Listige draai om hete brij Einde aan bezorgservice PZC 19 bezoektijden ondernemend zeeland Albert Heijn kiest voor levering vanuit distributiecentra Levende kunst op Kapelse Dag weekenddiensten agenda Modeshow CAMBODJA Steun het Kinderfonds! vrijdag 24 augustus 2001 Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88. 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur afd. Psychiatrie dag 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16.30 uur afd. IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou- derskinderen en partners zwangeren gehele dag. overig 14 30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21 00 maa, din, don en vrij 18.30- 21 00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00- 20,00uur;afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. I Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel. (0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur l Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr.Molewaterplein 40 3015GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr.Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel. (010) 4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniél den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilnjkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. BI (cardiologie) dag. 16.00- 17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale iLv Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge. Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters (RTR), Belga en European Press-pho- to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren: Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot .25 en van .47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van .49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van .53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van .13 tot.17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot .29 en van .37 tot .59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van •25 tot .35 en van .55 tot ,05 De Zeeuwse overheden en belangenorganisaties heb ben een listig standpunt over de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium (LTV) ingenomen. Zonder een duidelijke uitspraak over hét hangijzer van de LTV: wel of geen verdere verdie ping van de Westerschelde. Er moeten eerst nadere on derzoeken komen. Een mi lieueffectrapport (MER), een veiligheids-effectrap portage (VER) en een maatschappelijke kosten- baten analyse (MKBA). Pas als die er zijn kan een oor deel worden gegeven over de door Antwerpen vurig begeerde nieuwe verrui ming van de vaargeul in de Westerschelde. door Rinus Antonisse VLISSINGEN - Zeeland zegt niet op voorhand nee tegen een verdere verdieping van de Wes terschelde. Dat is richting Vlaanderen een positief signaal. De goede verstandhouding met de zuiderburen wordt niet me teen geblokkeerd. Tegelijkertijd is de roep om nieuwe onderzoe ken een legitiem verlangen. Er is net een verdieping achter de rug. Het is logisch eerst de (eco logische) gevolgen daarvan dui delijk in beeld te brengen, alvo rens weer met ingrepen in het estuarium aan de slag te gaan - ook al kost dat tijd. Achter de Zeeuwse visie zit wel degelijk de hoop verscholen dat van uitstel afstel komt. Dat blijkt vooral uit het feit dat voor de studies en mogelijke ontwik kelingen als leidraad is gekozen voor de Europese Vogelrichtlijn en in het verlengde daarvan ook voor de Habitatrichtlijn. Cor recte toepassing van deze voor de Europese Commissie zwaar wegende richtlijnen betekent dat weer ingrijpen in het Schel de-estuarium uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. De Vogel- en Habitatrichtlijnen bieden namelijk grote