PZC Klachten over tekort aan politie Uitgeklede populieren wachten op kap 13 Bewoners boeken succesje in strijd tegen Waterfront Eerste evenementenkalender Hontenisse rolt van de pers COA eist van raad Hulst locatie voor asielzoekerscentrum Vlissinger schuldig aan ongeluk bij Vlaketunnel Voorzitter Recron spreekt van inbraakgolf op campings Explosieve stof ontsnapt in Antwerps havengebied Kaartverkoopster PSD gewond door slagboom Gemeente wil drugskroeg drie jaar sluiten znf 2001 zeeuwse almanak Basis ZEEUWS-VLAANDEREN vrijdag 24 augustus 2001 door Rob Paardekam VLAKE - De auto die afgelo pen woensdag het ernstige on geluk bij de Vlaketunnel ver oorzaakte, werd bestuurd door een 29-jarige Vlissinger. Woensdagavond bestond nog onduidelijkheid over wie van de drie inzittenden achter het stuur zat. De dader reed woensdagmiddag op de noord- baan van de A58 toen hij een andere wagen met hoge snel heid via de vluchtstrook wilde passeren. Vlak voor hij de Vla ketunnel in reed, ging hij terug de rijbaan op waardoor een an dere auto over de kop sloeg. Doordat een getuige het kente ken noteerde, kon de dader snel worden aangehouden. Na ver hoor van de drie inzittenden werd duidelijk dat de Vlissin ger de wagen bestuurd had. De twee anderen werden in vrij heid gesteld. De bestuurder werd nog vastgehouden en is gisteren vrijgelaten. Zijn rijbe wijs en auto zijn in beslag ge nomen. Twee van de drie inzittenden van de auto die over de kop sloeg, werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 81-jarige bestuurder uit Roosendaal liep ernstig hoofd letsel op, terwijl een 77-jarige plaatsgenote met zwaar rug letsel werd afgevoerd. Een 77- jarige vrouw uit Leeuwarden verkeert in een lichte shocktoe stand. pagina 14. ontstellend smerig door Conny van Gremberqhe BRESKENS - Het politietoe zicht aan de YVest-Zeeuws- Vlaamse kust is dit zomersei zoen volstrekt ontoereikend. Dat zegt voorzitter A. Boomert van de Recron Zeeuws-Vlaan- deren naar aanleiding van de re cente inbraakgolf. Verschillende campings in het kustgebied kregen de voorbije weken tientallen malen te ma ken met gauwdieven en inbre kers, die het vooral voorzien hadden op videocamera's, foto toestellen, geld en andere kleine waardevolle zaken. Werd vorige week camping Zee bad geconfronteerd met inci denten, deze week was het de beurt aan camping Schoneveld. Overigens deed jnaar een be perkt aantal gedupeerden aan gifte van de diefstallen, waar door het voor de politie erg moeilijk in te schatten is of er daadwerkelijk sprake is van een golf. „Afgaande op wat er gemeld is kan ik alleen concluderen dat er het voorbije weekeinde in Zeeuws-Vlaanderen flink wat inbraakjes waren. Dat is het voorbije seizoen wel eens vaker gebeurd. Inbraken komen in kleine golfjes. Kijk ik echter naar het totaal aan incidenten, dan kan ik daar niet uit opma ken dat ze dit seizoen vaker voorkomen dan voorgaande ja ren", zegt politiewoordvoerder J.vanMourick. Volgens Boomert is er wel dege lijk sprake van een toename van het aantal voorvallen. „En dan nog wel zo vroeg in het jaar. Het ANTWERPEN - Bij het lossen van een schip aan de kaai aan de Rechteroever in Antwerpen is gistermiddag na een leiding breuk naar schatting vijftigdui zend liter Hexeen C6-vloeistof uit een opslagtank gestroomd. Een medewerker van de firma Vopak (voorheen Paktank) waar het incident plaatshad, werd bevangen door het pro duct en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het bedrijf werd volledig ontruimd. De gelekte stof is een explosief en brandbaar product dat irri terend kan zijn voor ogen en luchtwegen. De Antwerpse alarmcentrale kreeg om tien voor een de melding binnen. Een half uur later riep de brandweer fase twee