Listige draai om hete brij PZC Computerproject van Walcherse basisscholen flopt Transport Giro 222.111 Astma zSFonds 16 Celstraf geëist voor trainer die ontucht pleegde met pupil (14) Drankrijder icua Zaterdag 25 augustus liavee IwvgnM DP SLAGER De kleine letters waar u op moet letten: 0900-821.24.11 GEEF EMFYSEEMPATI ENTEN MEER LUCHT vrijdag 24 augustus 2001 door Aector Dooms MIDDELBURG - Verliefd wor den op de voetbaltrainer. Dat overkwam vorig jaar een veer tienjarig meisje. Daar bleef het niet bij. Er ontstond een seksue le relatie tussen de trainer en zijn pupil. De trainer, een 31-ja rige inwoner van Hoedekens- kerke gaf gisteren bij de rechtbank in Middelburg toe acht keer gemeenschap met het meisje te hebben gehad. Officier van justitie H. den Har- tog vond vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voor waardelijk met reclasserings- toezicht een passende straf. Ook meende Den Hartog dat een schadeclaim van 9600 gulden aan het slachtoffer moest wor den toegewezen. De officier schetste gisteren het beeld van jonge meisjes, die ero tisch kunnen fantaseren over popsterren en sporthelden. „Zij zijn onbereikbaar, maar dit keer was het anders. Dit meisje fan taseerde over een man in haar nabijheid. Hij had tegen haar moeten zeggen: je bent een lieve meid, vriendschap mag, maar niet verdei-." De verdachte ken de de ouders van het meisje goed. „Door haar ouders werd hem elk contact verboden, maar toch is hij er mee doorgegaan." Uiteindelijk besloot het meisje alles tegen haar moeder te ver tellen, die aangifte deed. De relatie had grote gevolgen. Het gezin van het slachtoffer voelde zich gedwongen te ver huizen. Ook de verdachte voel de de ogen van de mensen in het dorp op zich gericht. De plaat selijke voetbalvereniging heeft hem ontslagen als trainer. Wel mag hij blijven voetballen. Zijn raadsman N. Koole pleitte voor een werkstraf. „Dat er twee ver liezers zijn is duidelijk. Hij schaamt zich ervoor, want dit had nooit mogen gebeuren." Uitspraak op 5 september. BURGH-HAAMSTEDE - De politie heeft woensdagavond rond half negen een 55-jarige automobilist uit Schouwen- Duiveland aangehouden voor het rijden onder invloed. De man kreeg een rijverbod van vijf uur opgelegd. De Zeeuwse overheden en belangenorganisaties heb ben een listig standpunt over de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium (LTV) ingenomen. Zonder een duidelijke uitspraak over hét hangijzer van de LTV: wel of geen verdere verdie ping van de Westerschelde. Er moeten eerst nadere on derzoeken komen. Een mi lieueffectrapport (MER), een veiligheids-effectrap portage (VER) en een maatschappelijke kosten- baten analyse (MKBA). Pas als die er zijn kan een oor deel worden gegeven over de door Antwerpen vurig begeerde nieuwe verrui ming van de vaargeul in de Westerschelde. door Rinus Antonisse VLISSINGEN - Zeeland zegt niet op voorhand nee tegen een verdere verdieping van de Wes terschelde. Dat is richting Vlaanderen een positief signaal. De goede verstandhouding met de zuiderburen wordt niet me teen geblokkeerd. Tegelijkertijd is de roep om nieuwe onderzoe ken een legitiem verlangen. Er is net een verdieping achter de rug. Het is logisch eerst de (eco logische) gevolgen daarvan dui delijk in beeld te brengen, alvo rens weer met ingrepen in het estuarium aan de slag te gaan - ook al kost dat tijd. Achter de Zeeuwse visie zit wel degelijk de hoop verscholen dat van uitstel afstel komt. Dat blijkt vooral uit het feit dat voor de studies en mogelijke ontwik kelingen als leidraad is gekozen voor de Europese Vogelrichtlijn en in het verlengde daarvan ook voor de Habitatrichtlijn. Cor recte toepassing van deze voor de Europese