A Nierpatiënte Hermien kon dialyse niet meer ontlopen G PZC I PZC Proefrit gegratineerd met geitenkaas.® GEEF WAT VRIJE TIJD AAN EPILEPSIE pzr Gemeente Hontenisse SPIERZIEKTE? FAMILIEBERICHTEN 4 GEWIJZIGDE SLUITINGSTIJDEN Bekendmaking Automobielbedrijf Dijkwel BV "Ik was te ziek" NIERSTICHTING v/ Bedroefd, maar met een dankbare herinnering voor wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat plotseling van ons is heenge gaan. onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma LIMA JULIA RIJCKAERT weduwe van Reniie Joseph Baecke Hoofdplaat t Kloetinge 2 september 1927 22 april 2002 Johannesburg (Zuid Afrika): Tonny Baecke Threes Baecke-Pielaet Ilse en Justin Dylan, Nacline Paul Mike Schoondijke: Peter Baecke Wies Baecke-Wijffels Marlijn Carolien en Ronnie Pieter en Anjo Brielle: Céciele Siereveld-Baecke Leo Siereveld Arno en Lindy Robin Neustadt (D.): Mare Baecke Jannie Baecke-de Pooler Evi Kloetinge, 22 april 2002. Correspondentieadres: Willemsweg 9, 4507 AR Schoondijke De Uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd. zal gehouden worden op donderdag 25 april om 14.30 uur in de Parochiekerk van de 1-1, Eligius te Hoofdplaat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in zaal Martens. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Commissievergaderingen De voorzitters van de vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen maken bekend dat op: woensdag 1 mei 2002 om 20.30 uur openbare vergaderingen van de commissies waterbe heer, waterkeringen en wegen, middelen en organisatie en bestuurlijke zaken zullen plaatsvinden. De vergaderingen worden gehouden in het waterschapskan toor, Kennedylaan 1 te Terneuzen (toegang via hoofdingang Kennedylaan). De agenda's en de hierop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de bibliotheek (kamer 0.31) van het waterschapskantoor. Terneuzen, 24 april 2002. De voorzitters van de voornoemde commissies, T.W.A. Wemaer A. Paauwe E.J.M. Wijffels W.J. de Graaf Waterschap" Zeeuws - Vlaanderen Postbus 88, 4530 AB Terneuzen Bezoekadres: Kennedylaan 1Terneuzen Telefoon 0115-641000, Fax 0115-641200 Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis Ter Schorre' is overleden Mevrouw HILTJE VAN DEN BOSCH sinds 9 maart 1975 weduwe van Leendert Cornelis Tazelaar 3 december 1920 te Amsterdam t 22 april 2002 te Terneuzen Een woord van dank aan hel personeel van afd. 'Slornnneeuw' voor alle goede zorgen en aandacht aan haar besteed is hier op zijn plaats. Correspondentieadres: Familie J. A. Meertens, Potgieterstraat 9, 4532 GE Terneuzen De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 26 april om 14.00 uur in de Aula op de Zuiderbegraaf plaats. Bellamyslraat 28c te Terneuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Bij voorkeur schriftelijke condoleance. KAPVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders van Hontenisse ma ken bekend dat zij de volgende vergunningen heb ben verleend tot het rooien van: a. een plataan op het perceel Olmenstraat 61 te Vogelwaarde; b. een zestiental meelbessen langs de N688 (ge deelte Hoeve La Salette - rotonde N61); c. een blauwspar op het perceel Wilhelminastraat 2 te Vogelwaarde; d. een lei-linde op het perceel Noordstraat 19 te Walsoorden. De beschikkingen, waarbij het rooien van de hout opstanden is vergund, liggen met ingang van woensdag 1 mei 2002 gedurende zes weken ter in zage. U dient zich hiervoor te wenden tot het kan toor van de sector Grondgebiedzaken, Hof te Zandeplein 11 te Kloosterzande. De openingstijden zijn elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Binnen de genoemde termijn van tervisielegging kan door een belanghebbende eveneens bezwaar worden ingediend tegen een verleende vergunning. Hiervoor moet een schriftelijk gemotiveerd bezwaar schrift worden gericht aan burgemeester en wethou ders van Hontenisse, Postbus 20, 4587 ZG Kloosterzande. Kloosterzande, 24 april 2002 Burgemeester en wethouders van Hontenisse A. Vogelaar, de burgemeester, F.M.M. van Kuppeveld, de secretaris. In verband met het verplaatsen van de druklocatie zijn de sluitingstijden voor familieberichten