van het rampenplan uit. Meteen werd een coördina tiecomité opgericht onder lei ding van de Antwerpse schepen Grootjans. Buurgemeente Be- veren en de Nederlandse buur gemeenten kregen een bericht wat er in de haven was voorge vallen. Het Centrum voor Lucht- en waterverontreiniging (CLW) heeft ter plaatse metingen uit gevoerd waaruit bleek dat de ontstane wolk boven het bedrijf bleef hangen. De situatie was rond 14.00 uur onder controle. Er lekte niets meer uit de tank en de vrijgekomen vloeistof werd tussen betonnen muren gespoten die de opslagtanks omringen. Vervolgens werd de vloeistof bedekt met schuim in afwachting van het afvoeren van het goedje. Het rampenplan werd om 15.00 uur terugge bracht naar fase een De oorzaak van het incident zal nog verder worden onderzocht. Volgens het CLW is er op geen enkel moment gevaar geweest voorde bevolking. seizoen is nog niet om. Normaal krijgen we als recreatieonder nemers pas te maken met inbra ken in caravans en huisjes na het seizoen, in najaar en winter. Nu komen de gauwdieven al aan zetten midden in het seizoen. Dat heeft vooral te maken met een gebrekkig toezicht door de politie. Ik wil niet zeggen dat de politiemensen hun werk slecht doen, maar ze zijn gewoonweg met te weinigen. Ze worden niet gezien, niet opgemerkt. Daar komt nog bij dat er vaak niet wordt opgetreden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het wildkam- peren aan de Panorama weg, dat loopt gewoon de spuigaten uit en dan heb ik het nog niet over houseparty's op het strand, waar toezicht gewoon ont breekt", zei Boomert. Imago De campinghouders vinden de inbraken niet alleen vervelend voor de gedupeerde gasten. Ze vrezen ook dat de incidenten het imago van Zeeuws-Vlaanderen als vakantiestreek een knauw zal bezorgen. Boomert is het daarmee eens. „We praten als recreatieondernemers uitvoerig mee over het integraal kustzo- nebeheer en wat we in de toe komst met deze streek aanwil- len. Nou, dan vind ik ook dat in dat totaalbeheer een goed poli tietoezicht hoort. Daar is op dit moment helaas geen sprake van." De Recron-voorzitter is van plan om op korte termijn het probleem aan te kaarten bij de gemeentebesturen in West- Zeeuws-Vlaanderen Volgens loco-burgemeester R. Leentfaar van Oostburg kan de politie moeilijk het toezicht in tensiveren. „We kunnen ook niet vragen om nog een blik agenten. We heb ben in het seizoen de beschik king over vijf politiemensen in de surveillancedienst en enkele mensen in burger. Onder nor male omstandigheden is dat aantal toereikend. Ze doen ook echt wat ze kunnen. Als de on dernemers daadwerkelijk erva ren dat er te weinig politiemen sen zijn, dan moeten we daar eerst maar eens over spreken met elkaar. En wat de inbraak golf betreft: de politie heeft in augustus en juli zestig inbraken geregistreerd. Dat is één geval per dag in een streek waar de voorbije weken honderddui zend mensen woonden. Ik geef toe, elke inbraak is er één teveel maar ik denk dat we over zo'n gemiddelde niet moeten klagen Daar komt nog bij - en die in druk heeft de politie ook - dat een aantal aangiftes niet terecht is gedaan, maar met het oog merk de reisverzekering te plukken", aldus Leentfaar. De bomen langs de vesten in Hulst hebben hun langste tijd gehad. foto Charles Strijd door Sheila van Doorsselaer HULST - Het is een beetje een macaber gezicht, de 'bomenstaken' tussen het park aan de Hulsternieuwlandvveg en het Havenfort. De populieren, dertien op een rij, wachten op het moment van de kap. Hun takken zijn er al afgezaagd. De bo men zijn kaprijp en moeten om, want sommige zijn zo gammel dat ze tijdens een flinke storm zouden kunnen om waaien. Volgens wethouder W. Kayser zijn de populieren zo'n jaar of