Veere wil achterstanden inlopen PZC Scholieren terug van uitwisselingstrip Basisscholieren leren veilig vallen PZC Buurt boekt succes met verzet tegen flat op winkelcentrum 11 Wim van Tatenhove wordt voltijds wethouder in nieuw college Schijf '83 succesvol bij NK Studenten HZ boos over reorganisatie Aanhangwagen gestolen Aanrijding in Middelburg Tien dagen cel voor winkeldiefstal Eindelijk subsidie voor ZMF Waterwingebied Ouddorp open Oud-BB'er J.R. de Boer (76) overleden agenda woensdag 24 april 2002 door Miriam van den Broek I DOMBURG - Wim van Taten hove, voormalig CDA-fractie- voorzitter in Veere, wordt vol tijds wethouder in Veere. Dat is gistermiddag tegelijk met het collegeprogramma bekendge maakt. Demissionair CDA- wethouder Lein Wisse wordt deeltijds wethouder werken. Van Tatenhove, tot voor kort di recteur van de NV Haven, krijgt financiën, sociale zaken, wel zijn, volksgezondheid en sport in zijn portefeuille. Wisse houdt zich bezig met beheer en onder houd. Oud-wethouder van Wtestkapelle Jan Bostelaar (PvdA/GroenLinks) wordt wet houder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing, monumen tenzorg en milieu. Marjam te Roller van de VVD blij ft zich net als in de vorige raadsperiode in zetten voor cultuur, verkeer en toerisme. Daarnaast krijgt ze als nieuwe taken voorlichting en communicatie, mediabeleid en personeel. VLISSINGEN - Studenten Ver pleegkunde van de Hogeschool Zeeland (HZ) zien niets in de reorganisatie van het docenten corps van hun opleiding. Zeker de helft van de leraren krijgt een andere plaats in de HZ. Op de vrijgekomen plekken komen nieuwe leraren. ,,De kwaliteit van de docenten die nu verdwijnen is gewoon goed," al dus eerstejaars student Saskia Toering. „Kunnen we onze pro pedeuse wel afmaken? En blijft de kwaliteit nog wel dezelfde?" vraagt ze zich af. Komen op de vragen geen afdoende antwoor den, volgen mogelijk acties. De opleiding verpleegkunde van de HZ heeft al langer pro blemen. Een ingrijpend ver nieuwingsplan moet sluiting van de opleiding voorkomen. De komende vier jaar wordt ie dere wethouder het aanspreek punt voor een paar dorps- of stadsraden. Daarmee is het voorstel van de raden zelf over genomen. Uitgaande post naar de dorps- en stadsraden wordt in het ver-volg altijd onderte kend door de verantwoordelijke wethouder. Op die manier blijft de wethouder op de hoogte van het overleg met de raden. Extra geld gaat er naar de ver gunningverlening. Alle beno digde vergunningen moeten straks in één keer worden uitge geven. Ondernemers hoeven dan niet meer de afzonderlijke gemeentelijke afdelingen af. De huidige achterstand die Veere net als veel andere gemeenten heeft met de uitgifte van ver gunningen, moet deze periode worden ingehaaldHet bestaan de plan voor twee bedrijventer reinen in Koudekerke en Se- rooskerke en een opgeknapt bedrijventerrein in Westkapelle wordt wat aangepast. Het is nu bijna onmogelijk een nieuw be drijf te starten in de andere ker nen. Daar wordt straks iets soe peler mee omgegaan. Een groot aandachtspunt in het college programma is de communicatie met de inwoners. De gemeente lijke website wordt verbeterd, de bewoners van het buitenge bied krijgen voortaan ook infor matie en brieven en klachten moeten binnen veertien dagen worden behandeld. Dat houdt in de praktijk in dat de gemeen te binnen twee weken moet la ten weten dat de klacht is bin nengekomen. Het college houdt voorlopig de huidige winkelsluitingstijden en de openingstijden op zondag aan. Wel is het college ervan overtuigd dat deze situatie niet te handhaven is. Daarom wor den de komende tijd de knel punten onderzocht en in