Training verbetert sociaal gedrag PZC PZC Celstraf geëist voor trainer die ontucht pleegde met pupil Comité Reimerswaal presenteert eerste vrij willigerskrant Drempels blijven voor overlast zorgen Goes investeert extra geld in parkeerkelder Computerproject van Walcherse basisscholen geflopt 15 Samenwerking De Tweern en Sociaal Pedagogische Dienst werpt vruchten af Inloopochtend Hagenpreek in Aagtekerke Solex-race 2x Elektronisch toezicht geëist Meisje gewond na val met fiets Dief slaat toe op camping Renesse Auto in sloot langs Oesterdam Barbershopkoor in Manhuistuin Begin bouw AquaStaete Oogstfeest in Oudelande vrijdag 24 augustus 2001 rfnor Rolf Bosboom GOES - De samenwerking die de Goese school De Tweern sinds januari heeft met het Soci aal Pedagogisch Dienstverle ningscentrum (SPD) Zeeland, werpt haar vruchten af. Twaalf leerlingen hebben inmiddels hun sociale vaardigheden aan zienlijk kunnen verbeteren. De samenwerking krijgt dit school jaareen vervolg. De Tweern is een school voor speciaal onderwijs. Zoals op al le scholen zijn sommige leerlin gen sociaal wat minder vaardig dan andere. De school besteedt daar wel aandacht aan, maar heeft daar beperkte mogelijk heden voor. „Er blijft altijd een categorie over voor wie dat niet BERGEN OP ZOOM - De Whip lash Stichting Nederland houdt woensdag 5 september van 10.00 tot 12.00 uur een inloopo chtend voor whiplash-patiën- ten. De bijeenkomst wordt gehou den in het Ziekenhuis de Lie- vensberg in Bergen op Zoom AAGTEKERKE - Op de mini- camping van de familie Geschiere (Bergwegje 6) in Aag tekerke wordt zondag 2 septem ber vanaf 14 uur een hagen- preek gehouden. De dialoog tussen de landbouw en de burger staat centraal op deze openluchtprediking. Ove rigens is er een binnenlocatie om naar uit te wijken in geval van slecht weer. Rob Fa vier uit Oud Alblas leidt de dienst. Na afloop is er gelegenheid tot dis- I cussie bij een kopje koffie. De hagenpreek is georganiseerd door de pr-commissie van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw organisatie ZLTO op Walche ren, in samenwerking met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Aagtekerke. voldoende is", aldus locatiedi recteur T. Quaak. Die kinderen kunnen via Emergis of het maatschappelijk werk een trai ning sociale vaardigheden vol gen. Quaak: ..Door de samen werking met het SPD kan dat nu op school gebeuren, zodat de kinderen na schooltijd niet nog eens naar Emergis of het maat schappelijk werk moeten Een ander belangrijk voordeel is dat het SPD de training speci fiek kan toespitsen op de leer lingen van De Tweern. Volgens Quaak zijn niet alleen de kinde ren, maar is ook de school ge baat bij de training. „Hoe soci aal vaardiger de leerlingen zijn, hoe makkelijker het is om met hen om te gaan." De cursus bestaat uit tien les sen, waarin de leerlingen leren omgaan met anderen, praten over verdriet, vrienden maken en omgaan met boosheid.Om dat de leesvaardigheid vaak laag is, w-erken we veel met rol lenspellen en pictogrammen", zegt J. Menheere van SPD-Zee- land, een van de medewerkers die de lessen verzorgt. Het SPD heeft een vergelijkbare training van collega's in Bergen op Zoom als uitgangspunt genomen. ..Die hebben we bewerkt naar onze eigen ideeën." Diploma In januari is de eerste groep van zes leerlingen van De Tweern met de cursus begonnenin april de tweede. Alle twaalf kinderen hebben inmiddels een heus di ploma in ontvangst mogen ne men. Ook de ouders en de leer krachten worden nauw bij de training betrokken. „Het is im mers belangrijk dat het geleerde ook na de cursus in de praktijk wordt gebracht", aldus Men heere. Zowel de school als het SPD is tevreden over de eerste resulta ten op De Tweern. „Wij willen heel graag dat het dit schooljaar verder gaat", zegt directeur Quaak. In januari begint daar om opnieuw een training. Voor SPD-Zeeland is De Tweern de eerste school waar deze cursus in de praktijk wordt gebracht. Menheere: „We heb ben interesse om ook op andere scholen, waar het tenminste no dig is, zoiets op te zetten." doorAector Dooms MIDDELBURG - Verliefd wor den op de voetbaltrainer. Dat overkwam vorig jaar een