vijftig, zestig oud. „Ze zijn gewoon op. Ze zijn scheef gegroeid en andere zijn al omgewaaid. De kapvergunning is al een tijdje gele den verleend en sommige zijn al ge rooid. De staken die er nu nog staan, zijn hetzelfde lot beschoren." Den Doelder uit Axel neemt het kappen voor zijn rekening. De gemeente heeft het hout direct ook verkocht aan Den Doelder, maar de houtprijs is laag. Hulst krijgt de kosten voor de kap er met de verkoop van het hout niet uit. Terugplanten Na het rooien van de bomen, blijft er geen kale oever over. De gemeente zal bomen gaan terugplanten, waarschijn lijk worden dat eiken. De populieren die al gekapt zijn, liggen nu te wachten op transport. Ze liggen vlakbij een gro te hoop klei, afkomstig van de boor- werkzaamheden aan de Westerschel- detunnel. De klei wordt gebruikt om de bodem van de Binnenvest, waar nog tot het najaar wordt gebaggerd, te bekle den. Zou dat niet gebeuren, dan zou de vest als het ware gaan lekken. Kayser: „Als die boten er dan toch liggen, gaan we meteen van start met het vernieu wen van de beschoeiing van de Binnen vest. Dat gaat makkelijker als de popu lieren weg zijn." door Rene van Stee BRESKENS - Op het veerplein van de PSD in Breskens is gis termorgen om negen uur een 36- jarige kaartverkoopster uit Oostburg gewond geraakt, toen zij de slagboom bij een verkoop hokje op haar hoofd kreeg. Ze was door de klap minstens twintig minuten bewusteloos Omdat de verwondingen in eer ste instantie ernstig leken, werd de vrouw naar het ziekenhuis in Brugge vervoerd. Ze bleek een zware hersenschudding te heb- (Advertentie) Gratis naar het operaspektakel "Ship of Troy" bij een halfjaarabonnement* 'geldt voor een nieuw abonnement en bij automatische incasso; u ontvangt de krant de eerste twee weken gratis en twee vrijkaartjes voor de voorstelling van 8 september, zolang de voorraad strekt. Bel 0800 - 0231 231 of vul de voorpaginabon in. PZC is voorstellingssponsor van Zeeland Nazomer Festival. ben opgelopen. De vrouw stond op het punt te beginnen met haar kaartverkoopdienst. Om het kassahokje te bereiken, moest ze eerst nog een auto voor laten gaan. Nadat dit voertuig de slagbomen was gepasseerd, stak ze de weg over. De vrouw kreeg vervolgens de slagboom op haar hoofd. PSD-agent A. Sutin van de aan legplaats in Breskens noemt het ongeval van zijn collega een on gelukkige samenloop van om standigheden Behalve dat zij onvoldoende heeft opgelet, ver moedt hij verder dat de onfor tuinlijke kaartverkoopster de slagboom midden op haar hoofd heeft gekregen. Daardoor rea geerde het hieraan gekoppelde beveiligmgssysteem niet. Afwijking „Het hele systeem stopt auto matisch bij de minste of gering ste afwijking. Zo maakt een slagboom bij een aanrijding bij voorbeeld automatisch een kwartslag in de rijrichting van het voertuig, waarna deze ge woon verder kan rijden Toen zijn collega passeerde heeft dit systeem kennelijk niet gewerkt. „Met alle vervelende gevolgen van dien", aldus Sutin. De ar beidsinspectie stelt een onder zoek in naar de toedracht van het ongeval. doorEdy de Witte KLOOSTERZANDE - „Met de gemeentelijke herindeling voor de deur komen we als gemeente Hontenisse straks zonder meer onder druk te staan. Het uit brengen van de evenementen kalender 'Promoot Hontenisse' waarbij 54 verenigingen en or ganisaties de krachten bunde len, past precies in onze plan ning om negatieve effecten van de herindeling op te vangen." Dit zei burgemeester A. Voge laar gisteravond in partycen trum de Reizende Man waar hij uit handen van dorpsomroeper Ed Steijns het eerste exemplaar van de kalender Hontenisse in ontvangst nam. Een in maart in het leven geroepen evenemen tencommissie maakte zich sterk om alle