Kiezels plein zaaien verdeeldheid PZC Bouw medisch centrum begint in najaar Scholen Walcheren lopen niet warm voor computernetwerk College geeft inzage in prijzen aankopen voor ontsluitingsweg Clinge wBHteljig£2jjJR I H Bfefpgfm Rotondes Sas en Westdorpe in de maak Beweegbare drempels Poortvliet bezorgen buurt geluidsoverlast Training verbetert sociale vaardigheden van Goese scholieren Klachten over stenengooiers verbazen schooldirecteur Feest in Korte Kerkstraat in Terneuzen 16 Voltooiing van rondweg om Zaamslag nog lang niet in zicht i fyêip - Jj Jubilerende Radio Delta op toernee vrijdag 24 augustus 2001 door René Hoonhorst HULST - Een speelplaats met keien en kiezels nodigt de jeugd uit om kattenkwaad uit te halen, stelde WD'er R. van Ha peren gisteren tijdens de rond vraag van een Hulster commis sievergadering. Hij vond het dan ook niet vreemd dat omwo nenden van basisschool Inghe- losenberghe in Sint Jansteen hebben geklaagd over ingegooi de ruiten en vastgelopen gras maaiers. Directeur G. van Duyse was gis teravond uiterst verbaasd. Hij heeft alle leerlingen twee dagen geleden op een ijsje getracteerd, omdat de scholieren zich 'voor beeldige buren' hebben ge toond. Vlak voor de vakantie heeft Ing- helosenberghe het speelterrein aan de achterkant van de school, aan de Pastoor Mertens- straat, met grind bedekt. Vroe ger lag er gras, terwijl er ook een tijdje houtsnippers hebben ge legen. „Maar welk schoolbe- TERNEUZEN - In de Korte Kerkstraat in de binnenstad van Terneuzen worden zondag 26 augustus de vijfde Korte Kerkstraatfeesten gehouden. De feesten zijn ooit door een aantal ondernemers in de buurt opgezet om het imago van de straat op te krikken. Inmiddels is het evenement niet meer weg te denken uit Terneuzen. Om een uur 's middags begint de rommelmarkt voor kinderen. Daarna vindt vanaf twee uur de zeskamp plaats. Na deze spor tieve inspanningen staat een playbackshow op het program ma. 's Avonds zijn er een optredens van exotische dansers en een slangenact. Gedurende de hele dag wordt er ook een tombola gehouden. stuur legt nou kiezels en keien op een schoolplein? Iedereen kan toch op zijn vingers natellen dat er met die stenen wordt ge gooid? Verschillende mensen hebben bij mij geklaagd dat er ruiten zijn ingegooid en dat er veel stenen in tuinen liggen. Bij elk rondje grasmaaien vliegen de stenen om je oren", had Van Haperen uit de klachten begre pen. Directeur Van Duyse snapt niet wie die informatie aan Van Ha peren heeft doen toekomen. De school heeft kiezels gelegd om dat dat één van de materialen is die door de huidige Arbo-wet wordt aangeprezen. Houtsnippers voldoen ook aan de veiligheidseisen, maar een proef heeft eerder uitgewezen dat enkele regenbuien dat ma teriaal in een moeras verande ren. „Natuurlijk snapten wij ook wel dat keien een bepaalde aan trekkingskracht op de jeugd uitoefenen. Maar daarom ben ik vorig jaar expres de klassen rondgeweest om uit te leggen dat we goede buren wilden blij ven met de omwonenden. Moch ten de leerlingen zich gedragen, dan zou ik ze tijdens het nieuwe schooljaar tracteren. Ze hebben net allemaal gisteren (woens dag, red) een ijsje gehad omdat het allemaal perfect loopt." Telefoontje Een telefoontje van een buurt bewoner die de directeur liet weten dat zijn aanvankelijke argwaan is omgeslagen in tevre denheid gaf Van Duyse gisteren helemaal zekerheid, stelt hij. „Dik een jaar geleden heeft een leerling ooit eens een ruit in de omgeving ingegooid. We heb ben de betreffende