PZC Schuddebeurs moet beschermd 15 Raadhuis zuinig van dak tot vloer NU UITVERKOOP Plan doepark uit de mottenballen Platform wenst hulp voor meer minima Eis zes jaar cel voor fatale steekpartij Stad en Lande verzoekt om status dorpsgezicht mmmnÊmÊtm Negen partijen voor raadsverkiezingen Vrouw krijgt hartstilstand achter het stuur Twee gewonden bij aanrijding zeeuwse almanak Gemeenteraadslid NOORD waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 vrijdag 14 december 2001 door Marcel Modde SCHUDDEBEURS - Het buurtschap Schuddebeurs moet voor het nageslacht in z'n huidi ge hoedanigheid bewaard blij ven. De vereniging Stad en Lande heeft daartoe bij de Rijksdienst voor de Monumen tenzorg het verzoek ingediend om Schuddebeurs de status van beschermd dorpsgezicht te ver lenen. Niet alleen de vaak statige pan den, maar ook de omgeving ver dienen naar mening van de ver eniging extra toezicht. Het gaat Stad en Lande met name om het gebied begrensd door de Kloos- tex*weg, Sint Joost weg, Zuid- dijk, Heesterlusweg en Donker- weg. De nieuw gebouwde villawijk Buitenplaats Schud debeurs wordt in het verzoek nadrukkelijk uitgesloten. De reden van de aanvraag is dat lang niet alle panden in het wel varende buurtschap de monu mentenstatus hebben. Toch zijn die woningen wél van histori sche waarde of op z'n minst beeldpalend voor de omgeving. Dat geldt ook voor de parken rond die 'optrekjes', zoals in het geval van Rustenburg, Weel- zicht en Zorgvlied. „Maar ook andere, minder opvallende wo ningen achten wij bescher- menswaard, omdat zij herinne ren aan een functie waarvoor zij oorspronkelijk werden ge bouwd", aldus het dagelijks verenigingsbestuur in zijn brief aan de Rijksdienst. Als voor beeld wordt genoemd de voor malige tuinbaaswoning van buitenplaats Bleykzicht en het oude koetshuis van de buiten plaats Welgelegen. Ook de be strating van de Heesterlusweg, 'met zijn sporen van de oude trambaan', verdient het nodige extra toezicht, meent Stad en Lande. Gewezen wordt tevens op het belang van een ai-cheolo- gische vindplaats in het beboste gebied, waar vermoedelijk van 1440 tot diep in de zeventiende eeuw het Karthuizer klooster Sion heeft gestaan. Waarschijn lijk vormen beide woningen aan HH de Kloosterweg 45 daarvan nog een laatste restant. In 1991 ad viseerde de commissie buiten plaatsen van de Monumenten- raad al om Schuddebeurs 'als complex' te bewaken. Met het huidige verzoek tot beschermd dorpsgezicht wordt een ruimer gebied voor protectie vooi'ge- dragen. aldus Stad en Lande. En om behoud van dat totaal beeld is het de vex-eniging net te doen, zegt vooi'zitter H. Doele- man van de monumentencom missie in een toelichting op de aanvraag. „Iedere verandering in zo'n beschermd gebied wordt planologisch nog eens uitei'st zorgvuldig getoetst. Binnen die context worden ook de land schappelijke waarden meege nomen. Opdat er geen wanstal tige dingen worden gebouwd. Nou zullen ze dat daar mis schien niet zo snel doen, maar het begint altijd xxxet kleine wij zigingen. Een stenen schuurtje is snel gezet." Advies Doeleman realiseert zich dat een beschermde status beper kingen met zich mee zal brengen voor de huidige bewoners. Hij benadrukt dat in de procedure die daaxtoe eventueel wordt ge voerd een moment zit om be zwaar aan te tekenen. De ver wachting is dat een beslissing op het vex-zoek zeker een j aar zal vex'gen. Het besluit zal onder meer afhangen van het advies van de gemeente. Beleidsamb tenaar W. Lievense verwacht in dit stadium geen problemen. Op Schouwen-Duiveland ge nieten Dreischor, Nooi'dgouwe, Brouwershaven en Zierikzee al extra bescherming. Stad en Lande heeft nog geen andere kernen op het verlanglijstje. De vereniging is bezig met het in ventariseren van de 'geschenk woningen' die na de waters noodramp zijn gebouwd. Een aantal van deze ruim driehon derd huizen ver-keert nog nage noeg xn originele staat en moet bewaax-d blijven, vindt Stad en Lande. Doeleman verwacht ui terdijk in februari met een voor stel naar de gemeente te gaan. