Mestcontract extra inkomensbron Een tunneltje in de tunnel PZC Oefenen voor het kampioenschap GS mogen brieven Partij voor Zeeland tijdelijk opzij leggen Stage lopen in een museum Honderden heipalen staan eindelijk droog Neeltje Suzanna nadert de vijf kilometer Zeeuwse akkerbouwers helpen hiermee Brabantse boeren van mestoverschot af 17 Restauratie Badpaviljoen kan doorgaan vrijdag 24 augustus 2001 De schutters van UNO oefenen nog een keer voor de wedstrijd van morgen. foto Willem Mieras door Luc Oqgel OVEZANDE - In Ovezande vindt morgen het vijfde Zeeuws kampioenschap hand- boogschieten plaats. Een kleine vijftig schutters zullen dan strijden om de titel in twee disciplines: recurve en compound. Het kampioenschap wordt jaarlijks geza- melijk georganiseerd door zes Zeeuwse handboogverenigingen; d'Eendracht uit Vlissingen, UNO uit Ovezande, Raven- stein uit Kloetinge, Artemis uit Zierikzee, Schutterij Scherpenisse en St. Sebastiaan uit Yerseke. Ieder jaar is een andere ver eniging gastheer voor het kampioen schap, dit keer is dat UNO. In het verleden werd het kampioenschap door de Zeeuw se afdeling van de handboogbond georga niseerd. Na de herindeling van die bond vormt Zeeland nu samen met West-Bra bant een district. Onder meer door gebrek aan belangstelling is toen een aantal jaren geen kampioenschap gehouden, maar op initiatief van enkele bestuursleden van Zeeuwse verenigingen is die traditie weer opgepakt en wordt nu voor de vijfde keer om de Zeeuwse titel gestreden. „Er zijn twee disciplines"vertelt secreta ris van St. Sebastiaan en afgevaardigde van de Nederlandse Handboog Bond R. Kriekaart. „Schieten met de traditionele boog (recurve) en met een compound- boog. Met die laatste kun je veel nauw keuriger richten en dus meer punten ha len. Vandaar die scheiding. Er zullen dus uiteindelijk ook twee kampioenen zijn." Iedere deelnemer mag in totaal negentig pijlen wegschieten, in drie series van der tig. Er zijn drie afstanden; 50,40 en 30 me ter (voor senioren en veteranen). Voor de jeugd is de afstand 30, 25 en 18 meter. De gene, jong of oud, die uiteindelijk de meeste punten heeft, wordt Zeeuws kam pioen. „Vroeger waren die afstanden gro ter", zegt Kriekaart. Maar daar was wei nig animo voor." De westrijden in Ovezande beginnen, weer of geen weer, om 11.00 uur. Om ongeveer 16.00 uur zul len de kampioenen van 2001 worden ge huldigd. Of dat opnieuw titelverdedigers Jaap Rentmeester (UNO, compound) en Boy Sekewae'l (d'Eendracht, recurve) zullen zijn, moet nog blijken. lboren tunneleaneen wegen/kunstwerken J Tprnpii7pn lboren wegen/kunstwerken J tunnelgangen Terneuzen doorRinus Antonisse GOES - Voor de Zeeuwse akker bouwers ontstaat vanaf 2002 een nieuwe inkomenstenbron. Ze verdienen geld door het af sluiten van mestcontracten. Daarmee helpen ze hun collega veehouders, vooral in Brabant, uit de brand. Die zijn door de contracten verzekerd van de af zet van hun mestoverschot. De akkerbouwers ontvangen niet alleen geld voor de contracten, maar besparen ook op de uitga ven voor kunstmest door meer dierlijke mest te gaan toepas sen. Joris van Waes, voorzitter vak groep akkei'bouw van de Zuide lijke Land- en Tuinbouw Orga nisatie (ZLTO) heeft als eerste boer in Zuidwest-Nederland een mestafzet-overeenkomst getekend. Daarmee verzekert hij zich van de aanlevering van organische mest op momenten dat dit het beste past in zijn be drijfsvoering. De mest wordt door een loonwerker uitgere den. Van Waes, die bij Philippi ne een akkerbouwbedrijf van zo'n 93 hectare exploiteert, sloot het contract met Mestac, een Brabantse organisatie die voor veehouders mest verza melt en afzet. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij scherpt de mestregels vanaf vol gend jaar aan. Een veehouder moet in het vervolg beschikken over voldoende plaatsingsruim te voor de mest die zijn dieren produceren. Heeft hij die ruimte niet, dan kan hij ook geen dieren houden. Voor een deel kan een veeboer cle mest op eigen grond deponeren, maar dat biedt on voldoende soelaas. Mestafzet- rechten kopen bij akkerbou wers is dan een goede optie. Kwaliteit Uiteraard kunnen boeren indi vidueel contracten sluiten, maar de georganiseerde land bouw propageert in deze bunde- ling van krachten. Dat biedt be tere garanties op aanlevering en kwaliteit van de mest. Van Waes: „Akkerbouwers hebben er belang bij hun krachten op hetgebied van mestafzet te bun delen. Als collectief heb je een onderhandelingspositie, als in- [1997 gepland tijdpad] aanvang I inrichten werkzaamheden werkterrein dividu lukt dat minder. Je staat veiliger in de markt.Vrijwel al le akkerbouwers hebben be langstelling voor de betaalde mestafname. Er is in het Zuid westen voor ruim 45.000 hecta re intentieverklaringen afgege ven. Het afsluiten van de contracten kan nog een aardige verdienste opleveren voor de akkerbou wers, die de laatste jaren te ma ken hebben met tegenvallende prijzen voor hun producten. De vergoeding voor het in ont vangst nemen van mest ligt tus sen 100 en 500 gulden per hecta re; meestal wordt een bedrag van circa 300 gulden overeen gekomen. Daarbij is rekening gehouden met de bemiddelings- kosten. De veehouder draait op voor de transportkosten. Lastenverzwaring Jo Kodde, voorzitter vakgroep veehouderij van de ZLTO-Zee- land, spreekt van een aanzien lijke lastenverzwaring voor de veeboeren. Hij wijst erop dat naast het afsluiten van mest contracten nog een ander spoor gevolgd kan worden: het ver werken van mest tot een soort kunstmestvorm. Daar wordt nog mee geëxperimenteerd. Hij ondei'streept dat de akkerbou wers niet rijk worden van de contracten. De hoeveelheid dierlijke mest die op him land kan worden gebruikt is beperkt door de minei'alen-normen. Ook de kwaliteit van de grond speelt mee: op zandige gronden mag minder mest woi'den inge zet. Bovendien kan het ene ge was meer mest gebruiken dan het andere. Net als een veehouder moet kunnen aantonen wat hij met zijn mest doet, moet ook de ak kerbouwer zijn mestgebruik verantwoorden. Onderzocht wordt of in Zeeland de moge lijkheden van mestopslag ver groot kunnen worden. Die op slag is vooral nodig als mest meer dan nu het geval is in korte tijd in het voorjaar wordt uitge reden. Volgens Kodde lopen de boeren nog niet zo warm voor meer op slag. „Er zijn wat onzekerhe den, onder meer over de samen stelling van de mest die geleverd wordt en over het onkruidvrij zijn." door Wout Bareman TERNEUZEN - Als de Wester- scheldetunnel gereed is, valt bo ven het wegdek of tegen de tun- nelwand geen kabel of leiding te bekennen. Ze bevinden zich stuk voor stuk ondergronds, in het speciaal gebouwde kabel kanaal onder het wegdek. Voor de elektriciteitsvoorziening wordt in totaal ruim 25 kilome ter 10 kV-kabel gebruikt. Daar naast lopen door het kanaal nog tal van andere leidingen en ka bels. De twee