de nadruk op veilig heid, samenwerking en harmo- nisering. Wethouders G. Burger, I j.Herselman en L. Niewenhuij- segaan verder met nagenoeg de- I zelfde portefeuilles als de afge lopen raadsperiode. Alleen neemt Herselman volksgezond heid over van Niewenhuijse en afvalverwijdering van Burger. Wethouder Burger, die al be drijventerreinen deed, neemt de rest van economische zaken van vertrekkend burgemeester G. de Groot over. Maar Burger sluist die taken graag door naar de [nieuwe burgemeester, die ook promotiezaken voor zijn of haar rekening moet nemen. Nog dit jaar komt het college met een nota integrale veilig- heid en ook de handhaving wordt integraal aangepakt. Daarvoor gaat Kapelle de per soneelsformatie flink uitbrei- I den. Op het gebied van bouwen en wonen, milieu en brandvei- I ligheid zullen meer mensen in I de handhaving worden ingezet. Ook aan de centrale balie, die volgend jaar een feit moet zijn, komen extra handhavende ambtenaren te zitten. Huisvesting Al dat nieuwe personeel kan niet meer worden gehuisvest in het bestaande gemeentehuis, dat ook zonder uitbreiding te dreigt te worden. Kapelle moet dus nadenken over huisvesting van de eigen orga nisatie. Ook dat zal integraal gebeuren, want er zijn meer or ganisaties die met huisvestings problemen kampen. De Juliana van Stolbergschool, bijvoor beeld, een eindje verderop aan deKerkring in Kapelle, de kin deropvang en op termijn ook de peuterspeelzaal, die nu nog in basisschool de Moolhoek zit. Een oplossing zou kunnen zijn: nieuwbouw voor de Juliana van Stolbergschool, en huisvesting van een deel van de ambtelijke organisatie samen met de kin deropvang in het oude school gebouw. Het college overweegt ook het peuterspeelzaalwerk onder te brengen bij Kinderop vang De Bevelanden. Samenwerking met andere ge meenten op de Bevelanden staat bij het nieuwe college hoog in het vaandel, al is het niet uit op een herindeling en zeker niet op nieuwe samenwerkingsverban den. Wel moet er een regionale toekomstvisie komen, niet al leen op het gebied van ruimtelij ke ontwikkeling, maar ook op allerlei andere terreinen. Waar directe samenwerking niet no dig, wenselijk of haalbaar is, zou harmonisatie moeten plaatsvinden, vooral op het ge bied van bijzondere bijstand en verstrekkingen uit de Wet Voor zieningen Gehandicapten. Op alle terreinen van handhaving zijn gelijke normen en uitgangs punten eveneens zeer wenselijk. Tracé Het college kondigt voorts een aantal nota's en onderzoeken aan, onder meer een studie naar hoe het traject van een westelij ke rondweg zou moeten lopen. De vraag is onder meer of ge bruik maken van de Viaductweg het tracé niet te westelijk, en dus minder aantrekkelijk maakt. Ook moet binnen niet al te lange tijd duidelijk worden waar in Kapelle nieuwe woningen kun nen worden gebouwd. Overtie- ringe is binnen vier jaar vol en het RBOI zoekt uit op welke plaatsen de gemeente nog kan in- of uitbreiden. Met name ge noemd staat het terrein van de oude veiling in Kapelle. Die lo catie zou uitstekend geschikt zijn voor inbreiding, maar de ei genaar, veilingorganisatie The Greenery, heeft de opstallen nog voor een te hoog bedrag te boek staan. De Kapelse burgers kunnen voorts een Seniorenraad, een Culturele Raad en een interac tieve website van de gemeente verwachten. door Ron Magnée VLISSINGEN - De spandoeken blijven voorlopig nog even opgerold. Maar boos zijn ze ze ker, de studenten Verpleegkun de van de Hogeschool Zeeland (HZ). De leerlingen zien hele maal niets in de grote reorgani satie van de opleiding. Volgens bestuursvoorzitter J. Mandos van de HZ zijn pijnlijke ingre pen echter onontkoombaar: „Wie de wedstrijd wil winnen, moet zijn beste mensen opstel len." Directe aanleiding is de voorge nomen reorganisatie van het do centencorps van de opleiding. De hervorming van het team werd deze week aangekondigd. Zeker de helft van de leraren, goed voor ongeveer tien forma tieplaatsen, krijgt een andere plaats in de HZ. Op de vrijgeko men plekken komen nieuwe le raren. Studenten hbo-v zien echter niets in de reorganisatie. „De kwaliteit van de docenten die nu verdwijnen is gewoon heel goed. Er zit zelfs een huisarts tussen", aldus een boze eerstejaars stu dent Saskia Toering. „Kunnen we onze propaedeuse wel afma ken? Wie gaat ons