Commissie zwaar wegende richtlijnen betekent dat weer ingrijpen in het Schel de-estuarium uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. De Vogel- en Habitatrichtlijnen bieden namelijk grote waarbor gen voor de natuur. Er is de Europese Commissie veel aan gelegen dat met de De Antwerpse wens om steeds grotere schepen te kunnen ontvangen ten spijt, willen de Zeeuwse overheden eerst heel goed nadenken voor dat zij meewerken aan een nieuwe verdieping van de Westerschelde. foto Peter N icolai richtlijnen niet gesjoemeld wordt. Zowel Nederland als Vlaanderen heeft dat inmiddels aan den lijve ondervonden. De EC eist van Nederland ophelde ring over de gebrekkige com pensatie van het verlies aan na tuur door de jongste verruiming van de vaargeul in de Wester schelde. Komt er geen afdoende antwoord, dan volgt een klacht bij het Europese Hof van Justi tie. Vlaanderen is aangezegd dat de bouw van het Deur- ganckdok bij Doel in strijd is met de Vogel- en Habitatricht lijnen. Ook dit kan een vervolg krijgen bij het Hof in Straats burg. Het is duidelijk dat de richtlij nen een zwaar stempel drukken op het maken van nieuwe plan nen. Dat was precies waarvoor diverse groeperingen (Kamer van Koophandel, Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vreesden toen enkele jaren gele den 87 gebieden in Nederland, waaronder alle grote wateren in de Delta, onder de werking van de Vogelrichtlijn werden ge bracht. Bestaande activiteiten mogen nog doorgaan, maar uit breidingen en nieuwe ontwik kelingen moeten getoetst wor den aan de Europese regels, die in de nationale wetgeving ver werkt dienen te zijn. Bij de recent uitgevoerde ver dieping van de Westerschelde is Nederland erg luchthartig met de richtlijnen omgesprongen. Die kunnen nu niet meer gene geerd worden, tenzij de regering een veroordeling voor lief neemt. De voorschriften van de Vogel- en Habitatrichtlijnen liegen er niet omMet name arti kel 6 is glashelder. Daarin staat dat elke ingreep die mogelijk analyse een nadelig effect heeft op de beschermde (natuur)gebieden, in beginsel niet is toegestaan. Een overheid die een plan des ondanks toch wil doorzetten, moet wel heel sterk van huis ko men. Bij een inschatting van de ecolo gische gevolgen van een ingreep moet worden uitgegaan van het slechtst denkbare scenario (worst case). Als blijkt dat er geen onomkeerbare gevolgen te verwachten zijn, kan een pro ject enkel doorgaan vinden wanneer: alternatieven ontbre ken, er een zwaarwegend maat schappelijk belang mee is ge moeid en de natuurschade wordt hersteld of afdoende wordt gecompenseerd. De uit voering van de compensatie moet vóórlopen op de ingreep zelf. Dus niet eerst de boel ver nielen en later wel eens kijken of er wat bij te plamuren is. Als deze richtlijnen worden los gelaten op een verdere verdie ping van de Westerschelde, blijkt hoe verstandig het Zeeuwse standpunt is. Een goe de inschatting van de ecologi sche gevolgen is slechts moge lijk als de effecten van de huidige verdieping bekend zijn. Een onderzoeksprogramma moet daar duidelijkheid in ver schaffen. Er zijn wel degelijk al ternatieven voor opvang van de containergroei in Antwerpen. Hierbij moet gekeken worden naar een stevige samenwerking tussen de Scheldehavens of naar een opvang van container activiteiten in de kusthavens Vlissingen en Zeebrugge, of zelfs in breder Europees ver band. Wanneer die redelijke alterna tieven onverhoopt het onderspit delven, moet het zwaarwegend maatschappelijk belang wor den aangetoond. Instrument daarvoor is de kosten-baten- analyse. Die kan niet beperkt worden tot alleen de toeganke lijkheid (diepgang). Ook de kosten en baten voor natuur lijkheid, veiligheid, visserij, landbouw