Diermeel ligt illegaal door heel Nederland Inburgering verloopt niet naar wens Geen zin in verhuizen? Zielknijper van 't Gooi mag zijn naam houden Borst voor zelfbediening asperines en neusdruppels Slachtafval en karkassen stapelen zich op Van der Doef bij onderzoek Dance Valley Singh Varma terug in de werkelijkheid Onderzoek betaling alimentatie door vaders Onbekenden laten duizenden nertsen los Risico's op goederenspoor zuiden PvdA wil studenten in bajes Nieuwe centra voor asielzoekers Meer vreemdelingen met tbc Vestdijk-biograaf overleden vrijdag 24 augustus 2001 van onze redactie binnenland ARNHEM - In het hele land zijn de afgelopen maanden illegale opslag- en stortplaatsen van diermeel ontdekt. Alleen al in Gelderland gaat het om twaalf gevallen. Dat blijkt uit een on derzoek van de Inspectie Mi lieuhygiëne, in opdracht van het Openbaar Ministerie. Een woordvoerder van het OM wil niet zeggen hoeveel illegale opslagplaatsen in het hele land zijn aangetroffen. „Het onder zoek is bijna afgerond. Dan ko men we ermee naar buiten. Dat is vermoedelijk eind volgende week", stelt hij. Een woordvoerster van Gelder land bevestigt dat alleen in deze provincie al twaalf illegale op slag- en stortplaatsen van dier meel zijn ontdekt. „We zijn nauw bij het onderzoek betrok ken zodat we snel maatregelen kunnen nemen zodra het onder zoek is afgerond." In Noord- Brabant ligt op twaalf verschil lende plaatsen 43.000 ton dier meel opgeslagen. In de meeste gevallen gebeurt dat met mede weten en met instemming van de provincie. Een woordvoer ster van de provincie kon niet aangeven op hoeveel plaatsen het illegaal gebeurt. Het college van procureurs-ge neraal gaf in juni de Inspectie Milieuhygiëne van het ministe rie van Milieubeheer opdracht een inventariserend onderzoek te doen naar illegale opslag van diermeel. Vergunningen Het college wil weten of des tructiebedrijven over de juiste vergunningen beschikken en of de dierresten op de juiste wijze worden opgeslagen. Indien strafbare feiten worden gecon stateerd, kan het OM overgaan tot een strafrechtelijk onder zoek. Tot voor kort werden vermalen karkassen en slachtafval ver werkt tot diermeel dat als voer voor koeien en varkens diende. VELSEN - Oud-staatssecreta ris, oud-Kamerlid en oud-bur- gemeester van Vlissingen J. van der Doef (PvdA) wordt voorzit ter van een commissie die het onderzoek gaat begeleiden naar de chaos rond het dansfeest Dance Valley op 4 augustus. Vele bezoekers kwamen met on- derkoelingsverschijnselen in het ziekenhuis omdat er na af loop te weinig vervoer wasANP Dat is nu verboden omdat dier meel als belangrij kste veroorza ker van bse, de gekkekoeien- ziekte, wordt gezien. Door de maatregel is er een groot overschot van dierresten ontstaan, dat door de mkz-crisis alleen nog maar is toegenomen, omdat de capaciteit van ver brandingsovens ontoereikend is om dit weg te werken. Justitie vreest dat door een on juiste opslag van de dierresten mensen en dieren gevaar lopen. In enkele gevallen is al door broei brand ontstaan, waardoor besmettelijk materiaal ver spreid kan worden.'Ook bleek personeel niet over bescher mende kleding te beschikken. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is in middels uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieu gebleken dat de risico's op besmetting met in diermeel aanwezig bse- materiaal zeer klein is, zowel voor werknemers als voor de be volking. Uit onderzoek van TNO is bovendien vast komen te staan dat het gevaar op zelfont branding zeer gering is, aldus de woordvoerder. TNO meldt verder dat de ver branding van dierresten een goede manier is om zulk materi aal tegen aantrekkelijke kosten te verwerken. Als het goed ge beurt, kan het één procent van de nationale elektriciteitsbe hoefte opleveren. TNO stelt voor om bij slachterijen ver brandingsinstallaties te bou wen. Dan hoeft er minder met dierlijk materiaal te worden ge sleept. ANP door Marjolijn de Cocq DEN HAAG - De ene Van Koo- ten is de andere niet. Dat oor deelde gisteren de president van de rechtbank in Amsterdam in het kort geding van arts Marcel van Kooten tegen Heieen van Royen, auteur van De gelukkige huisvrouw. Volgens de presi dent is niet gebleken dat, afge zien van achternaam en beroep, enige