De hervorming van Axel PZC Luxe vakantieverblijf aan boulevard MKB biedt vraagbaak voor zaken over grens 15 bezoektijden 'E'V'E'X OMZIEOt ondernemend zeeland Autobedrijf Sommelsdijk in handen Van der Peijl agenda geslaagden cursussen lezingen collectes marktbericht Kinderboerderij in Middelburg houdt open dag Oranjeconcert in Zaamslag woensdag 24 april 2002 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen lel. (0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur afd. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou ders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14.30-19.30 uur Hartbewakïng (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19,00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117)459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21,00 uur. Goeree-Overftakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur l België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewakïng) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge SintLucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Xf\s Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissïngsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij- BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR),Belga en European Press-pho to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van.13 tot .23 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .23 en van .37 tot .53 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 door Evert J. Démoed Hoe wonderlijk het soms kan gaan, blijkt als we de kerkelijke geschie denisboeken van Axel opslaan. Het is in 1564 begonnen met een zogenoemd ketterproces tegen Lucas Cleene en een tweetal medestanders. In hun leer en le ven toonden zij zich vijanden van de (toenmalige) kerk en namen niet deel aan diensten en processies. Dat was de klacht van de geestelijkheid tegen hen. In werkelijkheid was het drietal beïnvloed door de zich toen ver spreidende 'nieuwe leer', zoals die van uit Antwerpen werd gepredikt. Welke straf de inquisitie hen heeft toegedacht, is onbekend. Zeker is dat het proces de reformatie van Axel heeft bevorderd. Toen op 24 augustus 1566, nog geen week na de bekende beeldenstorm te Antwerpen, de reizende predikant Caspar van der Heijden tweemaal een dienst in Axel leidde, werden die door wel vijftig personen bijgewoond. De volgende dag (op zondag) barstte de bom en vond ook hier een beeldenstorm in de Sint Pieterskerk plaats. Niet dat daarmede de reformatie een feit was. Integendeel: enkele dagen later wex'den door soldaten een aantal beeldenstor mers gevangen gezet. Er brak daarop een oproer uit, waarbij de gevangenen door hun plaatsgenoten werden bevrijd. Troepen uit Gent na men echter wraak en straften de op roermakers. Door dit ingrijpen was het voorlopig af gelopen met het houden van kerkdien sten volgens de nieuwe leer. Het stads bestuur, dat aanvankelijk niet onwelwillend tegenover de reformatie had gestaan, kon niet anders dan daar nu tegen optreden. De inmiddels als predikant aangetrokken dominee Bal thazar Pieters werd uit de stad verban nen. Dat bij sommige bekeerlingen het nieuwe geloof niet 2:0 diep zat, blijkt uit het feit dat ze soms als verklikker op traden. Zij noemden aan het stadsbe stuur of aan de Spanjaarden de namen van hen, die de nieuwe leer uitdroegen. Dat ze succes hadden, blijkt uit het feit dat in de periode 1567-1573 in totaal 43 personen werden veroordeeld. In fe bruari 1574 werd Jan de Buck opgepakt en gevangen gezet. Zes weken later werd hij wegens ketterij opgehangen. De kleine gemeenschap riep om wraak. De Hervormde kerk in Axel; het kettersproces tegen Lucas Cleene en twee