Politie ontdekt fraudenetwerk Strijd rond JSF feller •PAKKER i am sam PZC Ifw Ilf w I Bouwvakkers voeren actie op Zeeuwse wegen Vlaanderen kan diepe Schelde afdwingen PZC uit Best 4Ê> W Mm /W:;y aW M Kaartjes finale in recordtijd weg Tweeduizend Afrikanen vormen misdaadorganisatie in Nederland Netelenbos strandt keer op keer Programma's Koninginnedag Mbuyu trainer van Terneuzen Trein loopt uit rails in België sean PENN michelle PFEIFFER EUROPAluiN Real wint in Barcelona Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 15,- rrrrr §1 noteert u mij voor een proefabonnement van 6 weken voor 15,- Vrij zonnig 's Ochtends veel bewolking, maar in de middag veel zon. Matige noordwesten wind bij 19 graden. 245e jaargang no. 97 woensdag 24 april 2002 los nummer 1,00 mm ■hC internet: www.pzc.nl HWÏWWfi taaMBMMBMMMlTliW i *lhU«hi lillHHiMllö®* van onze sportredactie DEN HAAG - De laatste 7000 kaartjes voor de Uefa-cup finale Feyenoord-Borussia Dortmund (8 mei) zijn gistermorgen in recordtijd verkocht. Precies drie minuten en 46 seconden na negen uur waren alle kaartjes van de hand gegaan. Nog nooit waren kaartjes voor een voetbalwedstrijd zo snel verkocht, meldde TicketBox, de organisatie die de verkoop verrichtte. Voor de laatste 7000 kaarten kwamen ruim 20.000 Feyenoordfans met een seizoenkaart in aanmer king. Ze hadden zich in alle vroegte bij de honder den verkooppunten verzameld. Niet alleen in Rotterdam en omstreken, maar in het hele land kwamen trouwe fans naar de kaart jeswinkels. Sommigen hadden zelfs de nacht doorgebracht voor de deur. De kaartverkoop be gon om negen uur precies. Honderden winkeliers logden zo snel mogelijk in op het systeem van Tic ketBox om zoveel mogelij k kaarten te kunnen be machtigen. Het eerste kaartje ging in Middelburg over de toonbank, het laatste in Hilversum. Niettemin hebben ruim 13.000 trouwe Feye noordfans, in het bezit van een seizoenkaart, ach ter het net gevist. Zij zullen de Uefa-cup finale op televisie moeten volgen. De Kuip is op 8 mei wel vol. Borussia Dortmund neemt bijna 15.000 suppor ters mee. Feyenoord had evenveel kaarten te ver delen. Van die 15.000 waren er al 8.000 verkocht aan de houders van een zogeheten clubcard. ANP pagina 9: nachtje op de stoep voor Feyenoord-kaartjes Tineke Netelenbos neemt afscheid als minister van Verkeer en Waterstaat met een beoordelingslijst die wordt ontsierd door tal van onvoltooide of uit eindelijk teruggetrokken projecten. Zelfs haar laat ste project, de functie van Commissaris van de Ko ningin in Noord- Holland, is mis- lukt. doorFerdi Schrooten DEN HAAG - De politie slaat alarm over een cri mineel netwerk van bijna tweeduizend Afrikaanse oplichters dat voor hon derden miljoenen euro's i fraude pleegt. De Afrika nen, tot nu toe verant woordelijk voor zeker 1500 delicten, maken zich onder meer schuldig aan fraude met gestolen cre ditcards en overschrij vingsformulieren van banken. Dat blijkt uit het 'Signaalrap port West- en Midden-Afri kaanse Criminaliteit' van het Landelijk Bureau Fraude, waarop RTL Nieuws de hand wist te leggen. Volgens het rap port heeft de speciale politie- eenheid 1923 Afrikaanse crimi nelen in kaart gebracht die zich in wisselende verbanden bezig houden met fraude. Volgens het landelijk Openbaar Ministerie in Den Haag, dat de inhoud van het interne rapport bevestigt, is het bestaan van een TERNEUZEN - Dimitri Mbuyu wordt met ingang van volgend voetbalseizoen trainer van Ter- neuzen. De voormalige speler van Hoek heeft een contract voor één jaar getekend. „Maar de intentie is wel dat het een langer verblijf wordt", stelt technisch manager Fons Baart van de Zeeuws- Vlaamse zondag-hoofdklasser. Mbuyu (37) volgt bij Terneuzen PaulTelussa op. MAASTRICHT - Het treinver keer op het traject Luik-Maas tricht is gisteravond enkele uren gestremd geweest door een in België ontspoorde Nederlandse passagierstrein. Het treinstel kwam naast de ingewikkelde 'cellenstructuur' nu geleverd. Voorheen werd geen verband gezien tussen de vele fraudezaken waarin Afri kaanse criminelen een rol spe len. Achter de vele gevallen van op lichting en afpersing door Afri kanen blijken met name Nigeri- anen te zitten, die in steeds wisselende samenstelling met elkaar samenwerken. Ze blijken in vijf van de zes postsorteer- centra van Nederland handlan gers te hebben. Die stelen spik splinternieuwe creditcards uit postzakken, waarmee bankre keningen van kaarthouders worden geplunderd. Alleen al in 2000 verdwenen op die manier 10.000 betaalkaarten. Het post bedrijf heeft maatregelen geno men om de fraude te bemoeilij ken. Ook stelen de Afrikaanse ben des overschrijvingsformulieren uit brievenbussen en postzak ken. „Rekeningnummer en be drag op het bankf ormulier wor den veranderd, waarna het over te boeken geld vanzelf naar de rekening van de crimineel vloeit. Die neemt het bedrag vervolgens snel op", aldus een woordvoerder van het OM. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakt zich grote zorgen over de grote hoeveel heid van kleine, vaak onopval lende bedragen waarmee op de ze manier gefraudeerd wordt, aldus NVB-directeur H. Blocks. De banken geven toe dat ze het slachtoffer zijn van het Afri kaanse netwerk. De afgelopen tijd zijn zeker zeventien geïnfil treerde criminelen opgepakt. Fraude met vooruitbetalingen door Afrikaanse criminelen is inmiddels ook berucht. GPD rails te staan nadat het tegen TERNEUZEN - Met wegblokkades en langzaam-aan-acties vroegen de vakbonden gisteren opnieuw aandacht voor hun eisen voor hogere lonen in de bouw. De wegen naar een steen was gebotst. Dow Benelux bij Terneuzen werden in de ochtendspits afgesloten (foto) en 's middags reden actievoerders met een gangetje van twintig kilometer per uur over de A58 tussen de Niemand raakte gewond. ANP afslagen Kruiningen en 's Gravenpolder. foto Charles Strijd Advertentie "Hartverwarmend en meeslepend. -Flair love is all you need "Ontroerend mooi." -Vriendin "Schitterende film door Ben Jansen ANTWERPEN - Vlaanderen beschikt over voldoende troe ven om een volgende verdieping van de Westerschelde langs juri dische weg af te dwingen. De volkenrechtelijke aanspraken van Antwerpen op een nieuwe aanpassing van de vaargeul gaan uit boven de milieuricht lijnen van de Europese Unie. Volgens de Antwerpse advocaat en universitair docent interna tionaal zeerecht E. Van Hooy- donk heeft België geen rechten verloren door toe te treden tot de Europese Gemeenschappen. Van Hooydonk heeft de Vlaam se troeven verzameld in wat hij noemt 'een dossier van beton'. Tijdens een openbaar college in de Antwerpse universiteit licht te hij gisteren zijn visie op de verdieping. Nederland volgens van Van Hooydonk een minima listische uitleg aan het Schei dingsverdrag van 1839 Hij be stempelt de opstelling die Nederland nu al ruim 170 jaar VANAF MORGEN IN DE BIOSCOOP 1 JL Raadpleeg uw plaatselijke filmladder of bel de Belbios 0900 9363, snelcode 05 6723 <6cy> Advertentie kiest als 'egoïstisch, vals en per fide' en hij signaleert 'een pijn lijke obstructiepolitiek, spits vondigheden, draaierijen en kwade trouw'. De bepaling in het Scheidingsverdrag dat alle nodige werken moeten worden uitgevoerd zodat de vaart op de Westerschelde geen enkel ob stakel ontmoet, betekent dat met steeds grotere schepen re kening moet worden gehouden. In de eis dat de vaargeulen moe ten worden