gelijkenis is tussen Van Kooten en Van Royens roman personage Beau van Kooten, 'jetset shrink van het Gooi'. Van Royen hoeft haar roman niet aan te passen en Marcel van Kooten draait op voor de pro ceskosten van 1950 gulden. Van Kooten had het kort geding aangespannen omdat hij zowel in de privésfeer als in zijn werk als psychiater werd geassoci eerd met Van Royens personage, in haar boek omschreven als 'een beetje a la Marco Bakker na het ongeluk'. Van Kooten zei hinder te ondervinden in de vorm van opmerkingen, grap jes, maar ook serieuze vragen van beroepsgenoten en vreesde dat zijn internationale carrière schade zou ondervinden. Pikant was tijdens het kort ge ding de 'behandelrelatie' die heeft bestaan tussen Van Koo ten, arts in de geestelijke ge zondheidszorg, en Van Royen. De naam van de psychiater in het boek was daarom volgens Van Kooten niet toevallig geko zen, al wilde hij op grond van zijn beroepsgeheim geen verde re details verschaffen. Van Roy en erkende dat zij in 1999 con tact had met Van Kooten, maar tekende aan dat dit beperkt was gebleven tot vijftien minuten. Volgens de president van de rechtbank is het 'aannemelijk' van onze redactie binnenland DEN HAAG - Minister Borst van Volksgezondheid wil dat consumenten eenvoudige ge neesmiddelen als aspirines en neusdruppels zelf uit de schap pen van drogist en apotheek kunnen pakken. Door zelfbediening krijgen ze meer mogelijkheden prijs en ge bruik van de middelen te verge lijken. Borst zal dat vandaag voorstellen in de ministerraad, hebben bronnen rond het kabi net gisteren gemeld. De zelfzorgmiddelen staan nu nog verplicht op schappen ach ter de balie. De drogist of apo theker moet ze overhandigen. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten het liefst zelf kie zen. Zelfbediening leidt ook tot meer concurrentie en daardoor tot lagere prijzen. De verkoop dat de keuze van Van Royen voor de achternaam van haar romanpersonage niet is ingege ven door een,gelijkenis met de bestaande persoon Van Kooten. De naam Van Kooten is een veel voorkomende, aldus de presi dent, en bovendien is gekozen voor een afwijkende voornaam. Van schending van de persoon lijke levenssfeer van Van Koo ten is daarom geen sprake. „Het is immers een veel voorkomend en moeilijk te voorkomen ver schijnsel dat een romanfiguur de naam draagt van werkelijk van de zelfzorgmiddelen, waar voor geen recept nodig is, neemt de laatste jaren toe. Het voorstel kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Ka mer van in ieder geval PvdA, WD en D66. Dat bleek eind vo rig jaar tijdens een overleg in de Kamer over dit onderwerp. Supermarkt Aanvankelijk wilde Borst dat zelfzorgmiddelen ook gewoon in de schappen van de super markten zouden komen. Zij wei'd daarin teruggefloten door de Tweede Kamer. Alleen de VVD en D66 waren daar voor stander van. De andere partijen vonden het risico voor de consu ment te groot als zij ter plekke geen deskundig advies kunnen krijgen. Wel mochten super markten deze medicijnen ook achter een balie laten verkopen door een deskundige. ANP bestaande personen en dat al dus associaties tussen die beide ontstaan die tot (vaak flauwe) grappen aanleiding geven." Volgens commercieel directeur Lex Spaans van Vassallucci ver woordt het vonnis duidelijk dat 'uitingen die ergeren, shoc keren, kwetsen of verwarring zaaien worden beschermd door het beginsel van uitingsvrij heid'. „In principe mag je als uitgever toch niet bang wezen dat je schadeclaims krijgt iedere keer als een auteur een naam ge bruikt", aldus Spaans. GPD van onze redactie binnenland DEN HAAG - De verplichte in burgering van allochtonen in Nederland verloopt nog niet naar wens. „Je ziet dat er bij zo wel de nieuwkomers als oudko- mers beweging in zit, maar nog niet voldoende", heeft Ella Vo gelaar gisteren gezegd in een vraaggesprek met de Volks krant. Vogelaar is projectleider van de taakgroep die een jaar geleden door minister Van Boxtel (Inte gratiebeleid) werd opgericht om de inburgering te verbeteren. De bewindsman stelde ook 50 miljoen gulden extra beschik baar. Sinds 1998 moeten nieuwko mers verplicht cursussen volgen waarin ze Nederlands leren en kennis van de maatschappij op doen. Twintig procent van de cursisten valt uit, het