mede standers in 1564 bevorderde de reformatie in de Zeeuws-Vlaamse stad. Er werd om hulp gevraagd en maar al te graag arriveerde op 26 juli in de haven van Terneuzen een aantal met soldaten bemande Zeeuwse schepen. Vijfhon derd man voetvolk en tweehonderd rui ters ontscheepten en trokken naar Ax el. De stad werd belegerd en een uitval van een groepje Spanjaarden samen met burgers uit de stad, werd slim opge vangen. Ze werden in een hinderlaag gelokt en overmeesterd, waarbij ze al len werden omgebracht. De stad lag nu open voor de soldaten en onderging daarna het lot van een plundering. Daarbij werd, naast veel woningen, on der meer de parochiekerk in brand ge stoken. Ook dit vormde nog geen definitief be gin van de reformatie. In 1583 kwam Axel door verraad van de hoofdbaljuw weer in Spaanse handen. Het was met de pas verworven vrijheden gedaan. Maar door de herovering van de stad, drie jaar later door de troepen van prins Maurits, kon vanuit Axel definitief de reformatorische victorie beginnen. Me de doordat de Gecommitteerde Raden van Zeeland in 1590 een provisionele unie vaststelden met het eiland Bier vliet en het inmiddels tot stad verheven dorp Terneuzen, kon een goede kerke lijke organisatie worden opgezet. Zo werd Staats-Vlaanderen onder de clas sis Walcheren gebracht. Aanvankelijk werden twee predikantsplaatsen ge creëerd, waarvan één in Axel en één in Terneuzen. Hugenoten Zo kreeg Axel zijn eerste predikant in de persoon van dominee D. Coirect. Reeds in 1614kreeghij een collega, toen het noodzakelijk werd geacht om ten behoeve van de hier vanuit het zuiden neergestreken vele hugenoten bij te staan. Terwille daarvan werd de twee talige dominee N. Vay benoemd, zodat in de jaren daarop ook Waalse kerk diensten werden gehouden. Er wax'en nu wel herders vooT de scha pen, maar een stal ontbrak. Het schijnt dat de diensten aanvankelijk zijn ge houden in de oude Sint Barbarakapel. Vermoedelijk was die te klein voor de groeiende gemeente, zodat dominee Joh. Paneel (1617-1633) zich heeft be ijverd voor het bouwen van een goede kerk (de vroegere parochiekerk was verwoest). Nadat een begroting van de nieuwbouw was gemaakt, werd aan het stads- en het provinciaal bestuur om een kleine bijdrage gewaagd omdat de kleine gemeenten de kosten zelf niet kon opbrengen. Van de in die tijd ge bouwde kerk bestaat thans nog een deel van het schip in het bestaande kerkge bouw aan de KerkdreefDe toren en la tere uitbreidingen van het gebouw heb ben de oorspronkelijke kerk echter onherkenbaar gemaakt. door Jacques Cats VLISSINGEN - Aan de Vlis- singse Boulevard Bankert is naast de Sardijntoren het com plex Residence De Wielingen opgeleverd. Het complex be staat uit 56 luxe recreatieappar tementen, verdeeld over vijftien verdiepingen. Op de zestiende verdieping zijn twee riante penthouses ge bouwd. Onder het gebouw be vinden zich drie parkeerlagen. Elk appartement heeft een op pervlakte van 90 vierkante me ter. Deze ruimte is verdeeld in een zit- en eethoek, een halfopen keuken, die is voorzien van vaatwasser en combi-oven, een ouderslaapkamer met lit- jumeaux en een tweede slaap kamer met stapelbed. De bad kamer heeft een dubbele wasta fel en een douche. Het toilet is apai*t. Penthouses De penthouses hebben drie slaapkamers, een dubbele bad kamer en een royaal bemeten dakterras. Nabije hox-ecabedrij- ven verzorgen de ontbijtservice. Voorts worden fietsen verhuurd en is er een wasserij service. De appartementen zijn modern in gericht door meubelhuis Even Kijken. Het geheel is ontworpen door het bureau Vorm en Ruimte in Middelburg. In alle apparte menten ligt een noten parket vloer en hangen kunstwerken