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Het Cliënten platform Sociale Zaken pleit voor verbreding van het aantal mensen dat in aanmerking kan komen voor financiële onder steuning bij de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, vergoeding van de schoolkosten eix voor een eindejaarsuitke ring. Sinds het in wei'king treden van het gemeentelijk ax-moedebe- leid in 1999 gelden de bijzonde re regelingen voor mensen die diie jaar achtereen een uitke ring Ixebben ontvangen volgens de voor hen geldende bijstand- snox-m en voor de mensen die daar maximaal vijf procent bo ven zitten. Het Cliëntenplat form zou die marge van vijf px-o- cent graag vexruimd zien naar tien px-ocent. In een brief aan cle gemeenteraad verwijzen de le den van het platform naar een vex-gelijkend ondex-zoek van de commissie sociaal-economi sche zaken van Klaverblad/PO- SO in juni voxig jaar. Dat onder zoek was gericht op het voorzie ningenpakket bijzondere bij stand van de Zeeuwse gemeen ten. Daaruit blijkt dat tenmin ste tien van de zeventien onder zochte gemeenten een ruimere doelgroep hantex-en dan de ge meente Schouwen-Duiveland. In de meeste gemeenten ligt de grens op 110 procent van de bij standsnorm. Dat houdt in dat in die gemeenten aanzienlijk meer bewoners gebruik kxxnnen ma ken van bijzondex-e bijstandsre gelingen. Volgens het. Cliënten platform wordt er op Schou wen-Duiveland tot nu toe niet optimaal gebruik gemaakt van het geld dat in het kader van het armoedebeleid beschikbaar is. Daarom geeft het platform de gemeenteraad in ovexweging de doelgroep voor de extra uitke ringsregelingen te vex-groten. Mocht er wat langere tijd mee gemoeid zijn om te onderzoeken wie er wel of niet voor in aan merking komt, dan wil het Cli- entenfplatform de eindejaai-s- uitkering 2001 in elk geval al wel toe kennen aan de bedoelde bredere doelgroep. Het vei'zoek van het Cliëntenplatfoi'm staat op de lijst van ingekomen stuk ken voor de gemeenteraadsver- gadei-ing op donderdag 20 de cember vanaf 19.30 uur in het MFC in Zierikzee. doorFamke van Loon ZIERIKZEE - De termijn voor politieke partijen om zich aan te melden voor de komende ge meenteraadsverkiezingen is ge sloten. De kiezers van Schou wen-Duiveland hebben deze keer een ruime keuze. De teller is blijven steken op negen par tijen, die met elkaar om de 23 raadszetels zullen strijden. In de aanloop naar de raadsver kiezingen op 6 maart zijn ver schillende data vastgesteld, waax-op de afdelingen van poli tieke partijen en lokale lijsten hun zaken met de gemeente ge regeld moeten hebben. Deze week liep de registratietermijn af. Naast de zeven zittende par tijen hebben zich op Schouwen- Duiveland twee (lokale) nieuw komers gemeld: Alert! en Leef baar Schouwen-Duiveland (LSD). Volgens J. van Nieuwen- Ixuij ze, die bij de gemeente op dit gebied aanspreekpunt is, is de volgende mijlpaal 22 januari. Dan moeten de negen paiUjen hun definitieve kandidatenlijst inleveren. „Meestal doen ze dat al eerder, maar dat