eindni veau is te laag en gemeenten worstelen met de bureaucratie. Toch hebben de inspanningen van de taakgroep volgens Voge laar al vruchten afgeworpen. Een deel van de wachtlijsten is weggewerkt en de problemen zijn geïnventariseerd. Teleurgesteld Gebleken is dat een deel van de cursisten zo lang moet wachten op de cursus dat ze geen zin meer hebben. Anderen zijn te leurgesteld omdat de cursus niet aansluit bij hun wensen of gaan direct aan het werk. Uit onderzoek ondermensen die al langer in Nederland verblij ven is gebleken dat zeshonderd uur taalles niet voldoende is om een plek te vinden in de Neder landse samenleving. „Er is meer nodig. Maatwerk. Iemand die hoog is opgeleid heeft een ander inburgeringsprogramma nodig dan een analfabeet." Vogelaar verwacht dat de pro blemen niet snel worden opge lost omdat de wachtlijsten al sinds de jaren tachtig bestaan. „Het is geen reële gedachte dat ik de problemen voor eens en voor altijd ga oplossen." Voge laar is van mening dat er een nieuwe wet moet komen, die de inburgering beter regelt. Ze hoopt dat over anderhalf jaar, als haar taakgroep wordt opge heven, een nieuwe wet in de stei gers staat. De huidige Wet inburgering nieuwkomers is volgens haar niet mislukt. „Wel kun je vraagtekens zetten bij de uitvoering. Bij de verkokering. Het rijk heeft de gemeenten een wirwar aan regels aangeboden: strik erom en gaan jullie het maar organiseren. Maar daar mee heb je nog niets gere aliseerd", zegt Vogelaar. „Je moet de gemeenten en de scho len houvast geven, duidelijk heid." ANP DEN HAAG - Oud-Tweede-Ka- merlid Singh Varma (Groen- Links) lijdt niet aan een dodelij ke ziekte. Uit onderzoeken is volgens haar advocaat R. Dhal- ganjansing gebleken dat ze niet lijdt aan kanker of aids. Naast een posttraumatische stress stoornis heeft zij wel last van een verwaarloosde suikerziekte en een verstoorde schildklier functie. De klachten die deze kwalen met zich meebrachten, zoals bloedingen, flauwvallen en sterk gewichtsverlieszag Singh Varma door haar psychisch ver warde toestand aan voor de symptomen van een terminale ziekte, aldus haar advocaat gis teren. Hij zegt dat ze nu ook zelf inziet dat haar ziektes zijn te ge nezen. Dhalganjansing stelt namens Singh Varma dat ze hoopt dat GroenLinks-fractievoorzitter R Rosenmöller op zijn harde woorden van eerder deze week terugkomt. Ze valt met name over zijn uitspraak dat hij zich door Singh Varma belazerd voelt. Verder stelt Singh Varma dat ze met de Ninash Foundation geen verplichtingen is aangegaan waar ze juridisch aan gehouden is. Tijdens haar reis naar India in september 2000 zou ze een jaarlijks geldbedrag van 250.000 dollar hebben toege zegd aan deze liefdadigheidsin stelling. ANP Ga naar de banensite van www.pzc.nl powered by QjobTrack.nl van onze redactie binnenland DEN HAAG - Een ambtelij ke werkgroep van meerdere ministeries zal onderzoeken of gescheiden vaders in vol doende mate betalen voor de opvoeding van de kinderen en of de kosten niet te gemak kelijk worden afgewenteld op de samenleving. De amb tenaren buigen zich ook over de vraag of en hoe de regels hierover moeten worden aangescherpt. Het onderzoek is een vervolg op een onderzoek naar de uit voering van de verhaalplicht in de bijstand, of wel de mate waarin sociale diensten ge scheiden partners dwingen mee te betalen. In het nieuwe onderzoek wordt breder be zien of en in welke mate de lasten voor de kinderen on evenredig zwaar drukken op de moeder, hetgeen in de Tweede Kamer al is aange duid als 'feminisering van de armoede'. Ook wordt onder zocht in welke mate echt scheiding leidt tot hogere collectieve uitgaven en hoe dat kan worden beperkt. Kamerlid Van Dijke (Chris tenunie) uit Middelburg heeft vorig jaar bij de behan deling van de begroting van Sociale Zaken het probleem onder de aandacht gebracht en kreeg de toezegging dat er een notitie zou komen. In de nu op te richten werkgroep komen ambtenaren van de ministeries van Algemene Zaken, Sociale Zaken, Justi tie en Financiën en een of twee externe deskundigen. Volgens Van Dijke betalen veel gescheiden vaders niet of nauwelijks voor hun kin deren. ANP Met behulp van handschoenen en een schepnet worden rond Valkenswaard ontsnapte nertsen gevangen. foto Phil