PZC Schouwse sport moet veranderen Drinkput in ere hersteld 13 T ariefs verhoging havens noodzaak Rust voorlopig weergekeerd in kwestie De Vliete IH Vlissinger schuldig aan ongeluk bij Vlaketunnel Beleidswijziging van gemeente baart kleine verenigingen zorgen Explosieve stof ontsnapt in Antwerps havengebied Honderden heipalen in het gelid Medewerkster PSD gewond door slagboom Gemeente Hulst wil drugskroeg drie jaar sluiten Dubbele bon voor drankrijder zllf 2001 zeeuwse almanak Basis waarin opgenomen 81""» deZierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 NOORD vrijdag 24 augustus 2001 door Rob Paardekam VLAKE - De auto die afgelo pen woensdag het ernstige on geluk bij de Vlaketunnel ver oorzaakte, werd bestuurd door een 29-jarige Vlissinger. Woensdagavond bestond nog onduidelijkheid over wie van de drie inzittenden achter het stuur zat. De dader reed woensdagmiddag op de noord- baan van de A58 toen hij een andere wagen met hoge snel heid via de vluchtstrook wilde passeren. Vlak voor hij de Vla ketunnel in reed, ging hij terug de rijbaan op waardoor een an dere auto over de kop sloeg. Doordat een getuige het kente ken noteerde, kon de dader snel worden aangehouden. Na ver hoor van de drie inzittenden werd duidelijk dat de Vlissin ger de wagen bestuurd had. De twee anderen werden in vrij heid gesteld. De bestuurder werd nog vastgehouden en is gisteren vrijgelaten. Zijn rijbe wijs en auto zijn in beslag ge nomen. Twee van de drie inzittenden van de auto die over de kop sloeg, werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 81-jarige bestuurder uit Roosendaal liep ernstig hoofd letsel op, terwijl een 77-jarige plaatsgenote met zwaar rug letsel werd afgevoerd. Een 77- jarige vrouw uit Leeuwarden verkeert in een lichte shocktoe stand. pagina 14: ontstellend smerig door Ali Pankow ZIERIKZEE - Binnen de sport- voorzieningen op Schouwen- Duiveland kan niet alles bij het oude blijven. Het gemeentebe stuur ziet zich genoodzaakt mee te gaan met nieuwe ontwikke lingen en kwaliteitseisen. Enerzijds zullen daarom forse investeringen worden gedaan, 'anderzijds zullen kleinere sportaccommodaties de dupe worden. De gemeenteraad ging gisteravond unaniem akkoord met die nieuwe beleidslijn. Vooral de sportclubs op de klei ne kernen zien de toekomst met zorg tegemoet. Dat bleek gister avond onder meer uit de grote opkomst tijdens de eerste ge meenteraadsvergadering in het MFC in Zierikzee. Het voltallig elftal van SV Duiveland had er zelfs de wekelijks training even voor uitgesteld en was in voet baltenue aanwezig om het in spraakpleidooi van KNVB-ver- tegenwoordiger H. Groeneveld kracht bij te zetten. Hij bena drukte, evenals S. Duinhouwer van SV Zonnemaire, het grote aandeel dat een sportclub levert aan de leefbaarheid van een kleine kern. Breed scala Hoewel de meeste raadsfracties ook hun bevlogenheid met die leefbaarheid verwoorden, kie zen zij toch voor een zo breed mogelijk scala aan hoogwaardi ge sportaccommodaties tegen aanvaardbare kosten voor de gemeenschap. De raadsleden erkennen dat het sportbeleid daarmee aan de vooravond ANTWERPEN - Bij het lossen van een schip aan de kaai aan de Rechteroever in Antwerpen is gistermiddag na een leiding breuk naar schatting vijftigdui zend liter Hexeen C6-vloeistof uit een opslagtank gestroomd. Een medewerker van de firma Vopak (voorheen Paktank) waar het incident plaatshad, werd bevangen door het pro duct en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het bedrijf werd volledig ontruimd. De gelekte stof is een explosief en brandbaar