Goes maakt eigen monumentenlij st Eerste maten Ouverture in Goes gecomponeerd 13 Rust voorlopig weergekeerd in kwestie De Vliete Vlissinger schuldig aan ernstig ongeluk A58 bij Vlaketunnel Gemeente Goes ontkent gebrek aan speelplaatsen Znt 2001 i Gemeente wijst honderd panden aan Explosieve stof ontsnapt in Antwerps havengebied Heipalen in het gelid zeeuwse almanak Basis MIDDEN vrijdag 24 augustus 2001 door Rolf Bosboom GOES - Goes maakt werk van de bijzondere panden en objec ten in de gemeente. Zij wil een groot aantal aanwijzen als ge meentelijk monument. Eigena ren ervan komen in aanmerking voor subsidie en goedkope le ningen om hun bezit in goede staat te houden. Bijzonder waardevolle gebou wen kennen al een beschermde status doordat ze als rij ksmonu- ment zijn aangewezen. Goes vindt deze regeling echter niet ver genoeg gaan, omdat meer objecten in de gemeente de moeite van het behouden waard zijn. Een gemeentelijke monu mentenverordening biedt daar voor uitkomst. Goes heeft al een dergelijke ver ordening, maar die is maar be perkt toepasbaar. Er staat slechts één object op de lijst van gemeentelijke monumenten: villa Ter Weel. Die kreeg enkele jaren in allerijl die status toege kend, om te voorkomen dat het pand zou worden gesloopt, zo als het zorgcentrum wilde. In middels is de restauratie van de villa in gang gezet. Serieus werk De gemeente wil nu serieus werk maken van de karakteris tieke gebouwen in Goes. Daar om is er een compleet nieuwe verordening opgesteld, waarin het aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument is gere geld. Die status biedt in zekere mate bescherming. Aanpassin gen aan zo'n pand zijn alleen mogelijk na toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Die zullen de goed keuring pas verlenen als 'het monumentale karakter niet in onevenredige mate wordt ge schaad'. De inventarisatie van objecten die in aanmerking komen voor op de gemeentelijke monumentenlijst, is een enorm karwei. Goes is daar al sinds 1999 mee bezig. Inmiddels is de inventarisatie voor de kern Goes afgerond, zodat nu de ze ven dorpen in de gemeente aan bod komen. De inventarisatie m de binnen stad heeft ruim honderd panden opgeleverd die in aanmerking komen voor het predikaat ge meentelijk monument. Vooral de Lange Kerkstraat, de Lange Vorststraat, de Oostsingel, de Beestenmarkt, de Pijntoren- straat en de Sint Jacobstraat zijn goed vertegenwoordigd Nog eens zo'n honderd panden staan op een 'sublijst' en zitten daarmee voorlopig in de wacht kamer. Later wordt, 'in een gro ter verband', bekeken of die ook op de monumentenlijst moeten worden geplaatst. Subsidie Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen voor een res tauratie subsidie aanvragen bij de gemeente. Het gaat om een bedrag van maximaal 10.000 gulden per object. Dat is relatief gering gezien de werkelijke kos ten, maar de gemeente verwacht van de eigenaar ook een financi ële inbreng. De subsidie is voor al bedoeld om 'de eigenaar over de streep te trekken', zo staat in een voorstel van het college aan de gemeenteraad. De gemeente Monumentale panden aan de Goese Beestenmarkt. gaat uit van maximaal zeven restauraties per jaar en zet daarom een bedrag van 70.000 gulden opzij. Eigenaren kunnen niet alleen subsidie aanvragen, maar ook via de gemeente een lening af sluiten om de renovatie te be kostigen. Per restauratie gaat het om een bedrag van maxi maal 50.000 gulden. De rente van de lening ligt vijf procent la ger dan de marktrente, met een minimum van twee procent. foto Willem Mieras De raadscommissie binnenstad bespreekt de plannen in haar vergadering van woensdag 29 augustus. De openbare bijeen komst wordt gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt in Goes en begint om 19.30 uur. ANTWERPEN - Bij het lossen van een schip aan de kaai aan de Rechteroever in Antwerpen is gistermiddag na een leiding- breuk naar schatting vijftigdui zend liter Ilexeen C6-vloeistof uit een opslagtank gestroomd. Een medewerker van de firma Vopak (voorheen Paktank) waar het incident plaatshad, werd bevangen door het pro duct en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het bedrijf werd volledig ontruimd. De gelekte stof is een explosief en brandbaar product dat irri terend kan zijn voor ogen en luchtwegen. De Antwerpse alarmcentrale kreeg om tien voor een de melding