Kievit heeft bescherming nodig Activiteiten op Koninginnedag PZC Kamer vraagt om vergoeding visserij voor Maasvlakte PZC Vereniging Weidevogelbeheerders ergert zich aan beeld van eierrapers Pleidooi voor speciaal tarief ouderen tunnel oo onno woensdag 24 april 2002 door Jan Jansen MIDDELBURG - Kievitseie ren rapen? Nee, dat mogen we de vier Zeeuwse leden van de Vereniging van Weidevogelbe heerders Vanellus vanellus (Latijn voor kievit) beslist niet in de schoenen schuiven. Een recent artikel in deze krant dat het beeld oproept van een kwartet wat zonderlinge, mo gelijk zelfs vogelvijandige wei- landstruiners verdient recht zetting. „Je wordt zo vergeleken met zeehondenknuppelaars of an dere jagers. Heel Nederland valt over je heen en dat kunnen we niet hebben", zegt Middel burger Jaap van Weele. In wer kelijkheid gaat het om weide vogelbeheerders die onder meer de kievit juist een goed hart toedragen. En zulke beheerders zijn er in Zeeland trouwens ook meer dan de genoemde vier. De Stichting Landschapsbeheer Zeeland doet het bijvoorbeeld ook. Quasi-grappend stelt oud-le raar Van Weele (61) zichzelf voor als 'een kwart van het le denbestand van Vanellus vanellus' maar de ondertoon is serieus: Om te overleven heeft de weidevogel dringend be scherming nodig. In dat kader moeten we het ge romantiseerde beeld van eieren rapen als onschuldige folklore gauw vergeten. „Eieren van weidevogels zijn van oudsher een handelsarti kel. In België is dat nu nog zo, maar vroeger was Nederland, met name Friesland het han delscentrum voor heel Europa. En niet alleen het kievitsei werd geëxporteerd, ook de eie ren van scholekster, wulp, tu reluur en grutto waren in trek. Vooral het grutto-ei was een delicatesse." Dat zegt-ie nog op neutrale toon. Wat later, als we een uit stapje hebben gemaakt naar een akker net buiten Middel burg waar een boer met voor jaarskolder en reuzenmachi- nes pas drie afgepaalde nesten heeft vernield, laait zijn boos heid op. Op deze brute akker bouwer natuurlijk, maar met terugwerkende kracht ook op de Friezen die in het weidevo- gelei enkel handel zagen. „Su perschurken waren het. Weetje dat ze vroeger zelfs met busla dingen vol het land introkken om eieren te rapen? Naar Bra bant vooral, daar was veel meer te vinden dan in Fries land zelf. Zeeland? Nee, dat ge loof ik niet zo." Kippe-eieren Maar dankzij zijn Zeeuwse wortels weet hij wel dat ook de Zeeuwen geen heilige boontjes waren. „Mijn overgrootvader was zetbaas in de Wilhelmina- polder. Zo weet ik dat de heren boer daar twee kippe-eieren gaf in ruil voor één kievitsei! Het was een lekkernij hè." Intussen doet de weidevogel het in Zeeland volgens hem re delijk. Kievit en scholekster redden het wel, veel minder vergaat het vogels als tureluur, wulp en grutto. Natuurbeheer probeert het tij te keren. Maar is menselijk ingrijpen niet ge kunsteld? Hij aarzelt geen se conde. „Als je een land wilt waar alleen nog zwerfkatten, vossen, kraaien, meeuwen en eksters zijn, moet je de natuur zijn gang laten gaan. Maar dat willen we niet, we willen even wicht tussen soorten en stre ken. Het is volkomen gerecht vaardigd in te grijpen in de natuur: niet in de Grand Canyon, wel in Boerenkool- stronkeradeel." Voor de weidevogel geldt dat in het bijzonder, want die moet het vooral hebben van land bouwgebied, en als iets niet na tuurlijk is... „Als we niets doen, zijn die vogels in no time ver dwenen." De vaststelling bete kent ook dat het niet zonder boeren kan die gemarkeerde nesten willen ontzien. Beheer