is landelijk zo bepaald. Het zijn voor de par tij en de twee belangrijkste data in de voorbereiding", aldus Van Nieuwenhuijze. Lijsttrekker J. van Felius van Alexi! heeft aan gekondigd morgen de andere kandidaten van zijn partij be kend te zullen maken. LSD komt volgende week, aldus woordvoerder R. Raats. (Advertentie) Aftellen naar de euro. nog 18 dagen U KUNT NU AL EURO'S KOPEN. AL de euro er straks Is. Is het handig ah we 't elkaar r.o mafcfcêUjk mogelijk maken en ïo veel mogelijk gpp-ist betalen. Daarom kunt u nu al pakketten met euromunten kopen voor 25,* (4? 11,35). Deze pakketten zijn onder ■mdere verkrijgbaar bij binken «n dwwrife winkels. De daken van het nieuwe gemeentehuis zijn gedekt met sedumplant jes; prima isolatie en onderhoudsarm. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Duurzaam en eixergiezuinig bouwen. Die twee zaken speelden een hoofdrol bij de bouw van het nieuwe ge meentehuis in Zierikzee. Ont werpers en techixeuten hebben de trukendoos wijd opengetrok ken en het bestuurlijke centrum volgestopt met allerlei geavan ceerde technieken. Betonkex-ntempering, hangen de stralingspanelen en daken die bedekt zijn met sedum- plantjes. Dat laatste is een beproefd re- cept. In Scandinavië zijn al sinds jaar en dag grasdaken te l vinden. Het isoleert goed, behoeft nau welijks onderhoud en het geeft huis of kantoor een vriendelijk groen aanzien. In het geval van het gemeentehuis in Zierikzee gaat het om niet om een gras maar om een vegetatiedak. Sedum De daken zijn bedekt met een vijf centimeter dikke laag grond waarin sedum is geplant. Het weegt volgens ontwerper Tho mas Rau evenveel als een pannendak, is niet duurder, maar wel zo goed als onder houdsvrij. Door veel - uiteraard dubbel - glas in de gevels te vexwei'ken kan .volgens de Amsterdamse ax-chitect fox-s worden bespaard op elektrisch licht. Bovendien is een systeem inge bouwd dat onnodig verlichte ruimtes voorkomt. Wordt een kantoor langere tijd niet ge- bi-uikt, dan schakelt het licht automatisch xiit. Doorsnee verwarmingsradiato ren zal de bezoeker vergeefs zoeken in het nieuwe gemeente huis. De kantoren worden ver- wax-md door middel van aan het plafond opgehangen stralings panelen. Via i-oosters in de gevel wordt boven de panelen verse buitenlucht aangevoerd. Die wordt naar believen verwai-mcl of gekoeld via de stralingspane- len. Deze manier van verwarmen le- vex-t volgens wethouder C. Veer- hoek een aangenamer warmte op dan via traditionele veiwar- mingsradiatoren. (Advertentie) Zondag 16 december geopend WALSTRAAT 72 VLISSINGEN 0118 - 411 352 De oude huisjes aan de Kloosterweg, restanten van het vroegere klooster, zijn enkele van de zaken die Schuddebeurs het beschermen waard maken, vindt de vereniging Stad en Lande. foto Pieter Honhoff door Aector Doorns MIDDELBURG - Officier van justitie A. Flikweert heeft giste ren bij de rechtbank in Middel burg tegen een dertigjarige man uit Denemarken wegens schuld aan een dodelijke steekpartij zes jaar cel geëist. De Deen stak 8 september dit jaar in cle jachthaven Den Osse bij Brouwershaven met een sti letto de 39-jarige Duitser Jür- gen Stabx-odt, die op een zeil boot lag te slapen, in zijn benen. Daax-na ging de dader met nog twee Duitse vrienden terug naai de camping zonder zich verder om het slachtoffer te bekomme ren. Een voorbijganger vond het levenloze lichaam van het slachtoffer een dag later, vijftig meter van de boot op de steiger in de jachthaven. Sectie op het lichaam wees uit dat het slacht offer