binnen. Een half uur later riep de brandweer fase twee van het rampenplan uit. Meteen werd een coördina tiecomité opgericht onder lei ding van de Antwerpse schepen Grootjans. Buurgemeente Be- veren en de Nederlandse buur gemeenten kregen een bericht wat er in de haven was voorge vallen. Het Centrum voor Lucht- en waterverontreiniging (CLW) heeft ter plaatse metingen uit gevoerd waamit bleek dat de ontstane wolk boven het bedrijf bleef hangen. De situatie was rond 14.00 uur onder controle. Er lekte niets meer uit de tank en de vrijgekomen vloeistof werd tussen betonnen muren gespoten die de opslagtanks omringen. Vervolgens werd de vloeistof bedekt met schuim in afwachting van het afvoeren van het goedje Het rampenplan werd om 15.00 uur terugge bracht naar fase een. De ooi-zaak van het incident zal nog verder worden onderzocht. Volgens het CLW is er op geen enkel moment gevaar geweest voor de bevolking. ELLEWOUTSDIJK - Voor de toerit van de Westerscheldetunnel in Ellewoutsdijk zijn 670 heipalen de grond ingegaan. Werklieden zijn inmiddels begonnen met het verwijderen van het beton van de paalkoppen. Geen karwei om jaloers op te zijn met de huidige hoge temperaturen. In de 12,5 me ter diepe toerit staat geen zuchtje wind. foto Willem Mieras pagina 17: heipalen staan eindelijk droog door Rob Paardekam VLAKE - De auto die afgelopen woensdag het ernstige ongeluk bij de Vlaketunnel veroorzaak te, werd bestuurd door een 29- jarige Vlissinger. Woensdag avond bestond nog onduidelijk heid over wie van de drie inzit tenden achter het stuur zat. De dader reed woensdagmiddag op de noordbaan van de A58 toen hij een andere wagen met hoge snelheid via de vlucht strook wilde passeren. Vlak voor hij de Vlaketunnel in reed, ging hij terug de rijbaan op waardoor een andere auto over de kop sloeg. Doordat een getui ge het kenteken noteerde, kon de dader snel worden aange houden. Na verhoor van de drie inzittenden werd duidelijk dat de Vlissinger de wagen bestuurd had. De twee anderen werden in vrijheid gesteld. De bestuurder werd nog vastgehouden en is gisteren vrijgelaten. Zijn rijbe wijs en auto zijn in beslag geno men. Twee van de drie inzittenden van de auto die over de kop Advertentie Gratis naar het operaspektakel "Ship of Troy" bij een halfjaarabonnement* 'geldt voor een nieuw abonnement en bij automatische incasso; u ontvangt de krant de eerste twee weken gratis en twee vrijkaartjes voor de voorstelling van 8 september, zolang de voorraad strekt. Bel 0800 - 0231 231 of vul de voorpaginabon in. PZC is voorstellingssponsor van Zeeland Nazomer Festival. sloeg, werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 81-jarige bestuurder uit Roosendaal liep ernstig hoofd letsel op, terwijl een 77-jarige plaatsgenote met zwaar ruglet sel werd afgevoerd. Een 77-jari- ge vrouw uit Leeuwarden verkeert in een lichte shocktoe stand. pagina 14: ontstellend smerig Medewerkster PSD gewond door slagboom BRESKENS - Op het veerplein van de PSD in Breskens is gis termorgen om negen uur een 36- jarige kaartverkoopster uit Oostburg gewond geraakt, toen zij de slagboom bij een verkoop hokje op haar hoofd kreeg. Ze was door de klap minstens twintig minuten bewusteloos. Omdat de verwondingen in eer ste instantie ernstig leken, werd de vrouw naar het ziekenhuis in Brugge vervoerd. Ze bleek een zware hersenschudding te heb ben opgelopen. De vrouw stond op het punt te beginnen met haar kaartverkoopdienst. Om het kassahokje te bereiken, moest ze eerst nog een auto voor laten gaan. Nadat dit voertuig de slagbomen was gepasseerd, stak ze de weg over. De vrouw kreeg vervolgens de slagboom op haar hoofd. PSD-agent A. Sutin van de aan legplaats in Breskens noemt het ongeval van zijn collega een on gelukkige samenloop van om standigheden. Behalve dat zij onvoldoende heeft opgelet, ver moedt hij verder dat de onfor tuinlijke kaartverkoopster de slagboom midden op haar hoofd heeft gekregen. Daardoor rea geerde het hieraan gekoppelde beveiligingssysteem niet. door Mieke van der Jaqt GOES - Vanaf de grond kun je er nog geen chocola van maken maar vanuit de lucht krijgt het plan Ouverture, waar 355 wo ningen en een brede school moe ten komen, al zijn definitieve vorm. De lichte vlek onder het midden van de foto is de bouwplaats voor de brede school, waann de openbare basisschool de Zuid- Westhoek en de