persoon ge vraagd de rekening naar ons te sturen en de verzekering heeft die ruit gewoon betaald. Waar het verhaal van het raadslid vandaan komt, is me compleet een raadsel", benadrukte Van Duyse. De directeur mag zijn verhaal binnenkort nog eens aan verte genwoordigers van de gemeente doen, want wethouder Kaijser beloofde Van Haperen dat er contact met de school wordt op genomen. Hoewel de bouw nog moet beginnen, zijn volgens Woonshop Terneuzen de geplande koopwoningen op de bovenste twee verdiepingen van het nieuwe zorgcentrum al erg in trek. foto Charles Strijd door René van Stee TERNEUZEN - De Woning bouwvereniging Terneuzen bouwt aan de Van Steenbergen laan een medisch centrum met daarboven veertien koopappar tementen. Het complex komt op de oude plek van het Kruisge- bouw naast wooncentrum de Cavalier. H. Smolders van Woonshop Ter neuzen, die de verkoop van de appartementen namens de wo ningbouwvereniging voor zijn rekening neemt, verwacht dat de eerste paal het komende na jaar de grond in gaat. De bouw zal ongeveer een jaar in beslag nemen en wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebrs. Van der Poel uit Terneuzen. Het gebouw is ontworpen door ar chitectenbureau Rothuizen Van Doorn 't Hooft. Door vernieuwde stedenbouw kundige procedures - waardoor de wijziging van het bestem mingsplan langer duurde dan voorheen - en het grote aantal verschillende gebruikers van het gebouw, heeft de uitwerking van de plannen geruime tijd op zich laten wachten. „Vooral de uitwerking van de onderling af wijkende vakrichtlijnen van de verschillende soorten medische dienstverlening in het gebouw vroegen hierom. Ook moest de woonfunctie in het complex worden ingepast", aldus Smol ders. Verdeeld over twee bouwlagen komen in het ruim 1600 vier kante meter grote gezonds- heidscentrum twee huisartsen praktijken, een apotheek, de Thuiszorg, een fysiotherapie- praktijk, podo-therapieprak- tijk, praktijk voor Cesarthera- pie en een psychologiepraktijk. In Zeeuws-Vlaanderen is het medisch centrum het grootste in zijn soort. Belangstelling De veertien koopappartemen ten, met prijzen van ruim drie ton, komen op de derde en vier de verdieping. De bergingen zijn op de begane grond. Iedere koper krijgt ook een eigen par keerplaats. Gezien de grote be langstelling verwacht Smolders ze op zeer korte termijn kwijt te raken. Hoewel de Woningbouw vereniging Terneuzen mikt op vijftigplussers, noemt hij de be langstelling van j ongere mensen ook redelijk groot. „En die belangstelling verbaast me niks", aldus Smolders. „De appartementen zijn ruim en zeer mooi gelegen. Het centrum van Terneuzen, de Scheldedijk en tal van overige voorzienin gen liggen allemaal op loopaf stand. Zelfs voor een huisarts hoeft niemand de deur uit." door Edith Ramakers VLISSINGEN - Het automati seringsproject 'Investeren in Ef fectiviteit' is geflopt. „Er had veel meer ingezeten", probeert stimulator F. van der Avert te verzachten. Maar de cijfers zijn hard. Volgens planning zouden 56 Walcherse basisscholen in ju li 2002 een gezamenlijke net werkvoorziening hebben. „Dat halen we bij lange na niet. Alle Walcherse Archipelscholen, zo'n 25, hebben zich terugge trokken. Ik verwacht nog meer afmeldingen. Scholen zijn naar eigen leveranciers op zoek ge gaan", moet Van der Avert toe geven. Ruim tweeënhalf jaar geleden werd het project Investeren in Effectiviteit gepresenteerd. Het werd ondersteund door de drie Walcherse gemeenten en de pro vincie Zeeland. Veere, Vlissin- gen