waarbor gen voor de natuur. Er is de Europese Commissie veel aan gelegen dat met de De Antwerpse wens om steeds grotere schepen te kunnen ontvangen ten spijt, willen de Zeeuwse overheden eerst heel goed nadenken voor dat zij meewerken aan een nieuwe verdieping van de Westerschelde. foto Peter Nicolai richtlijnen niet gesjoemeld wordt. Zowel Nederland als Vlaanderen heeft dat inmiddels aan den lijve ondervonden. De EC eist van Nederland ophelde ring over de gebrekkige com pensatie van het verlies aan na tuur door de jongste verruiming van de vaargeul in de Wester schelde. Komt er geen afdoende antwoord, dan volgt een klacht bij het Europese Hof van Justi tie. Vlaanderen is aangezegd dat de bouw van het Deur- ganckdok bij Doel in strijd is met de Vogel- en Habitatricht lijnen. Ook dit kan een vervolg krijgen bij het Hof in Straats burg. Het is duidelijk dat de richtlij nen een zwaar stempel drukken op het maken van nieuwe plan nen. Dat was precies waarvoor diverse groeperingen (Kamer van Koophandel, Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vreesden toen enkele j aren gele den 87 gebieden in Nederland, waaronder alle grote wateren in de Delta, onder de werking van de Vogelrichtlijn werden ge bracht. Bestaande activiteiten mogen nog doorgaan, maar uit breidingen en nieuwe ontwik kelingen moeten getoetst wor den aan de Europese regels, die in de nationale wetgeving ver werkt dienen te zijn. Bij de recent uitgevoerde ver dieping van de Westerschelde is Nederland erg luchthartig met de richtlijnen omgesprongen. Die kunnen nu met meer gene geerd worden, tenzij de regering een veroordeling voor lief neemt. De voorschriften van de Vogel- en Habitatrichtlijnen liegen er niet om. Met name arti kel 6 is glashelder. Daarin staat dat elke ingreep die mogelijk analyse een nadelig effect heeft op de beschermde (natuur)gebieden, in beginsel niet is toegestaan. Een overheid die een plan des ondanks toch wil doorzetten, moet wel heel sterk van huis ko men. Bij een inschatting van de ecolo gische gevolgen van een ingreep moet worden uitgegaan van het slechtst denkbare scenario {worst case). Als blijkt dat er geen onomkeerbare gevolgen te vernachten zijn, kan een pro ject enkel doorgaan vinden wanneer; alternatieven ontbre ken, er een zwaarwegend maat schappelijk belang mee is ge moeid en de natuurschade wordt hersteld of afdoende wordt gecompenseerd. De uit voering van de compensatie moet vóórlopen op de ingreep zelf. Dus niet eerst de boel ver nielen en later wel eens kijken of er wat bij te plamuren is. Als deze richtlijnen worden los gelaten op een verdere verdie ping van de Westerschelde, blijkt hoe verstandig het Zeeuwse standpunt is. Een goe de inschatting van de ecologi sche gevolgen is slechts moge lijk als de effecten van de huidige verdieping bekend zijn. Een onderzoeksprogramma moet daar duidelijkheid in ver schaffen. Er zijn wel degelijk al ternatieven voor opvang van de containergroei in Antwerpen. Hierbij moet gekeken worden naar een stevige samenwerking tussen de Scheldehavens of naar een opvang van container activiteiten in de kusthavens Vlissingen en Zeebrugge, of zelfs in breder Europees ver band. Wanneer die redelijke alterna tieven onverhoopt het onderspit delven, moet het zwaarwegend maatschappelijk belang wor den aangetoond. Instrument daarvoor is de kosten-baten- analyse. Die kan niet beperkt worden tot alleen de toeganke lijkheid (diepgang). Ook de kosten en baten voor natuur lijkheid, veiligheid, visserij, landbouw en recreatie zullen volwaardig meegenomen moe ten worden. Met name de veilig heid is een hoofdstuk apart. Niet alleen gegarandeerde vei ligheid tegen overstromingen, maar eveneens