product dat irri terend kan zijn voor ogen en luchtwegen De Antwerpse alarmcentrale kreeg om tien voor een de melding binnen. Een half uur later riep de brandweer fase twee van het rampenplan uit. Meteen werd een coördina tiecomité opgericht onder lei ding van de Antwerpse schepen Grootjans. Buurgemeente Be- veren en de Nederlandse buur gemeenten kregen een bericht wat er in de haven was voorge vallen. Het Centrum voor Lucht- en waterverontreiniging (CLW) heeft ter plaatse metingen uit gevoerd waaruit bleek dat de ontstane wolk boven het bedrijf bleef hangen. De situatie was rond 14.00 uur onder controle. Er lekte niets meer uit de tank en de vrijgekomen vloeistof werd tussen betonnen muren gespoten die de opslagtanks omringen Vervolgens werd de vloeistof bedekt met schuim in afwachting van het afvoeren van het goedje. Het rampenplan werd om 15.00 uur terugge bracht naar fase een. De oorzaak van het incident zal nog verder worden onderzocht Volgens het CLW is er op geen enkel moment gevaar geweest voor de bevolking. staat van ingrijpende verande ringen. Wethouder G. J. van der Salm begrijpt dat de voorgestelde veranderingen veel emoties los maken bi] vooral de dertien voetbalverenigingen binnen de gemeente, maar hoopt toch dat uiteindelijk het verstand het van de emoties zal winnen. Van der Salm benadrukte dat de gemeente niet van plan en zelfs niet in staat is sportclubs op te heffen, maar waarschuwde nogmaals voor de bedreigingen die het de kleinere verenigingen moeilijk zullen maken in de toe komst zelfstandig voort te be staan. Fusies zullen voor som mige clubs onontkoombaar zijn. Onderzoek Volgens D66-fractievoorzitter J. van der Veer doen de sportver enigingen er goed aan nieuwe kansen te grijpen en in te spelen op ontwikkelingen als individu alisering in sportbeoefening, naschoolse opvang en aanbod in breedtesport. CDA-woordvoer der N. de Danschutter deed nog wel een poging het aspect leef baarheid meer aandacht binnen de discussie te geven en de dras tische besluitvorming nog wat uit te stellen. „Wacht daarmee totdat het onderzoek in het ka der van het project Duurzame Sociale Ontwikkeling is afge rond", luidde zijn pleidooi. Vol gens wethouder Van der Salm is het echter hoog tijd nu de ba kens te verzetten. De gemeente ziet nu de kwaliteitseisen ten aanzien van sportvoorzienin- gen op zich afkomen en zal haar beleid daarop moeten afstem men. Als voorbeeld gaf hij de aanleg van kunstgraszoden. „Als het aantal blessures daar aanwijsbaar door terugloopt, wordt een gemeente daartoe verplicht ook als een vereniging zegt daar geen behoefte aan te hebben", aldus de wethouder. De betrokken sportverenigin gen hebben inmiddels wel de toezegging afgedwongen dat zij twee maanden de tijd krijgen voor het formuleren van hun re actie op het onderzoeksrapport van bureau Groene woud, dat aan het nieuwe beleid ten grondslag ligt. ELLE WOUTSDIJK - Voor de toerit van de Westerscheldetunnel in Ellewoutsdijk Geen karwei om jaloers op te zijn met de huidige hoge temperaturen. In de 12,5 me- zijn 670 heipalen de grond ingegaan. Werklieden zijn inmiddels begonnen met het ter diepe toerit staat geen zuchtje wind. foto Willem Mieras verwijderen van het beton van de paalkoppen. pagina 17: heipalen staan eindelijk droog door Ali Pankow ZIERIKZEE - Als de tarieven voor passanten en voor de be roepsvaart in de havens op Schouwen-Duiveland dan per se met respectievelijk 20 en 25 procent verhoogd moeten wor den, geef dan ook duidelijk aan welke verbeteringen de gebrui kers daarvoor terugkrijgen. Die mening deelden