christelijke ba sisschool Prinses Beatrix zich zullen vestigen samen met kin deropvang, peuterspeelzaal en een aantal wijkvoorzieningen. De grijze weg die daar onder- langs loop, boven de industrie terreinen Poel IV en Poel III, volgt nog niet precies het defini tieve traject. Het wordt de Elvis Presleylaan, die langs de hele nieuwe wijk Ouverture loopt. Het stukje tussen de school en het Trimbos wordt nog rechtge trokken zodra er een nieuwe brug is gemaakt. De Elvis Pres leylaan moet met de Beuken straat en de Van Hertumweg in een rotonde samenkomen. Aan de laan die naar 'The King' wordt genoemd, komen grotere vrijstaande huizen met lichte bedrijvigheid: praktijken en kleine kantoren. Van links gezien de eerste straat die al gefundeerd is, langs de watergang, wordt de John Len- nonlaan, die met de Miles Da- vishofhet rechtste witte straat je, verbonden wordt met de Duke Ellingtonlaan. Het linkse witte dwarstraatje, in het ver lengde van de watergang, moet door de hele wijk worden door getrokken. Het is het Jim Morri- sonpad: met voor Riders on the Storm maar voor fietsers, die zo met een kortere route worden aangesloten op de rotonde aan het eind van de Van Hertumweg. De foto laat ook de plaats van de Glenn Millerlaan al duidelijk zien. Het Janis Joplinhof zal de twee jazzgrootheden met elkaar gaan verbirden. Het rijtje bo men geeft vervolgens de plaats aan van wat de meest sj ieke laan van Ouverture moet worden: de Bob Marleylaan, die met Glenn Miller in contact komt te staan via Dusty Springfield. In de Bob Marleylaan komt een waterpar tij en erlangs zullen grote vrij staande woningen worden ge bouwd. De rode streep in de verkaveling geeft vervolgens aan waar de John Denverlaan komt te lig gen, de plaats waar de RWS huurwoningen wil bouwen. Freddy Mercury zorgt voor de verbinding tussen reggae en softpop. Het is de bedoeling het tracé van het Pijkesweegje, verderop, in de toekomst te veranderen. Van af de bocht zou het weggetje naar het zuiden, op de foto naar rechts buiten het beeld, moeten komen te liggen. In de ruimte die dan samen met het grote groene vlak ontstaat, heeft de gemeente Goes het plan Aria ge dacht. Daar zou plaats zijn voor nog eens bijna 400 huizen. De gemeente heeft echter grote moeite om de benodigde gron den te verwerven. doorLucOqgel GOES - De gemeente Goes vindt dat er voldoende speelvoorzie- ningen zijn in Goes-Zuid. Dit laat zij weten in een reactie op vragen van buurtbewoners. Die hadden het tekort eind april aangekaart tijdens de jaarlijkse praatavond Goes-Zuid. Ook spraken de bewoners toen hun zorg uit over de steeds dichter wordende bebouwing. In april kon niet direct ant woord worden gegeven op de vragen van buurtbewoners. De gemeente komt nu met een reac tie via een huis-aan-huisblad Uit recent onderzoek van de af deling Welzijn is 'op basis van een berekening naar voren ge komen dat het aantal huidige speelplaatsvoorzieningen goed overeenkomt met het gewenste aantal van acht'. Een giller, vindt buurtbewoner E. Langeveld, die wethouder S. Heijning wees op het tekort aan speelveldjes. „Als je alle wip- kippen ook als volwaardig speelveld meetelt, zul je inder daad wel op acht uitkomen ja. Maar het probleem zit niet zo zeer in de voorzieningen voor jonge kinderen, maar in plekken voor de wat oudere jeugd. Jon geren tussen 8 en 25 kunnen in Goes-Zuid nergens terecht." Volgens Langeveld worden ze verwezen naar bijvoorbeeld het Hertenkamp. „Dat is te ver weg en te onveilig. Het gaat erom dat er in het hart van Goes-Zuid ge woon voorzieningen ontbreken. Er is geen trapveld, geen bas ketbalveld, niks." De afdeling Welzijn heeft zelf ook vastgesteld dat er behoefte is aan voorzieningen voor de wat oudere jeugd. In dat ver band wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor verbetering van de ijsbaan, zo dat die in de toekomst functio neler inzetbaar wordt. Ook wijst de gemeente erop dat er door de komst van de Brede School en de bouw van de wijk Ouverture speelplekken en groengebieden bij komen. Het gaat onder meer om een speelei- land en een schoolplein. Die zijn dan ook voor Goes-Zuid bruik baar. Op dit moment maakt de jeugd vaak gebruik van het bij het Sint Willibrord College horende (sport)veld aan de Wilgenstraat. Door een gat in het hek kunnen de jongeren op het plein komen om er bijvoorbeeld te voetbal len. Dit