tegen de risico's van calamiteiten. Het Bestuurlijk Overleg Wes terschelde van provincie, ge meenten, waterschappen en Rijk, is speciaal voor de stand puntbepaling over de LTV aan gevuld met Zeeland Seaports en de met-gouvernementele orga nisaties uit de sfeer van natuur bescherming, landbouw, visse rij en recreatie. Samen het BOWS gedoopt. De rijksverte genwoordigers hebben het standpunt niet onderschreven, dat moeten zij aan het hogere echelon overlaten. Dankzij het BOWS ligt er nu een Zeeuwse mening - met de Vogel- en Habi tatrichtlijnen als leidraad - die moeilijk genegeerd kan worden. door Ellen De Vriend VLISSINGEN - Albert Heijn stopt volgende maand in Zee land met de thuisservice. Het concern heeft besloten haar klanten voortaan te bedienen vanuit een aantal distributie centra. Omdat deze geconcen treerd zijn in de Randstad, valt Zeeland, net als Limburg en het noorden en het oosten van het land, voorlopig buiten de boot. Albert Heijn bezorgt op zater dag 8 september voor het laatst aan huis. In Zeeland kan in Vlis singen en Middelburg gebruik gemaakt worden van de thuis service, die gepresenteerd werd als de 'makkelijkste manier om uw boodschappen in huis te KAPELLE - Voor het Kappers café aan de Biezelingsestraat in Kapelle wordt tijdens de Kapel- se Dag morgen een demonstra tie bodypainting gegeven. Twee modellen worden geheel in de verf gezet en voorzien van extreme make up en kapsels. Gedurende de rest van de dag zullen de levende kunstwerken door heel Kapelle te bewonde ren zijn. „Van huis uit ben ik visagiste en grimeur," vertelt Marty West- strate. „Daarbij heb ik een spe ciale opleiding in bodypainting en extreme make up en hoofd tooi gedaan. Bodypainting houdt in datje een creatie maakt op een mens met verf, make up en haaropmaak. Je kunt daarbij een onderwerp uitbeelden, maar ook iets abstracts creë ren." Tijdens de Kapelse Dag wil Weststrate duidelijk maken dat er in het Kapperscafé meer mo gelijk is. „We doen bijvoorbeeld regelmatig complete metamor foses bij mensen en creëren dan een heel nieuwe look. Dat wordt steeds populairder als cadeau." Zaterdag begint Weststrate al vroeg aan haar twee modellen. „Per creatie heb ik toch zo'n vier tot vijf uur nodig. We beginnen met een tot twee lagen verf op waterbasis op het hele lichaam. Om de mensen niet te choque ren houden we borsten en billen bedekt. krijgen'. Klanten met een klant nummer en een pincode kunnen via de thuisservice hun bood schappen bestellen. Medewer kers van Albert Heijn lopen langs de schappen in de super markt en vullen kratjes met de bestelde levensmiddelen. Op die manier kan de klant het hele ac tuele assortiment van 5500 pro ducten thuisbezorgd krijgen. „De thuisservice voortzetten via de plaatselijke filialen is niet levensvatbaar", zegt voorlich ter Marjan Rozemeijer. Alle thuisservice-klanten moeten voortaan worden bediend van uit distributiecentra. Op ter mijn streeft Albert Heijn ernaar het project landelijke dekking te geven. Maar een distributie centrum in Zeeland zit er voor lopig nog niet in. Volgens Rozemeijer heeft de be slissing om de thuisservice van uit de supermarkten stop te zet ten slechts voor twee procent van de klanten gevolgen. Zij wil geen cijfers noemen van het aantal klanten dat van de thuis service gebruik maakt, omdat dit concurrentiegevoelige in formatie is. In Zeeland is een beperkte vraag naar de thuisservice. De Rand stad en omgeving heeft nu prio riteit, want daar zijn volgens Rozemeijer zelfs wachtlijsten voor de thuisservice. Om meer klanten te kunnen bedienen, sneller te kunnen werken en het serviceniveau te verhogen wor den de distributiecentra met een computersysteem uitgerust. Maar tegenover het gemak en de tijdwinst staat nog steeds dat virtueel boodschappen doen duurder is dan de spullen in de winkel halen. De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18,4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102. Regionaal distributiecentrum van Albert Heijn in Pijnacker. 