door een combinatie van bloedverlies en onderkoeling om het leven was gekomen. De officier achtte dood tengevolge van zware mishandeling met voorbedachten x-ade bewezen. „Hier staat maximaal vijftien jaar gevangenisstx-af op", zei Flikweert. Het viertal was uit Duitsland voor een lang week einde naar Den Osse gereisd. De mannen dronken in dat week einde veel bier en whiskey. Op een gegeven moment ontstond er onenigheid op de camping. Het slachtoffer liep weg en zocht zijn heil op de zeilboot van een van de Duitsers. Het was die nacht slecht weer Na een poosje besloot het tx-io - de twee Duitsers en de Deen - hun maat met een bezoekje te verex-en. „We wilden hem bang maken met een mes", vertelde de vex-dachte. De confrontatie verliep anders. In de versie van de Deen wilde hij met de stiletto in zijn hand op de boot stappen. „Omdat ik uitgleed is het mes per ongeluk in zijn been gegaan. Daax-na ben ik in paniek geraakt en weggerend." Rechtbankpresident W. ter Bei-g vx-oeg zich af of de vex-dachte dan twee keer was uitgegleden, omdat er aan beide benen van de Duitser steekwonden waren te zien. Daar wist de man geen antwoord op te geven. Zijn 47- jarige en 35-jarige companen hadden de Deen de stiletto met bloed omhoog zien houden en hox-en i-oepen: „Das ist waB er bx-aucht." Ook hadden zij het slachtoffer twee keer au en 'Hari-y, Harry' hox-en x-oepen. Een psycholoog had zich erover verbaasd dat de gewezen be roepsmilitair zo snel in paniek was geraakt. Raadsman H. Me melink sloot niet uit dat zijn cli ënt 'slechts' één keer met het mes had gestoken. „De messte ken lijken niet op elkaar. Het slachtoffer heeft kennelijk nog i-uzie gehad en is door een ander met een mes gestokenEr is geen onderzoek naar de messteken gedaan. Daarover ontbx-eekt het i-apport." Grap Memelink meende dat de zware mishandeling bewezen kon worden, maar het bewijs ont brak volgens hem door wie de dodelijke messteken zijn toege bracht. Voor de officier stond het vast dat de Deen twee keer had gestoken. De vex-dachte be tuigde zijn spijt: „Het had een gi-ap moeten zijn, maar ik had beter moeten weten. Dit is een nachtmerrie zonder einde." De rechtbank doet 21 december uitspraak. De strafzaak tegen de mannen uit het Duitse Mül- heim werd aangehouden, omdat de verdachten door autopech verstek moesten laten gaan. GROEDE - Een 82-jarige vrouw uit de gemeente Oostburg is gis terochtend achter het stuur van haar auto overleden. De vrouw werd onwel, waarna ze tegen een geparkeei-de auto in de Walenstraat in Groede reed. De vrouw kreeg vermoedelijk een hartstilstand. Ten gevolge hiervan ovei'leed ze op de plaats van het ongeval. Beide auto's i-aakten bij de bot sing beschadigd. „Hetgeen betekent dat je met een lagere temperatuur kimt volstaan en dat scheelt een hoop geld. Bovendien heb je constant aan voer van verse buitenlucht. Om er voor te zox-gen dat de wai'mte niet naar buiten ontsnapt zijn de gevels voorzien van een vijf tien centimeter dikke isolatie laag. Schaduwkant Een ander snufje is het gebruik van betonkex-ntempering. Dat is een systeem waarbij wax-mte of koude via in de betonvloer ver werkte waterslangen over een gebouw kan woi-den verdeeld. Wordt tijdens de zomer een zijde van het gemeentehuis langdurig door de zon besche nen, dan zorgt betonkerntem- pering ervoor dat de warmte over het hele gebouw wordt ver deeld. Via hetzelfde systeem kan ook de koelte van de schaduwkant worden vex-deeld via betonkern- tempering. Daardoor draagt het systeem bij aan een evenwichti