en Middelburg brachten via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bedrag van twee ton bij elkaar. De provincie Zeeland voegde daar twee ton aan toe. Vliegende start De bedoeling van het project was dat scholen een vliegende start in het computeronderwijs zouden maken. De computer zou een vanzelfsprekend onder deel van het totale onderwijs worden. Er zouden gezamenlij ke netwerkvoorzieningen wor den geregeld, bijscholingen worden verzorgd en school werkplannen bijgewerkt. Belangrijk voordeel zou zijn dat er op heel Walcheren een her kenbare en doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zou ko men. „Die komt er dus niet en dat betreur ik erg." Van der Avert beklemtoont dat het px-oject niet helemaal nega tief beoordeeld moet worden. „Wat we wel voor elkaar geki-e- gen hebben, is dat we voor alle scholen een beleidsplan voor ICT-ondexwijs hebben ontwik keld. Ook zijn de vier proefscho len, de Theo Thijssenschool en De Wissel uit Vlissingen, 't Vier- schip uit Arnemuiden en de Lichtstraal uit Westkapelle, aangesloten." Een bittere tegenvaller is dat er geen gezamenlijk en identiek netwerkbeheer voor alle scho len is gekomen. „Daarmee heb ben we vanaf het begin proble men gehad", stelt Van der Avert. Bij aanvang van het project zou Zeelandnet als internetprovi- der optreden. De samenwerking liep stuk. Van der Avert: „Daar bij speelde geld een rol. We heb ben toen snel zelf een non-profit beheerssysteem opgezet. We hadden bei*ekend goedkoper te kunnen werken dan Zeeland- net." Met de deelnemende scholen zou een service-overeenkomst worden afgesloten, waarin stond vastgelegd welke dien sten er zouden worden aange boden. De service kost de scho len zeshonderd gulden per computer per jaar Van der Ave rt: „Naar nu blijkt vindt een aantal scholen zeshonderd gul den per computer te duur Zij zijn zelf gaan shoppen. Ze ver geten alleen dat service en on derhoud jaarlijks geld kost." Hij denkt dat ook Zeelandnet deze scholen nooit voor het pro ject had kunnen winnen. „We zijn een organisatie zonder winstoogmerk. We hebben ons goed op de wens van het onder wijs gericht. Het aanbod is in zi jn totalitei t door het ROC Zee land en de Hogeschool getoetst. Er was waardering voor en die zeshonderd gulden was een zeer redelijke prijs." Prioriteiten Scholen maken prioriteiten, „Zeshonderd gulden kunnen ze ook heel goed voor andere schoolse zaken gebruiken. Er is misschien nog een ouder of een hai'dwerkende leerkracht die het computeronderwijs en de aanveiwante zaken erbij doet. Dat is goedkoper, maar in onze ogen minder doelmatig." Doel was om scholen met ach terstanden naar een hoger plan op te trekken. „Dat lukt alleen als er veel scholen meedoen. We hadden kennis, leerstof en leer krachten onderling kunnen uit wisselen. Half september evalu eren we het project. Daarna maken we snel bekend of we doorgaan. Ik denk dat we moe ten stoppen wegens gebrek aan belangstelling." door René Hoonhorst HULST - De gemeenteraad van Hulst krijgt alle gegevens over de aankoop van percelen grond aan de Clingse Tiberghicnweg, beloofde wethouder P. Weemaes gisteren tijdens de vergadering van de commissie financiën. De raadsleden kunnen zodoende helemaal zelf beoordelen of de gemeente redelijke prijzen be taalt voor de aan te kopen grond. De gemeente heeft grond van Staatsbosbeheer en één of meer pai*ticulieren nodig om een ont sluitingsweg van de Woestijne straat naar het industrieterrein aan de Tiberghienweg aan te leggen. Door aanleg van