moet dus, maar krijgen de mensen van Vanellus vanellus er in Zeeland wel de ruimte ...V V-J,;. De kievit moet juist worden beschermd en eieren rapen past daar niet in, vindt de Vereniging van Weidevogelbeheerders Vanellus vanellus. foto Wim Kooyman voor? Ook in dat opzicht ver ontrustte het gewraakte arti kel hem. Vergunningen Sinds 1 april gaat het provin ciebestuur over vergunningen om kievitseieren te rapen, maar de provincie laat nog vol ledig in het midden of de be heerders straks nog wel het weiland in mogen. „Ik voorzie er problemen mee. Ik vrees dat ze onder het motto 'geen eieren rapen' geen vergunningen zul len geven. Dat doet het goed in deze tijd. Maar dan overzien ze de gevolgen niet. Want ik heb dat papiertje nodig voor het beheerwerk. En beheer moet echt." Het beste bewijs leverde vol gens Van Weel de de mkz-crisis van vorig jaar. „Toen mochten we het land niet op, konden we niks doen. En dat zag je meteen terug in de broedresultaten." Hij wijst op een groene wei, „Stel dat ze die aanwijzen als natuurgebied maar er geen be heer toestaan. Dat zou echt een lachertje zijn." -?n w 16 door Harmen van der Werf DEN HAAG - Het kabinet moet met de visserijsector een plan van aanpak maken om de scha de vast te stellen die de visserij lijdt door aanleg van de Tweede Maasvlakte en zandwinning in de Noordzee voor dit nieuwe Rotterdamse haven- en indu strieterrein. Ook de financiële compensatie voor de vissers moet daarin worden geregeld. De Tweede Kamer heeft dit gis teren vastgelegd in een eensge zind aangenomen motie van CDA-Kamerlid S. Buijs. Het parlement nam ook een motie aan van WD'er J. Klein Mole- kamp over de grootte van een zeereservaat in de monding van het Haringvliet. Het kabinet wilde ter compensatie van het verlies aan zeenatuur door de Tweede Maasvlakte een zeere servaat instellen van ruim 30.000 hectare. Europese regel geving vereist dat. Volgens de WD-motie, waar alleen SP en GroenLinks tegen stemden, mag het reservaat kleiner wor den, als uit onderzoek blijkt dat dit mogelijk is. In het zeereser vaat zullen visserijactiviteiten worden beperkt. GroenLinks had in een motie nog gevraagd af te zien van de Tweede Maasvlakte als het landaanwinningsproject gevol gen blijkt te hebben voor het zand- en slibtransport langs de Noordzeekust en naar de Wad denzee. Die motie kreeg slechts de steun van GroenLinks en SP. Hetzelfde gebeurde met een mo tie waarin de regering werd ver zocht om met België overleg te beginnen over een samenwer kingsvorm tussen Rotterdam en Antwerpen om de activiteiten van die havens beter op elkaar af te stemmen. SP en Groen Links wilden hiermee bereiken dat de twee havens niet alles dubbel doen, zoals aanleg van de Tweede Maasvlakte én een verdere verdieping van de Wes- terschelde, allebei voor grote containerschepen. Met de stemmingen over de mo ties heeft de Tweede Kamer in gestemd met het kabinetsbe sluit om ruimte te reserveren voor een Tweede Maasvlakte, die in zee moet worden aange legd, direct naast de Eerste Maasvlakte. door Harold de Puysseleijr KLOOSTERZANDE - Provin ciale Staten van Zeeland moe ten ervoor zorgen dat ouderen tegen gereduceerd tarief de Westerschelde over kunnen ste ken via de Westerscheldetunnel of het fiets-voetveer. Voorzitter H. Remijn-De Badts van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Zeeland zei dat gisteren tijdens de jaarver gadering in Kloosterzande. Remijn-De Badts vertelde dat het bestuur van de KBO Zee land zich ernstig zorgen maakt, over de hoogte van de tarieven