Aantal abortussen neemt toe PZC Extra subsidie biedt omroep geen soelaas Alleen de bedenker ziet breed kanaal tussen Ooster- en Westerschelde zitten V Bijna alle Zeeuwen kennen de BOB Het blijft boerenheiknudde Vrijheid is het grootste goed 13 Goese kliniek ziet groei aantal ongewenst zwangere jonge meisjes Eversdijk wil opheldering over terrein De Poort Loonwerker heeft recht op zijn mestzak Nieuw veiligheidsdenken nodig Operatieprotocol goedgekeurd Herindeling wordt hamerstuk Medicijnen verloren woensdag 24 april 2002 door Ab van der Sluis VLISSINGEN - BOB, de auto mobilisme) die na een avondje uitgaan nuchter achter het stuur stapt, is ongekend populair in Zeeland. Een nieu we campagne heeft de naams bekendheid vergroot tot 93 procent. Uit onderzoek blijkt dat mensen BOB niet alleen kennen, maar ook het idee erachter bijzonder waar deren. Dat stelt het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Tussen december vorig jaar en februari werd voor de tweede keer in Zeeland een campagne gevoerd tegen rijden onder in vloed. BOB is een Belgisch idee en werd vorig jaar in de provin cie geïntroduceerd. Uit onder zoek van het ROVZ bleek dat de 'nuchtere automobilist' voor de tweede campagne een naamsbekendheid genoot van iets meer dan zeventig procent. Dat percentage is nu met twin tig gestegen. De populariteit van BOB werd vergroot door borden langs de weg (gezien door 74 procent), advertenties in kranten (38 procent), sleutelhanger en fol der (beide 17 procent) en de TV- spot (42 procent). Uit het ROVZ-onderzoek blijkt dat Zeeuwen zich ook aangesproken voelen door het idee achter de BOB. De materi alen worden hoog gewaar deerd. De sleutelhanger krijgt een 7,6 en de horeca-artikelen een 7,4. Zestien procent van de onder vraagden heeft aangegeven dat de campagne leidde tot beter nadenken over het eigen ge drag. Mensen zeiden ook dat zij in de toekomst vaker BOB wil len zijn. Dat percentage groei de van 62 naar tachtig procent. Het ROVZ ging ook te rade bij de zeshonderd Zeeuwse hore cabedrijven. Zowel de uitba ters als de klanten beviel dat goed. Vijfennegentig procent van de uitbaters werkte mee aan de campagne. Zij conclu deren dat bezoekers vaak al aan het begin van de avond af spreken wie niet drinkt en zich daar vervolgens ook aan houdt. De klanten zijn overwegend positief, Zij vinden het een goe de zaak dat bijvoorbeeld café eigenaren meewerken aan de BOB-campagne. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrij veel mensen bij elkaar op visite gaan. Het ROVZ is van plan daar in een volgend stadi um iets mee te doen. In de zo mer wordt landelijk een nieu we campagne gevoei'd, onder meer met televisie-reclame. Ook in Zeeland worden nieuwe acties gehouden om het rijden onder invloed tegen te gaan. door Claudia Sondervan GOES - Het aantal abortussen in Zeeland stijgt weer na jaren van dalende cijfers. Vooral het groeiend aantal jonge meisjes dat een ongewenste zwangers- schap laat afbreken is veront rustend. Dat zegt Carol de Kraa, coördinerend verpleegkundige van de abortuskliniek Stime- zo/Rutgershuis in Goes. „Er is de laatste jaren te veel achter overgeleund met de gedachte dat seksuele voorlichting wel goed zat," vermoedt zij. Steeds meer meisjes van veer tientot zestien jaar melden zich bij de Goese kliniek. De kliniek, gevestigd in het Bertie van Gel der Centrum, vernacht dit jaar vijfhonderd cliënten te behan delen. Vier jaar geleden waren dat er nog 408. Landelijk lag het aantal abortussen in 2001 tien procent hoger dan in 2000, meldt Geboorteregeling West- Nederland, waartoe de Goese kliniek behoort. Tegelijk met de aansluiting bij GWN nam de kliniek deels taken over van de Stichting Rutgershuizen, die dit jaar ophield te bestaan. Het gebruik van de anticoncep tiepil lijkt in 2001 minder te zijn dan in andere jaren, meldt GWN. De instelling vermoedt dat negatieve berichten over mogelijke bijwerkingen daar aan schuldig is. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de anti- door Rob Paardekam RILLAND - Eerste Kamerlid H. Eversdijk (CDA) heeft demis sionair minister Pronk van VROM om opheldering ge vraagd over bedrijventerrein De Poort in Rilland. Pronk bepaalde onlangs dat het terrein, in tegenstelling tot wat gemeente en provincie graag willen, niet mag uitbreiden. Eén argument dat Pronk gebruikt is dat het toekomstige rijksbeleid geen ruimte biedt om in het bui tengebied nieuwe bedrijventer reinen aan te leggen of uit te breiden. Eversdijk vindt dat vreemd. De minister loopt op de zaken vooruit door uitbreiding te blokkeren op basis van de vijfde nota ruimtelijke orde ning, terwijl de besluitvorming nog moet plaatsvinden. Evers dijk vraagt of de minister geen belang hecht aan de besluitvor ming van de Eerste Kamer. conceptiepil in Nederland ver krijgbaar werd, en dertig jaar geleden dat de pil in de zieken fondsverstrekkingen werd op genomen. De stijging in abor tussen komt landelijk sterk voor rekening van Antilliaanse, Su rinaamse en Afrikaanse vrou wen, zegt GWN, die bij deze vrouwen afwijkende anticon ceptievoorkeuren vermoedt. In Zeeland nemen allochtone vrouwen, vooral uit asielzoe kerscentra, een groot deel van de behandelingen in, zegt De Kraa. „Maar de voorlichting naar deze groep toe is van alle kanten goed geregeld." Autochtone jeugd Anders ligt dat bij de autochto ne jeugd, signaleert zij. „De GGD voert actief campagne te gen soa, seksueel overdraagbare aandoeningen, maar de gewone seksuele voorlichting aan de jeugd is stilgevallen. De scholen doen er hun best voor, maar moeten dat alleen doen nu de steun van de Rutgerstichting, ook door gebrek aan subsidies, is weggevallen. Ouders laten die voorlichtingstaak misschien ook te veel aan de scholen over, meent De Kraa. Haar eigen organisatie heeft nu niet de mogelijkheden die taak op te pakken, stelt zij. Wel werkt GWN aan een campagne waar bij met een bus scholen worden bezocht. Daarnaast houdt het Goese centrum wekelijks spreekuren voor anticonceptie. door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Het dagelijks bestuur van de provincie wil de subsidie voor Omroep Zeeland eenmalig verhogen met een be drag van 24.298 euro. Het gaat om een boekhoudkundige cor rectie, niet om extra steun nu de regionale omroep in geldnood verkeert. Het Rijk wil de financiering van de regionale omroepen afstoten. Dat betekent dat ze voortaan vanuit het Provinciefonds wor den gefinancierd. Vooruitlopend daarop heeft de provincie over het vorig jaar het indexeringspercentage gehan teerd dat voor het Provincie fonds geldt, namelijk 2,1 pro cent. Omdat sprake is van een over gangssituatie en de overheve ling van de omroepfinanciering naar de provincies wettelij k nog geen feit is, had nog het indexe ringspercentage van het Com missariaat voor de Media toege past moeten worden. Dat is ruim 3,5 procent. Dat zou de omroep voor zowel radio als televisie 12.149 euro schelen. Omdat