Listige draai om hete brij Einde aan bezorgservice PZC 19 bezoektijden ondernemend zeeland Albert Heijn kiest voor levering vanuit distributiecentra Levende kunst op Kapelse Dag weekenddiensten agenda Modeshow CAMBODJA Steun het Kinderfonds! vrijdag 24 augustus 2001 [Zeeland Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel.(0118)425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur afd Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur, woe, za en zo 14.00-16 30 uur 3fd IC/CCU dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterschelde Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18 30-19.45 uur Kinderafdeling (afd. A) ouders gehe le dag. Overig bezoek 14.30-19.30 Kinder/Kraamafdeling (afd A/B) ou ders kinderen en partners zwangeren gehele dag, overig 14 30-19.30 uur Hartbewaking (afd. H) dag. 11-11.30, 14-14.30 en 19-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloeting'etel (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 maa, din, don en vrij 18.30- 21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen tel.10115) 688000 dag. 14 00-14.45 en 19.00- 20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00- 20.00 uur; woe, weekeinde, feestda gen 14.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14.00-14.30 uur en 19.00-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00- 19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20,00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.(0187)607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk IMoord-Brabant Hoofdlaan 8, 4661 AA Halsteren tel. (0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam lel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 dag. 16.00-20.00 uur l België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan (0032)50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel.(0032)50 369111 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-2Q.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Zeeuwse Courant - waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. BRONVERMELDING De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei gen nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP). Reuters (RTR), Belga en European Press-pho- to Agency (EPA). BEELDRECHT De publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bi) een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. Bloktijden bruggen en sluizen in Zeeland (periodes dat de bruggen en sluizen altijd voor wegverkeer beschikbaar zijn) Kanaal door Walcheren. Keersluisbrug Vlissingen, dagelijks van .17 tot 25 en van 47 tot .55 Draaibrug Souburg, dagelijks van .26 tot .32 en van ,49 tot .56 Stationsbrug Middelburg, dagelijks van .29 tot .37 en van 53 tot .05 Arneverkeersbrug Middelburg, dagelijks van. 13 tot. 17 Zeelandbrug, dagelijks van .07 tot 29 en van 37 tot 59 Zeelandbrug, maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 09.00 Zeelandbrug, zaterdag/zondag/ feestdagen van 17.30 tot 19.00 Zandkreeksluis Kats, dagelijks van ■25 tot ,35 en van .55 tot .05 De Zeeuwse overheden en belangenorganisaties heb ben een listig standpunt over de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium (LTV) ingenomen. Zonder een duidelijke uitspraak over hét hangijzer van de LTV: wel of geen verdere verdie ping van de Westerschelde. Er moeten eerst nadere on derzoeken komen. Een mi lieueffectrapport (MER), een veiligheids-effectrap portage (VER) en een maatschappelijke kosten- baten analyse (MKBA). Pas als die er zijn kan een oor deel worden gegeven over de door Antwerpen vurig begeerde nieuwe verrui ming van de vaargeul in de Westerschelde. door Rinus Antonisse VLISSINGEN - Zeeland zegt niet op