aangepast. De nieuwe sluitingstijden zijn als volgt: Maandag t/m vrijdag: 17.00 uur Zondag: 16.00 -18.00 uur Faxnummer familieberichten: 0118 - 470100 no i on no woensdag 24 april 2002 re1merswaal Kennisgeving onherroepelijk bestemmingsplan "Glastuinbouw- locatie Eerste Bathpolder" Burgemeester e aan artikel 31 v i wethouders van Reimerswaal maken ter voldoening n de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben bij besluit van 9 mei 2000 het bestemmingsplan "Glastuinbouwlocatie Eerste Bathpolder' gedeeltelijk goedgekeurd. Het tegen deze gedeeltelijke goedkeuring ingestelde beroep is bij uitspraak van 20 maart 2002 door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onge grond verklaard. Het bestemmingsplan maakt de verdere ontwikkeling van glastuin bouw in het noordelijk deel van de Eerste Bathpolder bij Rilland mogelijk. Door de uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan nu onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage op de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente secretarie, Oude Plein 1 in Kruiningen. Goedkeuring 8e wijziging bestemmingsplar Yerseke" "Bebouwde Kom Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben bij besluit van 2 april 2002 goedkeuring verleend aan de achtste wijziging als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het bestem mingsplan "Bebouwde Kom Yerseke". Met dit wijzigingsplan wordt de vestiging van een winkel in ruitersportartikelen aan de Dreef 4 in Yerseke mogelijk gemaakt. Van donderdag 25 april tot en met woensdag 5 juni 2002 ligt het goedkeuringsbesluit samen met het wijzigingsplan en het desbe treffende bestemmingsplan ter inzage op de sector Wonen en Milieu (kamer 3.10) aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en verder op afspraak. Zo'n afspraak kunt u maken via het sectorsecretariaat onder doorkiesnummer (0113) 395 395. Tegen het goedkeuringsbe sluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland kan gedurende de ter mijn van tennzagelegging door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Het besluit van Gedeputeerde Staten omtrent de goedkeuring van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Ie wijziging bestemmingsplan "Molenpolder" Burgemeester en wethouders van Reimerswaal maken bekend dat zij op 17 april 2002 besloten hebben het bestemmingsplan "Molenpolder" te wijzigen met toepassing van artikel 11lid 7, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Met dit wijzigingsplan worden de gronden van het perceel aan de Molenpolder 20a in Yerseke gewijzigd in "Woondoeleinden" en "Erf". Van donderdag 25 april 2002 tot en met woensdag 5 juni 2002 ligt het besluit samen met het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan ter inzage op de sector Wonen en Milieu (kamer 3.10) aan het Oude Plein 1 in Kruiningen. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en verder op afspraak. Zo'n afspraak kunt u maken via hei sectorsecretariaat onder door kiesnummer (0113) 39 53 9S. Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Reimerswaal kan gedurende de termijn van terinzagelegging door belanghebben den beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2S00 EA 's-Gravenhage. Het besluit van burgemeester en wethouders van Reimerswaal betreffende het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Kruiningen. 24 april 2002. Namens burgemeester en wethouders van Reimerswaal, ir. J. Gideonse, hoofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Oude Plein 1 4416 AK Kruiningen Postbus 70 4416 ZH Kruiningen Tel.: 0113 - 39 50 00 Fax: 0113 - 39 S3 33 Internet: www.reimerswaal.nl E-maii: gemeente<L"reimerswaaLnl Er zijn honderden spierziekten. Er is één vereniging. Bel voor informatie, steun of advies de Spierziekten Infolijn 0900 5480480 op werk dagen van 10.00 tot 16.00 uur (10 cp/m) «,cf> Vereniging Spierziekten Nederland Lt.Gen. van Heutszlaan 6, 3743 JN Baarn. Postbank 1422400 Internet: www.vsn.nl -90 w!2 Dat wordt smullen. De Citroen Xsara Picasso. De standaarduitrusting van dit model staat bol van comfort en veiligheid. En het nieuwste