meter lange betonnen elementen voor het kabelkanaal dat straks onder het wegdek van de tunnel verdwijnt, worden als legoblokken tegen elkaar ge schoven. In de bouwfase vor men de betonblokken een sta biele ondergrond voor de rails waarover dag en nacht werk- treinen denderen. Maar inmid dels is ook begonnen met het 'in richten' van de kanalen, één in de west- en één in de oostbuis. We lopen naar schatting zo'n zeventig meter achter op de boormachines", zegt Harold Lensen, projectleider bij de aanleg van toerit-zuid van de tunnel. „Het kabelkanaal vormt de verbinding tussen de elektx'a- kelders, die zich ter hoogte van de 26 dwarsverbindingen be vinden." In die kelders staan de ti-ansf ormatoren die onder meer de tunnel ventilatoren en pom pen aandrij ven, maar per kelder zijn ook 130 accu's beschikbaar voor het opvangen van een tota le stroomuitval. Lensen: „En verder lopen wer kelijke alle voedingskabels door het kabelkanaal. Voor de ver- keersbegeleiding, de verlich ting, een glasvezelkabel voor de aanstux-ing... Daax-naast lopen er leidingen door het kanaal die het regenwater vanuit de mid- denpompkelder afvoei'en, maar ook leidingen voor de aanvoer van bluswater." Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat een aantal kabels van Delta Nuts door het kabelkanaal zou lopen, maar de warmte die die kabels afscheiden zou voor pro blemen kunnen zorgen. Lensen: „Daarom heeft Delta nu weer gewoon kabels op de bodem van de Westerschelde getrokken." De kabels en leidingen in het ka belkanaal liggen in drie rekken. Langs die rekken loopt een goot waax-door de onderhoudsmon teurs zich met een speciaal ont worpen sexvicemobiel kunnen verplaatsen. Begin augustus werden twee van die minitrein- tjes bij de tunnel afgeleverd. De treintjes rijden op speciaal ge goten banden en worden elek tronisch voox-tgestuwd. De ser- \20rn l40m r60m Z-BEVELAND 2001 vicemobielen kunnen worden voorzien van twee aanhangwa- gentjes. In de bouwfase worden de twee treintjes (zonder rails) gebruikt voor de inrichting van het kabelkanaal. Na de inge- bi'uikname van de tunnel wor den vier mobieltjes ingezet voor onderhoud en reparaties. Binnen nu en een week begin nen specialisten met de aanleg van de kabels en leidingen. Deze week werd de verlichting in 'het tunneltje in de tunnel' aange legd. Monteurs zijn inmiddels al begonnen met de inrichting van de eerste elektrakelder. door Maurits Sep MIDDELBURG - De Partij voor Zeeland krijgt geen recht streeks antwoord meer op brie ven. Minachten Gedeputeerde Staten de regels van de demo cratie? Integendeelstelt griffier L. Verduit. Het is juist de Partij voor Zeeland die zich niet aan de regels houdt. De griffier van Provinciale Sta ten ziet onder meer toe op een corx'ecte toepassing van het x'e- glement van orde. De weigering van de gedeputeerden om nog langer hun schaarse tijd te be steden aan boze brieven van de PvZ, blijft binnen de grenzen van de democi'atie. Verduit: „Ons uitgangspunt is dat een brief van wie dan ook netjes en binnen een redelijke termijn, afhankelijk van het on- dex-werp binnen vier tot zes weken, woi'dt beantwoord. Uit zonderingen zijn scheldkanon nades, anonieme brieven en rai-e ondei-werpen. Laatst kregen we een brief van iemand die ons verzocht ervoor te zorgen dat koningin Beatrix aftreedt. Ja kijk, daar gaan wij niet over." Afgrijzen De ondex-werpen die de PvZ aansnijdt, behoren wel tot de competentie