het bedrag voor televisie nog eens door het Com missariaat voor de Media wordt verdubbeld, gaat het in totaal dus om 36.447 euro. Na een gesprek met Omroep Zeeland heeft het provinciebe stuur ingezien dat dit onbillijk is. Daarom wordt aan Provinci ale Staten voorgesteld eenmalig 24.298 euro ter beschikking te stellen. Daar legt het Commis- Advertentie sariaat vervolgens nog ruim 12.000 euro bij. Volgens directeur/hoofdredac teur- Flip Feij betekent dit geen verlichting van de financiële lasten. „Het gaat om geld waar op we toch al rekenden. Zouden we het niet gekregen hebben, dan zou het een extra domper zijn. Dit besluit van de provin cie heeft dus geen enkele in vloed op onze voorgenomen be zuinigingen." Bezuinigingen Omroep Zeeland heeft de afge lopen tijd - vooral bij de radio - flink wat bezuinigingen moeten doorvoeren. Onlangs werd de hulpstudio in Noord-Zeeland afgestoten en de ondertiteling bij het week overzicht op televisie afge schaft. Per 1 mei vervallen een aantal live-radiouitzendingen van sportevenementen op zater dag en zondag. DEN HAAG - Loonwer ker J. Kuzee in Yerseke heeft recht op om zijn mestzak te gebruiken voor het uitrijden van mest op andermans land. Dat zei J. van Groningen, raadsman van Kuzee, gis teren bij de Raad van Sta te. Daar vocht Kuzee het door de gemeente Rei- merswaal verboden ge bruik van de mestzak voor zijn loonwerkersactivi teiten aan. Kuzee vindt het belachelijk dat hij de mestzak als akkerbouwer wel maar als loonwerker niet mag gebruiken. De Yersekenaar vindt dat het uitrijden van mest op het land van andere akker bouwers alleen mogelijk is als hij de mest af en toe tijdelijk kan opslaan. Ook een buux-man is bij de zaak betrokken. Hij heeft wat land en een loods vlak bij Kuzees boerderij en heeft last van de stank. Vooral heren in pakken voor een zaal vol scholieren. door Maurits Sep VLISSINGEN - „Wat zou je willen vragen aan die mijnheer in het pak?" Die mijnheer is ge deputeerde Toine Poppelaars en hij wil graag horen wat zij be langrijk vinden en wat de pro vincie, hij dus, voor ze kan doen. De scholieren halen hun schou ders op. „Helpt dat dan?" Het helpt in ieder geval niet om nu niks te zeggen, werpt de studente van de Hogeschool Zeeland tegen. De HZ en de pro vincie boden middelbax-e scho lieren gisteren immers niet voor niets de kans in debat te gaan met politici. In vier workshops werd gesproken over verkeer, veiligheid, onderwijs en de wen sen van jongeren. Lijstje Wensen genoeg. Bekende wen sen vooral: meer discotheken, .meer bioscopen, meer clubhui zen, meer evenementen, beter openbaar vervoer, bussen die ook xrijden als de cafés en disco's sluiten. Bij elk jeugddebat wox'dt dit lijstje opgedreund. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Kennelijk worden de wensen niet verkoord. En dat is dus het laatste verzoek op het lijstje: „Laat zien wat je met oxxze idee- en doet." De ervaringen tot nu toe stem men niet tot optimisme. „Dit is de derde keer in vijf jaar dat ik zo'n debat meemaak, maar het leidt eigenlijk steeds tot niks", klaagt een jongen. Alleen de dingen waar de politici zelf 'al mee bezig waren, wox-den uitge voerd, mex-kt een ander op. Dat blijkt ook wel een beetje uit dereactie vanPoppelaax-s op het wensenlijstje. Met de vraag over de bussen kan hij wel iets („wij moeten het openbaar vervoer regelen"), met het verzoek om meer evenementen ook („wij ondex-steunen topsportevene menten en doen veel aan