van Guido Eckhardt aan de wand. Elke bouwlaag heeft vier appartementen. Per twee ap partementen is er een lift binnen bereik. Dat voorkomt veel heen en weer geloop op de gang. Beleggers Nagenoeg alle appartementen zijn particulier eigendom. Het gaat hier om beleggers die zich hebben verplicht om de appar tementen gedurende tien jaar minimaal 26 weken per jaar voor de verhuur ter beschikking stellen. De in de verhuur van re creatieobjecten gespecialiseer de verhuurorganisatie De Gul den Stroom heeft de exploitatie van De Wielingen in handen. Directeur Holger Kooman van De Gulden Stroom is verheugd over de eerste enthousiaste ge bruikers. ,,De boekingen begin nen goed op gang te komen." Kooman zegt te mikken op di verse groepen gebruikers. Va kantiegasten vinden er een on derdak met het strand voor de de zakelijke markt een belang- deur en uitzicht op de drukke rijke doelgroep. Er wordt ge- scheepvaart. Daarnaast vormt dacht aan samenwerkingsvor- Zeeland, Noord-Brabant en België. Het hoofdkantoor is gevestigd in Goes. Het concern biedt werk aan ongeveer 350 personeelsle- den. Het handelspakket van AGO, dat zich nu vooral op au to's x'icht, wordt uitgebreid met de technische productgx-oepen uit het assortiment van Van der Peijl. door Desirée Schouten GOES - AGO Automateriaal BV in Sommelsdijk is onderdeel ge worden van de Van der Peijl Groep. De dagelijkse leiding blijft in handen van J. en A. Wagner, de nu voormalig eige naren van AGO. Voor de veertien medewerkers verandex*t er volgens het bedrijf niets. De naam AGO blijft behouden, de toevoeging automateriaal wordt mogelijk gewijzigd in Techniek. AGO levert automa- tex'ialen, gei'eedschappen, reini gingstechniek en compx-essoren aan klanten op Goeree- Overflakkee. Het bedrijf bestaat ruim veertig jaar. Problemen met de opvol ging en de wens het assortiment uit te bx-eiden deden eigenaar Wagner besluiten de zaak te verkopen. De Van der Peijl Gi'oep is een ke ten van technische groothan dels met achttien vestigingen in Het appartementencomplex aan de Vlissingse boulevard: voor za kelijk en recreatief gebruik. foto Ruben Oreel De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder re dactie van Jeffrey Kutterink. Vragen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aan geboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. door Jeffrey Kutterink TERNEUZEN - MKB Zeeland en de Vlaamse Unie van Zelf standige Ondernemers (Unizo) gaan werkgevers wegwijs ma ken in grensoverschrijdend za ken doen. Het project richt zich op bedrijven met minder dan tien werknemers, gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen of Vlaan deren. MKB Zeeland en Unizo vragen voor het nieuwe px-oject - Grens- wijzer - Eui'opese subsidie aan. Van het geld woi'dt onder meer een projectmanager aangesteld. „Die moet gaan fungeren als een soort helpdesk", legt W. van der Linde van MKB Zeeland uit. „Vanuit kantox-en in Eeklo en Terneuzen zal hij voor onder- nemers bereikbaar zijn om vra gen te beantwoorden over gx*ensoverschi'ijdend zaken doen." Het is de vraag of werkgevers op het project zitten te wachten. „Als je aan ondernemers vi'aagt of ze er behoefte aan hebben, zullen er niet veel zijn die dat bevestigen", geeft Van der Lin de toe. „Dat neemt niet weg dat klan ten steeds meer over de grens kijken en zakendoen." EVENEMENTEN GOES Ambachtscentrum, 15.00 uur: Poppentheater Sim Bolus speelt Opa's Geheim; MIDDELBURG - Abdij, 11.00-17.00 uur: Historama; Stadsschouwburg, 15.00 uur: Dansvoor- stelling Sportivo door Introdans; RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging en geschiedenis van het Fort; TERNEUZEN Scheldetheater, 15.00 uur: Samba Salad met kindervoorstelling Forza Festiva; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, 14.00 uur: Ice Age; ET (Ned.); Asterix Obelix; 20.00 uur: Panic Room; Shallow Hal; A Beauti ful Mind; Cinemactueel, 14.00 uur: Ice Age; Cross roads; Asterix Obelix (Ned 20.00 uur: Showtime; We were soldiers; GOES't Beest, 20.30 uur: Ali Zaoua; HULST - De Koning van Engeland, 13.45 en 16.15 uur: Minoes; Ice Age; Monsters Co.; Shallow Hal; Asterix Obelix; 13.45, 16.15 en 20.00 uur: Crossroads; Showtime; 20,00 uur: Lord of the Rings; Panic Room; We were soldiers; The Mo- thman Prophecies; MIDDELBURG - Schuttershof, 20.00 uur: Devils on your Doorstep; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur: ET (Ned.); Monsters en Co. (Ned.); 13.45 en 16.15 uur: Ice Age (ned.); Asterix Cleo patra (Ned.); 19.00 en 21.45 uur: We were soldiers; 13.45,16.15,19.00 en 21.45 uur: Black Knight; Panic Room; Show Time; 16.15 uur: Crossroads; 16.15 en 19.00 uur: Heist; 19.00 en 21.45 uur: The Moth- man Prophecies; 19.00 en 21.45 uur: Shallow Hal; 21.45 uur: A Beautiful Mind; I TENTOONSTELLINGEN AXEL - Streekmuseum, 13.30-17.00 uur: Axelaars terug naar school, schoolfoto's begin 1900-jaren '80 (t/m 1/6); BERGENOPZOOM-Interium, 9.00-17.00 uur: Werk van Kees Bak, monumentale aquarellen, Iris Slock, schilderijen en Stan Linssen, keramische beelden (t/m 13/5); BURGH HAAMSTEDE - Galerie Jan Eike naar, 13.00-17,00 uur: Lei Hannen, kera mische objecten, Ineke Streefland en Jan Eikenaar, diverse technieken (t/m 31/5); De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Schil derijen van Harriët Geertjes (t/m 27/4); Museum De Burghse Schoole, 13.30- 16.00 uur: Taferelen uit de tijd van Ot en Sien en oude schoolversjes (t/m 30/6); Galerie Kunst geen Kunst, 11.00-17.00 uur: Werken diverse kunstenaars (o.a. schilderijen, keramiek, bronzen, grafiek) t/m april; Galerie Govert van Dijck, 12.00-17.00 uur: Margo Nelissen, sieraden van draad; DOMBURG - DeGalerie, 12.00-21.00 uur: Werken van Inez van Maanen, Jeannette v/d Kley, Nico v Rijsbergen en Miems van Citters (t/m 3/5); Museum MarieTakvan Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Rudolf Hagenaar, een Zeeuws meester (t/m 30/6); GOES - Galerie-atelier De Kaai, 9.00- 16.00 uur: Peter de Jonge, objecten en olieverfschilderijen (t/m 21/5); GROEDE - Lutherse kerk, 13.00-17.00 uur: Quilts van kimono's en kerkramen, GRIJPSKERKE - Boerderijgalerie De Os- seberg, 14.00-17.00 uur: Agnes de Kok, tekeningen; Bartha de Kok en Maja Phi lips, schilderijen; Cora de Kok, textiele kunstvormen (t/m 27/4); HEINKENSZAND - 't Kunstuus, 13.00- 18.00 uur: Keramische sculpturen van Catherine v/d Wijst-Pineau en schilderij en van Nellie Grim (t/m 27/4); Gemeentehuis, 8.30-12.30 uur: Werken van Connie Vlasveld (t/m 9/5); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: 99 jaarZeelands Proeftuin (t/m 11/5); Aardbeien te kijk (t/m juli); Gemeentehuis, 9.00-16.00 uur: Werken van Joke Hoek van Dijke-Hoogerheide (t/m 3/5); MELISKERKE - Zijdemuseum, 10.00- 17.00 uur: De Zijden kant van de VOC; MIDDELBURG - De Drvkkery, 9.00-18.00 uur: Schildersfamilie Schutz en andere zeeschilders; beelden van Hans v/d Berg (t/m 24/5); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: Zeeuw se muziekgeschiedenis 16e-20e eeuw (t/m 22/6); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Werk cursisten MIKV (t/m 11/5); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-17.00 uur: Bewoners van HetZeeuwse Landschap, aquarellen van Adri Karman (t/m 30/6);Jurassic Polder land, amfibieën en reptielen (t/m 3/11 RENESSE - De Blikvanger, 14.00-17.00 uur: Kijkkastjes en schoentjes uit de ge hele