25 en 26 augustus 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Terneuzen, zat. 08.00-zon. 08.00 uur: J. G. Stevens, Oostelijk Bolwerk 12c, tel (0115)616262 zon. 08.00-ma 08.00 uur N. Waalewijn, Oostelijk Bolwerk 12c, tel (0115)616262 Spreekuur'11.30en 17 uur West Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aardenburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Breskens, Gr'oe- de, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij 17.30-ma. 08.00 uur. Huisartsenpost Antoniusziekenhuis, Pastoor van Genklaan 6 te Oostburg, tel 0117 455565 (ook voor dringende huis bezoeken). Axel en Zaamslag, vrij. 17.00 - ma. 08.00 uur: J, Hoefman, Oranjestraat 4, tel. (0115) 561555 Spreekuren zat. van 10-10.30 en 17,00 17.30 uur, zon. 11.30-12.00 en 17.00- 17.30 uur. Sas van Gent e.o., vrij. 18 00-ma. 08.00 M. Dierick, Graaf Jansdijk A 185, West- dorpe, tel (0115) 452525. Spreekuur zat. 10.00 uur in praktijkge bouw Oranjestraat 2. Hoek, Sluiskil, Philippine. Dr. Haerens, Spoorstraat 44, Sluiskil, tel. (0115)471955. Spreekuur 12.00 uur. Kloosterzande en Hontenisse vrij. 17 00- ma. 08.00 uur. F. Helmers, Cloosterstraat 72, tel. (0114) 681277, spreekuur zat 11.30 uur in de praktijk Cloosterstraat 72. Tandartsen: West-Zeeuws-Vlaanderen: L. Buysse, Melkweg 1a. Oostburg, (0117) 455092 Spreekuur zat en zon. 12-12.30 uur. Oost-Zeeuws-Vlaanderen D, T Thung, Dinkelstraat 10, Terneuzen, tel. (0115) 630666. Spreekuren zat. 10-10.30 en 18-18.30, zon, 12-12.30 uur. Apotheken: Terneuzen, zat. 08.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17-18 uur: Apotheek Cornu Cervi, Winkelcentrum Zuidpolder, tel. 612090. Axel, zat. 10-11 en 16.30-17.30: Apotheek Axel, Oranjestraat 6, tel. (0115) 562888. Hulst,zat. 10-18 en zon. 11-12 en 14-18 uur: Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. (0114)314255. Oostburg en Zuidzande, zat. 10-12.30 en 13-16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17,30 en 18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burchstraat 16, tel (0117)452170. Dierenartsen: Terneuzen, Axel. Zaamslag: Dierenkliniek J Kop, Bastionstraat3. Ax el, tel. 0115-561488. Spreekuur, zat. 11.00-12.00 uur. Hulst en Hengstdijk: R. T Versol en J.C. Versol-ten Hoopen, Hengstdijk, tel. (0114) 682365. Spreekuur 13-14 uur, Plevierstraat 18, Hengstdijk. IJzendijke: Dierenarts van de Vijver, tel. (0117) 301388 bgg. (0117)348424 Spreekuurzat- 13en zon. 12uurindedie- renkliniek. Terneuzen: J. P. de Vos en A Burm, dierenkliniek 'De Ottenhorst', Van Diemenstraat 83, tel. (0115) 619628. Spreekuurzat, van 12.30- 14.00 uur. Kliniek voor gezelschapsdieren 'De Steenberghe', Van Steenbergenlaan 7, Terneuzen. Dierenarts P. de Vos. Zat. en zon. uitsluitend behandeling van spoed- patiënten na telefonische afspraak, tel 0115(696425). Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis: 'Dierenartsencentrum West', tel. (0117) 382769/ (0117) 492398/ (0117) 454484, Spreekuur Noordwal 81 te Oostburg, vrijdag 19.00-20.00 uur, zat. en zon. 13.00-13.30 uur. Oostburg: Thuiszorg: EVENEMENTEN MIDDELBURG Abdij, 11.00-17 00 uur: Historama; Markt, 20.00 uur: Muziekfes tival Rocktour 2001 met o.a. de band Flat Out; Nighttrain, 23.00 uur: Chaos city Hardcore Party; NEELTJE J ANS Steiger in Bou wdok vijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart rond Ooster schelde stormvloedkering en