voorhand nee tegen een verdere verdieping van de Wes terschelde. Dat is richting Vlaanderen een positief signaal De goede verstandhouding met de zuiderburen wordt niet me teen geblokkeerd. Tegelijkertijd is de roep om nieuwe onderzoe- ken een legitiem verlangenEr is net een verdieping achter de rug. Het is logisch eerst de (eco logische) gevolgen daarvan dui delijk in beeld te brengen, alvo rens weer met ingrepen in het estuarium aan de slag te gaan - ook al kost dat tijd. Achter de Zeeuwse visie zit wel degelijk de hoop verscholen dat van uitstel afstel komt. Dat blijkt vooral uit het feit dat voor de studies en mogelijke ontwik kelingen als leidraad is gekozen voor de Europese Vogelrichtlijn en in het verlengde daarvan ook voor de Habitatrichtlijn. Cor recte toepassing van deze voor de Europese Commissie zwaar wegende richtlijnen betekent dat weer ingrijpen in het Schel de-estuarium uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. De Vogel- en Habitatrichtlijnen bieden namelijk grote waarbor gen voor de natuur. Er is de Europese Commissie veel aan gelegen dat met de V De Antwerpse wens om steeds grotere schepen te kunnen ontvangen ten spijt, willen de Zeeuwse overheden eerst heel goed nadenken voor dat zij meewerken aan een nieuwe verdieping van de Westerschelde. foto Peter Nicolai richtlijnen niet gesjoemeld wordt Zowel Nederland als Vlaanderen heeft dat inmiddels aan den lijve ondervonden. De EC eist van Nederland ophelde ring over de gebrekkige com pensatie van het verlies aan na tuur door de jongste verruiming van de vaargeul in de Wester schelde. Komt er geen afdoende antwoord, dan volgt een klacht bij het Europese Hof van Justi tie. Vlaanderen is aangezegd dat de bouw van het Deur- ganckdok bij Doel in strijd is met de Vogel- en Habitatricht lijnen. Ook dit kan een vervolg krijgen bij het Hof in Straats burg. Het is duidelijk dat de richtlij nen een zwaar stempel drukken op het maken van nieuwe plan nen. Dat was precies waarvoor diverse groeperingen (Kamer van Koophandel, Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vreesden toen enkele jaren gele den 87 gebieden in Nederland, waaronder alle grote wateren in de Delta, onder de werking van de Vogelrichtlijn werden ge bracht. Bestaande activiteiten mogen nog doorgaan, maar uit breidingen en nieuwe ontwik kelingen moeten getoetst wor den aan de Europese regels, die in de nationale wetgeving ver werkt dienen te zijn. Bij de recent uitgevoerde ver dieping van de Westerschelde is Nederland erg luchthartig met de richtlijnen omgesprongen. Die kunnen nu niet meer gene geerd worden, tenzij de regering een veroordeling voor lief neemt. De voorschriften van de Vogel- en Habitatrichtlijnen liegen er niet omMet name arti kel 6 is glashelder. Daarin staat dat elke ingreep die mogelijk analyse een nadelig effect heeft op de beschermde (natuurgebieden, in beginsel niet is toegestaan. Een overheid die een plan des ondanks toch wil doorzetten, moet wel heel sterk van huis ko men. Bij een inschatting van de ecolo gische gevolgen van een ingreep moet worden uitgegaan van het slechtst denkbare scenario worst case). Als blijkt dat er geen onomkeerbare gevolgen te verwachten zijn, kan een pro ject enkel doorgaan vinden wanneer; alternatieven ontbre ken, er een zwaarwegend maat schappelijk belang mee is ge moeid en de natuurschade wordt hersteld of afdoende wordt gecompenseerd. De uit voering van de compensatie moet vóórlopen op de ingreep zelf. Dus niet eerst de boel ver nielen en later wel eens kij ken of er wat bij te plamuren is. Als deze richtlijnen worden los gelaten op een verdere verdie ping van de Westerschelde, blijkt hoe verstandig het Zeeuwse