wereld (t/m 29/5); SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur: De Zeeuwse Kunstkring (t/m 28/4); TERNEUZEN - Galerie Echo-Audio, 13.00-18.00 uur: Variaties op hetOorvan Rob van Benaf (t/m 1/6); VEERE - De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Marianne de Jong, schilderijen (t/m 26/5); Foto's in klederdracht (t/m 3/11 VLISSINGEN - Galerie El de Seo, 13.00- 18.30 uur: En Route, foto's van Uli Pfeif fer (t/m 11/5); Stadhuis, 8.30-17.00 uur: De stilte die spreekt, foto's (t/m 10/5); l HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp-en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag, van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 623817 (dag. 10.00-22.00 uur). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker, Badhuisstraat80, Vlissingen (ge opend di., wo. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118413932. Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden Zeeland, tel. 0118 473256. men met horecamensen die voor het houden van congressen wel over voldoende zaalcapaciteit beschikken, maar slaapkamers tekort komen. „En voor een za kenman is er niets leuker dan een eigen appartement te heb ben in plaats een hotelkamer", meerit Kooman. „Zeker als je voor meerdere maanden in het Vlissingse havengebied moet zijn." Vergeleken met de hotel tarieven wox'dt een verblijf in een recreatieappai'tement. hele maal intei'essant als die wordt gehuurd door twee zakenmen sen. Met twee slaapkamers heeft ieder toch zijn eigen priva cy- Seizoen De recreatieappartementen zijn voox-ts te benutten door Vlissin- gers die familie over krijgen waar ze geen logiesruimte voor hebben. Daarnaast kan zo'n recreatie- appartement een uitkomst zijn voor mensen die hun woning hebben verkocht en in afwach ting van het betrekken van hun nieuwe huis naar een tijdelijk onderkomen zoeken. De ver huur vindt plaats per weekend, midweek of per week. De huur- pxijzen vai'iëren al naar gelang men in hoog- of laagseizoen boekt of een laag dan wel hoger gelegen appartement betrekt. Meer uitzicht betekent: meer kosten. ROC Zeeland: Nautisch, Stuurman Werktuigkundige Kleine Schepen (Zeevaart): Thijs Gre- vink, Vlissingen; Nautisch, Maritiem Officier (Zeevaart): Alexander Hegie, Middelburg; Dennis Jansen, Vlissingen; Renate van Kils- donk, Vlissingen; Wouter van Sabben, Vlissingen; Nautisch, Stuurman Werktuigkundige zeevisvaart SW-V: Barry Murre, Yerse- ke; Boüwkunde, Bouwplaatsassistent: Ta- rik Benchallall, Vlissingen; Ferdie Leeu wenburg, Vlissingen; Leendert-Jan van Wijck, Oosterland; Bouwtechniek, Primaire Timmerkracht: Tommy Bergsma, Vlissingen; Edwin Dirks, Vlissingen; Joan Goedegebure, Borssele; Ramon Meijer, Kerkwerve; Matjan Minnaard, 's-Gravenpolder; Bart de Visser, Serooskerke; Bouwtechniek, Voortgezette Timmer kracht: Johan Bakker, Zierikzee; Simon Dijkhuizen, Breskens; Pieter den Ouden, Middelburg; Roel Rommens, Vlissingen; Pieter Roskam, Middelburg; Andries de Visser, Westkapelle; Corné de Visser, Nw- St. Joosland; Renz Zwartepoorte, Middelburg; Metaal, Werktuigbouwkunde: Djordy Stroo, Vlissingen; Elektro, Monteur Sterkstroominstalla ties: Bas Louweret, Middelburg; Elektro, Eerste Monteur Elektrische Be- drijfsinstallaties: Frank Nagelkerke, Heinkenszand; Grond-, Water- en Wegenbouw, Aanko mend Wegenwerker: Jacob van den Berge, Hansweert; Roel De Ridder, Hein kenszand; Humfro Gooding, Middel burg; Dennis Rinket, Goes, Oedi Sapet- tenno, Oost-Souburg; Gido Schipper, Kwadendamme; Ricardo Verhulst, Mid delburg; Grond-, Water- en Wegenbouw, Aanko mend Rioleringswerker: Michel Die- rickx, Kapelle; Grond-, Water- en Wegenbouw, Riole ringswerker: Marco van