veer tienjarig meisje. Daar bleef het niet bij. Er ontstond een seksue le relatie tussen de trainer en zijn pupil. De trainer, een 31-ja rige inwoner van Hoedekens- kerke gaf gisteren bij de rechtbank in Middelburg toe acht keer gemeenschap met het meisje te hebben gehad. Officier van justitie H. den Har- tog vond vijftien maanden cel, waarvan vijfmaanden voor waardelijk met reclasserings- toezichteen passende straf. Ook meende Den Hartog dat een schadeclaim van 9600 gulden aan het slachtoffer moest wor den toegewezen. De officier schetste gisteren het beeld van jonge meisjes, die ero tisch kunnen fantaseren over popsterren en sporthelden. „Zij zijn onbereikbaar, maar dit keer REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 273000 Fax: (0113) 273030 E-mail: redgoes@pzc.nl R. Bosboom M. E. de Bruijn I. Huibers A. M. van der Jagt R. J. A. Paardekam E. Soesman K. L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl door Rob Paardekam KRUININGEN - Vrijwilligers doen het gewoon! Zo heet de Reimerswaalse vrijwilligers- krant die volgende week bij alle inwoners van de gemeente in de brievenbus valt. De redactie van het krantje overhandigde gisteren het eerste exemplaar aan burgemeester A. Verbree. Die zei onder de indruk te zijn. De uitgave van de vrijwilligers- krant is éénmalig en heeft alles te maken met het Internationale Jaar van de Vrijwilliger. Daar toe werd aan het begin van het jaar een comité gevormd. Onder leiding van voorzitter Wil Alma is er de afgelopen maanden hard aan de krant gewerkt. Die is ook helemaal door vrijwilligers ge maakt. De krant bevat 23 inter views met vrijwilligers uit de gemeente. Om het voor iedereen die het leest herkenbaar te ma ken, komen uit elke kern één of meerdere vrijwilligers aan het woord. Wil Alma benadrukt dat het om alle soorten van vrijwil ligerswerk gaat. „Niet alleen mensen in de sociale dienstver lening, maar ook vrijwilligers die goed werk verrichten bij bij voorbeeld sport- of buurtver enigingen." Zo vertelt Simon Rommers uit Krabbendijke over zijn vrijwil ligerswerk bij gymnastiekver eniging Sparta; verhaalt A- Koeman uit Waarcle over zijn belevenissen bij de voetbalver eniging en doet Kees de Smit uit Rilland een b oekj e open over het werk bij tafeltje dekje Prominenten Verder verslaan de 'verslagge vers' van de vrijwilligerskrant de belevenissen van de promi nente Reimerswalers die een dagje vrijwilliger waren. Burge meester Verbree kookte soep bij activiteitenclub Inspin in Yerse- ke, WD-raadslid Marijke van der Meijden bracht maaltijden rond in Rilland en wethouder John Jansen verzorgde een koud buffet in zorgcentrum Maria Oord in Hansweert. Volgens Wil Alma is de krant niet alleen bedoeld om de vrij willigers, in de gemeente Rei merswaal meer dan driedui zend, in het zonnetje te zetten, maar ook om anderen aan het denken te zetten. De hoop is dat de Reimerswaalse inwoners zich na het lezen van de krant aanmelden als vrijwilliger. „Sommige mensen hebben ge woon een zetje nodig." In het kader van het Jaar van de Vrijwilliger vindt op vrijdag 21 september een groot feest plaats in de sporthal van Kruiningen. De manifestatie is in principe alleen bedoeld voor vrijwilli gers. Wie dat niet is, maar toch naar het feest wil, zal de puzzel in het krantje op moeten lossen. De winnaars daarvan mogen namelijk ook komen. was het anders. Dit meisje fan taseerde over een man in haar nabijheid. Hij had tegen haar moeten zeggen: je bent een lieve meid, vriendschap mag, maar niet verder." De verdachte ken de de ouders van het meisje goed. „Door haar ouders werd hem elk contact verboden, maar toch is hij er mee doorgegaan." Uiteindelijk besloot het meisje alles tegen haar moeder te ver tellen, die aangifte deed. De relatie had grote gevolgen. Het gezin van het slachtoffer voelde zich gedwongen te ver huizen. Ook de verdachte voel de de ogen van de mensen in het dorp op zich gericht. De plaat selijke voetbalvereniging heeft hem ontslagen als trainer. Wel mag hij blijven voetballen. Zijn raadsman N. Koole pleitte voor een werkstraf„Dat er twee ver liezers zijn is duidelijk. Hij schaamt zich ervoor, want