Nijhuis/GPD van onze redactie binnenland VALKENSWAARD - Onbekenden hebben in de nacht van woensdag op donderdag in Valkenswaard 16.800 nertsen losgelaten. De beestjes waren afkomstig van een fokkerij. De uitbraak is rond vier uur 's nachts gemeld door automobilisten die grote aantallen dieren over de weg zagen lo pen. Tientallen nertsen zijn overreden, aldus een zegsman van de politie. Het merendeel van de ontsnapte nert sen is nog aangetroffen binnen het hek. Er zouden in totaal enkele duizenden dieren zijn verdwenen. Ze hebben zich vermoedelijk verspreid in een gebied met een straal van enkele kilometers. Het is erg moeilijk om ze te vangen, om dat de beestjes zich in maïsvelden en struikgewas gemakkelijk kunnen ver schuilen. De velletjes van nertsen wor den gebruikt in de bontindustrie. In het verleden zijn eerder fokkerijen het doelwit geweest van soortgelijke acties, maar nog niet eerder werden dergelijke grote aantallen dieren in vrijheid ge steld. ANP (Advertentie) DEN HAAG - De kans op een ramp met een goederentrein in Nederland is het grootst onder de grote rivieren. Dat blijkt uit de Risico-atlas Spoor, opgesteld door Railned in opdracht van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. De atlas moet gemeenten en provincies richtlijnen geven bij nieuwe bouwplannen. Uit de gegevens, gebaseerd op de situa tie in 1998, blijkt dat op 21 trajecten, waarvan 16 in Brabant en Limburg, het risico zodanig is dat nieuwbouw nabij het spoor is verbodenBestaande bouw kan wel blijvenDeze tra- jecten liggen vrijwel allemaal op de lijn Rotterdam-Venlo. Elf steden, waaronder Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven en Tilburg, zitten op de maximale risiconorm voor bestaand spoor: een ramp met 100 doden eens in de miljoen jaar. Dit be tekent dat nieuwbouw van woningen, scholen en bedrijven binnen 50 meter van het spoor niet mag. In Goes, Roosendaal en 32 andere steden vormt het spoor een 'aandachtspunt' bij nieuwbouw. GPD AMSTERDAM - De Bijlmerbajes in Amsterdam moet ge schikt worden gemaakt voor. bewoning door studenten als justitie het complex niet langer nodig heeft voor gedetineer den. Dat is één van de voorstellen van de PvdA-fractie in Am sterdam om de woningnood onder studenten op te lossen. De PvdA wil met justitie overleg over de mogelijkheden om torens van het complex om te bouwen tot studentenflats als de Bijlmerbajes in 2004 naar Zaandam verhuist. ANP DEN HAAG - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opent tussen september en april zeventien nieuw asiel zoekerscentra met in totaal bijna 7400 plaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het COA, dat met capaciteitsproblemen kampt. Dit jaar gaan volgens planning zeven asielzoekerscentra open in Zuidlaren (400 plaatsen), Assendelft (1000), Wijchen (350), Haren (500), Stadskanaal (600), Sint Annaparocnie (400) en Amstelveen (350). In de eerste vier maanden van volgend jaar worden centra ge realiseerd in Enschede (400 plaatsen), Lichtenvoorde (400), Oostflakkee (350), Heemskerk (275), Delfzijl (400), Amster dam (360), Wapenveld (600), Etten-Leur (400), Boskoop (280) en Medemblik (320). ANP HAARLEM - Het percentage vreemdelingen onder tubercu losepatiënten in Nederland neemt jaarlijks toe. Het aantal tbc-gevallen onder Nederlanders daalt. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Be strijding der Tuberculose (KNCV). Volgens de recentste cijfers van het KNCV is in 1999 bij 1535 personen in Nederland tuberculose geconstateerd. Van hen waren 934 (61 procent) van buitenlandse afkomst, van wie 188 de besmettelijke vorm open-tbc hadden. In 1999 hadden negentien asielzoekers bij aankomst open-tbc. GPD DEN HAAG - De omstreden Vestdijk-biograaf Hans Visser is overleden. Hij stierf woensdag in zijn woonplaats Maassluis, zo is uit familiekring vernomen. Hij was 64 jaar. Visser kwam door zijn naspeuringen begin jaren tachtig over het leven van de beroemde auteur hevig in conflict met diens weduwe Mieke. Zij kon zich totaal niet vinden in wat Visser concludeerde over haar en de relatie tussen haar en haar man Mieke Vestdijk zegde iedere medewerking op aan 'Vestdijk, een schrijversleven'. ANP Voor je het weet ben je weg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 3