Laere, Terneu zen; Grond-, Water- en Wegenbouw, Straat maker: Stefan Jansen, Terneuzen; Schilderen, Schilder: Johnson Owolabi, Vlissingen; Dren Salihu, Vlissingen; DOMBURG Tuincursus De Kempenhof, door Made leine van Bennekom in haar eigen tuin, vijf middagen op 7 en 28 mei, 11 en 19 ju ni en 27 augustus van 14.00 tot 16.30 uur, aanmelden via Kwekerij Eleonore de Ko ning in Oudelande. Schilderen, Gezel Schilder: Micha Rado- jewski, 's-Heer Hendrikskinderen; Martin Minnaard, Yerseke; Procestechniek, Mechanisch Operator A: Eric Bijsterveld, Vlissingen; Marcel Pleijte, Arnemuiden; Procestechniek, Mechanisch Operator B: Jos Hiemstra, Oost-Souburg; Installatietechniek, Assistent Installa tiemonteur (AIMv): Wilbert Brasser, Westkapelle; Peter Dingemanse, Middel burg; Danny Otte, Kruiningen; Patrick Snoijs, Vlissingen; Richard Snoijs, Vlis singen; Percy Telussa, Middelburg; Installatietechniek, Assistent Installa tiemonteur (ADAK): Wouter Krikke, Mid delburg; Blijft de vraag of daar een soort helpdesk voor in het leven moet worden geroepen. Ondernemers willen vaak wel handel drijven over de grens, maar hebben geen idee hoe bij voorbeeld de sociale wetgeving in elkaar steekt. Ook verschillen de kwaliteitsei sen tussen beide landen behoor lijk. Ondernemers hebben vol doende andere zaken aan hun hoofd om zich in dit soort inge wikkelde materie te verdiepen. Dan is het kunnen raadplegen van een vraagbaak nog niet zo gek. GOES - Aardappelen (0 mm opwaarts met 40-60% 50 mm opwaarts): Bintjes fritesgeschikt €9,50 - €10,75 Bintjes was- serijgeschikt €10,00 - €11,50 Uien: zaaiuien droog uit schuur €13,00 - €16,00 blanke uien €16,00 - €19,00 Granen, zaden en peulvruchten: tarwe 12,00 brouwgerst €12,50 blauwmaan- zaad €85,00 karwij €120,00 bruine bo nen PD-kwaliteit €96,50 Hooi en stro per ton oogst 2001/2002: weidehooi €90,00 - €105,00 Engels raai- gras €45,00 - €52,50 veldbeemd €45,00 - €52,50 tarwestro grote pakken €58,00 - €68,00 tarwestro kleine pakken €67,50 - €85,00 gerstestro grote pakken €47,00 - €55,00 gerstestro kleine pakken €55,00 - €61,00 roodzwenk kleine pakken €40,00 - €45,00. De Alliance Frangaise Midden-Zeeland houdt op donderdag 25 april een bijeen komst over de Franse dichter Arthur Rimbaud. Jean-Claude Sadoine en Louis But verzorgen de lezing, die uit twee de len bestaat. In het eerste gedeelte komen het werk van Rimbaud aan bod, zijn ont moeting met Paul Verlaine en het ruige leven van de dichter. Het tweede gedeel te gaat over het reizen van Rimbaud. De lezing begint om 20.00 uur in het gebouw Amicitia aan de Schimmelpenninck- straat in Kloetinge. MIDDELBURG - Kinderboer derij De Klepperhoeve in Mid delburg houdt zondag 28 april open huis in het kader van de Nationale Kinderboerderijen dag 2002. De Klepperhoeve is te bezoeken tussen half twee en vijf uur. Het thema van dit jaar is 'Houden van V(l)ee(s); van boerderij tot boi'd'. Bezoekers krijgen uitleg over hoe dieren in de veeteelt sector gehouden worden en wel ke ondei'delen van de dieren gebruikt worden voor con sumptie. Bij de kinderboerderij staan hierover informatie kraampjes. Voor de kindei'en zijn er werkbladen over dieren en hun producten, kleurplaten en pannenkoeken. ZAAMSLAG - Zaterdag 27 april vindt er een Oranjeconcert plaats in de gereformeerde kerk te Zaamslag. De organisten Wim Margré en Johan Hamelink geven een con- cei"t op orgel en piano. Het con cert, wat in het teken staat van koninginnedag, begint om 19.30 uur. De kerk is geopend vanaf 18.45 uux\ Het pi'ogx-amma is afwisse lend, met onder andere dubbel spel op orgel en piano en vier handig pianospel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 15