en de bereikbaarheid van het treinstation in Vlissingen. „Het provinciaal bestuur verwacht toch niet clat we over vliegende tapijtjes beschikken en zo de oversteek kunnen maken?", merkte ze spottend op Om daarna serieuzer te vervol gen: „Veel ouderen in Zeeuws- Vlaanderen hebben kinderen en kleinkinderen aan de overkant. Het contact daarmee willen we graag behouden. Het vraagt fy siek van ouderen toch al veel om de oversteek te maken. Maar als daarvoor extra zwaar in de bui del moet worden getast, zal het 1 voor velen een belemmering zijn om de reis te maken." Biggekerke biedt ook dit jaar weer spelletjes. VLISSINGEN - Oranjevereni gingen op Walcheren zijn ook dit jaar druk in de weer geweest om Koninginnedag door tal van activiteiten op te fleuren. Hier onder een overzicht per dorp. 1 aagte kerke 10.00: Verzamelen in Agathastraat als je favoriete televisie- of filmster; 10.45: Gezamenlijkzingen; Kinderspelen op het Dorpsplein met aansluitend geza- melijke lunch; Prijsuitreiking kinderspe len; Rad van avontuur; 13.30: Meerkamp; 19.30: Play-backshow voor jong en oud; 21.30: Feestavond met muziek. arnemuiden 07.00: Skeeleren en steppen; 07.45: Reveille Arne's genoegen; 08.00: Klokluiden en vlaggen uit; 08.35: Verzamelen voor de versierde op tocht bij Woondelta De Schipper; 09.40: Aubade en opening vierin Konin ginnedag; 09.50: Duivenlossing; 09.55: Arne's Medley Arne's Genoegen speelt enkele liedjes tijdens het Oranje Boven worden de ballonnen losgelaten; 11.00-12.00: Groot Arnemuids Koor i.s.m: Arne's Genoegen: Straattekenen voor kinderen van vier tot tien jaar op de stoep van de Burg; 11.00-16.30: Rodelbaan: Scouting Baden Powell diverse activiteiten oop en rond het water van het Arnekanaal: Openstel ling Museum en 't Uusje van Eine: Rond vaart op het Arnekanaal: Springkussen; 13.00-15.30: Met de paardentram door Arnemuiden: Kinderspelen in samen werking met studenten van het CIOS; 13.30-16.30: Ponyrijden onder begelei ding: Presentatie Tennisvereniging LTC de Schenge; 14.00-17.00: Looporkest Allemaall Ka baal; 17.00-17.30: Sterkste man/vrouw van Ar nemuiden wedstrijden; 19.30-20.45: Optreden van het Veersche Scheepstuig; 21.00 - 22.00: Optreden Vader Abraham cafetaria De Krab; i biggekerke 09.00: Verzamelen bij de school; 09.15: Lawaaioptocht met trekker en wa gen; 10.00: Aubade op het kerkplein; 10.15-12.00: Levend Ganzenbord en play-backshow voor schoolkinderen; 14.00-17.00:12 provinciënspel; 20.00: Feestavond in Juliana met Combo Top-100; domburg 10.15: Schatgraven; 11.00: Optocht via Badstraat; 12.15: Lunch kinderen op oude voetbal veld; 13.00-15.00: Piratenspelen; 17.00: Play backshow; 19.30; Prijsuitreiking; 20.00-24.00: Feestavond met band Hard to Handle; gapinge 08.00: Klokluiden; 09.00: Kinderen verzamelen voor Oud- Hollandse kinderspelen; 10.30: Rondgang met Veere's genoegen met daarna oplaten van ballonnen; 11.45: Uitdelen kadootjes op het sport veld; 13.30: Start individuele deelname spelle tjes; 17.00: Poppentheater Alteklein; 17.00-17.30: Accordionist Frans Kasan- der; 20.00: Prijsuitreiking Oud-Hollandse spelen; 21.00-01.00 Optreden Twice en Rad van Avontuur verenigingsgebouw De Spil; i grijpskerke 08.00: Klok luiden; 08.45: Vlag ophalen bij feesttent. 09.00: Optocht van verklede kinderen op versierde fietsen. 