kaart gebracht. Het is daarna aan de raad om de winkelsluitingstij den ter discussie te stellen. Het college neemt uitdrukkelijk in deze zaak niet het voortouw. Over het aantrekken van meer gemeentelijk personeel heeft het college nog geen standpunt ingenomen. Op verschillende afdelingen zijn door ziekte, zwangerschap of vertrek van personeel achterstanden opge lopen. Het college wil eerst het formatieonderzoek afwachten dat momenteel wordt gehou den. De overlast door het verschil in sluitingstijden van strandpavil joens in Veere en Vlissingen wordt onderzocht. Het college geeft aan dat dit punt geen prio riteit heeft. De eerste raadsver gadering van de nieuwe periode wordt morgenavond gehouden om 19.30 uur in het gemeente huis in Domburg. door Gerrit van Loon OOST-SOUBURG - Leerlin gen van bassisschool De Twee master in Oost-Souburg kregen gisteren zogeheten tui- mellessen aangeboden. Geen overbodige luxe, getuige de lijst van recente ongevallen onder de leerlingen. Een paar dagen geleden brak Jordy Verstrate uit groep 8 zijn sleutelbeen. Marijn de Pagter brak onlangs zijn pols met skeeleren en Vincent van Bo ven liep met zijn hoof d tegen de muur en moest naar de optici en. Sportinstituut Peter Smid verzorgde gisterochtend de lessen in samenwerking met skeelerleraar Raymond Lob- bezoo: er was aandacht voor veiligheid bij het skeeleren en het breken van je val. Voor de eerste les veiligheid bij het skeeleren konden alle kin deren van De Tweemaster zich inschrijven. Aandacht werd besteed aan remmen, behen digheid, technieken, tuimelen en het breken van de val. De lessen vonden plaats onder schooltijd. De kinderen waren ingedeeld in gemengde gi'oe- pen, waarbij rekening werd ge houden met leeftijd, capacitei ten, beginsituatie en voorkeur. De op skeelers rondrijdende Raymond Lobbezoo hield de kinderen voor dat veiligheid voor snelheid ging. De kinde ren moesten op het schoolplein een estafette rond de pionnen rijden. Alle kinderen wonnen een beetje, omdat er niemand viel. In de gymzaal ging het juist om het vallen. Peter Smid deed de kinderen voor hoe je het best een val kan breken. Hoofd op zij en kijk naar de beweging die de benen maken tijdens het doorrollen. Een werkgroep van leerkrach ten en ouders heeft 910 euro, een cadeautje van de sponsor, besteed aan veiligheidshesjes, extra ontwikkelingsmateriaal waarmee zij verkeerssituaties kunnen naspelen en veilig heidstrainingen. Gisteren was pas de eerste les. Na de meiva kantie komt er een vervolg. Scholieren van de Tweemaster in Oost-Souburg krijgen lessen in veiligheid. foto Lex de Meester OOST-SOUBURG - Huub Stijns van de Oost-Souburgse Sjoelvereniging Schijf '83 heeft in de heren C-klasse een tweede plaats behaald tijdens de Nederlandse Kampioen schappen Individueel in Barneveld. Ook andere leden waren succesvol. Bram de Waardt eindigde in de heren D-klasse op een derde plek, gevolgd door Bert Verduyn die een vierde plek haalde. In de jeugd B-klasse wist Dennis Eijke eveneens een vierde plaats te bemachtigen. Aan het NK deden 1022 sjoelers mee. Schijf '83 vaardigde twaalf leden af. VROUWENPOLDER - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag een aanhangwagen gestolen uit de Pel grimstraat in Vrouwenpolder.De politie schat de waarde op enkele honderden euro's. MIDDELBURG - Een 23-jarige vrachtwagenchauffeur uit Maurik is gisterochtend om kwart over negen op de Schroe- weg in Middelburg op een 5 9-j arige automobiliste uit Middel - burg gebotst. De vrachtwagen kwam uit de richting Vrijland straat. Voor hem reed de Middelburgse. Vlakbij de kruising moest zij remmen voor het overige verkeer. De