evenementen in de ge meente eens op een rijtje te zet ten. Volgens voorzitter H.de Weers van de achtkoppige com missie 'Promoot Hontenisse' re den verenigingen en organisa ties elkaar meer in de wielen dan dat er sprake was van samen werking. De Weers: „Als je inza ge hebt in alle activiteiten kun je met de betrokkenen rond tafel gaan zitten. Misschien moet je hier en daar met een datum gaan Dorpsomroeper Steijns reikt de eerste kalender uit aan burgemees ter Vogelaar. schuiven. Uiteindelijk kun je er wel voor zorgen dat iedereen aan zijn trekken komt Door tijdgebrek is voorlopig alleen een programma van de kern Kloosterzande uit de bus gerold. De komende periode worden ze ker ook de andere kerkdorpen van de gemeente erbij betrok ken." De evenementencommissie on dersteunt met public relation de activiteiten. Indien nodig staat 'Promoot Kloosterzande' ook klaar om bij problemen een hel- door Sheila van Doorsselaer HULST - Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is zeer teleurgesteld in de gemeen teraad van Hulst. Voor de derde keer binnen een jaar hebben de raadsfracties een locatie voor de vestiging van een asielzoekers centrum afgeschoten. In een ge sprek met het Hulster college van B en W het COA gisteren een 'keihard verzoek' op tafel ge legd om de gemeente te bewegen intensief mee te denken over een nieuwe locatie voor een azc. „De houding van de gemeente raad valt me zwaar tegen", zei C. de Mooij, Zeeuws contact persoon van het COA, gisteren na afloop van het gesprek met B en W. Binnen een jaar zijn drie initiatieven van het college en het COA van tafel geveegd: achtereenvolgens hotel l'Aubergerie aan de Van der Maelstedeweg, het voormalig waterschapskantoor aan de Ho- geweg en een paar dagen gele den werd een stuk weiland aan de Zandstraat achter zorgcen trum De Blaauwe Hoeve afge schoten als locatie voor een azc. Zowel het COA als het college staat nu met lege handen Wethouder B. Pica vet heeft geen andere locaties meer in de aanbieding. Volgens De Mooij heeft Picavet in het dinsdag ge houden seniorenconvent nog geprobeerd de Hogeweg weer bespreekbaar te maken, maar dit initiatief werd door de frac ties meteen afgekapt. Alert De Mooij: „Het college heeft me toegezegd dat het alert blijft op locaties. Wij kijken reikhalzend uit naar panden die projectont wikkelaars ons aanbieden. Daarnaast gaan we onvermin derd voort met het verwerven van plaatsen overal in het land." De Mooij wil zich niet branden aan de uitspraak dat de gemeen te Hulst liever eigenlijk hele maal geen azc binnen de ge meentegrenzen heeft. „Daar laat ik me niet over uit. Wel had ik gehoopt dat we nu eindelijk eens knopen konden doorhak ken in Hulst.Hij is er van op de hoogte dat het college eigenlijk helemaal geen toestemming van de raad nodig heeft om toch een azc te openen. Het gaat immers om een tijdelijke bestemmings planwijziging en daar heeft het college niet de goedkeuring van de raad voor nodig. Het COA kan geen enkele ge meente dwingen tot het opzet ten van een azc. Picavet wil geen enkele opheldering geven over het standpunt van het college „Wij hebben met De Mooij door gesproken wat hij tegen de pers mocht zeggen. Wij hebben daar verder helemaal niks aan toe te voegen." door René Hoonhorst HULST - Burgemeester en wet houders van Hulst willen I café De Schuur aan de Zoutestraat voor drie jaar sluiten omdat de uitbater van de kroeg softdrugs verkoopt, laat verkopen en gele genheid geeft ze te consumeren. Daarnaast stelt het college dat de persoon aan wie de Drank- en Horecavergunning is afgegeven zelf meestal niet in De Schuur aanwezig is. Medewerkers van De Schuur zeiden zelf eerder, nadat bezorgde moeders anoniem de vermeende drugs handel in