standpunt is. Een goe de inschatting van de ecologi sche gevolgen is slechts moge lijk als de effecten van de huidige verdieping bekend zijn Een onderzoeksprogramma moet daar duidelijkheid in ver schaffen. Er zijn wel degelijk al ternatieven voor opvang van de containergroei in Antweipen. Hierbij moet gekeken worden naar een stevige samenwerking tussen de Scheldehavens of naar een opvang van container activiteiten in de kusthavens Vlissingen en Zeebrugge, of zelfs in breder Europees ver band. Wanneer die redelijke alterna tieven onverhoopt het onderspit doorEllen De Vriend VLISSINGEN - Albert Heijn stopt volgende maand in Zee land met de thuisservice. Het concern heeft besloten haar klanten voortaan te bedienen vanuit een aantal distributie centra. Omdat deze geconcen treerd zijn in de Randstad, valt Zeeland, net als Limburg en het noorden en het oosten van het land, voorlopig buiten de boot. Albert Heijn bezorgt op zater dag 8 september voor het laatst aan huis. In Zeeland kan in Vlis singen en Middelburg gebruik gemaakt worden van de thuis service, die gepresenteerd werd als de 'makkelijkste manier om uw boodschappen in huis te KAPELLE - Voor het Kappers- café aan de Biezelingsestraal in Kapelle wordt tijdens de Kapel- se Dag morgen een demonstra tie bodypainting gegeven. Twee modellen worden geheel in de verf gezet en voorzien van extreme make up en kapsels. Gedurende de rest van de dag zullen de levende kunstwerken door heel Kapelle te bewonde ren zijn. „Van huis uit ben ik visagiste en grimeur," vertelt Martv West- strate. „Daarbij heb ik een spe ciale opleiding in bodypainting en extreme make up en hoofd tooi gedaan. Bodypainting houdt in dat je een creatie maakt op een mens met verf, make up en haaropmaak. Je kunt daarbij een onderwerp uitbeelden, maar ook iets abstracts creë ren." Tijdens de Kapelse Dag wil Weststrate duidelijk maken dat er in het Kapperscafé meer mo gelijk is. „We doen bijvoorbeeld regelmatig complete metamor foses bij mensen en creëren dan een heel nieuwe look. Dat wordt steeds populairder als cadeau." Zaterdag begint Weststrate al vroeg aan haar twee modellen. „Per creatie heb ik tochzo'n vier tot vijf uur nodig. We beginnen met een tot twee lagen verf op waterbasis op het hele lichaam. Om de mensen niet te choque ren, houden we borsten en billen bedekt. krijgen'. Klanten met een klant nummer en een pincode kunnen via de thuisservice hun bood schappen bestellen. Medewer kers van Albert Heijn lopen langs de schappen in de super markt en vullen kratjes met de bestelde levensmiddelen. Op die manier kan de klant het hele ac tuele assprtiment van 5500 pro ducten thuisbezorgd krijgen. „De thuisservice voortzetten via deplaatselijke filialen is niet levensvatbaar", zegt voorlich ter Marjan Rozemeijer. Alle thuisservice-klanten moeten voortaan worden bediend van uit distributiecentra. Op ter mijn streeft Albert Heijn ernaar het project landelijke dekking te geven. Maar een distributie centrum in Zeeiand zit er voor lopig nog niet in. Volgens Rozemeijer heeft de be slissing om de thuisservice van uit de supermarkten stop te zet ten slechts voor twee procent van de klanten gevolgen. Zij wil geen cijfers noemen van het aantal klanten dat van de thuis service gebruik maakt, omdat dit concurrentiegevoelige in formatie is. In Zeeland is een be- perkté vraag naar de thuisservi ce. De Randstad en omgeving heeft nu prioriteit, want daar zijn volgens Rozemeijer zelfs wachtlijsten. Om meer klanten te kunnen bedienen, sneller te kunnen werken en het service niveau te verhogen worden de De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, of via fax 0118-470102 Regionaal distributiecentrum van Albert Heijn in Pijnacker. 