chauffeur uit Maurik zag dat te laat. Niemand raakte gewond. Wel werden beide voertuigen beschadigd. MIDDELBURG - Een 19-jarige inwoner van Goes is gisteren in Middelburg voor het plegen van een winkeldiefstal veroor deeld tot tien dagen cel. De Goesenaar werd 4 februari dit jaar in een Goese supermarkt in de kraag gevat toen hij met een aantal levensmiddelen de kassa wilde passeren. KRUININGEN - De gemeente Reimerswaal geeft de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) voor het eerst in jai'en weer subsidie. Reimerswaal was, nadat het zeveh jaar geleden stopte met het verstrekken van subsidie, de enige Zeeuwse gemeente waar van ZMF niets kreeg. Een jarenlange kille verhouding tussen beide organisaties was het gevolg. De gemeente vindt, nu ZMF steeds vaker om advies woxxlt gevraagd, dat een subsidie weer op zijn plaats is en geeft de komende jaren steeds vijf honderd euro. OUDDORP - Het watex*wingeb.ied in Ouddorp is weer open voor publiek. Delta Nutsbedrijven heeft de sluiting gisteren opgeheven. Wandelaars kunnen het gebied nu gratis betre den. Voorheen was een wandelkaart verplicht. Het hoofdpad is bovendien toegankelijk voor fietsers. Het waterwingebied was sinds 15 oktober gesloten. Dat gebeurde na de teri'oristi- sche aanslag in New York. Delta besloot toen al haar water wingebieden in Zeeland en Noord-Brabant te sluiten en extra veiligheidsmaatregelen te nemen. De Brabantse gebieden waren al sinds medio november weer open. Het watex-winge- bied bij Haamstede is voor Pasen al geopend. Nu zijn ook de aanpassingen in Ouddorp klaar. Behalve een verbetering van het veiligheidstoezicht is ook de afrastering van het terrein vexwangen. Daarom kunnen er nu weer Charolais-runderen grazen. GOES - J.R. de Boer uit Goes is zondag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was oud-hoofd Bescherming Bevolking (BB) in de regio Midden- en Noord- Zeeland. Daarnaast vei-vulde hij verschillende functies op kerkelijk en sociaal-maat schappelijk gebied. De Boer begon zijn loopbaan bij Rijkswaterstaat. Via een functie bij Binnenlandse Zaken werd hij kringhoofd van de BB op Schouwen-Duiveland en in 1972 van de regio Midden- en Noord-Zeeland. Bij zijn af scheid in mei 1985 wex'd hij be noemd tot Ridder in de Ox'de van Oranje-Nassau. Buiten zijn dagelijkse werk zaamheden was De Boer op tal van texTeinen actief. De laatste jaren heeft hij zich ingezet voor de restauratie van cle Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. De Boer was voorzitter van de stichting die de vei'bouwing co- ordineerde en het godshuis nu exploiteert. De Boer wordt morgen in Mid delburg gecx-emeerd. Om 13.30 uur is er een rouwdienst in de Grote of Maria Magdalenakerk. redactie walcheren Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax: (0118) 470102 E-mail: redwalch@pzc.nl Ab van der Sluis (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Koen de Vries (sport) centrale redactie Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl door Miriam van den Broek MIDDELBURG - Vijftig scho lieren van scholengemeen schap Nehalennia in Middel burg zijn de afgelopen week ondergedompeld in een andere cultuur. Een week lang verble ven ze bij gastgezinnen in Noorwegen, Zweden en Italië. Ook docenten deden mee aan de uitwisseling. De bedoeling is dat op den duur een intensie ve studie-uitwisseling ont staat. Vorig jaar is een begin gemaakt met de uitwisseling. Een kleine groep scholieren en docenten bezocht toen een ander land en verbleef daar bij gastgezinnen. Dit jaar is het project op grote schaal uitgevoerd. Wat de Ne derlandse scholieren betreft, was het een groot succes. „We