Bevrij dingsdag"). De scholieren vinden de komst van een Universiteit van Zee- f EILINGHUIS KIJKDAG: 25 APRIL VAN 14.00-20.00 UUR VEILING: 26 APRIL VANAF 13.30 UUR KIJKDAG/VEILINGLOCATIE: HOTEL ARNEVILLE, BUITENRUSTSTRAAT 22, MIDDELBURG WWW.VKII,INGHUIS-WnTrC.COM door Rinus Antonisse RILLAND - Aanleg van een brede verbinding tussen Wes- ter- en Oosterschelde door de Hals van Zuid-Beveland stuit in Zeeland op grote weerstand. De landbouw keeil zich vierkant tegen zo'n Overschelde. De mi lieubeweging is niet overtuigd dat er een waardevol natuurge bied ontstaat. De visserij vreest nadelen voor schaal- en schelp diercultures. De stichting Levende Schelde vindt de noodzaak om een Over schelde te graven - teneinde bij stormvloeden het hoogwater in de Westerschelde af te leiden naar de Oosterschelde - onvol doende aangetoond, De gemeente Reimerswaal wil alleen meewerken als klip en klaar is dat de verbinding uit oogpunt van veiligheid tegen overstromingen beslist nodig is. De angst bestaat in brede kring dat de Overschelde misbruikt wordt als 'excuus-Truus' voor een volgende door Antwerpen geëiste verdieping van de Wes terschelde. De bezorgdheid wordt vanuit Vlaanderen ook gevoed. Daar wordt het plan royaal omarmd. L. Meyvis, hoofd Zeeschelde van de Administx-atie Watexwe- gen en Zeewezen te Antwerpen, noemt de Overschelde zelfs 'het kroonstuk' van de Lange Ter mijnvisie voor het Schelde-es- tuarium. Bijeenkomst Hij zei dat gisteren tijdens een bijeenkomst in Rilland over het door.de adviesgroep Svasek Hy draulics (onderdeel van Hasko- ning) gelanceerde idee voor een Ovex-schelde. Meyvis was in fei te de enige die er brood in zag. Hij vond de Overschelde een goede aanvulling op de Vlaamse plannen voor verbetering van de toegankelijkheid, natuur lijkheid en veiligheid van het Scheldebekken. „Ik sta er volle dig achter." Veiligheid Burgemeester A. Verbree stelde dat met Reimerswaal alleen te praten valt als de veiligheid in het geding is. De natuurbelan- gen mogen dan meeliften. Te vens beklemtoonde Verbree dat er geen sprake kan zijn van een relatie met een volgende verx-ui- ming van de Westex-schelde. „Er is een eindigheid aan de benut ting van de rivier. Er is een punt waarop we moeten zeggen: hier moet Antwerpen het mee doen. Dat moment is bereikt. Een ver dere aantasting van de natuur lijkheid van de Westerschelde mag niet meer plaatsvinden." Voorzitter R de Koeijer van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Ox'ganisatie Zeeland sloot daar bij aan. „Een wereldhaven hoort aan zee te liggen en niet hondex-d kilometer landin waarts. We moeten een stx*eep trekken en nee zeggen. Een Overschelde is voor de bestuux-- ders in Antwerpen koren op de molen om hun koers niet te wij zigen." Dé oplossing voor stijgende hoogwaterstanden is volgens hem zorgen dat er minder water de Westerschelde instx-oomt. „In plaats van verdiepen juist ver- ondiepen. Een minder diepe Westerschelde is een echt duur zame oplossing voor veiligheid en natuurlijkheid." Voorzitter H. Eversdijk van stichting Levende Schelde merkte op dat een Overschelde een enorme ingreep is, die veel landbouwgrond kost, extreem duur is en de schone Oostex-- schelde bedreigt. H. van Geesbergen van de Pro ducentenorganisatie Mossel cultuur noemde als nadelen voor de visserij grotere verslib- bing in de Oostei'schelde en zoetwaterpieken waardoor de kreeft kan verdwijnen. Van Geesbergen zag overigens ook enkele voordelen voor