25 en 26 augustus 2001 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Huisartsen: Vlissingen, zat. 0.00-24.00 uur; J.M.G, Roebroecken E R. van Russen Groen, Leliën- laan 2, tel.(0118)412225. zon. 0.00-24.00 uur: E. Kant, Sabalaan 3, tel. (0118) 471017. Spreekuur 12.30-13.00 en 17 30-18.00 uur. Middelburg, vrij. 17.00-zat. 23.00 uur: K.R.G.S. Boejharat, Noordweg 419,tel. (0118) 639933 zat. 23.00-zon 23.00 uur: G. J. H Meyjer, Oosterscheldestraat 12, tel. (0118) 639933 Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. Gezondheidscentrum Middelburg-Zuid, Souburg, Nieuwland en Arnemuiden, zat. 0.00-24.00 uur. J.H. Vervloei, Roozenburghlaan 20, Middelburg, tel. (0118) 627664 zon. 0.00-24 00 uur H. Meijer, Kanaalstraat 70, Oost-Souburg, tel. (0118) 461212. Spreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18 00 uur. Gapinge. Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: R van Tol, Markt 36, Veere, tel. (0118) 501271. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, vrij 18.00-zon. 24.00 uur F van Eede, de Casembrootstraat 24. West kapelle, tel.(0118)571234. Meliskerke, Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke, vrij. 18.00-zon. 24.00 uur:P. K. Noorlander, Middel burgsestraat 94, Koudekerke, tel, (0118) 551231. Biggekerke en Meliskerke (artsen Bouwense en Stutterheim), vrij. 18.00-ma 08.00: A, Stutterheim, Rapenburgweg 4, Meliskerke, tel (0118) 561760. Tandartsen: Walcheren. zat. P H.E.Cappenberg.OpenHof/AlexanderGogel- weg 59, Vlissingen, tel. (0118) 465557; zon R. Claessen, Langeviele 47, Middelburg, tel (0118) 650510. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen: Vlissingen, vrij. 20.00- zon 22.00 uur. J. van Dierendonck, tel. (0118) 471140. Middelburg, don. 19.00-zon 19.00 uur M. de Winter, tel. (0118) 626045. Dierenartsen: Landbouwhuisdieren: tel. (0118) 633803. Kleine huisdieren: A L Hoogveld en R.B.M Meesters, Korte Noordstraat 61, Middelburg, tel. (0118) 637077. Spreekuur 11.00-12 00 en 17.00-18.00 uur Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren (grote huis dieren); Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo visites aanmelden van 08.00-09 00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: R. Roskam. Kelderweg 1tel. (0118) 592838 Stichting Dierenambulance Walcheren: alarmnum mer 06-23268462. Vogel- en Egelopvang 'De Mikke'. Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedeisende recepten) Apotheek Dauwendaele. Roozenburglaan 18, tel. (0118) 627471. Zat. 10.00-19.00 uur: Apotheek Souburg, C. van Perestraat 1, tel. (0118) 461593. Thuiszorg: Walcheren: voor gezinsverzorging, wijkverpleging en uitleen ver- pleegartikelen. tel. 0118-684000. EVENEMENTEN MIDDELBURG Abdij, 11.00-17.00 uur: Historama; Markt, 20.00 uur- Muziekfestival Roek- tour 2001 met o a. de band Flat Out; Nighttrain, 23.00 uur: Chaos city Hardco re Party, NEELTJE JANS Steiger in Bouwdok vijf, 11.00-16.00 uur: Rondvaart rond Ooster schelde stormvloedkering en film Delta Finale; TERNEUZEN Grote Kerk, 20 00 uur Con cert door het European Youth Guitar En semble; VLISSINGEN St Jacobskerk, 12.00 uur Middagpauzeorgelconcert door Bram Beekman, WISSENKERKE Voorstraat, 19.00 uur: Historisch openluchtspel Toen Noord- Beveland Verzonk'; STREEKACTIVITEITEN BIGGEKERKE - Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal, biljart en soos voor ouderen; Kaasboer Biggekerke, 9.00 12 00 uur: Tossen. Inschrijving tussen 8.45 - 9.00 uur; MIDDELBURG - Stichting Cultureel Erf goed Zeeland, 19.30uur: Lezingdr. Leen- ders over middeleeuwse zoutwinning in Zeeland; OOSTKAPELLE - Halve Maan, 10.00 uur: Badminton voor 50-plussers; VLISSINGEN - Het Bolwerk, 14.00 uur: Koersbal, WESTKAPELLE - Halve Maan. 10.00 - 11.30 uur. Badminton voor 50-plussers; ZOUTELANDE - Langstraat. 