de ont sluitingsweg kunnen vrachtwa gens uit het grootste deel van de bebouwde kom van Clinge wor- ZAAMSLAG - De aannemers die door Rijkswaterstaat zijn ingehuurd om de rondweg Zaamslag aan te leggen mogen dan een eind gevorderd zijn, klaar is de rondweg nog lang niet. Voor het doorgaande verkeer over de rondweg om Zaamslag heen kan, moeten eerst de aan sluitende wegen, parallelwegen en fietspaden worden aange legd of verlegd. Ook moeten nog diverse verkeersmaatregelen (het aanleggen van twee ver keersremmers, verkeersgelei ders en een oversteekplaats) worden genomen in Zaamslag- veer. Voor er met de daadwei'kelijke aanleg van de wegen en paden kan worden begonnen, moet de gemeente Terneuzen het be stemmingsplan Buitengebied gedeeltelijk herzien. Burge meester en wethouders van Ter neuzen willen dat de raad dit in september doet, zodat de werk zaamheden niet veilraagd wolf den. De commissie ruimtelijke ordening buigt zich dondei'dag 30 augustus over de voorgestel de aanpassingen. De commis sievergadering wordt gehouden in het Terneuzense stadhuis en begint om 19.30 uur. den geweèrd. Eén van de parti culieren die een perceel grond aan de Tiberghienweg in eigen dom heeft, is de vader van wet houder Weemaes. In het dorp gaat al langer het verhaal dat Weemaes senior het stukje bos enkele jaren geleden heeft ge kocht als speculatie-object. Bij aanleg van een ontsluitingsweg zou hij het bosje duur kunnen verkopen. Zowel in de vei'gadering van de commissie openbare werken als in de commissie financiën vroe gen leden gisteren omzichtig naar de identiteit van de parti culier of particulieren en de prijs die voor de aan te kopen grond moet worden betaald. In een raadsvoorstel vraagt het college om een bedrag van twee ton voor het afronden van diver se grondtransacties. Hete brij Wethouder W. Kaijser verklaar de tijdens de eerste vergadering nog omzichtig dat de onderhan delingen nog niet waren afge rond. Hij liet alleen doorsche meren dat de twee ton niet alleen voor de aankoop van par ticuliere grond was bedoeld. Wethouder Weemaes had tij dens de vergadering van de commissie financiën geen zin om de hete brij heen te draaien. Toen fractievoorzitter A. Heg- ger van Pi'ogressief Hulst liet weten niet met het voorstel ak koord te gaan voordat haar fractie alle kadastrale gegevens en prijzen per vierkante meter weet, beloofde Weemaes dat alle cijfers worden genoemd. „Dat is ook niet meer dan logisch, want alle gegevens van het kadaster zijn gewoon op te vragen en dus openbaar." Weemaes benadrukte dat, hoe wel hij die niet met name noem de, zijn vader niet de enige particulier is wiens grond aan gekocht kan worden. Ook de grond van twee andere particu lieren komt eventueel in aan merking voor het tracé van de ontsluitingsweg. De wethouder liet wel door schemeren dat zijn vader het bosperceel voor persoonlijke doeleinden heeft gekocht en de kont wel eens tegen de krib kan gooien als hij het idee heeft dat hij eiwan wordt verdacht op woekerwinst uit te zijn. „Het kan goed zijn dat hij de grond dan helemaal niet meer wil ver kopen en dat we als gemeente veel duurder uit zijn", verklaar de hij na de vergadering. Of# w. Hier aan de kant van Westdorpe neemt de provincie de aanleg van de rotonde voor haar rekening, foto Charles Strijd door Sheila van Doorsselaer SAS VAN GENT - De provincie en de ge meente Sas van Gent hebben de banden ineengeslagen om de verkeersveiligheid en het doorstromen van het verkeer aan weerszijden van de brug van Sas te