dit had nooit mogen gebeuren." De verdachte zat er aangeslagen bij. Uitspraak op 5 september. KAPELLE - Tijdens de Kapelse dag wordt morgen een solex-ra ce verreden. Er is ook een de monstratie met mini-motoren. De wedstrijden vinden plaats tussen 14 en 15.30 uur. (Advertentie) door Rob Paardekam POORTVLIET - De twee dy namische verkeersdrempels aan de Paasdijkweg in Poort vliet zorgen nog steeds voor veel geluidsoverlast. Bewoner L. Hage vindt dat er snel iets moet gebeuren en is een hand tekeningenactie begonnen. Hij krijgt steun van gemeente raadslid J. Bout (CDA). Die stelt dat de drempels maar he lemaal weggehaald moeten worden, als de overlast niet snel verdwijnt. De beweegbare drempels wer den eind april in gebruik geno men en zouden dé oplossing moeten zijn tegen de vele hardrijders op de Paasdijk weg. De obstakels komen zo'n vier centimeter de grond uit als iemand te hard rijdt. Wet houder K. Heijboer liet on langs weten dat de drempels hun vruchten afwerpen. Nog maar dertien procent van de passanten rijdt te hard. Voor de drempels er lagen, was dat zestig procent. Het 'succes' wordt echter over schaduwd door de geluids overlast die omwonenden on dervinden. Volgens L. Hage is het nauwelijks meer uit te houden. „Van de gewone per sonenauto's hebben we weinig last, maar auto's met aanhang wagens en vrachtwagens ver oorzaken harde Idappen." Hage, die zijn bed al naar de andere kant van het huis heeft verplaatst, zegt nog maar een paar uur per nacht te slapen Volgens gemeentevoorlichter beweeg b drempe Omwonenden liggen wakker van het lawaai dat de beweegbare drempel maakt. foto Willem Mieras P. Bakx volgen er snel maatre gelen die er toe moeten leiden dat de geluidsoverlast ver dwijnt. Eerdere aanpassingen hebben tot nu toe weinig ge holpen. Binnenkort wordt, in een nieuwe poging, het weg dek wat afgevlakt. Er zijn ook plannen voor flitspalen, zodat hardrijders daadwerkelijk be boet worden. CDA'er J. Bout, die de kwestie al enkele keren aankaartte in commissievergaderingen, vindt dat er haast gemaakt moet worden. „Het is een on houdbare situatie waar de mensen nu al vanaf april mee zitten. Misschien is het beter om de drempels helemaal weg te halen." Actie Ondertussen wacht Hage niet rustig af wat er komen gaat. Hij is een handtekeningenac tie begonnen die de gemeente tot spoed moet manen. De 78- jarige Poortvlietenaar is in middels bij een groot deel van de bewoners langs geweest en hoopt de actie deze week af te ronden. Hij wil de handteke ningen zo snel mogelijk aan bieden op het gemeentehuis. Tot er wat gebeurt, zullen er voor Hage en zijn buren nog veel slapeloze uren volgen. De situatie is volgens hem zo erg dat hij het onlangs bijna pret tig vond om in het ziekenhuis te verblijven. „Het is natuur lijk niet leuk om daar te liggen, maar ik heb wel heerlijk gesla pen." door Rolf Bosboom GOES - De gemeente Goes is be reid extra geld te steken in de aanleg van de parkeerkelder in het Bekhofgebied. Het gaat om een bedrag van 68.000 gulden. Dat komt hovenop de eerder toegezegde bijdrage van zes ton aan de ontwikkelaar van het ge bied. In het Bekhofgebied wordt mo menteel het project De Stads poort gerealiseerd. Dat bestaat uit een combinatie van wonin gen en kantoren. Er onder komt een grote parkeerkelder met zo'n 250 plaatsen. Die zijn in eerste instantie bedoeld voor de bewoners van het complex en de werknemers van de bedrijven die er zich vestigen. Een deel van de kelder krijgt een openbaar karakter, zodat be zoekers van de Goese binnen stad er gebruik van kunnen maken. Daarmee wordt een bij drage geleverd aan het oplossen van de parkeernood in het cen trum Het gaat om 95 openbare plaatsen onder De Stadspoort. Al jaren geleden heeft de ge meente een financiële bijdrage toegezegd voor de aanleg van de kelder. Die belofte is nog gedaan aan de toenmalige ontwikke laar: APO, destijds onderdeel van ABN Amro Die gaf er in 1997 de brui aan. De kavel kwam later in handen van De Delta Eilanden, die wel tot een haalbare invulling wist te ko men. De Delta Eilanden maakt nu aanspraak op de beloofde zes ton, maar wil ook dat het bedrag wordt aangepast