de mos- selkweek als er in de Ooster schelde meer Noordzeewater komt. Zandhonger Een vei-binding tussen Wester en Oosterschelde heeft vele ge volgen en veel vragen zijn onbe antwoord, constateei'de G. van Zonneveld van de Zeeuwse Mi lieu Federatie. Hoewel er enkele pluspunten zijn (bestrijding zandhonger en meer intergetijdegebied in de Oosterschelde), heeft het plan een gebrek aan 'ecologische duurzaamheid', aldus Van Zon neveld. „Dat ligt ons zwaar op de maag." J. Coosen van Rijkswaterstaat Zeeland gaf aan dat ook zonder nieuwe ver dieping van de Westerschelde, op termijn een ovexioop nodig kan zijn uit oogpunt van veilig heid. RILLAND - Zeeland moet meer en opener durven praten over veiligheid tegen overstromingen. Er beter over nadenken en ook ogenschijnlijk rare ideeën bespreekbaar maken. Er wox-dt nogal krampachtig en traditioneel gekeken naar mogelijke gevaren die zich wellicht kunnen voordoenDit stelde J. Man- dos, bestuursvoorzitter Hogeschool Zeeland, gisteren in Ril land tijdens het symposium over de Overschelde, een nieuwe verbinding tussen Wester- en Oosterschelde. „Zeeland is een provincie van contrasten, met een landschap van grootse gé- baren en een geweldige dynamiek", betoogde Mandos. Daar moet veel meer op worden ingespeeld. Volgens hem wox-dt te veel gexedeneerd vanuit de gedachte: binnendijks is veilig, buitendijks is onveilig. „Dat zit tussen de oren en wordt nogal eens overdreven, maar het is niet zo vanzelfsprekend." Man- dos herinnerde aan de wateroverlast in 1998. „Het denken van binnen- naar bxxitendijks is best aan herijking toe." VLISSINGEN - De Inspectie voor de Gezondheidszorg in Rijswijk gaat akkoord met de nieuwe operatieprotocollen die het Ziekenhuis Walchex-en instelde nadat in januari bij een vrouw het verkeex-de been werd geamputeex'd. Er worden geen aanvullende maatregelen geëist. In de verscherpte checklists moet elke betrokken verpleeg kundige en arts een paraaf zetten voor zowel de voorgaande als de eigen handelingen aan de patiënt, van het moment van opname tot het ontslag uit het ziekenhuis. Dat zorgt ervoor dat de kans op hex-haling nihil is, oordeelt de Inspectie. Zon der volledige parafering mag een operatie niet doox-gaan. De inspectie gaat het ziekenhuis extra controleren op handha ving van het nieuwe protocol naast de normale algemene toe- zichtsbezoeken, vertelt woox-dvoerder Fx-ancien van ter Beek. Dat extra toezicht is volgens Ter Beek een standaardmaatre gel na ernstige medische fouten als die in Vlissingen. DEN HAAG - De gemeentelijke herindeling Zeeuws-Vlaan- deren passeert morgen geruisloos de Tweede Kamer. Kamer leden hadden gisteren tot twee uur 's middags de tijd om te x-eageren op het wetsontwerp dat de samenvoeging van de huidige zeven gemeenten in Zeeuws-Vlaandex-en tot drie nieuwe gemeenten regelt. Niemand meldde zich, waarmee het wetsontwerp automatisch een hamerstuk is geworden. Zo onomstreden is de eerder als 'moeilijk' omschreven herinde ling. Het is niet bijzonder dat een herindeling zonder slag of stoot door de Kamer gaat. Volgens een medewerkster van de griffie van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gebeurt dat zelfs 'heel vaak'. Hulst en Hontenisse gaan per 1 januari 2003 op in de nieuwe gemeente Hulst; Ter-neuzen, Sas van Gent en Axel gaan verder als Terneuzen; en Oostburg en Sluis-Aardenburg komen samen onder de naam Sluis. SLUISKIL - Tussen Sluiskil en Sas van Gent zijn dinsdag om streeks