zijn zaterdag teruggekomen en hebben gelijk al mailtjes ge stuurd naar de mensen daar", vertellen vier havo-scholieren. Hester van den Hummel en Ca- i'olien Lukaart gingen naar Zweden. „Wij bezochten daar een bijzondere school. Er wa ren twee lesgebouwen: één voor kunst en cultuur en één voor gezondheid. Daar geven ze lessen zoals biologie en na tuurkunde. We kregen lessen kunstgeschiedenis en een op- di-acht: we moesten zelf een zeefdruk moesten maken. De school was heel relaxed. Er was geen stress. Er ging nooit een belHet is niet zo als bij ons dat je ieder uur een ander vak hebt. Dat was heel leuk, maar het lijkt me niet zo goed voor je opleiding", denkt Hester. „Het is zo vrij dat daar veel schol ie- ren zijn die gewoon niet naar school komen." Groot verschil In Noorwegen richtten Rianne van der Welle en haar klasge noten zich vooral op aardrijks kunde. Ze bezochten samen met Noorse leeftijdsgenoten velschillende bezierxswaar- digheden en leerde ze over de opbouw van een stad. Op de eerste dag merkte ze gelijk al een groot verschil tussen Ne derlanders en Noi-en. „Het avondeten maken ze daar om vier uur 's middags. Ik kwam uit school en mijn gastmoeder vroeg of ik honger had. 'Een beetje', zei ik. Voordat ik het wist, was de tafel uitgebreid gedekt." In Milaan wex-d 's ochtends en 's middags bijna niet gegeten, Rianne van der Welle, Carolien Lukaart, Hester van den Hummel en Jakolien Schreijenberg (vlnr) zijn enthousiast over het uitwisse lingsproject. foto Lex de Meester vertelt Jakolien Schreijen berg. Maar aan het avondeten kwam geen einde. „In Milaan woont bijna iedereen in flats. Vanuit mijn woning kon ik de flat zien waar dat vliegtuig in was gevlogen. Wij hoorden het nieuws toen we in de bus zaten, terug van een excursie. Ik heb gelijk maar een sms'je naar mijn ouders gestuurd om te zeggen dat alles goed was. Ver der hebben we de kerk gezien en een museum en we zijn bijna elke avond gaan stappen." Hoewel Milaan een van de mo desteden van de wereld is, brachten de Zeeuwen daar een nieuwe modetrend. „Hoogwa- terbi'oeken kenden ze daar niet. Eerst vonden ze onze broeken heel raar. Maar tegen het einde van de week, sloegen de scholieren van Milaan hun broekspijpen ook om." De uitwisseling moet uitmon den in een vaste uitwisseling en in gezamenlijke projecten, vexdelt locatiemanager Gerard Heerebout. Via internet kun nen de scholiex-en straks pro jecten voorbereiden om ze la ter in één van de twee landen uit te voeren. „Dat is iets wat nog moet groeien. Daai*voor moeten de scholen eerst nog beter op elkaar leren inspe len", zegt Heerebout. Fietsen In september brengen de Itali anen en Zweden een bezoek aan Middelburg. In oktober komen de Noren naar hier. Ze verblijven dan bij de scholie ren die net terug zijn. Dat was een voorwaarde om mee te mo gen. „Dan moeten de Noren, Zweden en Italianen gaan fiet sen", lachen de meiden, die on der meer uit Biggekerke en Vrouwenpolder komen. „Dat wordt nog een probleem. Som migen kunnen helemaal niet fietsen. In Italië doen ze alles met de metro en in Noorwegen en Zweden met de bus. Mis schien moeten we dan ook maar een weekje met de bus naar school." door Ellen De Vriend VLISSINGEN - Het apparte- mentenblok dat gepland staat bovenop het nieuw te bouwen winkelcentrum aan de Alexan der Gogelweg in de Vlissingse wijk Paauwenburg, wordt geschrapt. Dat is besloten na aanhoudende bezwaren van omwonenden. Ook kwam uit een onderzoek naar voren dat een medisch centrum aan de Dreesstraat niet haalbaar is. „De bezwaren van de bewoners van de tweede Regenboogflat bestaan voornamelijk uit ver mindering van het uitzicht en verlies