Studie naar gevolgen havenplan PZC Eis vier en vijf jaar cel voor roof van peperdure auto's Training verbetert sociale contacten Goese scholieren 15 Fikse groei aantal ligplaatsen bij Aquadelta rechtvaardigt MER Inhaalslag met uitgifte gebruiksvergunningen Begin bouw AquaStaete Dief slaat toe op camping Renesse SGP-raadslid Donselaar beëdigd Evenementenman Braber dood Auto in sloot langs Oesterdam Schouws college put hoop uit toekomstvisie voor ziekenhuiszorg Toeristen bestolen vrijdag 24 augustus 2001 Hnor Marcel Modde BRUINISSE - Er komt waar schijnlijk een uitgebreid onder zoek naar de gevolgen van uit breiding van de jachthaven bij Aquadelta. In de Milieu Effect Rapportage (MER) wordt onder meer stilgestaan bij de ver keersdruk voor de omgeving. Ook moet de MER een antwoord geven op de vraag of de grens voor recreatieve voorzieningen in het gebied aan de Grevelin- gen nog niet is bereikt. Zowel de gemeente Schouwen- Duiveland als het Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen hebben zich in een eerder stadi um al positief uitgesproken over het havenplan van de Den Daas Groep. .,De haalbaarheid is hierdoor al redelijk zeker ge worden, tenzij er door derden steekhoudende motieven wor den ingebracht die de realise ring tegenhouden", zo staat het in het collegevoorstel aan de ge meenteraad. Die 'positieve grondhouding' betekent vol gens beleidsambtenaar P. van Santé van de afdeling ruimtelij ke ordening niet automatisch dat de uitbreiding al beklonken is. Een MER-procedure moet aantonen welke druk de aanleg van nog eens achthonderd - naast de bestaande zevenhon derd - ligplaatsen voor plezier boten tegenover Aquadelta op het gebied legt. De gemeenteraad moet eerst nog besluiten of de effectrap portage wenselijk is. Bij de aan leg van een een nieuwe jachtha ven, is het volgen van een MER door de projectontwikkelaar verplicht. In dit geval gaat het niet om een nieuwe, maar uit breiding van een bestaande situatie, waardoor de procedu rele beoordeling aan de gemeen te wordt overgelaten. Aange zien het om meer dan een verdubbeling van de bestaande accommodatie gaat, ligt een diepgaand onderzoek naar de omgevingsgevolgen voor de hand, is de verwachting. In het oorspronkelijke plan dat destijds werd ingediend bij de toenmalige gemeente Bruinisse, was nog wel sprake van een tweede jachthaven. De bedoel de locatie lag in dat ontwerp honderden meters westelijker. Den Daas, die de jachthaven Bruinisse in 1996 kocht, wil de bestaande en de nieuwe lig plaatsen koppelen en ze ook sa menbrengen achter één toe gang. Het recreatiestrandje en het scoutinggebouw die voor de ontwikkeling moeten wijken, worden verderop terugge bracht, De definitieve inrich tingsplannen van het gebied kunnen pas na het doorlopen van de MER worden ingevuld. Uitgangspunt is dat de haven uitbreiding voor de Den Daas Groep economisch haalbaar is, maar tegelijkertijd ook ecolo gisch en landschappelijk inpas baar moet zijn. Bekeken wordt in dat verband onder meer de samenhang met andere activi teiten in het gebied, gekoppeld aan de vraag of de grens met be trekking tot de recreatie niet al is bereikt. Daarbij gaat het vooral om de milieueffecten, al dus Van Santé. Bovendien heb ben de projectontwikkelaar en de gemeente rekening te houden met de status van De Grevelin gen als beschermingszone in het kader van de Europese Vogel richtlijn. Ook is het meer aange wezen als een waardevol wet land. „Redenen genoeg om een MER op dit gebied los te laten." Verkeersdruk In het beoogde onderzoek wor den ook de gevolgen voor het wegverkeer belicht. Aangeno men mag worden dat de ver keersdruk op de weg naar Brui nisse en rond de sluizen fors toeneemt. Zowel de gemeente raad als de dorpsraad van Brui nisse uitten twee jaar geleden al hun zorgen over het ontstaan van een problematische situatie bij het achterwege blijven van maatregelen. Het gemeentebestuur besluit eind september over de voorge stelde MER-procedure. De startnotie komt vier weken ter inzage. De verwachting is dat het onderzoek zeker een jaar in beslag neemt. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een ont- werp-bestemmingsplan dat de havenuitbreiding moet regelen. Belanghebbenden kunnen be zwaar aantekenen. De aanleg van de nieuwe haven begint op z'n vroegst in de loop van 2003. Met de uitbreiding naar vijftienhonderd ligplaatsen groeit Bruinisse uit tot één van de grootste jachthavens in zuidwest-Nederland. foto Dirk-Jan Gjeltema door Margreet van den Broek ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland gaat me dio september beginnen met de uitgifte van gebruiksvergun ningen. Deze klus wordt ge klaard door het externe Advies bureau Van Dijke, omdat de brandweer over te weinig capa citeit beschikt. Gemeenten zijn verplicht ge bruiksvergunningen te ver strekken aan gelegenheden waar mensen samenkomen. Te denken valt aan horeca-onder- nemingen, openbare gebouwen maar bijvoorbeeld ook klein schalige woongroepen voor ge handicapten. In de vergunnin gen worden veiligheidseisen vastgelegd, met name op het ge bied van brandpreventie. Op Schouwen-Duiveland komen zeshonderd tot duizend accom modaties in aanmerking voor zo'n vergunning. Er is tot op he den echter nog geen enkele ge bruiksvergunning verstrekt, omdat de eilandelijke brand weer te weinig mensen en ken nis in huis heeft om hiervoor zorg te dragen. De nieuwjaars brand in Volendam heeft de ge meente er van doordrongen dat er wel vaart achter de vergun ningen moet worden gezet. In april is daarom besloten het hele traject, van de inventarisatie ronde tot de periodieke contro les, uit te besteden aan een ex tern bureau. Inmiddels hebben de gemeente en Van Dijke de no dige voorbereidingen getroffen. Zo is er een lijst samengesteld met objecten die in aanmerking komen voor een gebruiksver gunning. Ook zijn er concept brieven ontwikkeld en heeft de gemeente een krediet van ruim 11.000 gulden beschikbaar ge steld voor de automatisering. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bestuurlijke en juridische aspecten die kle ven aan de uitbesteding van een dergelijke overheidstaak. Zo zal Van Dijke een 'submandaat' van de gemeente krijgen om de uit gifte goed uit te kunnen voeren. Het project is .afgezien van het opstartbedrag, kostendekkend. De gemeente betaalt de inzet van het externe adviesbureau uit de leges die de aanvragers verschuldigd zijn. Met het oog op de uitbesteding zijn de tarie ven al opgeschroefd. De brand weer van Schouwen-Duiveland wil op termijn een eigen preven tiemedewerker aanstellen, die zich kan bezighouden met de gebruiksvergunning. BRUINISSE - Aquadelta Beheer begint volgende maand met de bouw van de eerste groep van 55 woningen in het uitbrei dingsplan van het Bruinisser vakantiepark. In totaal worden in het gebied aan de Groeneweg 228 woningen bijgebouwd. Het merendeel is vrijstaand en krijgt - met eigen veranda en tuin - het uiterlijk van een 'romantisch buitenverblijf'. Het ontwerp is van de hand van architect M. Zeelenberg. Ruim dertig procent van de nieuwbouw is al verkocht. „Het gaat lekker, we zijn best tevreden"aldus T. de Haan van Deltama kelaardij. Zaterdag lanceert de projectontwikkelaar van het Resort AquaStaete een nieuwe landelijke promotiecampagne om kopers te lokkenDe ruim honderd miljoen gulden kosten de uitbreiding vergt naar verwachting een bouwperiode van drie jaar. Het bestaande centrum van Aquadelta ondergaat tegelijkertijd een ingrijpende renovatie. RENESSE - Op een camping in Renesse is gisteren tussen 9 en 11 uur de portemonnee van een 25-jarige vrouw uit Oss gesto len. De vrouw had de portefeuille, met daarin een identiteits kaart, bank- en verzekeringspas en wat kleingeld, onbewaakt buiten op tafel laten liggen. De totale