film Delta Finale; TERNEUZEN Gröte Kerk, 20 00 uur: Concert door het European Youth Guitar Ensemble; VLISSINGEN - St. Jacobskerk, 12.00 uur Middagpauzeorgelconcert door Bram Beekman, WISSENKERKE - Voorstraat, 19.00 uur: Historisch openluchtspel 'Toen Noord- Beveland Verzonk'; I STREEKACTIVITEITEN AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur. Kaarten en biljarten; De Halle, 14.00 uur: Kaarten en biljarten;'t Trefpunt, 9.30 uur: Koersbal; 13.00 uur Kaarten en biljarten. GROEDE - De Twee Duiven, 21.00 uur: Solo programma Adrie Oosterling; HULST - Grote Markt, 21 00 uur: Rey- naertfeesten met 'yesterday never dies- 'disco festijn, SLUISKIL - Centrum, 14 00 uur- Gilde- feesten met seniorenmiddag, kinderspe len om 19 30 uur trimloop gevolgd door country festival; FILMS BERGEN OP ZOOM Roxy, 18.45 uur: Dr Dolittle 2; 18.45 en 21 30 uur: Planet of the apes; 21 30 uur Crocodile Dundee in Los Angeles; Cinemactueel, 18.30 uur: Jurassic Park 3; 18 45 uur: Final Fantasy; 18 45 en 21.30 uur: Scary Movie 2; 20 30 uur: Pearl Har bor. 21.30 uur Bridget Jones's Diary; HULST - De Koning van Engeland, 19.15 uur: Crocodile Dundee; 19.15 en 22.15 uur: Jurassic Park 3; Planet of the apes; Scary Movie 2; Down to earth; 20.00 uur. Pearl Harbor; 22.15 uur: Heartbreakers; Lara Croft: Tomb Raider; MIDDELBURG Schuttershof, 19.30 uur. Me, you, them, 22.00 uur: Intimacy; OOSTBURG Ledeltheater, 20.00 uur. Pearl Harbor; VLISSINGEN Cine City, 13,45 uur: Dr. Dolittle 2; 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Planet of the apes; Scary Movie 2; Jurassic Park3,13.45en 16 15uur Shrek (Ned Keizer Kuzco, 13.45 en 19.00 uur Down to earth; 16 15 uur Shrek (ov); 16.15 en 22.00 uur: Final Fantasy; 18.30 uur: Heartbreakers; 19.00 uur: Lara Croft: Tomb Raider; 18.30 en 20.45 uur: Pearl Harbor; 21.45 uur: Bridget Jones's Diary; Soul Assassin. TENTOONSTELLINGEN-1 AARDENBURG GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelstaal met schroot van Daniël Savel (t/m 9/9); Archeologisch Museum, 13.30-17.00 uur: 'Uit de klei getrokken', tentoonstel ling AWN (t/m sept AXEL Kunstgalerij Dag Antheunis, 8.00- 12.00 en 13.00-18.00 uur' Annie van Hec- ke, tekeningen en aquarellen (t/m 29/9); Watertoren, 13.30-17.00 uur: Expositie over vlinders (t/m 15/9); BERGEN OP ZOOM - De Gevangenpoort, 13.00-16.30 uur: Onder de zoden van het Gouvernementsplein, expositie over de zwarte dood (t/m 12/10); Markiezenhof, 11.00-17.00 uur. 'Als Bra bant eenmaal los komt', literair werk van A.M. de Jong (1888-1943) t/m 31/1; BROUWERSHAVEN Museum, 11.00- 17 00 uur: Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10); Sint Nicolaaskerk, 13.30-16.30 uur: Werk Zeeuwse fotoclubs (t/m 29/8); BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, 11.00-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); CADZAND NH Kerk, 14.00-17 00 uur: Werken in diverse disciplines van Maar ten Willekens (t/m 31/8); DOMBURG - Het Noorderlicht, 15.00- 19.00 uur: Werken diverse kunstenaars (t/m 30/9); MarieTakvan Poortvliet Museum, 13.00- 17.00 uur: Een verborgen licht uit de Sov jet Unie, werken van Konstantin Matvee- vich Lomykin (t/m 4/11 DeGalerie, 11,30-21.00 uur: Hedendaag se kunst, abstracte schilderijen en sculp turen van brons en marmer (t/m 28/10); DREISCHOR Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: De laatste beurtschip pers van Schouwen-Duiveland, o.a. fo to's en modellen (t/m 30/10); GOES Galerie Elf, 11 00-17.00 uur: 'Ob sessions', foto's van Louis Drent (t/m 30/9); Museum voorZuid-en Noord-Beveland, 10.00-17 00 uur Van Voorstraat tot Ach terweg, Noord- en Zuid-Bevelandse plaatsen in oude prentbriefkaarten (t/m 29/9); GRAAUW Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur Paal-Aria, werk van diverse kunste naars (t/m 15/9); 's-GRAVENPOLDER Bibliotheek, 14.00- 17.00 en 18.00-20.30 uur Batty Scheele aquarellen (t/m 11/9); HEINKENSZAND T Kunstuus, 13.00- 18 00 en 19.00-21.00 uur: Fien Peeters, schilderijen en keramiek 'In vuur en vlam' (t/m 1/9); Hal Gemeentehuis, 8.30-12.30 uur Co Coppoolse, 'Gracieus en sprookjesach tig, foto's (t/m 20/9), HULST Streekmuseum De Vier Am bachten. 