Terneuzen vernieuwt brandweer PZC PZC Startschot klinkt voor Gildefeesten Nieuwe bushaltes in Axelsestraat Natuurexcursies in Zeeuws-Vlaanderen Monumentendag krijgt brede opzet 15 Investeringen in uitbreiding van wagenpark en huisvesting Meisje gewond na val met fiets Auto in sloot langs Oesterdam Parkeernota Hulst komt er aan Dronken hardrijder bekeurd Twist over kleur verkeerslichten Diefstal uit auto Watertoren Axel blijft toch gratis Kreatieve Vorming Hulst begint nieuwe cursussen Jarige trakteert asielzoekers op feestavond vrijdag 24 augustus 2001 doorWout Bareman TERNEUZEN - De brandweer van Terneuzen krijgt volgend jaar de beschikking over een nieuwe hoogwerker. Die moet de oude, ruim vijfentwintig jaar oude hoogwerker vervangen. Het huidige voertuig voldeed niet langer aan de eisen; de wa gen was te traag en dat beperkte deinzetbaarheid. De nieuwe hoogwerker kost 1,3 miljoen gulden en wordt gele verd door de firma Ziegler Brandweertechniek in Win schoten. DAF levert het onder stel. De aanschaf van de nieuwe hoogwerker vormt een onder deel van de modernisering en verdere uitbouw van het wagen park van de brandweer. Bij de aanschaf van nieuwe voertui gen wordt overigens ook al re kening gehouden met de herin deling en de daarmee gepaard gaande samenvoeging van de brandweerkorpsen in de Ka naalzone. Wat er met de oude hoogwerker gebeurt, is nog onduidelijk. Hi] kan worden in geruild, maar er bestaat ook be langstelling vanuit het bedrijfs leven. De aanschaf van de nieuwe Advertentie hoogwerker is niet de enige uit gave waarvoor de gemeente Terneuzen zich de komende tijd geplaatst ziet. Met het oog op de toekomstige hulpverlening in de Westerscheldetunnel zullen opnieuw vele tonnen moeten worden uitgetrokken voor uit breiding van het rollend materi eel. Zowel aan de Terneuzense als aan de Borselse kant dient de brandweer in de loop van vol gend jaar de beschikking te krij gen over een zogenoemd haak armvoertuig voor het opladen van containers met blus- en hulpverleningsmaterialen én een hulpverleningsvoertuig. Die twee voertuigen worden weliswaar in de eerste plaats aangeschaft met het oog op de hulpverlening in de tunnel, maar ze zijn daarnaast ook el ders inzetbaar. Huisvesting Door de uitbreiding van het wa genpark én van het korps (het telt nu nog 130 manschappen, maar dat aantal moet omhoog, zeker wat betreft het aantal be roepskrachten) moet ook een oplossing worden gevonden voor het huisvestingsprobleem. Dat wordt steeds nijpender. De koprsleiding streeft naar de bouw van een nieuwe kazerne op een strategische locatie in het havengebied. De huisvesting van de brand weer in Biervliet moet worden aangepast. Het gebouw ver keert in een slechte staat en vol doet niet meer aan de eisen. Het pand wordt ook gebruikt door de gemeentelijke plantsoenen dienst. Dat blijft zo, maar er worden wel wat extra voorzie ningen getroffen om brandweer en plantsoendienst probleem loos onder één dak te handha ven. B en W vinden dat, in afwachting van eventuele nieuwbouw in 2004, nu kan worden volstaan met een ver bouwing. Kosten: 60.000 gul den. De voorstellen tot aanschaf van de hoogwerker en verbouwing van de kazerne in Biervliet ko- men dinsdag aan de orde in raadscommissie algemeen be stuur, openbare orde en veilig heid. De commissievergadering in het stadhuis begint om 19.30 Loco-burgemeester Kerckhaert (links) en Hydro Agri-directeur J. Duerloo (rechts) hanteren de revolver bij de opening van de Gildefees ten. In het midden S. van der Velde. foto Peter Nicolai door Renévan Stee SLUISKIL In Sluiskil barst ten gisteren de Gildefeesten los. Het kanaaldorp staat de ko mende drie dagen in het teken van het wilde Westen. Onder grote belangstelling van de Sluiskillenaren werden de openingshandelingen van het evenement verricht door J. Duerloo, algemeen directeur van hoofdsponsor Hydro Agri, loco-burgemeester van Terneu zen E. Kerckhaert