actiemodel, de Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V Plaisir, heeft een meer- uitrusting om uw vingers bij af te likken. Kom dus snel langs voor een proefrit in de Citroen Xsara Picasso of een van de drie andere actiemo dellen. Bellen voor een afspraak mag ook op 0800 - 022 6090. Snelle reacties worden beloond met een smakelijke verrassing bij La Place, het marktrestaurant van V&D. t Citroen Berlingo Multispace Prijs vanaf €16.990,- Uw voordeel €690,- Airconditioning Schuifdeuren links er Metallic lak Combinatie velours e Citroen Xsara 1.61 16V Bonhcur Coupé, Bcrline of Break Prijs vanaf €17.410,- Uw voordeel €1.090,- Tempcratuurgeregelde airconditionim Automatische in- en uitschakeling vc Regensensor Warmtewerende voorruit Pres. Rooseveltlaan 745, Vlissingen, tel. 0118-62 99 55. DE CITROEN SAXO ruRIO I I'.PA .\r. 5-PCP1 I -r 'MIJN BRIUANTE VISIE OP DE NIEUWE ECONOMIE' DOOR TOM KAZINSKY (NIEUWSTE DRUK) Vrijheid van meningsuiting is een hoog goed. En verdient behalve de vrijheid van denken, ook de mogelijkheid om gedachten kenbaar te maken. Daarbij is de vraag welke gedachten het papier waarop ze gedrukt zijn waard zijn, en welke niet, even gevaarlijk als onnodig. Want een boek dat men uit heeft valt moeiteloos te recyclen. Bijvoorbeeld tot stevig golfkarton. Als solide dra- ger van aardsere zaken. STEEDS WEER PLEZIER VAN KARTON EN PAPIER. DIT IS EEN PUBLICATIE VAN HET INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON, TEL.: (020) 654 30 43, WEBSITE: WWW PAPIERINFO.NL PARTICIPANTEN: VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN. VERENIGING GOLFKARTON, KONINKLIJKE KVGO, NEDERLANDS UITGEVERSVERBOND. Hermien van de Weide, van het legendarische zangduo Gert en Hermien, is sinds een aantal maanden dialysepatiënt. "Dat mijn nieren niet meer goed werkten, kwam bij toeval aan het licht. Ik liet mijn bloed prikken, een jaar of tien geleden. Vervolgens belde een arts; er was 'iets' niet goed. Niet zo ernstig, maar wel moest ik mij jaar lijks laten controleren. Zo'n vier jaar geleden kreeg ik echter een abnormaal hoge bloeddruk. Dood moe was ik, zag sterretjes. Ik ging flink fruit eten, maar toen schoot het kaliumgehalte van mijn bloed omhoog. Dat was het moment dat mijn huisarts me doorstuurde naar de internist-nefroloog. Mijn nieren bleken twee rare floddertjes. Ik moest op dieet en kreeg medicij nen. Fruit en groente precies af passen, dat is voor mij heel erg want ik ben er juist gek op. Het duurde ook lang voordat ik aan zoutloos eten gewend was. Maar het moeilijkste is om maar een halve liter per dag te mogen drin ken. Ik drink nu kleine kopjes, dan lijkt het meer." 'Laat me nu maar even.' "Eind vorig jaar ging het steeds slechter met me. Plotseling kon ik de trap niet meer op. Ik had dialyse zover mogelijk, liefst tien tot twintig jaar, voor me uitgeschoven. Ik zag mezelf niet zitten in zo'n zaal met allemaal zieke mensen. Dat leek me verschrikkelijk. Maar ik kon dia lyse niet meer ontlopen. Ik was te ziek." Na een aantal maanden dia lyse voelt Hermien zich fysiek stukken beter. "Maar als nierpa tiënt binnen een gezonde omge ving neem je altijd een eenzame positie in. Je ziet er gewoon uit, ter wijl er door die vermoeidheid zo veel is datje niet kunt. Dat moet je voortdurend blijven aangeven. Ik ben nu eindelijk zover dat ik kan zeggen: laat me maar even..." Heeft u vragen? Wilt u meer infor matie? Bel de gratis infor matielijn nierziekten 0800 - 388 00 00. Steun de Nierstichting. Nierstichting Nederland www.nierstichting.nl giro 88.000 COLLECTANTEN GEZOCHT! Het Nationaal Epilepsie Fonds zoekt vrijwilligers voor de jaarlijkse nationale collecte (3 t/m 8 juni). Al is 't maar een paar uur op één avond. De opbrengst van de collecte is van groot belang voor onderzoek, voorlichting, individuele hulp, begeleide vakanties en bijzondere projecten in ontwikkelingslanden. Bel: Henny van Möurik, tel. (030) 6344063. Nationaal Epilepsie Fonds Postbus 270, 3990 GB Houten Telefoon (030) 6344063 Fax (030) 634 4060 ftBR info@epi lepsiefonds.nl www.epilepsie.nl «ouc«»w

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 12