1400-17.00 uur- Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes, biecht- en communieboekjes, kalenders, vasten- boekjes en trommels e d (t/m 28/10); Reinaerts Streken (t/m 28/10); Galerie Labyrint, 11.00-17.30 uur: Piros Hegedus, schilderijen en Paul de Wach ter, schilderijen en beelden (t/m 31/8); KAPELLE Galerie De Zeeuwse Buiten plaats. 13.00-17.00 uur: Moderne beeld houwkunst en schilderijen van diverse kunstenaars (t/m 15/9), Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: Landbouw en Visserij, keuze uit Zelandia lllustrata (t/m 1/9); KLOOSTERZANDE Bibliotheek, 14.00- 17 00 en 18.00-20.00 uur: Tentoonstel ling over de toestand van de Zeeuwse natuur (t/m 13/9); KRUININGEN Gemeentehuis, 9.00-12 00 uur: Elly van Put-Adriaansen, aquarellen en olieverven (t/m sept MELISKERKE Zijdemuseum. 10.00-17 30 uur: Bangladesh van een andere zijde (t/m nov.); MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Strandleven (t/m 1/9); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Tekenin gen, schilderijen en grafiek van mensen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijthoff e.a. (t/m 15/9); Galerie 'T', 11.00-16.00 uur: Lily Corver, etsen. Greet Lyklema, Schilderijen en ke ramische vertellingen en bronzen van Anne Kemerink (t/m 26/8); Zeeuws Archief (v.d Perrehuis), 9.00- 17 00 uur- Zeeuwen onder het mes, ge zondheidszorg in Zeeland door de eeu wen heen (t/m 10/11); Wandelkerk, 11.00-17 00 uur: Ad van Noort, 'Tekens van vragen, tekens van hoop' (t/m 26/9); De Drvkkery, 9.00-18 00 uur Guido Met sers, ontwerpen voor 'Kunst aan de Kaai en' (t/m 30/8); NEELTJE JANS - Topshuis, 10 00-17.30 uur: Jan de Koning, aquarellen (t/m aug. OOST-SOUBURG Watertoren, 12.00- 17.00 uur: Eveline van Duyl, sculptures en foto's; Raoul Chailloux, tekeningen; Juul Sadée. installatie 'practising breathing' (t/m 2/9); OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Expositie 'Het hangt in de lucht', (t/m 28/10); Even te zien, schelpen, fossielen, vegetatiedia's e d. uit collectie Lieven Braber (t/m 31/8); Beelden in Heemtuin (t/m 4/11 PAAL Atelier De Paaien, 13.00-18 00 uur Paal-Aria, lofdichten op en schilderijen over Paal (t/m 15/9); RENESSE De Blikvanger. 10.00-12.00 uur: Robots en poppen (t/m 28/8); RILLAND Dorpshuis, 11.00-17.00 uur Loes Müller, sculpturen en Elly Knuist, pastelkruijt (t/m 9/9); SINT-ANNALAND 'Streekmuseum De Meestoof, 13.45-16.45 uur: Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21 (t/m okt. SINT ANNA TER MUIDEN Streekland- bouwmuseum, 13.30-17.00 uur. Van hof- stalhuis tot hofboerderij (t/m 30/9); V.m. gemeentehuis, 12.00-18.00 uur: Dick Bakker, schilderijen (t/m 1/9); TERNEUZEN Gemeentehuis, 8.00-17.00 uur: Leen van Duivendijk, portretten en Saskia Eggink, etsen (t/m 24/8); VEERE Museum De Schotse Huizen, 12.00-17 00 uur: Een Brusselaar terug in Veere, grafiek, aquarellen en olieverven van Rudolf Schönberg (t/m 2/9), Grote Kerk, 11.00-17.00 uur; World Press Photo (t/m 2/9); VLISSINGEN - Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur: Belaru-tion, werk van di verse kunstenaars (t/m 2/9); Gemeentehuis, 8.30-17 00 uur: 80 jaar speeltuinwerk (t/m 8/10); Explositie, 13.00-21.00 uur: Werk van M. Prins en S Brouwer (t/m 