en S. van der Velde, vice-voorzitter van de Sluiskilse ondernemersvereni ging Samen Sterk. Nadat Duerloo en Van der Velde een sponsorbord onthulden, lie ten kinderen honderden ballon nen op. Vervolgens konden ze alledrie hun schietkunsten ver tonen met het lekschieten van ballonnen, opgehangen rond een geblinddoekte voorzitter van de Stichting Gildefeesten T. Bastiaansen. Bastiaansen opende de tot sa loon omgetoverde feesttent -tij delijk de grootste saloon van Nederland- op Groenoord. Hieraan voorafgaand deelde hij in zijn welkomstwoord de ge bruikelijke pluimen uit aan de talrijke vrijwilligers en spon sors. Met het oog op de gemeen telijke herindeling in 2003 zei hij ook in de toekomst te hopen op evenveel gemeentelijke steun voor de Gildefeesten als nu reeds het geval is. „Want mis schien wordt de spoeling in een grotere gemeente wel dunner", aldus Bastiaansen. Loco-bur- gemeester Kerkhaert meldde hierop dat de voorzitter wat dit betreft gerust kon gaan slapen, zeker als Sluiskil straks het geo grafische middelpunt van de nieuw te vormen gemeente zal zijn. In de feesttent stond gisteren een optreden van Muziekver eniging Sluiskil op het pro gramma. Naast tal van activi teiten zoals een trimloop, een rommelmarkt en kinderspelen gedurende het hele evenement, is er vanavond een groots coun- tryfestival met Savannah en Ruud Hermans. Andere hoogte punten voimen op zaterdag- avond de dansavond met dansorkest New Four en het zondagse optreden van Saskia en Serge. MIDDELBURG - Een achtjarig meisje uit Middelburg is gis teren gewond geraakt toen zij met haar fiets ten val kwam op de Middelburgse Buitenhovelaan. Ze reed daar samen met een achtjarig jongetje uit Middelburg in de richting van de Overloper, toen ze moesten remmen voor een overstekend kind. Het meisje merkte dit te laat op, botste tegen de achter kant van de fiets van de jongen en viel. Hierbij verwondde ze haar hoofd en brak haar sleutelbeen. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis in Vlissingen gebracht. RILLAND - Een 24-jarige vrouw uit Bergen op Zoom is gis terochtend in Rilland rond kwart voor negen met haar auto in een sloot beland. De vrouw reed over de Oesterdam toen ze even niet opl ette en de macht over het stuur verloor. Haar auto sloeg over de kop en kwam tot stilstand in een sloot. De vrouw kwam met de schrik vrij, haar auto is zwaar beschadigd. HULST - De parkeernota voer de Hulster binnenstad is in concept klaar Alvorens de nota aan de gemeenteraad te pre senteren, wil wethouder W. Kaijser de ideeën over het parke- ren volgende maand eerst met ondernemers en de wijkraad bespreken. De wethouder liet wel weten dat alleen over hoofdlijnen gepraat wordt. Of auto's met bedrijfskentekens en andere afwijkende kentekenplaten al dan niet in de bin nenstad geparkeerd mogen worden, iets wat de wijkraad al ter discussie stelde, is geen onderwerp van bespreking, waar schuwde Kaijser. De gemeenteraad krijgt in de oktoberverga dering waarschijrxlijk de gelegenheid het definitieve parkeer- plan vast te stellen. MIDDELBURG - Een 24-jarige automobilist uit Oost-Sou burg is gisternacht in Middelburg bekeurd wegens te hard rij den. De man reed 83 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. De politie trof in zijn auto een mes aan. Eerder die avond kreeg de man in zijn woonplaats al een be keuring wegens het rijden onder invloed. Agenten spraken de man aan vanwege de harde muziek in zijn auto. De agenten vermoedden dat hij gedronken had en namen een blaastest af. HULST - Twee Vlaamse automobilisten kwamen woensdag avond met elkaar in botsing op de kruising van rijksweg N60 en de Absdaalseweg in Hulst. Een 21-jarige bestuurder uit Puursdie over de N60 richting Kloosterzande reed, beweerde dat het verkeerslicht oranje was toen hij de kruising opreed. Een 25-jarige vrouw uit Beveren weet zeker dat het licht op de Absdaalseweg groen was. Het