waarde is niet bekend. Rond 13 uur werd op dezelfde camping de deur van de cara van van een dertigjarige man uit Etten-Leur geforceerd. Een radio-cd-speler bleek verdwenen De waarde van het appa raat bedraagt een paar honderd gulden. ZIERIKZEE - N. Donselaar is gisteravond in de gemeente raad van Schouwen-Duiveland beëdigd tot .nieuw lid van de fractie van SGP/GPV. Donselaar volgt in die functie P. van der Meide op. Van der Meide zag zich wegens drukke werk zaamheden genoodzaakt tussentijds ontslag te nemen als raadslid. Met zijn vertrek is de rechtstreekse vertegenwoordi ging vanuit de GPV-kring binnen deze raadsfractie wegge vallen. Donselaar is evenals de twee andere fractieleden G. Houtekamer en C. Flikweert lid van de SGP. Het GPV gaat vanaf de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2002 een nau we samenwerking aan met de RPF onder de naam Christen unie. Tot die tijd maakt Donselaar deel uit van de fractie SGP/GPV BRUINISSE - In zijn woonplaats Bruinisse is woensdag J. Braber overleden. De eigenaar van een winkel in huishoude lijke artikelen was actief in diverse maatschappelijke organi saties. Braber was met de Stichting Festiviteiten Bruinisse nauw betrokken bij de visserijdagen en het jaarlijks zeileve- nement Bruniversails. Eerder hielp de bekende Bruënaar bij het runnen van de plaatselijke VW en was hij vanuit zijn ver leden bij muziekvereniging Nu met Hope de stuwende kracht achter de Taptoe Bru. Ook vertolkte Braber lange tijd een be stuursfunctie in de Bruinisser ondernemersvereniging, welke post hij in 1997 na een intern conflict over de nieuwe koers moest opgeven. In verband met zijn langdurige en enthousi aste inzet voor de gemeenschap kreeg de middenstander in 1993 een koninklijke onderscheiding. Braber werd 64 jaar. RILLAND - Een 24-jarige vrouw uit Bergen op Zoom is gis terochtend in Rilland rond kwart voor negen met haar auto in een sloot beland. De vrouw reed over de Oesterdam toen ze even niet oplette en de macht over het stuur verloor. Haar auto sloeg over de kop en kwam tot stilstand in een sloot. De vrouw kwam met de schrik vrij, haar auto is zwaar beschadigd. door Marcel Modde ZIERIKZEE - Burgemeester en wethouders van Schouwen- Duiveland zien de toekomst van de ziekenhuiszorg in Zierikzee weer wat rooskleuriger in. Het college komt tot die conclusie op basis van het eindrapport van een speciale commissie uit de Zeeuwse zorgsector. In het rapport van de comissie De Beer wordt gepleit voor een uitbouw van het voormalige ziekenhuis in de Schouwse mo- numentenstad tot een basis voorziening. Om aan die kwali ficatie te voldoen, moeten naast een polikliniek, een afdeling diagnostiek en dagbehandeling (eventueel aangevuld met een mogelijkheid voor kort, meer daags verblijf), ook een huisart senkliniek, centrale huisartsen post, een afdeling low cure en een ambulancepost operatio neel zijn. B en W leiden uit die aanbeveling af dat 'de ontwik- REDACTIE NOORD-ZEELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111) 454647 Fax: (0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl M. Modde (chef) M. G. van den Broek P. Kleemans F. F. A. M. van Loon A. M. L. Pankow R. H. N. Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl keling van de voormalige zie kenhuislocatie in Zierikzee in de toekomst met kracht ter hand zal worden genomen en moge lijk nog verder zal worden ver breed'. De commissie bepleit handha ving van drie spoedeisende zie kenhuisvoorzieningen in Goes, Vlissingen en Terneuzen in een niet-vrijblijvende samenwer kingsvorm. Ook dit uitgangspunt (mét dis locaties in Zierikzee en Oost burg) biedt volgens het dage lijks bestuur van Schouwen- Duiveland meer perspectief dan het pad naar de totstandko ming van één centraal Zeeuws ziekenhuis dat leek te zijn inge zet. In hun reactie aan Gedeputeer de Staten benadrukken B en W nimmer gelukkig