15/9); Bibliotheek't Spui, 10.00-21.00 uur: Wer ken van Jan de Quelery met als thema Maritiem (t/m 1/10); Galerie El de Seo, 13.00-18.30 uur: 'Het mosselmaal', sieraden van Babara Voit (t/m 30/9); WESTKAPELLE Hervormde Kerk, 16.00- 20.00 uur: Afbeeldingen uit Kameroen van bijbelverhalen en Kerkelijke bouw kunst in papier (t/m 31/8); IJZENDIJKE Streekmuseum, 13.00- 17.00 uur: Toen en Nu, West-Zeeuws- Vlaanderen in oude kranten (t/m24/8); ZIERIKZEE - Stadhuismuseum, 10.00- 17.00 uur; Piet Ochtman, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11); David vandekop, 'Klein plastiek' sculpturen in keramiek en brons (t/m 2/9); Burgerweeshuis, 11.00-17.00 uur: Ne derlandse Plastiek, beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen, keramiek, en curiosa (t/m 26/8); Galerie Alexandra, 11.00-17.00 uur; Kat ten in de hoofdrol, keramiek, olieverf en aquarel van vijf kunstenaars (t/m 14/10); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Fred Mutebi en Philips Kwesiga, moder ne Oegandese kunst (t/m 9/9). HULPCENTRA Alarmnummer voor geheel Zeeland, tel. 112. Centraal Meldpunt Miheuklachten Zee land, tel. 0118 412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel. 0118 467003 (ma., wo. en vr. 9 00-12.00 uur) Kindertelefoon Zeeland, tel 0800 0432 (gratis), dag. van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384 Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel-. 0118 62381 (dag. 10.00-22 00 uur). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker. Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do 14.00-16.00 uur); tel 0118 413932. Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden Zeeland, tel. 0118 473256 CLINGE - De Algemene Neder landse Bond voor Ouderen (AN- BO) houdt zaterdag 1 september een modeshow in zaal Malper- tuus. Een modehuis toont vanaf 14.00 uur de nieuwste najaarsmode voor ouderen. Naast de show is er ook een ver koopstand. archieffoto GPD (Advertentie) J. P. J. v. d. Vijver, Sirius 1, Oostburg, tel. (0117)452103. Sas van Gent: E. O. M. David, Westdam 54, tel (0115) 453800, spreekuurzat. 11.00-12.00 uur. St. Jansteen e.o.: A.E. de Bruyn, Brouwerijstraat 92, Kapel- lebrug, tel. (0114) 312701. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarmnummer (0115)442161. Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaande ren, voor spoedgevallen dag en nacht bereikbaar West-Zeeuws-Vlaanderen: Telefoonnummer (0117) 456500, Ka naalzone: Telefoonnummer (0115) 674500, Oost-Zeeuws-Vlaanderen: Tele foonnummer (0114) 383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zee land, kraamcentrum Zeeuws-Vlaande ren, dag en nacht bereikbaar via tel. (0115) 674555. Pastorale dienst: Oost-Zeeuws-Vlaanderen, zon. 12 - ma 24 uur; Bereikbaar via mobielnummer 06 22398801 West-Zeeuws-Vlaanderen, 8.00 22.00 uur. Bereikbaar via mobielnummer 06 20403610. ZEELAND HELPT Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst. Kosten; één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Honderden Zeeuwen helpen actief mee aan het opbouwprogramma van de Zeeuwse stichting Sawasdee in Cambodja. Er worden scholen gebouwd. De medische zorg verbetert. De honger wordt verjaagd. De kinder-adoptie-actie is een succes. De verschroeide aarde wordt een beetje leefbaarder. Zeeland helpt Cambodja verder! Daar is zowel geld als de warme inzet van velen voor nodig. De medewerkers van Sawas dee rekenen op u! Oorlog, verwoesting, marteling en volkerenmoord hebben een zware hypotheek op dit arme land gelegd. Zeeland helpt die last te verlichten. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90 782 (met steun van de Stichting PZ«L> Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 41