is niet bekend of de twee Bel gen, wier auto's zwaar werden beschadigd, letsel opliepen bij de aanrijding. TERNEUZEN - Aan de Korte Dijkstraat in Terneuzen is tus sen woensdagmiddag half vier en gisterochtend zes uur een auto opengebroken. Er werd een rijbewijs, een identeitskaaxt, verzekerings- en kentekenbewijzen weggenomen. Het scha- debedrag is onbekend. Later op de dag, tussen elf en vijf uur, werd een tweede auto opengebroken aan de Banjaardweg in Kamperland. De 23-jarige eigenaresse uit het Belgische Es sen miste haar autoi'adio. De schade bedraagt enkele honder den guldens. TERNEUZEN - De natuurbe schermingsorganisaties en na- tuurbeherende instanties in Zeeuws-Vlaanderen ontplooien de komende dagen tal van acti viteiten. Er staan excursies op het programma in natuurgebie den, op het strand en in het bos. Vanavond verzorgt Staatsbos beheer een avondwandeling door het Braakmanbos. Tijdens de tocht wordt gespeurd naar nachtdieren. De wandeling be gint om 21.30 uur bij de receptie van het recreatiecentrum. Zondag om negen uur begint bij bezoekerscentrum de Baecker- mat in de Bernhardstraat een excursie door het natuurgebied, die wordt afgesloten met een brunch. Diezelfde dag trekt 't Duumpje erop uit met kinderen van acht tot veertien jaar. Om 13.00 uur verzamelen de kinde ren zich in de Europastraat in Breskens en om 13.30 op het parkeerterrein van de Groese Duintjes in Groede. Van daaruit vertrekt de groep op de fiets voor een excursie naar het strand. Daar worden met een REDACTIE ZEEUWS-VLAANDEREN Axelsestraat 16 Postbus 51 4530 AB TERNEUZEN Tel-(0115) 686000 Fax: (0115)610724 E-mail: redtem@pzc.nl C. A. M. van Gremberghe (chef) W. A Bareman P I. F. M. Cappetti L. E. Dominicus B. J. G. Pelgrim A. M. van Stee J. F. D. Bakker (sport) 's Gravenhofplein 4 4561 AJ HULST Tel: (0114) 373839 Fax (0114)373840 E-mail: redhulst@pzc.nl S. van Doorsselaer R. E. A. Hoonhorst CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl sleepnet zeeorganismen boven gehaald, die ter plekke worden bestudeerd. Maandag om 19.00 uur begint bij de Vuurtoren van Breskens een strandwandeling van 't Duumpje. Dinsdag om 10.00 uur vertrekt bij bezoekerscen trum 't Zwin in Retranchement (bij Cadzand-Bad) een excursie door het natuurgebied. Diezelf de dag staat ook een kennisma king met nachtdieren in het Bos van Erasmus en de Knokkert- Nieuwvliet op het programma. De deelnemers verzamelen zich om 21.30 uur op de parkeer plaats aan de Knokkertweg in Nieuw vliet. Woensdag houdt de stichting Het Zeeuwse Landschap een excursie naar de Verdronken Zwarte Polder bij Nieuwvliet- Bad. De excursie begint om 19.30 uur bij camping De Pan- neschuur. Diezelfde avond be gint om kwart voor zes bij het bezoekerscentrum Saeftinghe een excursie naar het Verdron ken Land van Saeftinge. En vanaf 19.00 uur wordt groeps gewijs een bezoek gebracht aan de Braakman. Deelnemers die nen zich rond dat tij dstip te mel den bij de receptie van het recre atiecentrum. Donderdag om 10.00 uur ver trekt bij het bezoekerscentrum 't Zwin opnieuw een excursie door het natuurgebied Het Zwin en vrijdag bestaat de mogelijk heid in Canisvliet bij Westdorpe nachtdieren te bekijken. Daar verzamelen de deelnemers zich tegen 21.30 uur bij bezoekers centrum De Baeckermat. AXEL - De toegang tot de Axel- se watertoren blijft gratis. Het bericht van de gemeente Axel dat voor de tentoonstellingen in de watertoren, net als voor het streekmuseum en de molen, een rijksdaalder moet worden be taald, berust op een misver stand. „Ook de molen willen we graag gratis toegankelijk maken, maar belastingtechnisch is dat nog niet mogelijk. De Stichting Axelse Molen hoopt via overleg met de Belastingdienst toegang tot de molen gratis te maken", verklaarde een woordvoerster van de gemeente. Ze voegde er aan toe dat de molen, ook weer afwijkend van de twee andere attracties, op zaterdagen al vanaf 10.00 in