t PZC PZC Voor een zorgzame begeleiding 14 FAMILIEBERICHTEN Vol trots en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze zoon NICKY op maandag 22 april Ger en Marian Bes 's-Heer Abtskerke, 2002. Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en mijn zusje AMBER Amber is geboren op 18 april 2002. Harold, Patricia en Bas van den Dries Attent "Drieske" Oostvoorstraat 15-17 4491 EN Wissenkerke Gisteren zijn mamma IRA VON HARRAS en pappa JEROEN MOERDIJK getrouwd! Wij vieren dit met z'n 3tjes op de Domini caanse Republiek! Troy Van Hallstraat 28 4463 TZ Goes Psalm 55:23 Werp uw zorg op den Heere, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele. Op D.V. 27 april hopen onze geliefde ouders en opa en oma LEIJN STURM en SUZANNA WILHELMINA STURM-DEKKER te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het huwe lijk zijn getreden. Graag willen wij hen hartelijk feliciteren en Gods zegen toewensen. Wij hopen en bidden dat zij voor elkaar en met ons nog lang gespaard mogen blijven. Kinderen en kleinkinderen Prelaatweg 33 4363 NC Aagtekerke Op woensdag 1 mei zijn onze (groot)ouders C. CORBIJN en J. C. F. CORBIJN-DEKKER 60 jaar getrouwd. Wanneer u hen wilt feliciteren, bent u van harte welkom op de receptie in 'Huys ter Schelde', Vlis- singsestraat 38, Koudekerke, van 16.00 uur tot 17.30 uur. Kinderen en kleinkinderen Zoals jij in je leven veel warmte hebt gegeven. Als er ergens werd getreurd, heb jij getroost en opgebeurd, Altijd hielp je waar je kon aan wat licht en aan wal zon. Veel goeds heb je ons gegeven in jouw veel te korte leven. Bedroefd omdat we hem moeten missen, maar dankbaar voor alle liefde en zorg waarmee hij ons omringde, geven wij u kennis dat onverwachts van ons is heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader AD SONKE in de leeftijd van 53 jaar. Hetty Sonke-Reibestein Barry Sandra en Jan-Willem 22 april 2002. Prins Willemstraat 14, 4414 BC Waarde Ad is opgebaard in hel mortuarium van 'Nieulande' te Krabbendijke, alwaar donderdag 25 april van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid is om afscheid te nemen. Ingang mortuarium via de Nieulandestraat. De dienst van Woord en Gebed geleid door ds. P. de Graaf, wordt zaterdag 27 april om 11.00 uur ge houden in de Ned. Herv. kerk te Waarde. Aansluitend zal om 12.00 uur de begrafenis plaats vinden op de algemene begraafplaats te Waarde. Na de begrafenis is er in het Dorpshuis, Maurits- straat 4-6 gelegenheid tot condoleren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ont vangen hebben, dan verzoeken wij u deze adverten tie als zodanig te beschouwen. In ons hart leven mensen Die daar thuis zijn En die daar blijven wonen Ook als ze er niet meer zijn. Bedroefd en verbijsterd zijn we nu onze neef na een kortstondig ziekbed is overleden AD SONKE 53 jaar oud. Ad we zullen je zo missen. We wensen Hetty, Barry, Sandra en Jan-Willem heel veel sterkte toe. Kees en Stien Kees en Dien Huib en Mina Heel bijzonder, heel gewoon gewoon een heel bijzondere man. AD SONKE Lieve Ad, wat zullen we je missen. We wensen Hetty, Barry, Sandra, Jan-Willem en ver dere familie heel veel sterkte toe. Sarina en Jusuf Slianna, Jerome Paul en Joke Jan-Kees, Jodi, Sanne Weinig nemen en veel geven Altijd hartelijk en warm Als de mensheid zoals jij was Was de wereld niet arm. Geschokt en verdrietig zijn wij door het onverwach te overlijden van onze werkgever AD SONKE We zullen hem altijd blijven herinneren als een lie ve, fijne man. Onze gedachten zijn bij Hetty, Barry, Sandra en Jan- Willem. Wij wensen jullie heel veel sterkte toe voor de ko mende tijd. Marie, Tannie, Marina, Wilna Joke, Carola, Martijn, Colin Lieve AD, Bedankt voor je