18.00-22.00 uur: Rodeostier; Muziektent, 18.00-19.30 uur: Ballonnen modelleren en kinderthe ater; delven, moet het zwaarwegend maatschappelijk belang wor den aangetoond. Instrument daarvoor is de kosten-baten- analyse. Die kan niet beperkt worden tot alleen de toeganke lijkheid (diepgang). Ook de kosten en baten voor natuur lijkheid, veiligheid, visserij, landbouw en recreatie zullen volwaardig meegenomen moe ten worden. Met name de veilig heid is een hoofdstuk apart. Niet alleen gegarandeerde vei ligheid tegen overstromingen, maar eveneens tegen de risico's van calamiteiten. Het Bestuurlijk Overleg Wes terschelde van provincie, ge meenten, waterschappen en Rijk, is speciaal voor de stand puntbepaling over de LTV aan gevuld met Zeeland Seaports en de met-gouvernementele orga nisaties uit de sfeer van natuur bescherming, landbouw, visse rij en recreatie. Samen het BOWS gedoopt. De rijksverte genwoordigers hebben het standpunt niet onderschreven, dat moeten zij aan het hogere echelon overlaten. Dankzij het BOWS ligt er nu een Zeeuwse mening - met de Vogel- en Habi tatrichtlijnen als leidraad - die moeilijk genegeerd kan worden. FILMS distributiecentra met een com putersysteem uitgerust. Maar tegenover het gemak en de tijd winst staat nog steeds dat virtu eel boodschappen doen duurder is dan de spullen in de winkel halen. BERGEN OP ZOOM Roxy, 18.45 uur: Dr Dolittle 2, 18.45 en 21.30 uur: Planet of the apes; 21.30 uur: Crocodile Dundee in Los Angeles; Cinemactueel, 18.30 uur. Jurassic Park 3; 18.45 uur: Final Fantasy; 18.45 en 21.30 uur: Scary Movie 2; 20.30 uur: Pearl Har bor; 21 30 uur: Bridget Jones's Diary; HULST - De Koning van Engeland, 19.15 uur: Crocodile Dundee; 19,15 en 22.15 uur: Jurassic Park 3; Planet of the apes; Scary Movie 2; Down to earth; 20.00 uur: Pearl Harbor, 22.15 uur: Heartbreakers; Lara Croft: Tomb Raider; MIDDELBURG - Schuttershof, 19.30 uur: Me, you, them; 22.00 uur: Intimacy; OOSTBURG Ledeltheater, 20.00 uur: Pearl Harbor; VLISSINGEN - Cine City, 13.45 uur: Dr. Dolittle 2; 13 45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur: Planet of the apes; Scary Movie 2; JurassicPark3; 13.45 en 16.15 uur' Shrek (Ned.); Keizer Kuzco; 13.45 en 19 00 uur. Down to earth, 16.15 uur: Shrek (ov), 16.15 en 22 00 uur: Final Fantasy; 18.30 uur: Heartbreakers, 19.00 uur: Lara Croft: Tomb Raider; 18.30 en 20 45 uur: Pearl Harbor; 21.45 uur. Bridget Jones's Diary; Soul Assassin. TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG GaleRichel. 13.00-18.00 uur: Beeldentuin met tuinobjecten en composities van edelstaal met schroot van Daniël Savel (t/m 9/9); Archeologisch Museum, 13,30-17.00 uur: 'Uit de klei getrokken', tentoonstel ling AWN (t/m sept AXEL Kunstgalerij Dag Antheunis, 8.00- 12.00 en 13.00-18.00 uur: Annie van Hec- ke, tekeningen en aquarellen (t/m 29/9); Watertoren, 13.30-17.00 uur: Expositie over vlinders (t/m 15/9); BERGEN OP ZOOM - De Gevangenpoort, 13.00-16.30 uur: Onder de zoden van het Gouvernementsplein, expositie over de zwarte dood (t/m 12/10); Markiezenhof, 11.00-17.00 uur: 'Als Bra bant eenmaal los komt', literair werk van A.M. de Jong (1888-1943) t/m 31/1; BROUWERSHAVEN Museum 11.00- 17.00 uur Getekende zeekaart door kapi tein Y. Feenstra (t/m 19/10), Sint Nicolaaskerk. 