de fracties van CDA en D66 gisteravond tijdens de discussie in de gemeenteraad over het toekomstig havenbe- leid. Ondanks die lange discussie ging de raad uiteindelijk una niem akkoord met het voorge stelde beleid Speerpunten daarin zijn onder meer het weg werken van achterstallig onder houd, verhoging van de tarieven ten behoeve van een hoger dek kingspercentage van de kosten, onderzoek naar de mogelijk heid van amovering van de los- wal aan de Engelse Kade in Zie rikzee en naar de uitbreiding met 65 ligplaatsen voor passan ten. Vooral met die uitbreiding had de CD A-fractie grote moeite „Waar moeten die 65 plaatsen komen? Het is al zo druk in de haven", vond woordvoerster P. Berrevoets-Ringelberg. Zij pleitte namens haar fractie bo vendien voor een heldere ha venvisie en een toeristenbeleid ten aanzien van de havens. Ver der wilde Berrevoets het liefste een raadsbesluit geformuleerd hebben dat de Zierikzeese mos- selvloot nooit uit de Nieuwe Ha ven zal verdwijnen. Uiteinde lijk nam haar fractie wat dat laatste betreft genoegen met de uitspraak van wethouder G van de Velde-de Wilde dat zij abso luut niet van plan is de mossel- vloot uit die haven te weren. Filosoferen Over die 65 extra ligplaatsen voor passanten in Zierikzee wordt al sinds jaren in diverse rapporten gefilosofeerd. „We moeten nu toch eindelijk eens onderzoeken of die ligplaatsen werkelijk ingepast kunnen wor den. Anders zal het Nationaal Park Oosterschelde ze ooit wel door Ali Pankow SIRJANSLAND - Graafmachi nes en een groep koeien die nieuwsgierig dichtbij kwam, le verden gisterochtend een mooi tafereel op aan de Oudendijk in Sirjansland. In opdracht van de Stichting Landschapsbeheer werd een diepe put gegraven op de plaats waar vroeger mogelijk een weel of drinkput voor het vee heeft gelegen. Het graven gebeurde op verzoek van de na- tuurouders van de Werkgroep Schoolbiologie. Oude kaarten en beschrijvingen laten Arjan de Hulster van Stichting Landschapsbeheer in het ongewisse over de vroegere situatie. „Er zijn geen echt his torische kaarten beschikbaar van dit stukje grond. De dijk maakt hier echter een merk waardige bocht Dat zou op een vroegere dijkdoorbraak kunnen duiden met de mogelijkheid dat hier ooit een weeltje is geweest", aldus De Hulster. De laagte in de bocht langs de Oudendijk acht de Stichting Landschapsbeheer in elk geval een goede locatie voor het graven van een kom waarin grond- en regenwater kan vloeien. Hoewel op deze plek koeien gra zen van agrarisch ondernemer Ad Krepel is het niet de bedoe ling dat de nieuwe weel als drinkput voor het vee zal wor den gebruikt. Het is de natuur- ouders van de Werkgroep Schoolbiologie vooral te doen om een mooie kom met een goed leefmilieu voor amfibieën. „Zij hadden hier nergens een plek om met de schoolkinderen van Sirjansland en Bruinisse naar toe te gaan om hen te laten zien welke beestjes er in zo'n water rijke omgeving leven", legt Ine van de Ven uit. Zij volgde zelf een watergidsen- cursus en klopte vervolgens bij de Stichting Landschapsbeheer aan met het verzoek ergens in de polder tussen Sirjansland en Bruinisse een weel-achtig wa tertje te graven. Deze organi satie is immers gespecialiseerd in het graven van drinkputten op basis van historische gege vens. Een fraai voorbeeld daarvan vormt ook De Holle- stelle op de schorren bij Sint Philipsland. Uitbaggeren Dankzij een donatie van het We- reldnatuurfonds kon namens de natuurouders zelf ook een bij drage worden geleverd in de kosten voor de weel aan de Ou dendijk. De Hulster schat het benodigde bedrag