en recreatie zullen volwaardig meegenomen moe ten worden. Met name de veilig heid is een hoofdstuk apart. Niet alleen gegarandeerde vei ligheid tegen overstromingen, maar eveneens tegen de risico's van calamiteiten. Het Bestuurlijk Overleg Wes terschelde van provincie, ge meenten, waterschappen en Rijk, is speciaal voor de stand puntbepaling over de LTV aan gevuld met Zeeland Seaports en de niet-gouvernementele orga nisaties uit de sfeer van natuur bescherming, landbouw, visse rij en recreatie. Samen het BOWS gedoopt. De rijksverte genwoordigers hebben het standpunt niet onderschreven, dat moeten zij aan het hogere echelon overlaten. Dankzij het BOWS ligt er nu een Zeeuwse mening - met de Vogel- en Habi tatrichtlijnen als leidraad - die moeilijk genegeerd kan worden. door Edith Ramakers VLISSINGEN - Het automati seringsproject 'Investeren in Ef fectiviteit' is geflopt. „Er had veel meer ingezeten", probeert stimulator F. van der Avert te verzachten. Maar de cijfers zijn hard. Volgens planning zouden 56 Walcherse basisscholen in ju li 2002 een gezamenlijke net werkvoorziening hebben. „Dat halen we bij lange na niet. Alle Walcherse Archipelscholen, zo'n 25, hebben zich terugge trokken. Ik verwacht nog meer afmeldingen. Scholen zijn naar eigen leveranciers op zoek ge gaan", moet Van der Avert toe geven. Ruim tweeënhalf jaar geleden werd het project Investeren in Effectiviteit gepresenteerd. Het werd ondersteund door de drie Walcherse gemeenten en de pro vincie Zeeland. Veere, Vlissin gen en Middelburg brachten via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bedrag van twee ton bij elkaar. De provincie Zeeland voegde daar twee ton aan toe. De bedoeling van het project was dat scholen een vliegende start in het computeronderwijs zouden maken. De computer zou een vanzelfsprekend onder deel van het totale onderwijs worden. Er zouden gezamenlij ke netwerkvoorzieningen wor den geregeld, bijscholingen worden verzorgd en school werkplannen bijgewerkt. Belangrijk voordeel zou zijn dat er op heel Walcheren een her kenbare en doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zou ko men. „Die komt er dus niet en dat betreur ik erg. Van der Avert beklemtoont dat het project niet helemaal nega tief beoordeeld moet worden. „Wat we wel voor elkaar gekre gen hebben, is dat we voor alle scholen een beleidsplan voor ICT-onderwijs hebben ontwik keld. Ook zijn de vier proefscho len, de Theo Thijssenschool en De Wissel uit Vlissingen't Vier- schip uit Arnemuiden en de Lichtstraal uit Westkapelle, aangesloten." Een bittere tegenvaller is dat er geen gezamenlijk en identiek netwerkbeheer voor alle scho len is gekomen. „Daarmee heb ben we vanaf het begin proble men gehad", stelt Van der Avert Bij aanvang van het project zou Zeelandnet als internetprovi- der optreden. De samenwerking liep stuk. Van der Avert: „Daar bij speelde geld een rol. We heb ben toen snel zelf een non-profit beheerssysteem opgezet. We hadden berekend goedkoper te kunnen werken dan Zeeland- net." Met de deelnemende scholen zou een service-overeenkomst worden afgesloten, waarin stond vastgelegd welke dien sten er zouden worden aange boden. De service kost de scho len zeshonderd gulden per computer per jaar. Van der Ave rt: „Naar nu blijkt vindt een aantal scholen zeshonderd gul den per computer te duur. Zij zijn zelf gaan shoppen. Ze ver geten alleen dat service en on derhoud jaarlijks geld kost." Hij denkt dat ook Zeelandnet deze scholen nooit voor het pro ject had kunnen winnen. „We zijn een organisatie zonder winstoogmerk. We hebben ons goed op de wens van het onder wijs gericht. Het aanbod is in zijn totaliteit door het ROC