te zijn geweest met het feit dat het ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen niet is be trokken in het samenwerkings proces tussen de Oosterschelde- ziekenhuizen en Walcheren. Door als één front op te treden, ontstaat er in Zeeland een duur zame ziekenhuisorganisatie, 'die het maatwerk kan leveren dat in deze ruimtelijk sterk ge segmenteerde provincie nodig is'. Zeeland biedt zo een ant woord op de landelijke finan cieringsnormen die hier tekort schieten, meent het Schouwse college. Toeristen Als voorbeeld voor de bijzonde re problematiek van een recrea tiegemeente wordt gewezen op het grote aantal toeristen dat Schouwen-Duiveland aandoet, afgezet tegen de bijna 35.000 re guliere inwoners. Omgerekend per dag verblijven er gemiddeld zo'n twintigduizend mensen meer op het eiland, aldus B en W. „Hoewel deze groep formeel niet tot het adherentiegebied van de Stichting Oosterschelde- ziekenhuizen behoort, wordt door hen wel degelijk gebruik gemaakt van de ziekenhuis voorzieningen, zowel in Zierik zee als in Goes." De Commissie De Beer komt voort uit een brede klankbord groep van vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, medische staven, huisartsen, verzeke raars, patiëntenorganisaties, gemeenten en provincie. Alle partijen hebben tot 1 okto ber de tijd gekregen te reageren op de bevindingen van de com missie. Schouwen-Duiveland in oude ansichten door Cor Pols Nog niet zo lang geleden had bijna ie der dorp op Schouwen-Duiveland een eigen korfbalvereniging en Dreischor deed daar niet voor onder. De blauwwit- ten brachten zelfs meerdere twaalftallen op de been. Op bovenstaande foto zien we de leden van het eerste twaalftal van NOAD, dat in de eerste klasse van de Schouwen-Duivelandse Korfbal Bond uitkwam in 1960. Op de bovenste rij staan van links naar rechts: Peter van Hattem (Noordgouwe), Jan de Bil, Jaap Slager. Han Steenland, Kees de Waaij en Jan Smits Lzn. Midden: Dany Ganzeman (Noordgouwe) en Elma Bolkenbaas. Onderste rij: Corrie v/d. Linde, Willy Steenland, Jo v/d. Linde en Sari Verburg (Noordgouwe). door Aector Doorns MIDDELBURG - Zestien wo ninginbraken, vier inbraakpo gingen en de diefstal van twaalf dure auto's waren gisteren voor officier van justitie G. Rip aan leiding om bij de rechtbank in Middelburg tegen twee Joego- slaven, 30 en 27 jaar, gevange nisstraffen van respectievelijk vier en vijf jaar te eisen. De in braken en autodiefstallen, ge pleegd tussen februari en eind mei dit jaar, vonden grotendeels in Brabant plaats. De zaak kwam echter aan het rollen tijdens een onderzoek van het politiedistrict Oosterschel- debekken. Aanleiding daarvoor was dat er in delen van Zeeland op veel plaatsen werd ingebro ken. De politie stuitte op 21 fe bruari dit jaar in Bruinisse op een woninginbraak en de dief stal van een Mercedes. De da ders pasten de Bulgaarse methode toe: bij een woningin braak autosleutels wegnemen om vervolgens de auto (Merce des, BMW, Volvo) te stelen. Ook werden uit de woningen waar devolle spullen ontvreemd. Behalve in Bruinisse werden in woners van Tilburg, Eindhoven, Teteringen, Raamsdonkveer, Rosmalen, Willemstad, Mijns- heerenland, Waalwijk, Ooster hout, Berkel-Enschot, Boskant en Rossum het slachtoffer „Het was een ware strooptocht. Ze maakten er een nachttaak van. Voordat ze inbraken gingen ze eerst kijken waar auto's op de oprit van de woningen stonden. Ze hadden het al vaker gedaan wees Rip op hun strafblad. Vol gens de officier vertegenwoor digden de auto's een waarde van gemiddeld een ton. „Wespreken dan over meer dan een miljoen gulden. Dit zijn professionals. Binnen vier maanden is er een enorm aantal inbraken ge pleegd." Uit observaties bleek dat de ge stolen auto's vaak in de buurt van de woning van de 30-jarige verdachte uit Breda werden ge parkeerd. Hij gaf gisteren zijn aandeel in de inbraken toe. Zijn 27-jarige