les geven? En blijft de kwaliteit nog wel de zelfde?", vraagt ze zich af. Ko men op de vragen geen afdoende antwoorden, dan voorspelt Toe ring demonstraties. Al langer zijn er problemen met de opleiding verpleegkunde van de hogeschool. Daarom besloot de HZ begin vorige maand tot drastische hervormingen. Plan Een ingrijpend vernieuwings plan moet een mogelijke slui ting van de opleiding voorko men. Nog voor het begin van het nieuwe schooljaar moeten de veranderingen doorgevoerd zijn. Naast de omvorming van het team, komt er een nieuw on derwijsprogramma, afkomstig van de Rotterdamse verpleeg- kundeopleiding. Deze opleiding staat bekend als de beste van het land. Bovendien is er ook een hoogleraar Verpleegkunde aan getrokken. Mandos is niet te spreken over de op handenzijnde acties. „Al les was al bekend", aldus de be stuursvoorzitter. „Het red dingsplan hbo-v is al lang met alle betrokkenen besproken." Volgens Mandos is er geen ande re mogelijkheid om de opleiding te verbeteren: „Die rode kaart móet gewoon van tafel." VLISSINGEN - Het dagelijks provinciebestuur wil de Wester - schelde Containerterminal (WCT) volgens de oorspronke lijke plannen aanleggen. Dat wil zeggen: een kade van 2600 meter lengte. Deze opzet heeft de voorkeur boven een eveneens in het mi lieueffecteffect bekeken minder ingrijpende variant, waarbij ruim 300 meter, van het strand van de Kaloot behouden blijft. In de afweging die de leden van Gedeputeerde Staten hebben gemaakt, zijn ze tot de slotsom gekomen dat een containerkade van 2600 lengte de gunstigste effecten heeft voor de Zeeuwse economie. Het milieuvoordeel van de kortere variant achten ze betrekkelijk. Ook al omdat hier maar één goederenspoor op de WCT is voorzien, waardoor méér containers over de weg zullen moeten worden vervoerd dan in het geval van de langere kade. Op de tekening daarvoor staan twee goederensporen. Het streekplan van de provincie Zeeland moet worden gewijzigd om de aanleg van de WCT moge lijk te maken. Het dagelijks pro vinciebestuur stelt de Staten voor daarbij te kiezen voor een kade van 2600 meter. door Aector Dooms MIDDELBURG - De 35-jarige inwoner van Rotterdam die gis teren voor het hekje van de Mid delburgse politierechter stond, kon uitleggen waarom hij in 2000 een aantal mensen had op gelicht. Het was gebeurd uit rancune te gen zijn oude werkgever Spaar- advies en vanwege zijn financi ële problemen. In totaal had hij zijn slachtoffers voor 66.000 gulden (29.500 euro) ontfutseld. Politierechter A. Hameete hield rekening met zijn moeilijke ge zinssituatie en veroordeelde de Rotterdammer tot de maximale werkstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijke ge vangenisstraf met de bijzondere voorwaarde dat hij de schade vergoed. De man kreeg nog 60 uur extra taakstraf opgelegd, omdat hij nog in zijn proeftijd zat voor een soortgelijk delict; het plegen van valsheid in ge schrifte. Officier van justitie C. Oldenburger vond vier maanden cel een juiste sanctie. In drie gevallen had de man nietsvermoedende tussenperso nen ingeschakeld om transac ties af te sluiten voor een spaar- plan van Spaaradvies. Daarvan werden 'klanten' uit Goes, Hal steren en Someren het slachtof fer. Zelf wist hij een oudere vrouw uit Goirle voor 3000 gul den te tillen. Gouden bergen De gedupeerden werden gouden bergen beloofd. Ze dachten in een goed spaarplan te beleggen, maar in werkelijkheid stak ver dachte het geld in eigen za kVan het geld had hij een motor aan geschaft en een auto voor zijn vrouw gekocht. „Hij wilde de luxe en het plezier hebben, an deren moesten bloeden", meen de de officier. De politierechter tilde zwaar aan het feit dat verdachte het geld aan het Goirlese slachtof fer nog steeds niet had terugbe taald. De andere slachtoffers waren schadeloos gesteld door Spaaradvies. De Rotterdammer hangt verder een pluk-ze-vor- dering van 29.500 euro boven het hoofd. Over de ontnemingsvordering doet de politierechter over vier weken uitspraak. j door Wout Bareman DOEL - Ruim twee miljoen Bel gen die in de buurt van kerncen- trales wonen, krijgen deze week een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Antoine Duquesne spoort hen daarin aan om jodiumpillen in huis te halen. Het is een nieuwe 1 poging de omwonenden van de kerncentrales