plaats van 13.30 uur open is. Bij de werkzaamheden aan de Axelsestraat wordt vast rekening gehouden met de komst van de bushokjes. foto Charles Strijd door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen hoopt in de loop van oktober de tweede fase van de reconstructie van de Axelsestraat te kunnen afron den. Voor die tijd moeten in de straat wel enkele bushaltes worden aangelegd, zodat bus onderneming Connexxion met een lijndienst de hele straat kan aandoen. Dat is momen teel nog niet het geval. Bij het belastingkantoor en aan de Leeuwenlaan zijn in middels haltes aangebracht. Er dienen er nog twee te wor den aangelegd: bij verzor gingshuis De Blide en nabij de wijk Triniteit. Omdat de haltes liggen aan het deel van de Ax elsestraat dat in een later sta dium pas opnieuw wordt inge richt - een en ander heeft te maken met bouwwerkzaam heden in de saneringswijk Tr initeit - zullen nu al delen van het trottoir en het fietspad bij de haltes worden omgelegd, zodat die later naadloos zullen aansluiten op de rest van de nog te reconstrueren straatde- len. De opstelstrook voor de bus sen wordt uitgevoerd in zwart beton en de plateaus voor de passagiers in dezelfde gele te gelbestrating die in de rest van de opgeknapte straat te vinden valt. Bewoners van een woning in de Axelsestraat, waar vlakbij een bushalte is gepland, heb ben bij de gemeente bezwaar aangetekend tegen het plan. Zij vrezen dat hun woongenot verpest wordt door lawaai, uitlaatgassen en trillingen van de bussen Ook verwachten ze overlast door reizigers. De ge meente heeft die bezwaren verworpen. Geluidsoverlast en stank zijn volgens de ge meente te verwaarlozen, om dat er slechts één keer per uur een bus bij de haltes stopt. Trillingen worden er niet ver wacht, omdat er sprake is van een betonnen opstelstrook. Ook gaat de gemeente ervan uit dat de overlast veroorzaakt door reizigers wel zal meeval len, omdat de halte van de wo ning gescheiden wordt door een trottoir en fietspad. Voor de aanleg van de bushal tes wordt de raad een krediet gevraagd van 175.000 gulden. Omdat de reconstructie van de straat een stuk duurder uitvalt dan geraamd, vraagt het colle ge ook nog een aanvullend kre diet van 105.000 gulden voor de tweede reconstructiefase. De commissie voor ruimtelij ke ordening buigt zich donder dag 30 augustus over het voor stel. De commissievergadering wordt gehouden in het Terneu zense stadhuis en begint om 19.30 uur. doorEdy de Witte HULST - Om het aanbod opti maal af te stemmen op de inte resse van de deelnemers voegt de Stichting Kreatieve Vorming Hulst het komend seizoen negen cursussen toe aan haar pakket. Woensdag 5 september vindt van 19.30 tot 21.30 uur in Den Dullaert de informatie- en in- schrijfavond plaats. Men kan tijdens deze bijeen komst kennismaken met de do centen, informatie krijgen over de cursussen en zich laten in schrijven voor het nieuwe cur susjaar. Voor de jeugd zijn er twee nieuwe cursussen. Jonge ren van dertien tot zeventien jaar kunnen vanaf dinsdag 11 september terecht bij een cursus textiel, waarbij verbeelding voorop staat. Geboren acteur- tjes van zes tot twaalf jaar ko men aan hun trekken bij een to neelcursus onder leiding van beroepsacteur en regisseur Erik Verschueren. Er wordt gewerkt in twee leeftijdsgroepen. In de cember houden de kinderen een open les voor ouders en vrien den. In juni brengen ze een thea tervoorstelling op de planken. De rest van het nieuwe aanbod wordt ingevuld met een schrijf atelier, creatief bloemschikken, workshops keramiek, prent kunst, textiel, eetceremonie in eigen design en Tai Chi. Dit laat ste is een Chinese bewegingsleer en vorm van dans. De vloeiende bewegingen verbeteren de hou ding van de cursist. Voor deze cursus zijn slechts vijftien plaatsen beschikbaar. Alle cur sussen worden gegeven in Hulst. Alleen voor de kinderateliers wijkt men ook uit naar de Wa rande in Sint Jansteen