daarvoor globaal op tweeduizend gulden. De Stichting Landschapsbe heer kon tevens putten uit een kleine bijdrage van de provincie en van dc Postcodeloterij. Landschapsbeheer zorgt in de toekomst ook voor het onder houd van deze nieuwe water kom. „Regelmatig snoeien en uitbaggeren is van belang om te voorkomen dat zo'n put weer gaat dichtgroeien en het leefmi lieu van de amfibieën verstikt", zegt De Hulster. De nieuwe weel aan de Ouden dijk belooft binnen afzienbare tijd plaats te gaan bieden aan bruine en groene kikkers, insec ten, wormen, slakjes en padden. De natuurouders verheugen zich al op de tochten die vanaf volgend voorjaar met de school kinderen naar deze plek ge maakt kunnen worden. (Advertentie) Gratis naar het operaspektakel "Ship of Troy" bij een halfjaarabonnement* "geldt voor een nieuw abonnement en bij automatische incasso; u ontvangt de krant de eerste twee weken gratis en twee vrijkaartjes voor de voorstelling van 8 september, zolang de voorraad strekt. Bel 0800 0231 231 of vul de voorpaginabon in. PZC is voorstellingssponsor van Zeeland Nazomer Festival. terug willen hebben", zei Van de Velde. D66-woordvoerster R. Geluk had moeite met het inschakelen van derden voor de amovering van de loswal aan de Engelse Kade. Volgens haar is het ge meentelijk ingenieursbureau (GIB) daar best zelf toe in staat De wethouder was een andere mening toegedaan. Volgens haar gaat het niet simpelweg om slopen, maar ook om de juiste invulling van de ondergrond daarna. Bovendien is het GEB op dit moment om diverse redenen zwaar onderbezet. Geluk kreeg de toezegging van de wethouder dat het vuilwa- terstation in de haven van Zie rikzee er nog dit najaar komt en dat ook de andere voor dit jaar geplande werkzaamheden daadwerkelijk worden verricht. Verwijzend verder naar de dras tische uitbreiding van haven Kloosternol in Scharendijke en de vernieuwing van het toilet gebouw in de haven van Brou wershaven meende Van de Velde dat de tariefsverhogingen voor de havens alleszins acceptabel zijn. HULST - Burgemeester en wet houders van Hulst willen café De Schuur aan de Zoutestraat voor drie jaar sluiten omdat de uitbater van de kroeg softdrugs verkoopt, laat verkopen en gele genheid geeft ze te consumeren. Daarnaast stelt het college dat de persoon aan wie de Drank- en Horecavergunning is afgegeven zelf meestal niet in De Schuur aanwezig is. Medewerkers van De Schuur zeiden zelf eerder, nadat bezorgde moeders de ver meende drugshandel in de openbaarheid brachten, dat in het café geen verdovende mid delen werden verkocht. Maar volgens wethouder P. Weemaes wijzen politierapporten uit dat er wel drugs zijn verhandeld. Graafmachines werden ingezet voor het graven van een weel met een diameter van 18 meter en een diepte van circa 1,80 meter. foto Dirk-Jan Gjeltema door René van Stee BRESKENS - Op het veerplein van de PSD in Breskens is gis termorgen om negen uur een 36- jarige kaartverkoopster uit Oostburg gewond geraakt, toen zij de slagboom bij een verkoop hokje op haar hoofd kreeg. Ze was door de klap minstens twintig minuten bewusteloos. Omdat de verwondingen in eer ste instantie ernstig leken, werd de vrouw naar het ziekenhuis in Brugge vervoerd. Ze bleek een zware hersenschudding te heb ben opgelopen. De vrouw stond op het punt te beginnen met haar kaartverkoopdienst. Om het kassahokje te bereiken, moest ze eerst nog een auto voor laten gaan. Nadat dit voertuig de slagbomen was gepasseerd, stak ze de weg over. De vrouw kreeg vervolgens de slagboom op haar hoofd PSD-agent A. Sutin van de aan legplaats in