in Doel en Tihan- I ge en de kernparken in Mol, Dessel en Fleurus ervan te over- tuigen dat de pillen van levens belang zijn bij een eventuele ca lamiteit in één van de centrales. Drie jaar geleden leverde een vergelijkbare campagne nau welijks reacties op. Toen ont ving een kleinere groep van zo'n 300.000 'buren' van de kerncen trales een brief. Het ministerie pakt de zaak nu grootser aan. De gevarenzone is nu uitgebreid van tien naar twintig kilometer rond de centrales. Het betekent dat nu twee miljoen mensen in 200 gemeenten een brief krij gen. Daarbij is met het oog op mogelijke grensoverschrijden de calamiteiten ook gekeken naar de ligging van Belgische gemeenten ten opzichte van de kerncentrales in Borssele en Chooz (Frankrijk). Risico Duquesne: „Ook al is de kans op een kernramp zeer klein, we kunnen het risico nooit hele maal uitsluiten en daarom is het goed de beschikbaarheid van de jodiumpillen nogmaals onder de aandacht van een groot pu bliek te brengen." Na zeven jaar politiek gekra keel besloot de Belgische rege ling in '99 eindelijk veertig mil joen pillen aan te schaffen. Het innemen van jodiumpillen voorkomt dat kankerverwek kend radioactief jodium, dat vrijkomt bij een nucleair onge val, in de schildklier wordt op genomen. Direct na de eerste campagneluidden de apothe kers in cle gevarenzones de noodklok: de belangstelling voor de pillen bleek nihil. Diezelfde ervaring hebben de Zeeuwse en West-Brabantse ge meenten in de directe omgeving van de kerncentrales van Doel en Borssele opgedaan. De GGD in Zeeland heeft al tien jaar een vooi'raad van meer dan een mil joen pillen in het magazijn en ook de gemeenten Reimerswaal, Hulst en Hontenisse hebben flinke hoeveelheden pillen in voorraad. Ze kunnen op het ge meentehuis worden opgehaald, maar dat gebeurt slechts mond jesmaat. In Middelburg, Vlis- singen, Oostburg en Terneuzen worden de pillen, als zich een calamiteit voordoet, door de brandweer verspreid. De houdbaairheidsdatum van de 'Nederlandse' pillen verliep eind '98, maar steekproeven we zen uit dat die datum probleem loos met een aantal jaren kon worden verlengd. Bij Anthony Burger in de Korte Delft stonden de Feyenoordsupporters al vroeg op de stoep. foto Ruben Oreel door Gerrit van Loon MIDDELBURG - Medewerkers op de twee voorverkooppunten in Middelburg van kaarten voor de Uefa Cup-finale Feyenoord - Borussia Dortmund hadden het gisteren zwaar te verduren. Bij Anthony Burger van Primera Burger aan de Korte Delft stonden de Feyenoord supporters maandagavond om half tien al op de stoep. En toen Ruud Westeinde, eige naar van de tabakszaak in de Segeerstraat, gisterochtend om zes uur naar buiten keek, zag hij een grote groep supporters voor zijn zaak staan. Uit angst besloot hij geen voor verkoop te houden. Middelburg verkocht niet meer dan zeven kaarten. De kaartverkoop voor de Uefa Cup-finale begon gisteren om 9.00 uur. Na vier minuten was alles uitverkocht. Er was in heel Neder land een beperkt aantal kaarten, circa 7000, via de Ticketbox te verkrijgen. In Middel burg waren twee van de in totaal 850 ver kooppunten gevestigd. René Slokkers (34) uit Zierikzee stond maandagavond om half tien samen met zijn broer als eerste op de Korte Delft. René haalde zijn broer op in Rotterdam omdat in Zeeland de kans voor kaarten volgens hen groter was. De nacht brachten ze samen door in de auto, pal voor Primera Burger. Het wachten werd beloond. De broers zaten bij de zeven geluk kigen die een kaartje kregen. Van de zestien man die gisterochtend voor de kassa bij Burger stonden te dringen, dropen er acht teleurgesteld af. Eigenaar Anthony Burger is de drukte wel gewend. „Een paar weken geleden, voor de wedstrijd tegen Inter, ston den er ook al vroeg Feyenoordsupporters op de stoep." Ruud Westeinde moest niets van de supporters hebben. Hij besloot geen kaartjes te verkopen, ondanks de vele sei zoenkaarten die hij van mensen toegestuurd kreeg. De tabakszaakeigenaar: „Straks verbouwen ontevreden supporters heel mijn zaak en je verdient er toch niets aan." foto DirkJan Gjeltema De oude veiling, zeer geschikt voor woningbouw, maar nog niet op korte termijn beschikbaar. ij HET GROENE WARENHUIS Advertentie diverse kleuren stekgeranium

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 29