en het dorpscentrum in Vogelwaarde. door Pascalle Cappetti IJZENDIJKE - De Open Monu mentendag in West-Zeeuws- Vlaanderen krijgt een breed cultureel karakter. Behalve mo numentale kerken, gebouwen, woonhuizen, molens, stads poorten en boerderijen zijn die dag ook veel musea en galeries te bezoeken. De opening van de Open Monu mentendag gebeurt vrijdag 7 september om 20.00 uur met een minifestival in de Sint Baafs- kerk in Aardenburg. De avond staat in het teken van muziek, poëzie en monumenten en heeft het thema 'huis en haard'. Dertig mensen uit West- Zeeuws-Vlaanderen en West- Vlaanderen verlenen hun mede werking aan de avond. Dit zijn onder meer voordrachtskunste naars van de Volksbende Poe- ziepopulï en musici, onder wie het vocaal ensemble I Fiam- minghi, mezzosopraan M. de Bruijckere, harpiste A. van Ava- lon, zanger-gitarist W. Roth en accordeonspeler M. Goethals. Daarnaast verzorgen voorzitter J. Pleyte van de Stichting Cultu reel Aardenburg, architect T. van Heelsbergen, binnenhuis- architecte L Schout en schil der-dichter P. van Meer voor drachten. Kunstenaar K. Francke presenteert een virtu ele beeldenroute. Voor de gele genheid is een expositie inge richt, getiteld 'Sprekende deuren'. Tijdens Open Monumentendag zelf, 8 september, worden om 11.00 uur tegenover Herendreef 41 twee standbeelden onthuld door wethouder J. Boogaard van Sluis-Aardenburg. De stichting die de beelden heeft aangekocht, biedt de bronzen paarden die dag aan aan de Aar- denburgse bevolking. Restauratie De Lutherse Kerk in Groede biedt de bezoeker zaterdag en zondag een compleet dagpro gramma, met een rondleiding met muziek om 10.30 uur en een vertoning van een videofilm van P. Koster uit Sluis over 'Schroefpenningen van Salz- burgers'. J. Scheele legt de be zoekers om 14.00 uur uit wat er bij de restauratie van de kerk al lemaal is gebeurd. Zijn voor dracht wordt gevolgd door een concert van het ensemble Xan tippe en een lezing van A. IJzer man over de geschiedenis van de Salzburgers. De Nederlands hervormde kerk in Groede verzorgt behalve rondleidingen om 14.00 uur ook een concert van het Zeeuws- Vlaams Kamerkoor. Tussen 15.30 en 17.00 uur is er een vei ling. Geïnteresseerden kunnen 's morgens, voorafgaand aan de veiling, en woensdag 5 septem ber tussen 14.00 en 16.00 uur al vast een kijkje nemen In Aardenburg beginnen om 11.30 en 14.00 uur stadswande lingen. In verschillende gebou wen worden gedichten voorge dragen. Tentoonstellingen en concerten zijn er in de Kaai- poort, Galerichel, het Archeolo gisch Museum en de Sint Baafs- kerk. In het VW-kantoor wordt om 16.00 uur de prijswinnaar van de fotowedstrijd 'Alleen in Aar denburg' bekend gemaakt. De seizoenstentoonstellingen zijn te bezichtigen in het Visse rijmuseum in Breskens, het Streekmuseum in IJzendijke, streeklandbouwmuseum Agri- muda in Sint Anna ter Muiden en het bezoekerscentrum 't Zwin in Retranchement. Ook het Stadhuis in Sint Anna ter Muiden en het Belfort in Sluis staan open voor publiek. In de Sluisse raadzaal en het Aarden- burgse museum draait de video voorstelling van P Koster 'Sluis-Aardenburg ons para dijsjevoorbij' NIEUWVLIET - De bewoners van het Asielzoekerscentrum Hedenesse in Cadzand hebben morgen feest. Een inwoonster van de streek trakteert hen op een feestje op speelboerderij Pierewiet in Nieuwvliet. Onder het motto 'van een feest, komt een feest' vroeg zij haar fa milie, vrienden en kennissen om bij haar vijftigste verjaardag geen cadeautjes mee te nemen, maar geld over te maken aan de stichting Vluchtelingenwerk West-Zeeuws-Vlaanderen, zo dat dezeeen dergelijke ontmoe ting kon organiseren. De feest avond biedt de bewoners een programma met muziek, dans, barbecue en hapjes uit diverse landen, die door de bewoners zelf zijn klaargemaakt. De speelboerderij is door de eige naars gratis beschikbaar ge steld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 39