de openbaarheid brachten, dat in het café geen verdovende middelen werden verkocht. Maar volgens wet houder P. Weemaes wijzen poli tierapporten uit dat er wel drugs in De Schuur zijn verhan deld. „We zijn dan ook voornemens om De Schuur een aantal jaren, we denken aan drie, in het slot te gooien. Formeel moeten we dat besluit dinsdag 28 augustus in het college nemen", verklaarde Weemaes. door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De bouw van een meer dan zeventig meter ho ge woontoren aan de Wester- scheldeoever in Terneuzen is nog lang niet zeker. De president van de rechtbank in Middelburg besloot gisteren een verzoek van twee omwo nenden van het bouwterrein tot schorsing van de bouw van het plan Waterfront in Terneuzen af te wijzen Volgens de rechter is het namelijk niet nodig om het verzoek van de Terneuzena- ren toe te wijzen, omdat de bouw bij eerdere uitspraak in februari van dit jaar al werd op geschort. In de optiek van de rechter blij ft de schorsing van februari ook van kracht voor de nieuwe bouwvergunning die de ge meente aannemer Van der Poel heeft verstrekt, omdat die ver gunning volgens de rechter ver leend is voor praktische hetzelf de bouwplan „Het komt er dus op neer dat wij gewonnen hebben en dat Water front vooralsnog niet gebouwd mag worden. Met deze uit spraak hadden wij ernstig reke ning gehouden", zei één van de verzoekers, mevrouw E. van Ooij uit Terneuzen. Overgangsrecht „De gemeente dacht de bouw mogelijk te kunnen maken door een nieuwe artikel 19-procedu- re te volgen, daarbij vergetend rekening te houden met het overgangsrecht. De gemeente heeft gewoon een verkeerde procedurele weg gevolgd. Hoe het ook zij, de bouwvergunning is en blijft geschorst en dus kan er niet met de bouw van de woontoren worden begonnen. Dat wilden we bereiken", zei Van Ooij. B en W van Terneuzen lieten gis teren weten eerst de uitspraak te willen bestuderen en zich daarna te zullen beraden over de te nemen maatregelen. Zeker is wel dat er voorlopig niet be gonnen kan worden met de bouw van de veertig apparte menten. Op de plaats waar tot voor kort de Terneuzense water toren stond, blijft de komende tijd een stuk grond braak liggen Een stuk grond, waar ook nog geen bouwbestemming op rust. De gemeente heeft wel een voor- bereidingsbesluit genomen om de bestemming te kunnen ver anderen, maar ook hiertegen hebben de omwonenden de voorbije week bezwaar tegen gemaakt. Advertentie zeeland nazomer festival 28 aug t/m 9 sept [0118) 659 659 www.nazomerfestival.nl Windkracht Acht gepekelde muziek en sterke verhalen 29 aug 21.30 u. gratis Abdijplein Middelburg foto Peter Nicolai pend handje toe te steken. Het is de bedoeling dat drie maal per jaar een kalender wordt uitge bracht. Hierin worden dan de evenementen van de eerst ko mende vier maanden uitgebreid omschreven. Van de overige maanden worden wel al de voorlopig bekende activiteiten vermeld. Begin volgende week worden de eerste 1500 exempla ren huis aan huis verspreid in Kloosterzande, Walsoorden, Ossenisse en de aanpalende dij ken. De scholen zijn weer begon nen, zo wordt ons allerwegen vanaf spandoeken toegeroe pen. Maar ook zonder die melding was het Laura uit Goes al geruime tijd duide lijk. Al weken tevoren had den haar ouders vaak en uit voerig met haar gesproken over de nieuwe fase in haar vierjarig leventje. Ze zou haar intrede doen op de ba sisschool. Dat begrip basis bleef, ondanks de gedegen voorlichting, voor Laura iets schimmigs houden. Intussen is ook dat probleem opgelost. Nu ze een kleine twee weken onderwijs volgt, is Laura er achter. Onlangs liet ze weten„Ik zit op de school waar de juf de baas is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 37