van het pi'ovincie- bestuur. De afzender is ook bekend. En al zorgt de toon re gelmatig voor afgrijzen, scheld kanonnades zijn het niet. Kort om, de fractie heeft recht op antwooi'd. Waarom ki'ijgt de PvZ dat dan niet meer? De grote grief is dat de brieven niet voldoen aan de afspi'aken. „Het is raar", vindt Verduit, „dat een partij die al ja renlang in Pi'ovinciale Staten zit, brieven blijft sturen die niet volgens de regels zijn." De regels stellen dat elk lid van het provinciebestuur schrifte lijk vragen mag stellen aan Ge deputeerde Staten. Vervolgens krijgen alle leden tegelijk het officiële antwoord. „Omdat in een democi'atisch gekozen or gaan iedereen op hetzelfde mo ment over dezelfde informatie moet kunnen beschikken. Al leen dan kun je tot goede beslui ten komen", verklaart Verduit de waarde van deze afspraak. door Ben Jansen ELLEWOUTSDIJK - Tunnel bouwer KMW heeft weer droge voeten in Ellewoutsdijk. Vorige maand is het diepste gedeelte voor de toerit van de tunnel leeggepompt. Inmiddels is be gonnen met de voorbei'eidingen voor de bouw van de vloer en de wanden van de toerit. Voor tweederde van de 260 me ter lange toerit is een bijzondere methode voor het funderings- werk toegepast. Tussen de in de bodem aangebi-achte dam- wandconstx'uctie is de grond weggegraven en geleidelijk ver vangen door water. In dit bassin zijn op twee drijvende ponton heimachines aan de slag ge gaan. Het resultaat van hun werk was tot voor kort onzicht baar. Vlak voor de bouwvakva kantie is op de bodem van het bassin ondei'waterbeton aange bracht. Nadat dit was uitge hard, is het water weggepompt. Nu de toerit in wording droog is, blijkt pas goed hoe omvangrijk het heiwerk was. De 670 palen staan keurig in het gelid. Twee stevig gebouwde werklieden zijn begonnen het beton van de paalkoppen te verwijderen. Dat is transpii'eren met een tempe ratuur van ongeveer 25 graden in de 12,5 meter diepe toei'it waar geen zuchtje wind staat. Ze zullen nog wel een paar we ken bezig zijn. Het uitgeharde onderwaterbe- ton dient als werkvloer voor de constructie van de eigenlijke toeritvloer en de wanden. De ruwbouw, waaraan twintig tot dertig ijzei-vlechters en beton- Maar de Partij voor Zeeland stelt nauwelijks vragen, in elk geval niet op de wijze die in het x-eglement van orde is ovei'een- gekomen; zij geeft vooral een mening. Dat ontslaat de gede- puteex'den van de plicht ieder een op de hoogte te stellen van het antwoord. „Maar zouden we alleen de PvZ antwoorden, dan is dat niet goed voor de even wichtige besluitvorming", merkt Verduit op. Het dagelijks provinciebestuur heeft daarom een tussenoplos sing gezocht en gevonden: brie ven zonder vragen worden slechts heel summier beant woord, namelijk met de mede deling dat de brief in een com missievergadering wordt gebracht als ingekomen stuk en daar besproken kan worden. Als voldoende fracties de behoefte tonen aan een standpunt van Gedeputeerde Staten, komt dat alsnog. Zo heeft de PvZ ant woord geki-egen én zijn alle par tijen tegelijk geïnformeerd. MIDDELBURG - De restaura tie van het Domburgse Badpa viljoen kan beginnen. Dat heeft de Middelburgse bestuursrech ter gisteren besloten. De buren van het Badpaviljoen, de familie Helb, hadden be zwaar ingediend tegen de toege kende bouw- en sloopvergun ning en de bouwplannen van pi'ojectontwikkelaar Van Gar deren en Dekker. Zij zijn in het ongelijkgesteld. Door deze