Zee land en de Hogeschool getoetst. Er was waardering voor en die zeshonderd gulden was een zeer redelijke prijs." Prioriteiten Scholen stellen prioriteiten. „Zeshonderd gulden kunnen ze ook heel goed voor andere schoolse zaken gebruiken. Er is misschien nog een ouder of een hardwerkende leerkracht die het computeronderwijs en de aanverwante zaken erbij doet. Dat is goedkoper, maar in onze ogen minder doelmatig." Doel was om scholen met ach terstanden naar een hoger plan op te trekken. „Dat lukt alleen als er veel scholen meedoen. We hadden kennis, leerstof en leer krachten onderling kunnen uit wisselen. Half september evalu eren we het project. Daarna maken we snel bekend of we doorgaan. Ik denk dat we moe ten stoppen wegens gebrek aan belangstelling." ZEILSCHOOL EN BOTENVERHUUR DEN OSSE DEN BOER SERVICE Telefoon 0111-692500 Fax 0111-691355 (ook 's avonds en in het weekend) Blankersweg 4a 4318 TV Brouwershaven AUTOBEDRIJF SLAGER CV Poortdijkstraat 61-63, 4318 AM Brouwershaven Postbus 10, 4318 ZG Brouwershaven Tel. 0111 -691344 Fax 0111 -692302 VAN DEN HAMER Telefoon 0111-691998 Molenstraat 50 Fax 0111-691007 4318 BV Brouwershaven Mobiel 06-22445746 VERKOOP EN REPARATIE Noorddijkstraat 8 - Brouwershaven Tel. 0111 -691634 Fax 0111 -695049 U.N.A.slraat 10-Nieuwerkerk Tel 0111 -641368 Fax 0111 -647096 NVS^ Blankersweg 1 4318 TV Brouwershaven tel 0111-691243 info@maxxpowerpc.nl www.maxxpowcrpc.nl Nieuwe PC's randapparatuur PC-Privé projecten Occasions Reparatie Netwerk-Installatie Web-design Supplies o JL BOUWBEDRIJF 1 NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD S0111-691669 Nieuwstad 5 - 4318 BM Brouwershaven Organisatie: School met de bijbel 'De Schouw' Locatie: Loodsen Gebr. Van Ast Oude Schouwsedijk (bij de Delingsdijk) Aanvang: 09.00 uur precies! Verkoop van groente en fruit, meubelen en an dere curiosa, kinderspelen, grote boekenstal en rad-van-avontuur. 13.30 uur Veiling van curiosa boelen: Straatkinderen van Belo Horizonte, Brazilië (via st. Sao Tiago Kerkwerve), Adop tiekinderen India, Project Burkina Faso (Woord en Daad) en 'De Schouw'. m J.L.V. Beveiligingsdienst De Roos 22, Postbus 31, 4318 ZG Brouwershaven Telefoon (0111) 69 15 86, Fax (011169 18 59 Gemeenschapscentrum 'Het Tonnenmagazijn' Haven Noon!#»! 43lBABBrouffefitoenTe«oonOni.69131«Tele(ajOl"® T^l 3ringen Scheopsbomlddollng Zalenverhuur en Catering Haven Noordzijde 38. 4318 AC Brouwershaven Tel. 0111 -691816, e-mail: |.goemanshccnet.nl ££M COMPLETE SUPERMARKT VOOR AL UW BOODSCHAPPEN Tot ziens bij: MeerMarkt Brouwershaven Markt 16-17 Tel. 0111-691231 Tombo-Teak Brouwershaven Teakhouten tuinmeubelen Kom na uw bezoek aan de Boerenboeldag kijken naar onze leuke aanbiedingen! Li vindt ons via de info borden en bewegwijzering 'Tombo-Teak' Op- en overslag: Spui wekken 15 - 4318 AP Brouwershaven 0111-691906 Schildersbedrijf FRANKE v.o.f. Nu in onze winkel het volledige FLEXA assortiment. Tevens professionele producten van SIKKENS. Door middel van de mengmachine elke kleur verkrijgbaar. Haven Noordzijde 3-4 4318 AB Brouwershaven Telefoon 0111-691288 Laat ze niet vallen In ons land wordt 1 op de 150 mensen getroffen door epilepsie. Het Nationaal Epilepsie Fonds staat voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichting via een infolijn, folders en brochures, begeleide vakantieactiviteiten, individuele hulp en epilepsieprojecten in ontwikkelingslanden. Vragen over epilepsie? Bel de Epilepsie Infolijn: (3 cent per minuut) Nationaal Epilepsie Fonds Postbus 270, 3990 GB Houten www.epilepsiefonds.nl Word donateur. Er is nog zoveel te doen. STEUNPUNT VOOR 1.6 MILJOEN NEDERLANDERS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 34