aan de inflatie van de afgelopen jaren. Het zou dan gaan om een verhoging van ruim achttien procent, wat neerkomt op bijna 68.000 gul den. De ontwikkelaar vraagt dit omdat de toezegging al zes jaar geleden is gedaan en omdat de kosten van de parkeerkelder nu beduidend hoger uitvallen dan zes jaar geleden was begroot. Het college van burgemeester en wethouders acht het verzoek van De Delta Eilanden 'reëel'. Weliswaar komen er beduidend minder openbare plaatsen dan in het APO-plan (95 tegen 183), maar anderzijds is ook de ga rantie van een bepaalde op brengst vervallen. Bovendien zijn de prijzen in het algemeen en in de bouwsector in het bij- MIDDELBURG - Officier van justitie G. Rip heeft gisteren in Middelburg een 25-jarige man uit Kattendijke de kans gebo den om elektronisch toezicht te krijgen. Tegen de verdachte werd bij de rechtbank eerder al 240 uur werkstraf en acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor zijn aandeel in een serie bedrijfsinbraken in Goes en omgeving. De inbraken werden gepleegd tussen december '99 en juli vorig jaar. Tijdens de vorige zitting besloot de rechter dat er eerst onderzocht moest worden of de verdachte in aanmerking kwam voor elektronisch toezicht voor de verdachte veroor deeld kon worden. Dat onderzoek is positief uitgevallen. Als het aan de officier ligt moet hij aan een van de slachtoffers 745 gulden schadevergoeding betalen en moet hij 3550 gulden schadevergoeding betalen aan de Staat. De verdachte zei zich hierin te kunnen vinden. MIDDELBURG - Een achtjarig meisje uit Middelburg is gis teren gewond geraakt toen zij met haar fiets ten val kwam op de Middelburgse Buitenhovelaan. Ze reed daar samen met een achtjarig jongetje uit Middelburg in de richting van de Overloper, toen ze moesten remmen voor een overstekend kind. Het meisje merkte dit te laat op. botste tegen de achter kant van de fiets van de jongen en viel. Hierbij verwondde ze haar hoofd en brak haar sleutelbeen. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis in Vlissingen gebracht. RENESSE - Op een camping in Renesse is gisteren tussen 9.00 en 11.00 uur de portemonnee van een 25-jarige vrouw uit Oss gestolen. De vrouw had de portefeuille, met daarin een identi teitskaart, bank- en verzekeringspas en wat kleingeld, onbe waakt buiten op tafel laten liggen. De totale waarde is niet be kend. Rond 13.00 uur werd op dezelfde camping de deur van de ca ravan van een dertigjarige man uit Etten-Leur geforceerd. Een radio-cd-speler bleek verdwenen. De waarde van het ap paraat bedraagt een paar honderd gulden, de hoogte van de braakschade is niet bekend. RILLAND - Een 24-jarige vrouw uit Bergen op Zoom is gis terochtend in Rilland rond kwart voor negen met haar auto in een sloot beland. De vrouw reed over de Oesterdam toen ze even niet oplette en de macht over het stuur verloor. Haar auto sloeg over de kop en kwam tot stilstand in een sloot. De vrouw kwam met de schrik vrij, haar auto is zwaar beschadigd. zonder de afgelopen jaren fors gestegen De raadscommissie binnenstad brengt woensdag 29 augustus advies uit over het voorstel de bijdrage te verhogen. De bijeen komst wordt gehouden in het stadhuis aan de Gx-ote Markt en begint om 19.30 uur GOES - In de Goese Manhuis- tuin vindt zondag weer een con cert plaats. Deze keer is er een optreden van de gezamenlijke Barbershopkoren uit Goes. Het concert vindt plaats tussen 12.30 en 13.30 uur. BRUINISSE - Aquadelta Beheer begint volgende maand met de bouw van de eerste groep van 55 woningen in het uitbrei dingsplan van het Bruinisser vakantiepark. In totaal worden in het gebied aan de Groeneweg 228 woningen bijgebouwd. Het mei'endeel is vrijstaand en krijgt - met eigen veranda en tuin - het uiterlijk van een 'romantisch buitenverblijf'. Het ontwerp is van de hand van architect M Zeelenberg. Ruim dertig procent van de nieuwbouw is al vei"kocht. „Het gaat lekker, we zijn best tevreden", aldus T. de Haan van Deltama kelaardij. Zaterdag lanceert de projectontwikkelaar van het Resort AquaStaete een nieuwe landelijke promotiecampagne om kopers te lokken. De ruim honderd miljoen gulden kosten de