van privacy", zegt pro jectontwikkelaar T. Bergsma van Ultimo Vastgoed. Dat bleek tijdens de drie Inspraakbijeen komsten met omwonenden. In het oorspronkelijk gepresen- teei'de plan voor het nieuwe winkelcentnxm Paauwenhof stond een appaxdementenblok gepland, bovenop het platte dak van de supermarkt. De flat zou vijf verdiepingen hoog worden, met tien koopappartementen. Het hele woonblok komt nu te vervallen, bevestigt Bergsma. De weerstand van de omwonen den telt zwaar voor de project ontwikkelaar. Door deze con cessie te doen, wil hij bovendien voorkomen dat het Ixele project vertraging oploopt. „Tijdens de bijeenkomsten zijn een aantal alternatieven geopperd. Uitein delijk bleek alleen één woon laag acceptabel, maar de toege voegde waarde daaxwan is voor ons minimaal", zegt W. Crusio, ambtenaar stadsontwikkeling bij de gemeente Vlissingen. In een eerder overleg kregen de bewoners het voor elkaar om in de nieuwbouwplannen voor de supermarkt een inpandige los- ruimte op te nemen. Daardoor: vermindert de geluidsoverlast van toeleveranciers. Volgens Crusio is er nu voldoende draag vlak om de inspraakprocedure te beginnen. Onderhandelingen Nu Garage Alexander aan de Alexander Gogelweg vanaf sep tember leeg komt, gaat Crusio exwan uit dat de bouw in novem ber begint. Het nieuwe winkel- centi'um jcomt ter hoogte van de eerste Regenboogflat aan de Paauwenburgweg te liggen. Het krijgt een oppervlakte van'circa 2700 vierkante meter. Begin dit jaar tekenden bakker Daane en Johns Fruitpaleis een contract om een ruimte in het nieuwe winkelcomplex te hu ren. Verder huurt Prisma Food in Nijkerk de 1500 vierkante meter grote supermarkt. „De onderhandelingen met Kruid vat over de huur van een unit van 400 vierkante meter in het nieuwe complex zijn in een ver gevorderd stadium", stelt Bex'gsma. Hij wil de resterende winkelruimte niet overhaast verhuren, maar er een passend bedrijf voor zoeken. Welke dis counter zich op de plaats van de Golff-supermarkt gaat vesti gen, is nog niet duidelijk. Een van de andere projecten die Ultimo Vastgoed in portefeuille heeft, is de ontwikkeling van de voormalige Spar-vestiging, aan de Dreesstraat in Paauwen- bui'g. Uit een onderzoek naar de technische en financiële inpas baarheid van een medisch cen trum is gebleken dat er onvol doende draagvlak is voor de plannen. „Het grootste bezwaar is dat er alleen aan de voorkant van het pand ramen zijn", legt Bergsma uit. Hij bekent dat voor een centrale huisartsenpost onvoldoende belangstelling bij de huisartsen was. Volgens Crusio was de huurpxijs van het medisch cen trum het meest heikele punt. De gemeente wil de detailhandel aan de Dreesstraat beperken. Ook mag zich er geen bedrijf vestigen dat concurreert met winkelcentrum Paauwenhof. STREEKACTIVITEITEN BIGGEKERKE - Kaasboer Biggekerke, 9.00-12.00 uunTossen. Inschrijving tus sen 8.45-9.00 uur; MELISKERKE - Ons Huis, 13.30 uur. Bil jarten bejaardensoos; MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, 20.00 uur: Heemkundige Kring Walche ren met dialectverhalen en presentatie wegsite; OOST-SOUBURG - Basisschool De Tweemaster, 14.00 uur: Woensdagrrtid- dagclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar, Buurthuis De Schuur, 20.00 uur: openba re vergadering dorpsplatform; SEROOSKERKE - Zandput, 13.30 uur: Koersbal, biljarten en kaarten; VLISSINGEN - Wijkcentrum Open Hof, 13.30 uur: Soosmiddag voor 50-plus- sers; In- en Uitloophuis, Van Goghlaan 241a, 13.30-16.00 uur: Sociaal spreekuur; 't Spui, 14.00 - 15.00 uur: Voorleesmid- dag voor kinderen van vier tot en met ne gen jaar;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 11