ge temperatuur in het hele ge bouw. door Marcel Modde RENESSE - De Stichting Ont wikkeling Recreatie (SOR) haalt het plan voor de bouw van een deels overdekt doepark in Renesse weer uit de kast. Besloten is een werkgroep te formeren, die de oorspronkelij ke opzet gaat uitwerken en ac tualiseren. Daarbij wordt nog eens gekeken naar de financiële haalbaarheid. Het streven is het concept in apx-il te presentex-en. Het reeds uit 1996 stammende idee van een groep reereatie-on- dernemei-s rond campinghou der H. van Oost heeft inmiddels ook de aandacht van Waterland Neeltje Jans en de Efteling. Bei de parken hebben volgens Van Oost te kennen gegeven de SOR van advies te willen dienen bij de ontwikkeling van de elkweei-voorziening. „Dan praat je over een stuk kennis- ovex'dx-acht en tips hoe je dit sooi-t initiatieven het beste kunt aanpakken. Heel waai-devol, lijkt ons." Van Oost vindt het nog te vroeg om te spreken van een eventuele samenwerking tussen zijn doe- pax*k, Waterland en de Efteling. Wél ziet hij dix-ect al mogelijkhe den voor een koppeling met het recx-eatief milieucentrum Eco- scope in Renesse. De SOR heeft haar zinnen gezet op een wei land van manege Grol aan de andex-e kant van het transferi um. De manege is bereid tot ver koop dan wel vei-huur van het betreffende tex-rein. Het plan vergt naar schatting een stai-tkapitaal van zo'n vijf miljoen gulden, De groep deel nemende ondernemers staat ga rant voor die financiexing, aldus Van Oost. Daarnaast heeft de SOR het concept bij de gemeen te aangemeld voor een bijdrage uit de Stimuleringsx-egeling Economische Activiteiten (Sti- rea). De ooi-spronkelijke opzet gaat uit van de bouw van een centra le hal met een (ovei-dekte) speel- stad en diverse knutselhoeken. Ook wordt gedacht aan ateliers voor oud-ambachtslieden, zoals pottenbakkers, mandenmakers en kunstschilders. Daarnaast moet de accomoclatie i-egelma- tig een podium bieden aan mu sici. Het buitenten-ein leent zich vol gens Van Oost voor uiteenlopen de activiteiten, waaronder een ponyroute. De elkweervoorzie- ning moet naar het idee van de SOR uitgroeien tot een 'nieuwe trekleer' voor de Schouwse kust- sti-eek en ook de eigen inwoners het hele jaar door een plek bie den waar ze hun vrije tijd kun nen doorbrengen. VROUWENPOLDER - Twee mensen zijn woensdagavond gewond geraakt bij een aanrij ding op de Vrouwenpolderse- weg bij Vrouwenpolder. De auto stond voox-gesorteerd om de Rijkebuurtweg in te slaan. De bestuurder van een achtex-opkomende vrachtwagen zag dat te laat en reed achterop de pei'sonenauto. De 49-jarige bestuui'ster en de 40-jar.ige raakten gewond. Dat Bruse jochie had zijn antwoord paraat toen die mevrouw van Bureau Halt vroeg of de schoolkinderen wisten wie die meneer naast haar was, „Ja, dat is de bur gemeester", zei hij luid en duidelijk. Of hij ook wist wat de burgemeester allemaal doet, wilde die mevrouw ver der nog weten. Ook dat kon het jochie haar haarfijn ver tellen. „De burgemeester zorgt er voor dat alles goed gaat op Schouwen-Duiveland." De Halt-mevrouw leek verrast met het antwoord en infor meerde hoe het jochie dat toch allemaal wist. „Omdat mijn vader gemeenteraads lid is", hielp hij haar uit de droom. „En ivat doet een ge meenteraadslid dan?", vroeg de vrouw vervolgens weer. Wat de jongen betrof mocht de dialoog onderhand wel stoppen en met weinig hart voor het imago van zijn pa besloot hij met: „O, niks ei genlijk, die zit er gewoon maar bij."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 33