uitbreiding vergt naar vei'wachtmg een bouwperiode van drie jaar. Het bestaande centrum van Aquadelta ondergaat tegelijkertijd een ingrijpende renovatie. Het huidige vakan tiepark telt 750 woningen. door Edith Ramakers VLISSINGEN - Het automati seringsproject 'Investeren in Ef fectiviteit' is geflopt. „Er had veel meer ingezeten", probeert stimulator F. van der Avert te verzachten. Maar de cijfers zijn hard. Volgens planning zouden 56 Walcherse basisscholen in ju li 2002 een gezamenlijke net werkvoorziening hebben. „Dat halen we bij lange na niet. Alle Walcherse Archipelscholen, zo'n 25, hebben zich terugge trokken. Ik verwacht nog meer afmeldingen. Scholen zijn naar eigen leveranciers op zoek ge gaan", moet Van der Avert toe geven. Ruim tweeënhalf jaar geleden werd het project Investeren in Effectiviteit gepresenteerd. Het werd ondersteund door de drie Walcherse gemeenten en de pro vincie Zeeland. Veere, Vlissin gen en Middelburg brachten via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bedrag van twee ton bij elkaar. De provincie Zeeland voegde daar twee ton aan toe De bedoeling van het project was dat scholen een vliegende start in het computeronderwijs zouden maken. Er zouden geza menlijke netwerkvoorzienin gen worden geregeld, bijscho lingen worden verzorgd en schoolwerkplannen bijge werkt. Belangrijk voordeel zou zijn dat er op heel Walcheren een her kenbare en doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zou ko men „Die komt er dus niet en dat betreur ik erg. Van der Avert beklemtoont dat het project niet helemaal nega tief beoordeeld moet worden. „Wat we wel voor elkaar gekre gen hebben, is dat we voor alle scholen een beleidsplan voor ICT-onderwijs hebben ontwik keld. Ook zijn de vier proefscho len, de Theo Thijssenschool en De Wissel uit Vlissingen, 't Vier- schip uit Arnemuiden en de Lichtstraal uit Westkapelle, aangesloten." Een bittere tegenvaller is dat er geen gezamenlijk en identiek netwerkbeheer voor alle scho len is gekomen. „Daarmee heb ben we vanaf het begin proble men gehad", stelt Van der Avert. Bij aanvang van het project zou ZeelandNet als internetprovi- der optreden. Desamenwerking liep stuk. Van der Avert: „Daar bij speelde geld een rol. We heb ben toen snel zelf een non-profit beheerssysteem opgezet. We hadden berekend goedkoper te kunnen werken dan Zeeland- Net." Met de deelnemende scho len zou een service-overeen komst worden afgesloten, waarin stond vastgelegd welke diensten er zouden worden aan geboden. De service kost de scholen zeshonderd gulden per computer per jaar Van der A- vert: „Naar nu blijkt vindt een aantal scholen zeshonderd gul den per computer te duur. Zij zijn zelf gaan shoppen. Ze ver geten alleen dat service en on derhoud jaarlijks geld kost." Redelijk Hij denkt dat ook ZeelandNet deze scholen nooit voor het pro ject had kunnen winnen. „Wé zijn een oi'ganisatie zonder winstoogmerk We hebben ons goed op de wens van het onder wijs gericht. Het aanbod is in zijn totaliteit door het ROC Zee land en de Hogeschool getoetst. Die zeshonderd gulden was een zeer redelijke prijs. Scholen stellen prioriteiten. „Zeshonderd gulden kunnen ze ook heel goed voor andere schoolse zaken gebruiken. Er is misschien nog een ouder of een hardwerkende leerkracht die het computeronderwijs en de aanverwante zaken erbij doet. Dat is goedkoper, maar in onze ogen minder doelmatig. Doel was om scholen naar een hoger plan op te trekken. „Dat lukt alleen als er veel scholen meedoen. We hadden kennis, leerstof en leerkrachten onder ling kunnen uitwisselen. Half september evalueren we het project. Daarna maken we snel bekend of we doorgaan. Ik denk dat we moeten stoppen wegens gebrek aan belangstelling." OUDELANDE - In het centrum van Oudelande vindt morgen weer het oogstfeest plaats. Na de opening om half elf is er van af elf uur een boerenkoopdag. Verder zijn er de hele dag roof vogeldemonstraties en optre dens van Ons Boeregoed. In de kerk treedt om 13.30 en 16.00 uur een gospelgroep op. meerlingen van basisschool De Tweern krijgen les in sociale vaardigheden. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 27