verbe teren. In een zogenaamde co-productie in sa menwerking met Grontmij legt de ge meente een rotonde aan op het kruispunt Bolwerk-N252 in Sas, terwijl de provincie hetzelfde doet aan de kant van Westdorpe, de kruising Oostpoortweg-Bernhard- straat. De werkzaamheden worden donderdag 15 november afgerond. De kosten voor Sas van Gent zullen, inclusief de aanleg van groen en verlichting, rond de twee miljoen gulden bedragen. De provincie is wat goedkoper uit, omdat de klus van Sas aanzienlijk meer voeten in de aarde heeft. Daar wordt niet alleen een rotonde aange legd, maar ook noodwegen en aparte af slag, een zogenoemde bypass. Door die bypass hoeft het verkeer dat de brug op wil met de gehele rotonde te nemen, maar kan direct afslaan naar de oprit van de brug. Op dit moment zijn de eerste tekenen zichtbaar van deze bypass, die zal uit monden in een extra opstelruimte voor de slagbomen van de brug. De extra opstel ruimte zal plaats bieden aan zo'n 75 au to's. Zo wordt voorkomen dat zich files vox-men als de brug open is. De Oostpoortweg is gedeeltelijk openge broken. Het verkeer wordt langs hopen uitgefreesd asfalt geleid. Aan de kant van Westdorpe is de overlast op dit moment nog minimaal. door Rob Paardekam POORTVLIET - De twee dyna mische verkeersdrempels aan de Paasdijkweg in Poortvliet zorgen nog steeds voor veel ge luidsoverlast. Bewoner L. Hage vindt dat er snel iets moet ge beuren en is een handtekenin genactie begonnen. Hij krijgt steun van gemeenteraadslid J. Bout (CDA). Die stelt dat de drempels maar helemaal weg gehaald moeten worden, als de overlast niet snel verdwijnt. De beweegbare drempels wer den eind april in gebruik geno men en zouden dé oplossing moeten zijn tegen de vele hard rijders op de Paasdijkweg. De obstakels komen zo'n vier centi meter de grond uit als iemand te hard rijdt. Wethouder K. Heij- boer liet onlangs weten dat de dx-empels hun vruchten afwer pen. Nog maar dertien px-ocent van de passanten rijdt te hard. Voor de drempels er lagen, was dat zestig procent. Het 'succes' wox-dt overscha duwd door de geluidsoverlast die omwonenden ondei*vinden. Volgens L. Hage is het nauwelijks meer uit te houden. „Van de gewone personenauto's hebben we weinig last, maar au to's met aanhangwagens en vracht'wagens veroorzaken har de klappen." Hage, die zijn bed al naar de andere kant van het huis heeft verplaatst, zegt nog maar een paar uur per nacht te slapen. Volgens gemeentevoorlichter P. Bakx volgen er snel maatrege len die er toe moeten leiden dat de geluidsoverlast verdwijnt. Eerdere aanpassingen hebben tot nu toe weinig geholpen. Bin nenkort wordt, in een nieuwe poging, het wegdek wat afge vlakt. Er zijn ook plannen voor flits palen, zodat hardrijders daad werkelijk beboet worden Onhoudbaar CD A'er J. Bout, die de kwestie al enkele keren aankaartte in com missievergaderingen, vindt dat er haast gemaakt moet worden. Ondertussen wacht Hage niet rustig af Wat er komen gaat. Hij is een handtekeningenactiè be gonnen die de gemeente tot spoed moet manen. De 78-jarige Poortvlietenaar hoopt de actie deze week af te ronden. Hij wil de handtekeningen zo snel mo gelijk aanbieden op het ge meentehuis. door Rolf Bosboom GOES - De samenwerking die de Goese school De Tweern sinds januari heeft met het Soci aal Pedagogisch Dienstverle ningscentrum (SPD) Zeeland, werpt haar vruchten af. Twaalf leerlingen hebben inmiddels hun sociale vaardigheden aan zienlijk kunnen verbeteren. De samenwerking krijgt dit school jaar een