elf uur vier doosjes medicijnen verloren. De tabletten kunnen gevaar opleveren voor kinderen. Diegene die de doos jes vindt, wordt verzocht contact op te nemen met het politie bureau. Het gaat om de volgende medicijnen: een doosje met witte tabletten Oxazepan, een doosje met crèmekleurige ta bletten Diazepam en een doosje met witte tabletten Dipipe- ron. Op deze doosjes zit een gele stikker waarop staat: „Kan de rijvaai'digheid beïnvloeden". In één doosje, zonder waar schuwende tekst, zitten bruine tabletten: Diclofenac. Alle ta bletten zitten in strips verpakt. foto Lex de Meester De Maand Van De Vrijheid land een heel goed idee. „Daar loopt nu een onderzoek naar en ik ben wel voor ja", knikt de ge deputeerde instemmend. Maar voor meer disco's die bo vendien langer open zijn, kan hij niet zorgen. „Dat is typisch iets voor de gemeenten." En minder huizen in ruil voor meer veldjes, dat zit er ook niet in. „Wij proberen juist te voorko men dat we aan de randen van de steden van die witte puisten krijgen." Weinig vertier En dus blijft bij de jongex-en het gevoel hangen dat de discussie ook deze keer weinig zal opleve ren. Zo blijft Zeeland een pro vincie waar ze naar hun oordeel te weinig vertier vinden. Hun beeld van Zeeland is veelzeg gend: 'boerenheiknudde'. Toch geven ze niet op. Een mee- derheid vindt het nuttig dat po litici vaker naar scholen komen. Poppelaars belooft dat. „Bin nen een half jaar komen we bij jullie terug." Steef van der Helm. foto Anda van Riet door Rob Paardekam Voor Steef van der Helm (67) uit Heinkenszandis vrijheid het grootste goed dat er is. „Veel groter dan materiële zaken", zegt hij. Het begeleiden van vluchtelingen heeft hem pas echt doen beseffen wat het is om vervolgd te worden en niet in vrijheid te kunnen leven. Het besef van vrijheid is hem op jonge leeftijd al ingegeven. Het gezin Van der Helm, woonachtig in Delft, had in de oorlog onder duikers in de kelder onder het huis. Toen Van der Helm vijftien jaar geleden werd gevraagd bij Vluchtelingenwerk te komen, aarzelde hij niet. In de jaren dat hij actief is, kwam hij niet alleen in aanraking met politieke dis criminatie, maar ook discrimi natie van geloof. „Het is prach tig dat er verschillende geloven zijn", aldus Van der Helm. „Maar als zo'n geloof voor ie mand de enige waarheid wordt en andere geloven gediscrimi neerd worden, staat de deur naar onvrijheid wagenwijd open." Het werk voor Vluchtelingen- wei'k brengt volgens Van der Helm een hoop plezier met zich mee, maar hij ziet evengoed schrijnende toestanden. Zoals een Chinees stel van wie de ver- blij fsvex-gunning werd inge trokken. Zonder papieren wer den ze een tijdje later in Goes opgepakt en in de gevangenis gezet. „Een keurig vrouwtje werd daar tussen de hei"oïnehoei*tjes ge zet", aldus Van der Helm. Bij een toenmalige Borselse wethouder vond hij geen gehoor. „Deze mensen bestaan niet op papier", liet de wethouder weten. Het was burgemeester Mandos die zorgde dat het stel in Box-sele kon blijven. Later kreeg het koppel alsnog een verblijfsver gunning. „Nu runnen ze een goed lopend afhaalrestaurant in Oud-Beijerland." Waar mensen samenleven bestaat vrijheid alleen als mensen die met elkaar delen. Daarvoor is een actieve betrokkenheid nodig. In de aanloop naar bevrijdingsdag een portrettenreeks over die mensen, uit elke Zeeuwse gemeente één. De serie is te volgen op www.pzc.nl.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 13