wordt door zowel de school als de gemeente gedoogd, zolang er op het veld geen drank of drugs worden gebruikt. Buurtbewoner Langeveld is af gelopen voorjaar met de school gaan praten over de mogelijk heid het plein meer te gaan ge bruiken. Hij kreeg toen, naar ei gen zeggen, van rector F. van der Knaap te horen dat het stuk grond bestemd was voor ver- en nieuwbouw van de school. Hij had enkele maanden daarvoor al van leden van de bewoners- werkgroep Goes-Zuid verno men dat er in het geheim afspra ken gemaakt zouden zijn tussen de school en de gemeente over de bestemming van het stuk grond. Die afspraak zou inhou den dat de gemeente de bouw van een nieuwe vleugel finan ciert, in ruil voor de helft van het stuk grond. „Om het straks vol te bouwen met huizen", aldus Langeveld. Fabelen Rector Van der Knaap verwijst het verhaal naar het rijk der fa belen. „De gemeente is econo misch eigenaar van dat stuk grond. Als er plannen voor het terrein zouden zijn, zou dat in goed overleg gebeuren. Die buurtbewoner wilde dat er ska- tebanen en jeu-de boulesbanen kwamen op dat veld, maar dat kan natuurlijk niet." Ook wet houder M. 't Hart spreekt van een 'klepels en klokken-ver- haal „Er zijn afspraken met het Willibrord College, maar daar is niets geheimzinnigs aan. De gemeente betaalt onderwijs voorzieningen en wil in ruil gronden hebben. Er is nog geen bestemmingsplan voor dat stuk grond, laat staan voor huizen." s door Rob Paardekam WISSENKERKE - De lucht tus sen het gemeentebestuur van Noord-Beveland en het ouder- actiecomité van basisschool De Vliete in Wissenkerke lijkt weer enigszins geklaard. De ouders laten weten dat ze zich voorlopig rustig zullen houden, omdat ze vertrouwen hebben in de nieuwe burge meester en het sectorhoofd van de afdeling samenlevingszaken. Tot anderhalve maand geleden waren de verhoudingen tussen het oudercomité en het gemeen tebestuur danig bekoeld. De ge meente, zoekend naar een nieu we directeur voor De Vliete, had plaatsvervangend directeur R. Meuldijk laten weten dat hij be ter niet kon solliciteren. Dit zet te kwaad bloed bij veel ouders en ook een onderzoekscommis sie laakte de handelswijze van de gemeente. Verantwoordelijk wethouder A Dees maakte daarop haar aftreden bekend. Deze gebeurtenis heeft, zo blijkt nu, tot enige rust geleid. De ou ders zeggen weer vertrouwen in Dubbele bon voor drankrijder MIDDELBURG - Een 24-jarige automobilist uit Oost-Souburg is gisternacht in Middelburg be keurd wegens te hard rijden. De man reed 83 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. De politie trof in zijn auto een mes aan Eerder die avond kreeg de man in zijn woonplaats al een bekeu ring wegens het rijden onder in vloed. de gemeente te hebben, terwijl burgemeester C. van Liere in een brief aan de ouders heeft laten weten dat alle acties die ze voor directeur Meuldijk or ganiseerden zeer functioneel zijn geweest. Namens de ouders laat W. van den Berge weten dat het ver trouwen in de gemeente niet be tekent dat de uitslag van de nieuwe sollicitatieprocedure zonder meer wordt geaccep teerd. Volgens Van den Berge gaan de ouders ervan uit dat Meuldijk, van wie inmiddels ze ker is dat hij weer mee sollici teert, de beste papieren heeft en schooldirecteur blijft. Ze voelen zich op dat gebied gesteund door de onderzoekscommissie. Die stelt vast dat er geen rede nen zijn waardoor Meuldijk geen directeur zou kunnen worden. (Advertentie) zeeland nazomer festival 28 aug t/m 9 sept (0118) 659 659 www.nazomerfeslival.nl Windkracht Acht gepekelde muziek en sterke verhalen 29 aug 21.30 u. gratis Abdijplein Middelburg Vanuit de lucht zijn de contouren van de nieuwe wijk zichtbaar. foto Aero Lin Photo De scholen zijn weer begon nen, zo wordt ons allerwegen vanaf spandoeken toegeroe pen. Maar ook zonder die melding was het Laura uit Goes al geruime tijd duide lijk. Al weken tevoren had den haar ouders vaak en uit voerig met haar gesproken over de nieuwe fase in haar vierjarig leventje. Ze zou haar intrede doen op de ba sisschool. Dat begrip basis bleef, ondanks de gedegen voorlichting, voor Laura iets schimmigs houden. Intussen is ook dat probleem opgelost. Nu ze een kleine twee weken onderwijs volgt, is Laura er achter. Onlangs liet ze weten: „Ik zit op de school waarde juf de baas is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 25