vervolg. De Tweern is een school voor speciaal ondex-wijs. Zoals op al le scholen zijn sommige leerlin gen sociaal wat minder vaardig dan andere. De school besteedt daar wel aandacht aan, maar heeft daar beperkte mogelijk heden voor. „Er blijft altijd een categorie over voor wie dat niet voldoende is", aldus locatiedi recteur T. Quaak. Die kindei'en kunnen via Emer- gis of het maatschappelijk werk een training sociale vaardighe- den volgen. Quaak: „Door de sa menwerking met het SPD kan dat nu op school gebeuren, zo dat de kinderen na schooltijd niet nog eens naar Emergis of het maatschappelijk werk moe ten." Een ander belangrijk voordeel is dat het SPD de training speci fiek kan toespitsen op de leer lingen van De Tweern. Volgens Quaak zijn niet alleen de kinde ren, maar is ook de school ge baat bij de training. „Hoe soci aal vaardiger de leerlingen zijn, hoe makkelijker het is om met hen om te gaan." De cursus bestaat uit tien les sen, waarin de leerlingen leren omgaan met anderen, praten over verdriet, vrienden maken en omgaan met boosheid. „Om dat de leesvaai-digheid vaak laag is, werken we veel met rol lenspellen en pictogrammen", zegt J. Menheere van SPD-Zee- land, een van de medewerkers die de lessen verzorgt. Het SPD heeft een vergelijkbare training van collega's in Bergen op Zoom als uitgangspunt genomen. „Die hebben we bewerkt naar onze eigen ideeën." Diploma In januari is de eerste groep van zes leerlingen van De Tweern met de cursus begonnen, in april de tweede. Alle twaalf kinderen hebben inmiddels een heus di ploma in ontvangst mogen ne men. Ook de ouders en de leer krachten worden nauw bij de training betrokken, „Het is im- mers belangrijk dat het geleerde ook na de cursus in de praktijk wordt gebracht", aldus Men heere. Zowel de school als het SPD is tevreden over de eerste resulta ten op De Tweern. „Wij willen heel graag dat het dit schooljaar verder gaat", zegt directeur Quaak. In januari begint daar om opnieuw een training. Voor SPD-Zeeland is De Tweern de eerste school waar deze cursus in de praktijk wordt gebracht. Menheere: „We heb ben interesse om ook op andere scholen, waar het tenminste no dig is, zoiets op te zetten." OOSTBURG - Huisomroep Ra dio Delta uit Oostburg begint morgen haar jubileumtoernee ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan. De jubileumtoer nee begint in verzorgingshuis Vremdieke in Hoek waar vanaf half tien 's morgens het verzoek- platcnprogramma wordt ver zorgd. De uitzending is rechtstreeks te beluisteren in alle West- Zeeuws-Vlaamse verzorgings huizen en wordt voor deze gele genheid gepresenteerd door de oud-Radio Delta-medewerkei-s Riny Verhulst en Nelleke de Jonge. Zij presenteerden twin tig jaar geleden de eerste uitzen ding van het programma. Om twee uur 's middags is er een speciaal jubileumprogramma met een optreden van de Bonte Avond Club uit Sluiskil In de wintertuin van Vremdieke is za terdag van 9.30 uur tot 16.00uur ook een rommel- en boeken markt. De jubileumtoernee van Radio Delta doet op zaterdag 8 sep tember Rozenoord in Sluis aan met een optreden van het senio renorkest De jeugd van toen. Op zaterdag 22 september is Coens- dike in Aardenburg aan de beurt. In dit verzorgingshuis treedt Piet Brakman op. Overi ge optredens in het kader van de jubileumtoernee staan nog niet vastZeker is wel dat Radio Del ta Oostburg voor het einde van dit jaar alle zorginstellingen in West-Zeeuws-Vlaandex-en zal bezoeken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 40