13.30-16.30 uur: Werk Zeeuwse fotoclubs (t/m 29/8), BURGH-HAAMSTEDE De Burghse Schoole, 11 00-16.00 uur: Stempels en spelletjes met thema Spelen met Spellen (t/m 19/10); CADZAND NH Kerk, 14.00-17.00 uur: Werken in diverse disciplines van Maar ten Wïllekens (t/m 31/8); DOMBURG Het Noorderlicht, 15.00- 19.00 uur; Werken diverse kunstenaars (t/m 30/9), MarieTakvan Poortvliet Museum, 13.00- 17.00 uur: Een verborgen licht uit de Sov jet Unie, werken van Konstantin Matvee- vich Lomykin (t/m 4/11 DeGalerie, 11.30-21.00 uur: Hedendaag se kunst, abstracte schilderijen en sculp turen van brons en marmer (t/m 28/10); DREISCHOR Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: De laatste beurtschip pers van Schouwen-Duiveland, o,a. fo to's en modellen (t/m 30/10); GOES Galerie Elf, 11.00-17.00 uur. 'Ob sessions', foto's van Louis Drent (t/m 30/9); Museum voorZuid-en Noord-Beveland, 10.00-17.00 uur: Van Voorstraat tot Ach terweg, Noord- en Zuid-Bevelandse plaatsen in oude prentbriefkaarten; GRAAUW Atelier De Paaien, 13.00-18 00 uur: Paal-Aria, werk van diverse kunste naars (t/m 15/9); 's-GRAVENPOLDER Bibliotheek, 14.00- 17.00 en 18 00-20.30 uur: Batty Scheele, aquarellen (t/m 11/9); HEINKENSZAND 't Kunstuus, 13.00- 18.00 en 19.00-21.00 uur: Fien Peeters, schilderijen en keramiek 'In vuur en vlam' (t/m 1/9); Hal Gemeentehuis, 8.30-12 30 uur: Co Coppoolse, 'Gracieus en sprookjesach tig, foto's (t/m 20/9); HULST Streekmuseum De Vier Am bachten, 14.00-17.00 uur: Het Rijke Roomse Leven, doopkleedjes, biecht- en communieboekjes, kalenders, vasten- boekjes en trommels e.d. (t/m 28/10); Reinserts Streken (t/m 28/10); Galerie Labyrint, 11.00-17.30 uur: Piros Hegedus, schilderijen en Paul de Wach ter, schilderijen en beelden (t/m 31/8); KAPELLE - Galerie De Zeeuwse Buiten plaats, 13.00-17.00 uur: Moderne beeld houwkunst en schilderijen van diverse kunstenaars (t/m 15/9); Fruitteeltmuseum, 13.00-17.00 uur: Landbouw en Visserij, keuze uit Zelandia lllustrata (t/m 1/9); KLOOSTERZANDE Bibliotheek, 14 00- 17.00 en 18 00-20.00 uur. Tentoonstel ling over de toestand van de Zeeuwse natuur (t/m 13/9); KRUININGEN Gemeentehuis, 9.00-12.00 uur: Elly van Put-Adriaansen. aquarellen en olieverven (t/m sept.); MELISKERKE Zijdemuseum, 10.00-17.30 uur: Bangladesh van een andere zijde; MIDDELBURG Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Strandleven (t/m 1/9); Galerie Icon, 12.00-16.00 uur: Tekenin gen, schilderijen en grafiek van mensen door Geert-Jan Janssen, Theo Sijthoff e.a. (t/m 15/9), Galerie 'T', 11.00-16 00 uur: Lily Corver, etsen, Greet Lyklema, Schilderijen en ke ramische vertellingen en bronzen van Anne Kemerink (t/m 26/8); Zeeuws Archief (v.d. Perrehuis), 9,00- 17.00 uur: Zeeuwen onder het mes, ge zondheidszorg in Zeeland door de eeu wen heen (t/m 10/11); Wandelkerk, 11.00-17.00 uur: Ad van Noort, 'Tekens van vragen, tekens van hoop' (t/m 26/9); De Drvkkery, 9.00-18.00 uur: Guido Met sers, ontwerpen voor 'Kunst aan de Kaai en' (t/m 30/8); NEELTJE JANS - Topshuis, 10.00-17.30 uur: Jan de Koning, aquarellen; OOST-SOUBURG Watertoren. ^.OO IT.00 uur Eveline van Duyl, sculptures en foto's: Raoul Chailloux, tekeningen; Juul Sadée, installatie 'practising breathing' (t/m 2/9); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur. Expositie 'Het hangt in de lucht'; (t/m 28/10); Even te zien. schelpen, fossielen, vegetatiedia's e.d. uit collectie Lieven Braber (t/m 31/8); Beelden in Heemtuin (t/m 4/11 PAAL Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur. Paal-Aria, lofdichten op en schilderijen over Paal (t/m 15/9); RENESSE De Blikvanger. 10.00-12.00 uur: Robots en poppen (t/m 28/8); RILLAND Dorpshuis, 11.00-17 00 uur Loes Müller, sculpturen en Elly Knuist, pastelkruijt (t/m 9/9); SINT-ANNALAND Streekmuseum De Meestoof, 13.45-16.45 uur: Van lees- plankje naar leesoefeningen en Rond het scheepsmodel: de hengst TH21 (t/m okt. SINT ANNA TER MUIDEN Streekland- bouwmuseum, 13.30-17.00 uur: Van hof- stalhuis tot hofboerderij (t/m 30/9); V.m gemeentehuis, 12.00-18.00 uur: Dick Bakker, schilderijen (t/m 1/9); TERNEUZEN Gemeentehuis. 