vriendschap, warmte en humor. We wensen Hetty, Barry, Sandra, Jan-Willem en fa milie veel sterkte toe. Marien en Magda van Koeveringe Kinderen en kleinkinderen Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze vriend en oud-collega AD SONKE Zij warmte en kameraadschap zullen altijd in onze herinnering blijven. Huib en Rina Ferdinand en Ann Marijn en Corrie 23 april 2002. Waarom jij? We zullen het nooit weten We zullen je missen, Maar nooit vergeten. Diep geschokt zijn wij door het overlijden van AD SONKE Wij wensen Hetty, Barry, Sandra en Jan-Willem veel sterkte toe. Paul en Marjan Sue-Lynn, Emmy-Joe Reinier en Wilma Joery, Evelien, Jeffrey Cees Waarde, 22 april 2002. In een waas van tranen ontbreken de woorden bij dit afscheid. Verdrietig zullen wij moeten aanvaarden dat AD niet meer in ons midden is. Wij wensen Hetty, Sandra, Barry en Jan-Willem heel veel sterkte toe met dit grote verlies. Mart, Tannie, Joey, Martijn, Fema Wij zullen je hulpvaardigheid, vriendelijkheid en humor missen. Hetty, kinderen en familie veel sterkte toegewenst. Oranjecomité Waarde Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van AD SONKE Wij wensen Hetty en de kinderen veel sterkte met dit verlies. Team BP de Voetpomp Frank Marjo Cees Marijn Dennis Ilona Serge Met ongeloof hebben we kennisgenomen van het onverwachte overlijden van onze collega en mede werker AD SONKE Ad was reeds vele jaren werkzaam op ons station BP de Voetpomp te Krabbendijke. Wij verliezen in Ad een gewaardeerde medewerker. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Directie en medewerkers Actomat B.V. Enige kennisgeving Met grote verslagenheid en intens verdriet geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze lieve zus en tante EUGENIE MATHILDE ALLEIJN in de leeftijd van 57 jaar. Vlissingen: Jo en Nurul Alleijn Saskia en Anton, Cinta Dimphy en Mark Ritthem: Ella Alleijn en Peter Wielemaker Alexander Oost-Souburg: Jan en Lilian Alleijn Dylan Vlissingen: Sonja Alleijn Sarissa Kloetinge, 22 april 2002. Oostmolenweg 101 Correspondentieadres: Bloemenlaan 111, 4382 SK Vlissingen Eugenie is opgebaard in het rouwcentrum Over toom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Er is gelegenheid lot afscheid nemen op donderdag 25 april van 9.00-9.30 uur. Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsheb ben om 10.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Vertrek van het rouwcentrum om 9.30 uur. Geheel onverwacht is van ons heengegaan EUGENIE ALLEIJN Wij wensen haar familie veel sterkte bij dit verlies. Bewoners en teamleden afdeling 30/31/32, LZW Emergis Diep geschokt waren wij toen we vernamen dat plotseling is overleden ons lid. ERIC MAAS Zijn enthousiasme en zorgvuldige werkwijze voor de club zal in onze herinnering blijven. Wij wensen Miep en Claudia veel sterkte toe. Bestuur en Leden van Breskense Bridge Club Restaurant "De Boeg" Familie De Rooy en medewerkers oo onno woensdag 24 april 2002 De Heer is mijn herder. Psalm 23 Onze mama blijft onze mama zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet missen omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is maar in je ogen blinkt een traan. Dankbaar voor alle liefde en zorg die wij tijdens haar leven van haar mochten ontvangen, geven wij u met veel verdriet kennis dat na een langdurig maar geduldig gedragen lijden door de Heere op Zijn tijd is thuisgehaald mijn onvergetelijke lieve vrouw, onze zorgzame mama, oma en overgrootoma MARIA GEERTRUIDA WILLEBOORDSE-MAES in de leeftijd van 62 jaar. Willem Willeboordse Willie en Frank Marco en Jacqueline Jessica Rene en Rik Jeroen Miriam Janne-Marie en Anton Willem-Jan en Gillian Marliza Arie en Anne-Marie Marije Willem Ruben Peter 4341 EW Arnemuiden, 23 april 2002. Mansfeldstraat 11 Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 26 april van 19.00 tot 20.30 uur in het rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg. De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. H. Scholing, zal gehouden worden op zaterdag 27 april om 10.30 uur in de gereformeerde kerk te Arnemui den. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de gereformeerde kerk. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Na een langdurige ziekte geven wij u bedroefd ken nis van het overlijden van onze geliefde zuster en schoonzuster MARIA GEERTRUIDA WILLEBOORDSE-MAES Maastricht: John en José Uithoorn: Jannie en Jan (in herinnering) Vlissingen: Corrie en Henk Amemuiden: Piet en Rina Jan Middelburg: Job Breskens: Marie en Ruby Blankenberge (B.): Wilma en Hans Neven en nichten 27 april 2002, Arnemuiden Heden heeft de Heere tot Zich genomen mijn lieve vriendin TRUUS WILLEBOORDSE Zij heeft veel betekend voor mij en mijn gezin. Trooste de Heere haar man, kinderen en kleinkinde ren. Jenny Hollebrandse Arnemuiden, 23 april 2002. Heden ontvingen wij het bericht van het overlijden van MARIA GEERTRUIDA WILLEBOORDSE-MAES Namens het bestuur en alle leden wensen wij Peter en verdere familie veel sterkte toe. Scouting Baden Powellgroep Arnemuiden Stichting Zeeuwse Scouts voor Roemenië Gelukkig zijn er heel veel fijne herinneringen aan hoe het was: Pa, Opa Turfbaan, uniek, met z'n markant gezicht, vol leven, vol liefde, vol plannen, creatief, gezellig, knutselend, genietend, bezig, analyserend, prikkelend, helpend, trots op ons, z'n kinderen en kleinkinderen. Na een verkeersongeval is overleden: PIET MARIJS Ritthem Steenbergen 1 september 1930 t 22 april 2002 weduwnaar van: Leintje Marijs-van Keulen vriend van: Dita Glas-Kok vader en opa van: Lenny Marijs en Lucas Beaujon Inge Marijs en René Gorissen Freek, Koen Astrid Marijs en Ruud Mak Giedo, Ruben Maureen en Chris, Roel en Hagar Karin Marijs en Carl Samuels Marlijn, Tom, Sanne Turfbaan 5 4651 TZ Steenbergen Vrijdag 26 april om 11.00 uur wordt de samen komst gehouden in "De Ark" op het terrein van GGZWNB (voorheen "Vrederust"), Hoofdlaan te Halsteren, waarin wij Piet gedenken. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats van "Vrederust". Indien u dit wenst bent u vanaf 10.30 uur in "De Ark" in de gelegenheid afscheid van hem te nemen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van restaurant "De Ram", Steenbergseweg te Halsteren. Indien u door omstandigheden geen rouwbrief heeft ontvangen, vragen wij u deze advertentie als zoda nig te beschouwen. Met leedwezen nam het breed moderamen van de Provinciale Synode Zeeland van de Samen op Weg kerken kennis van het overlijden van de heer J. R. DE BOER Wij gedenken in dankbaarheid het vele werk dal hij in het verleden vanuit de Provinciale Kerkvergade ring van de Nederlandse Hervormde Kerk gedaan heeft, onder andere als voorzitter van de Provinciale Kerkvoogdij Commissie en als lid van de Commissie voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Wij bidden zijn familie Gods nabijheid toe in deze moeilijke dagen. Namens het breed moderamen van de Provinciale Synode Zeeland, R. C. Brand, voorzitter L. Wüllschleger, secretaris De ere- en oud-voorzitter van onze stichting Grote of Maria Magdalenakerk te Goes JAAP DE BOER is zondag 21 april overleden. Als initiator en inspirator van de recente restauratie van de Grote of Maria Magdalenakerk zal hij in on ze herinnering blijven. Zijn echtgenote, kinderen en verdere familie wen sen we sterkte toe om dit verlies te dragen. Namens het bestuur, Dick Oostinga, voorzitter Jan Milhous, secretaris Goes, 23 april 2002. Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat is overle den onze zorgzame vader en opa DINGENIS RIJK sinds 24 januari 1972 weduwnaar van Jozina Cornelia Rijk in de leeftijd van 77 jaar. Yerseke: Albert en Els Rijk-Vermaire Adriaan Marie-José en Harko Martin Delft: Marty en Lars Doornbos-Rijk David Yerseke, 22 april 2002. Correspondentieadres: Grintweg 80, 4401 NG Yerseke De plechtige uitvaartdienst wordt vrijdag 26 april om 10.30 uur gehouden in de parochiekerk van de H. Anna, Langeville 37 te Yerseke. Samenkomst bij de kerk. Aansluitend zal om 11.30 uur de begrafenis plaats vinden op de R.K. afdeling van de algemene be graafplaats te Yerseke. Na de begrafenis is er in het verenigingsgebouw Molenlaan la gelegenheid tot condoleren. Tot onze droefheid overleed plotseling onze geliefde zwager en oom JACOBUS H. DE WITTE echtgenoot van F. M. Bommeljé oud 78 jaar. A. Bommeljé (in herinnering) A. Bommeljé-Vasperse Wim en Loes Nel en Johan W. Bommeljé (in herinnering) L. Bommeljé-Brasser (in herinnering) Wilma en Roy en hun kinderen Vlissingen, 22 april 2002. HOOFDKANTOOR: Celdeloozepad 20, 4463 AJ Goes lel. 0113 227525-fax 312978 ROUWCENTRA; Celdeloozepad 20 Goes Kilskinderscheweg 1 Kapelle BEGRAFENISVERZORGING J.C. HOEKMAN Voor een volledige verzorging van uitvaarten in geheel Midden-Zeeland Centraal telefoonnummer: 0113 311 444 Met dankbare herinnering geven wij kennis van het overlijden van buurman KO DE WITTE Familie C. H. Roose Peter Roose Familie M. Kallemein Familie F. J. Boxem De heer J. J. Gideonse Familie A. Joziasse De heer L. Brasser Familie M. Schuurman Familie T. H. Zoontjens Familie M. J. de Groot Familie Slomann Familie A. H. van Nimwegen Wij wensen bure Sien, kinderen en familie veel sterkte toe. Koudekerke, de buren Dishoekseweg Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van o.ns zeer gewaardeerd lid De heer KO DE WITTE Wij wensen de familie sterkte toe. Bestuur en leden Schaakvereniging Koudekerke Psalm 68: vers 10 berijmd. Bedroefd, maar ook dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat door de Hee re uit ons midden werd weggenomen mijn lieve zorgzame man en onze lieve vader en opa JACOBUS PETRUS LANTSHEER *25-4-1921 122-4-2002 Wemeldinge: A. Lantsheer-den Herder Wemeldinge: Sjanie Lagendijk-Lantsheer Tom Lagendijk Jan-Jacob Peter Prinses Beatrixweg 28 4424 AC Wemeldinge De rouwdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal worden gehouden D.V. vrijdag 26 april om 11.00 uur in dorpscentrum 'De Wemel' te Wemeldinge. Vooraf is er gelegenheid om afscheid te nemen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om plm. 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Wemel dinge. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd dorpscentrum. Geen bloemen. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen. Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze beste ome KO LANTSHEER Sterke de Heere tante Aagt en de verdere familie. Ferrie en Adrie de Kraker Wim en Joke de Herder Daan en Machleen den Herder Wemeldinge, 22 april 2002. -90 "Een huis bou wt men met stenen een thuis met liefde". Verdrietig, omdat wij haar moeten missen, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden moch ten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder TANNEKE HENDRIKA RIEMENS-VAN DE WEGE weduwe van Cornelis Riemens Terneuzen, 28-01-1916 Terneuzen, 18-04-2002 Oost-Souburg: Rina Lafort-Riemens Adrie Lafort Middelburg: Rob Lafort Karin Lafort-Barentsen t Oost-Souburg: Monique Schrijver-Lafort Rob Schrijver Noël Verpleeghuis "Ter Schorre", Afd. Stern II Correspondentieadres: A. S. A. Lafort Grevelingenstraat 5, 4388 SB Oost-Souburg De crematie heeft op dinsdag 23 april jl. te Terneu zen in besloten kring plaatsgevonden. Een bijzonder woord van dank aan het verplegend personeel van Verpleeghuis "Ter Schorre", Afd. Stem II, voor de hartverwarmende en liefdevolle verzorging. Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis "Nieuw Graswijk" is rustig ingeslapen onze lieve en zorgzame moeder JOHANNA VAN DE GRIEK-LAVOOIJ sinds 19 september 1993 weduwe van Gommert Cornelis van de Griek Rilland-Bath, 6 juli 1914 t Assen, 23 april 2002 Assen: I. F. Kootstra-van de Griek A. Kootstra De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal plaatsvinden op vrijdag 26 april a.s. om 16.00 uur in de familie-aula van het crematorium "De Bos kamp", Boskamp 5 te Assen (Europaweg Zuid). Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren. Moeder is opgebaard in het rouwcentrum "De Bos kamp", bezoek van 18.30 tot 19.30 uur. Correspondentieadres: Schanswal 18, 9407 AB Assen Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble ven is hij zacht ingeslapen FRANS WITTE 15-10-1914 1 23-04-2002 Vlissingen Vlissingen Vlissingen: J. Bostelaar Drachten: Wil en Trix Klein- en achterkleinkinderen 4384 GB Vlissingen Van Raaltestraat 1 Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 26 april van 08.45 tot 09.15 uur in het uitvaartcentrum "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. Aansluitend zal om 10.00 uur de crematieplechtig heid plaatshebben in het crematorium aan de Wes telijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. 't Laatste beetje is nu op, veel was er te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren. Voor wie 't aangaat is 't niet erg, die heeft genoeg geleden. Wel voor hen die zij achterlaat. "Vaarwel" en "Rust in vrede". Op 92-jarige leeftijd is uit ons midden weggenomen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma SARA STROOSNIJDER weduwe van Johannes Cornelis van Eekelen Piet en Corrie Kees en Annie Nout en Els Jo en Leny Kleinkinderen Achterkleinkinderen Goes, 23 april 2002. Zorgcentrum 'Randhof Correspondentieadres: Bramestraat 11 4462 CV Goes De crematie zal overeenkomstig haar wens in stilte plaatsvinden. Enige en algemene kennisgeving "Ik zal de goedertierenheden des HEEREN eeuwiglijk zingen Psalm 892a. Op Zijn tijd heeft de HEERE van ons weggenomen in de hope des eeuwigen levens, onze geliefde zus ter, schoonzuster, tweede moeder en tante MAATJE WISSE weduwe van Joos Brouwer eerder weduwe van Willem van Gilst eerder weduwe van Abraham Olyslager op de leeftijd van 98 jaar. Onze dank gaat uit naar het personeel van Verzorgingshuis Eben ILaezer ie Middelburg voor de liefdevolle verzorging. Familie Wisse Familie Brouwer Familie Van Gilst Familie Olyslager Middelburg, 20 april 2002. Correspondentieadres: F. Zwemer, exec, testamentair Oostkapelseweg 85 4353 EG Serooskerke De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op woensdag 24 april a.s. op de begraafplaats te Meliskerke om 11.30 uur. Vooraf zal voor familie en belangstellenden een rouwdienst gehouden worden in de ontmoedngs- ruimte van Verzorgingshuis Eben Haezer. Briand- laan 2 te Middelburg om 10.30 uur. Gelegenheid tot afscheid nemen voorafgaande aan de rouwdienst, van 10.00 tot 10.15 uur in de Ter Hooge- kerk aan de Willem Teellinckstraat te Middelburg. maar God zal samen wakker maken die Hij gescheiden tot zich riep. Willem de Mérode Overstelpt door zoveel gebeden, liefde, zorg en trouw tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma JOHANNA MAATJE DE KOEIJER-VAN HOUDT zeggen wij u hartelijk dank. Haar kinderen en kleinkinderen Yerseke, april 2002.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 14