compaan, die illegaal in Nederland verblijft, ontken de daarentegen elke betrokken heid. Hij werd gesteund door de Bredanaar die zei in zijn eentje actief te zijn geweest. De officier hield hem echter aan zijn ver klaringen bij de politie dat ze zich samen op het inbrekerspad hadden begeven. Raadsman W. Kousemaker he kelde het optreden van politie en justitie. „Als ze bij de obser vaties in Bruinisse hadden inge grepen dan hadden er zeventien woninginbraken voorkomen kunnen worden." De strafplei ter zette ook vraagtekens bij het verhoor. Verder wees hij erop dat het gros van de auto's is te ruggevonden. „Niet zij hebben de winst opgestreken, maar de helers." De officier vond dat er door het tweetal 107,000 gulden aan de Staat moet worden betaald. De rechtbank doet 5 september uitspraak. door Rolf Bosboom GOES - De samenwerking die de Goese school De Tweern sinds januari heeft met het Soci aal Pedagogisch Dienstverle ningscentrum (SPD) Zeeland, werpt haar vruchten af. Twaalf leerlingen hebben inmiddels hun sociale vaardigheden aan zienlijk kunnen verbeteren. De samenwerking krijgt dit school jaar een vervolg. De Tweern is een school voor speciaal onderwijs. Zoals op al le scholen zijn sommige leerlin gen sociaal wat minder vaardig dan andere. De school besteedt daar wel aandacht aan, maar heeft daar beperkte mogelijk heden voor. „Er blijft altijd een categorie over voor wie dat niet voldoende is", aldus locatiedi recteur T. Quaak. Die kinderen kunnen via Emergis of het maatschappelijk werk een trai ning sociale vaardigheden vol gen. Quaak: „Door de samen werking met het SPD kan dat nu op school gebeuren, zodat de kinderen na schooltijd niet nog eens naar Emergis of het maat schappelijk werk moeten." Een ander belangrijk voordeel is dat het SPD de training speci fiek kan toespitsen op de leer lingen van De Tweern. Volgens Quaak zijn niet alleen de kinde ren, maar is ook de school ge baat bij de training. „Hoe soci- (Advertentie) aal vaardiger de leerlingen zijn, hoe makkelijker het is om met hen om te gaan." De cursus bestaat uit tien les sen, waarin de leerlingen leren omgaan met anderen, praten over verdriet, vrienden maken en omgaan met boosheid. „Om dat de leesvaardigheid vaak laag is, werken we veel met rol lenspellen en pictogrammen", zegt J. Menheere van SPD-Zee- land, een van de medewerkers die de lessen verzorgt. Het SPD heeft een vergelijkbare training van collega's in Bergen op Zoom als uitgangspunt genomen. „Die hebben we bewerkt naar onze eigen ideeën." Diploma In januari is de eerste groep van zes leerlingen van De Tweern met de cursus begonnen, in april de tweede. Alle twaalf kinderen hebben inmiddels een heus di ploma in ontvangst mogen ne men. Ook de ouders en de leer krachten worden nauw bij de training betrokken. „Het is im mers belangrijk dat het geleerde ook na de cursus in de praktijk wordt gebracht", aldus Men heere. Zowel de school als het SPD is tevreden over de eerste resultaten op De Tweern. „Wij willen heel graag dat het dit schooljaar verder gaat"zegt di recteur Quaak. In januari be gint daarom opnieuw een trai ning. Voor SPD-Zeeland is De Tweern de eerste school waar deze cursus in de praktijk wordt gebracht. Menheere: „We heb ben interesse om ook op andere scholen, waar het tenminste no dig is, zoiets op te zetten." RENESSE - Een 22-jarige vrouw is woensdagnamiddag in Renesse haar tas kwijtgeraakt. De Rotterdamse zat op een ter ras aan de Lange Reke. Toen ze wilde afrekenen bleek de tas, die ze op een stoel had gelegd, verdwenen. In de tas zat onder meer foto-apparatuur en een portemonnee met pasjes. Door de diefstal raakte de vrouw voor enkele duizenden guldens gedu peerd. Van de Brouwersdam werd diezelfde dag een perso nenauto gestolen. Het gaat om een donkerpaarse Golf met het Duitse kenteken SI-BM 204.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 33