8.00-17.00 uur: Leen van Duivendijk, portretten en Saskia Eggink, etsen (t/m 24/8), VEERE Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Een Brusselaar terug in Veere, grafiek, aquarellen en olieverven van Rudolf Schönberg (t/m 2/9); Grote Kerk, 11.00-17.00 uur: World Press Photo (t/m 2/9); VLISSINGEN Kunstcentrum Willem 3, 12.00-17.00 uur: Belaru-tion, werk van di verse kunstenaars (t/m 2/9); Gemeentehuis, 8.30-17.00 uur: 80 jaar speeltuinwerk (t/m 8/10); Explositie, 13.00-21.00 uur: Werk van M Prins en S. Brouwer (t/m 15/9); Bibliotheek 'tSpui, 10.00-21.00 uur. Wer ken van Jan de Quelery met als thema Maritiem (t/m 1/10); Galerie El de Seo, 13.00-18.30 uur: 'Het mosselmaal', sieraden van Babara Voit (Vm 30/9), WESTKAPELLE Hervormde Kerk, 16.00- 20.00 uur: Afbeeldingen uit Kameroen van bijbelverhalen en Kerkelijke bouw kunst in papier (t/m 31/8); ZIERIKZEE Stadhuismuseum, 10.00- 17.00 uur: Piet Ochtman, foto's van Schouwen-Duiveland (t/m 1/11); David vandekop, 'Klein plastiek' sculpturen in keramiek en brons (t/m 2/9); Burgerweeshuis, 11 00-17.00 uur. Ne derlandse Plastiek, beeldhouwwerken, schilderijen, tekeningen, keramiek, en curiosa (t/m 26/8); Galerie Alexandra, 11.00-17.00 uur Kat ten in de hoofdrol, keramiek, olieverf en aquarel van vijf kunstenaars (t/m 14/10); Galerie Beddeweeg, 11.00-17.00 uur: Fred Mutebi en Philips Kwesiga, moder ne Oegandese kunst (t/m 9/9) l HULPCENTRA Alarmnummer Zeeland: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118412323. SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 0118 615551 (dag en nacht bereik baar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118 469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m 'n Lijf Zee land, tel, 0118 467003 (ma„ wo. en vr .9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800 0432 (gratis), dag van 14.00-20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118 638384 Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118 62381 (dag. 10.00-22.00 uur). Zeeuws Inloophuis voor mensen met kanker. Badhuisstraat 80, Vlissingen (ge opend di. en do. 14.00-16.00 uur) tel 0118 413932. Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden Zeeland, tel. 0118 473256. CLINGE - De Algemene Neder landse Bond voor Ouderen (AN- BO) houdt zaterdag 1 september een modeshow in zaal Malper- tuus. Een modehuis toont vanaf 14.00 uur de nieuwste najaarsmode voor ouderen. Naast de show is er ook een ver koopstand. (Advertentie) archieffoto GPD ZEELAND HELPT Ook in het jaar 2001! Wie helpt het kind van de rekening? Geef een kind een toekomst Kosten: één gulden per dag. Adoptie betekent: onderwijs, voeding, medische zorg, een menswaardig bestaan. Elke gulden wordt rechtstreeks aan het kind besteed. Honderden Zeeuwen helpen actief mee aan het opbouwprogramma van de Zeeuwse stichting Sawasdee in Cambodja. Er worden scholen gebouwd. De medische zorg verbetert. De honger wordt verjaagd. De kinder-adoptie-actie is een succes. De verschroeide aarde wordt een beetje leefbaarder. Zeeland helpt Cambodja verder! Daar is zowel geld als de warme inzet van velen voor nodig. De medewerkers van Sawas dee rekenen op u! Oorlog, verwoesting, marteling en volkerenmoord hebben een zware hypotheek op dit arme land gelegd. Zeeland helpt die last te verlichten. Inlichtingen: Stichting Sawasdee, Groenedijk 2A, 4438 NN Driewegen (Zuid-Beveland). Telefoon: 0113-655784 Telefax: 0113-655461 Bank: ING 65.07.90.782 j.fjn (met steun van de Stichting J;£j\* Helpt)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 19