Breskens noemt het ongeval van zijn collega een on gelukkige samenloop van om standigheden. Behalve dat zij onvoldoende heeft opgelet, ver moedt hij verder dat de onfor tuinlijke kaartverkoopster de slagboom midden op haar hoofd heeft gekregen. Daardoor rea geerde het hieraan gekoppelde beveiligingssysteem niet. Afwijking „Het hele systeem stopt auto matisch bij de minste of gering ste afwijking. Zo maakt een slagboom bij een aanrijding bij voorbeeld automatisch een kwartslag in de rijrichting van het voertuig, waarna deze ge woon verder kan rijden." Toen zijn collega passeerde heeft dit systeem kennelijk niet gewerkt. „Met alle vervelende gevolgen van dien", aldus Sutin. De ar beidsinspectie stelt een onder zoek in naar de toedracht van het ongeval. door Rob Paardekam WISSENKERKE - De lucht tus sen het gemeentebestuur van Noord-Beveland en het ouder actiecomité van basisschool De Vliete in Wissenkerke lijkt weer enigszins geklaard. De ouders laten weten dat ze zich voorlopig rustig zullen houden, omdat ze vertrouwen hebben in de nieuwe burge meester en het sectorhoofd van de afdeling samenlevingszaken. Tot anderhalve maand geleden waren de verhoudingen tussen het oudercomité en het gemeen tebestuur danig bekoeld. De ge meente, zoekend naar een nieu we directeur voor De Vliete, had plaatsvervangend directeur R. Meuldijk laten weten dat hij be ter niet kon solliciteren. Dit zet te kwaad bloed bij veel ouders en ook een onderzoekscommis sie laakte de handelswijze van de gemeente. Verantwoordelijk wethouder A. Dees maakte daarop haar aftreden bekend. Deze gebeurtenis heeft, zo blijkt nu, tot enige rust geleid. De ou ders zeggen weer vertrouwen in de gemeente te hebben, terwijl burgemeester C. van Liere in een brief aan de ouders heeft laten weten dat alle acties die ze voor directeur Meuldijk or ganiseerden zeer functioneel zijn geweest. Namens de ouders laat W. van den Berge weten dat het ver trouwen in de gemeente niet be tekent dat de uitslag van de nieuwe sollicitatieprocedure zonder meer wordt geaccep teerd. Volgens Van den Berge gaan de ouders ervan uit dat Meuldijk, van wie inmiddels ze ker is dat hij weer mee sollici teert, de beste papieren heeft en schooldirecteur blij ft. Ze voelen zich op dat gebied gesteund door de onderzoekscommissie. Die stelt vast dat er geen rede nen zijn waardoor Meuldijk geen directeur zou kunnen worden. Advertentie MIDDELBURG - Een 24-jarige automobilist uit Oost-Souburg is gisternacht in Middelburg be keurd wegens te hard rijden. De man reed 83 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. De politie trof in zijn auto een mes aan. Eerder die avond kreeg de man in zijn woonplaats al een bekeu ring wegens het rijden onder in vloed. zeeland nazomer festival 28 aug t/m 9 sept (0118) 659 659 www.nazomerfestival.nl Windkracht Acht gepekelde muziek en sterke verhalen 29 aug 21.30 u. gratis Abdijplein Middelburg De scholen zijn weer begon nen, zo wordt ons allerwegen vanaf spandoeken toegeroe pen. Maar ook zonder die melding was het Laura uit Goes al geruime tijd duide lijk. Al weken tevoren had den haar ouders vaak en uit voerig met haar gesproken over de nieuwe fase in haar vierjarig leventje. Ze zou haar intrede doen op de ba sisschool. Dat begrip basis bleef, ondanks de gedegen voorlichting, voor Laura iets schimmigs houden. Intussen is ook dat probleem opgelost. Nu ze een kleine twee weken onderwijs volgt, is Laura er achter. Onlangs liet ze weten: „Ik zit op de school waar de juf de baas is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 31