09.30: Vlag hijsen- 09.45: Uitslag verkleedwedstrijden: 10.00: Kinderspelen bij feesttent; Speur tocht door dorp: 13.00: Start fietspuzzeltocht: 17.30: Prijsuitreiking: 19.00: Play-backwedstrijd voor jong en oud met medewerking van FIX: 20.30: Feest in de tent met FIX, muziek en karaoke. i koudekerke 08.00: Start voetbal op VCK terrein met dorpsteams, 09.30-10.00: Luilak optcoht voor de jeugd met muziekvereniging Voorwaarts; 13.00: Begin middagactiviteiten; 19.00-21.00: Oranjebal in Dorpszicht en touwtrekken; 13.00: Inschrijven in De Couburg voor fiets-/autotocht in samenwerking met Mac de Zeeuwen; i meliskerke 09.00: Aubade door de kinderen: 09.30: Kinderprogramma: 13.30: Zeskamp met als thema Terug in de Tijd: 17,00: Touwtrekken: 19.00: Warme maaltijd in Ons Huis: 21.00: Oranjebal met optreden van Weekend amusement band: middelburg Uit het volk door het volk 09.00; Vlaghijsen op de Markt; 10.00 -12.00' Kinderspelen op de Markt: 09.00 - 17.00; Ringrijden op de Dam en prijsuitreiking: 11.30 -12.30: Carilon Concert; 13.00-17.00: Zeskamp: 14.00: Muzikale aktiviteit in De Mug: 14.00 -16.00: Abdijconcert Abdijplein: 19.15 -19.45: Ballonoptocht centrum: 19.45 - 22.00: Muzikale show op Markt: 19.30 - 24.00: Oranjebal voor jong en oud bij van Eijkeren Dancemasters: M&B De Meanderhof en Buitenhove 13.00: Kleedjesmarkt: 18.30: zeskamp om M&B wisseltroffee: 20.30: Konïnginnedagshow met de Ierse band Thin az Lizzy in het Piekcafé: nw-en stjoosland 08.00: Klokluiden: 08.45: Opstellen van versierde fietsen: 09.10: Samenzang van vaderlandse lie deren: 09.15: Rondgang van de fietsen met ON- DA door het Dorp: 10.00: Kindercarousel: 13.30: Zeskamp voor kinderen vanaf 12 jaar: 17.30: Einde: 21.30: Prijsuitreiking in café De Rode Leeuw: l oostkapelle 08.00: Klokluiden: 08.30: Reveille vanaf de toren: 09.00: Opstellen optocht voor ontmoe tingscentrum De Halve Maan: 10,15: Opening door lid B&W van Veere: 10.30 -16.30: Springkussen: 10.40: Start mini-zeskamp en start Kin derspelen: 13.30: Start Zeskamp, minimum leeftijd 16 jaar: 14.00 Sumoworstelen en toneelstuk voor oud en jong in kantine van de voet balvereniging. 17.00: Prijsuitreiking diverse spelen: oost-souburg 08.00: Klokluiden: 10.30: Verkoop van onder andere feest artikelen, snoepgoed en oliebollen: 11.00: Playbackshow: 11.30: Kinderactiviteiten: 12.00: Live muziek met Avenue: 13.30: Playbackshow: 14.30 prijsuitreiking playbackshow en li ve muziek: 16.00: concert Vlijt en Volharding: 17.15: Prijsuitreiking versierde fietsen en verklede kinderen: 17.30: Vertrek optocht: i ritthem 08.55: Reveille wordt geblazen van de kerktoren: 09.00: Kinderspelen in de Dorpsstraat: 13.30: Vierkamp in de Dorpstraat: 16.00: Gezellïgheidsrit voor auto's moto ren en fietsers: 19.15: concert door Onda: 19.45: Ouderwetse stoelendans: 20.15: Touwtrekwedstrijden: 20.45: Prijsuitreiking huisversierwed- strijd en gezelligheidsrit: 21.00: Lampïonoptocht met als sluitstuk het traditionele rondedansje: 21.30: Oranjebal. i serooskerke 08.00: Klokgelui vanaf de kerktoren: 10.00 - 10.45: voorstelling van Joop &Does Theater: 10.00 - 11.00: Stroskerkse Spelen: 11.00 - 12.00: Versierwedstrijd: 13.15: Prijsuitreiking versierwedstrijd: 13.30: Rondgang van muziekkorps Een dracht Maakt Macht: 14.15: Spelletjesmiddag: 14.00- 16.00: Kinderrommelmarkt: 17.00 - 22.00: Buffet, met voordelige aan bieding Breedijk Horeca Verzorging, met bingoën muziek: i pint laurens 08.30: Vertrek vanaf Warande voor her- rieoptocht met versierde fietsen: 09.00: Samenzang met mede werking van de Lofstem en hijsen van de vlag: 09.30: Aanvang kinder en kleuterspelen: 11.30: Start van de klompenrace: 13.30; Start meerkamp: 14.00: Kleedjesmarkt: 18.45: Mini/midi playbackshow: 20.00: Disco voor de