onderhouden, leest Nederland dat vaargeul slechts in de toestand van 1839 hoeft te worden gehandhaafd. Hij kwam evenwel met een aan tal argumenten voor zijn stel ling dat Vlaanderen recht heeft op onbeperkte verdieping. Een ex-van is dat bij het Scheidings verdrag is aangetekend dat bij eventuele geschillen een uitleg moet worden gekozen die zo gunstig mogelijk is voor de han del. De verwijzing van Neder land naar Europese milieu richtlijnen snijdt volgens Van Hooydonk geen hout. Verdra gen tussen landen gaan boven deze lichtlijnen pagina 13: breed front Advertentie 1met CD-brander én DVD-speler, ind. notebooktas Reserveren niet mogelijk ,'Mj'S ■/■i'nl-er ja <l3i3 'lUij-i/s-j van onze redactie binnenland DEN HAAG - In de Tweede Ka mer heeft de strijd over de vraag of Nederland al dan niet moet deelnemen aan de ontwikkeling van het Amerikaanse gevechts vliegtuig de Joint Strike Fighter (JSF) zich gisteren verder ver hard. Daarbij worden alle poli tieke strijdmiddelen ingezet. Waarschijnlijk wordt pas aan staande vrijdag de uitkomst duidelijk. Gisteren stemde de Kamer over een D66-motie die het kabinet opriep zijn besluit over de Ame rikaanse mogelijke opvolger van de F-16 in te trekken. Zoals vexwacht eindigde die onbe slist: 74 stemmen voor en even veel tegen. Morgen komt ze op nieuw in stemming. Is de uitsl ag weer hetzelfde, dan is de motie verworpen. Het kabinet heeft dan de han den vrij de JSF-overeenkomst toch te tekenen. ANP Gelbrander Sfeervol vuurtje voor buiten. In loodkleur. 16.95 O q«; MOOI WEER ^-T-» GOES, 0113-215395, OOSTBURG, 0117-452279, RENESSE, 0111-461031 KONINGINNEDAG OPEN: GOES: 11.00 -17.00 UUR, OOSTBURG EN RENESSE: 10.00 -1700 UUR Dinsdag is het 30 april. Overal in Zeeland zijn Oran jecomités in de weer om de inwoners van de steden en dorpen een leuke Koninginnedag te bezorgen Door een 0-2-overwinning in Barcelona staat Real Madrid met één been in de finale van de Champions League. Zinedine Zidane brak het duel in Nou Camp in de tweede helft met een fraaie boogbal open (0-1) en in de blessuretijd legde invaller Steve McManaman de eindstand met een wonder schone stiftbal vast: 0-2. Volgende week is de return in Madrid. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; economie: 6; radio en televisie: 7; zeeland: 9,10,11,13,15 en 16; sport: 18 en 19; uit: 21,22 en 23; jong: 26 en 27 IS IS SO dager,ite «489 Olievlp'' PZC "ri/cfeg donderdag VLISSINGEN - De Provinciale Zeeuwse Courant rolde afgelopen nacht voor het eerst van de persen van Wegener Nieuwsdruk Best bij Eindhoven. Het drukproces te Best veroorzaakt een verschui ving van de bijlagen van de krant. Gistex-en verscheen Buitenge bied, vandaag heeft de PZC de bijlagen Uit en Jong, donderdag is ex- extra aandacht voor Economie en vrijdag verschijnt de bijlage Kunst Cultuur. Trends is voortaan met Wonen onderdeel van de zaterdagkrant, naast Reportage en Reizen. Hoofdredactie PZC (Advertentie) plaats:, telefoon: e-mail: Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post)bankrekening- handtekening: X PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgege vens. In de colofon treft u nadere informatie aai 8 713214 000002 gpmaoMnai Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto matische incasso van onder staand rekeningnummer (proef geldt eenmalig bin nen zes maanden) W_ noteert u mij voor een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: »Eu per maand met automatische incasso (€19,25). 'X per kwartaal met automatische incasso 52,-) 'yBfcjj per jaar met automatische incasso 198,-). Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen (postzegel niet nodig)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 1