jeugd: 20.30: Oranjebal rvëëre 08.00: Aubade vanaf het stadhuis door Veere's Genoegen: 08.45: Verzamelen bij Nieuw Sanden- burgh: 09.00: Herrieoptocht: 09.30: Opening en ballonnenwedstrijd op het Oranjeplein: 10.30: Start kinderkermis in de gedemte haven: 13.00: Start puzzeltocht in en rond Veere vanaf de Markt: 14.00: Start zeskamp en kindervrijmarkt voor basisschoolkinderen: 17.00: Playbackshow voor jong en oud op de markt: 20.00: Oranjefeest met de uitslagen van de wedstrijd vlissingen 09.00 - 09 15: Klokkenluiden: 09.45: Muzikale rondwandeling van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen: 10.00: Vlaghijsen op het Stadhuisplein: 14.30: Torentransblazen Jacobskerk: 15.00 -16.00: Samenzang Jacobskerk. Wijkvereniging Waterwijken 09.00: Jeugdvrijmarkt: 11.00: Optocht met versierde fietsen: 13.30: Middagprogramma met diverse activiteiten voor jong en oud: 17.00 Sluiting met Read van Avontuur. Buurthuis Aldegonde 11.00: Kinderspelen: 13.00: Optocht met drumband: 14.00: Kindershow met Frank Engels: 21.00: Koninginnebal met live muziek. De Oude Stad 12.45: Fietsoptocht: 13.00: Diverse activiteiten in speeltuin: 20,00: Oranjebal. Karolingenburcht 10.30: Verkoop van feestartikelen en snoepgoed: 11.00: Play-backshow: 11.30: Kinderactiviteiten: 12.00: Live muziek: 13.30: Play-back show; 16.00: Concert Vlijt en Volharding: 17:15: Prijsuitreiking versierde fietsen: 17.30: Optocht. Singel en omstreken 08.30: Activiteiten: 09.00: Versierde fietsentocht naar Stad huisplein daar wordt de vlag gehesen: 10,30: Start zeskamp: 13,00: Pannenkoeken eten voor deelne mers aan spelletjes: 14.00: Play-back show voor kinderen: 15.00: Prijsuitreiking Play-backshow, Paauwenburg 10.00: Kindervoorstelling: 11.00: Versierde fietsen en Oranjeborrel: 13.00: Vrijmarkt: 14.00: Speurtocht in de Wijk: 16.30: Prijsuitreiking speurtocht: 20.00: Start disco in kelder Open Hof: 20.15: Lampionnen-optocht: 21.00: Aanvang Oranjebal in open Hof: i vrouwenpolder 08.00: Klok luiden en vlag uitsteken: 09.00: Ontbijt voor jong en oud op het sportveld aan de Oranjenassaulaan: 09.30: Graffitiwedstrijd voor de groepen 4,5,6,7 en 8: 09.40: Stoeptekenwedstrijd voor de peu ters: 11.30: Optreden Veere's Genoegen; 13.30: Creatieve middag voor en door mensen uit Vrouwenpolder: 15.00: Reuzenstoelendans: 19.00 - 20.00: Disco voor de jeugd: 20.00 - 24.00: Avondprogramma. i westkapelle 1 08.30: Start Blikke-Puzze-Rit: 09.45: Ballonnenwedstrijd: 10.00: Rondgang vereniging OKK 10.45 -12.15: TruusjeTrap Race en Knut seltheater voor peuters: 13.00 - 17.00: Oranjemarkt in Zuidstraat: 14.00 -16.00: Kinderspelen achter Kas teel van Batavia: 14.00-16.30: Vijf voor acht spel: 17.00- 19.00: Playbackshow jeugd: 20.30 - 24.00: Feestavond in de 't Kasteel van Batavia met de Walcherse band Wannabee. yzöutelandeJ 08.45: Ballonnen ophalen bij zaal Mid dendorp in de Smidsstraal: 09.00: ballonnen oplaten op de dijk: 09.10: Wilhelmus zingen onderaan de dijken de vlag hijsen: 09.15: optocht onder begeleiding van Muziekvereniging Luctor et Emergo: 10.00: Kindervoorstelling Oscaren Moes in de tent aan Langstraat: 13.00: Rommelmarkt voor kinderen. Grote loterij: Optreden dweilband The Pink panthers: Middagspel Kuifjes Avon turen in Zoutelande; 17.00: finale: 18.30: Kinderdisco: 20.30: Miss-verkiezing, aansluitend oranjebal met de band Bull-it: In de pauze een prikkelende act archieffoto's Ruben Oreel Koninginnedag begint natuurlijkmet het zingen van het Wilhelmus.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 16