voor de projectont- wikkelaars positieve beslissing, kan een beroep worden gedaan op de miljoenensubsidie uit de zogenoemde kanjerregeling. Voorwaarden voor de uitkering van 1,8 miljoen gulden was na melijk dat voor 31 december van dit jaar met de bouw moest zijn begonnen. De tegenstanders van het ont werp hebben telkens gesteld dat dat geen rol mag spelen in het verlenen van een bouwvergun ning. esb oplevering J timmerlieden gaan werken, moet medio volgend jaar gereed zijn. Daarna dienen nog kabels worden aangebracht, de bevei liging in de middenberm en na tuurlijk de asfaltlaag. Dan zijn, als het goed, is de tun nelboormachines al in Elle woutsdijk aangekomen. Zo langzamerhand is aan de Zuid- Bevelandse kant van het tun neltraject alles daarvoor al in gei-eedheid gebracht. De in de bodem afgezonken caisson ligt klaar. Ook is onlangs de kantel- dijkom de toerit gesloten. Daar door zijn de werkzaamheden die nog in en aan de toerit moe ten worden verricht ook vanaf de hoge Westei'scheldedijk nau welijks te volgen. (Advertentie) 28 aug t/m 9 sept (0118J 659 659 www.nazornerfestival.nl Hauman de moeite volksmuziek uit Vlaanderen 28 aug 21.30 u. gratis Abdijplein Middelburg Stagiaire Jens Wouters. foto Charles Strijd door Wout Bareman TERNEUZEN - Hij zit nog wat onwennig achter zijn beeldscherm in de bouwkeet van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat op het bouwterrein van de Wester- sclieldetunnel in Terneuzen. Jens Wouters (20) begon ruim een week geleden aan z'n stage bij die dienst. Hij studeert civiele techniek aan de HTS in Tilburg en stapt over drie maanden weer over na&r een ander project: de Hogesnelheidslijn bij Breda. Hij ruilt dan van stage plaats met een andere HTS'er, die even dxie maanden aan de tunnelbouw mag ruiken. Vooxiopig houdt hij zich vooral bezig met de toetsing van de bouw van de kunstwerken 19 en 2 2twee viaduc ten op het zuidelijke tunneltracé. Toetsing? Hij tovert lange lijsten tevoorschijn met alle mogelijke aspecten van de bouw van de twee objecten. Een opsomming van alle werkzaaixxheden en alle toegepaste materialen, van de inrichting van het terrein - het begin van het wei'k - tot het opx-uimen van de bouwplaats; van begin tot ein de dus. De viaducten overkluizen de Hoekseweg en de Binnendijk ter hoogte van Hoek. Op de ene locatie is in middels begonnen met het heiwerk, terwijl op de andere bouwplaats is begonnen met het uitzetten. ,,'s Mox'gens gaan we ter plekke kijken en 's middags werk ik m'n verslag uit. Het gaat er hier bij de Bouw dienst heel erg relaxed aan toe. Toen ik hier de eerste dag kwam, wist ik niet wat ik meemaakte. Die rust. Vooraf had xk daar een heel ander idee van. Ik had alle maal mensen verwacht, die driftig tikkend achter beeldschermen zaten. Ja, wat dat betx'eft had ik meer hectiek verwacht." „Pas nog ben ik de tunnel in geweest, tot bij de kop van de boox'machine. Indrukwekkend. Op een tekening is het allemaal leuk en aardig, maar in het echt is het alle maal veel kolossaler. Of ik jaloers ben op de mensen die de boormachines bedienen? Nou nee. Die zitten ook maar de hele dag in zo'n cabine naar een beeldscherm pje te staren. Terwijl ik toch in elk geval 's morgens lek ker in 'het veld' bezig ben, Hij komt uit Alphen, vlakbij Tilburg. Jens grinnikend: „M'n vrienden hadden wel eens van de Westerschelde- tunnel gehoox'd, maar dachten dat dat alleen maar een kwestie was van een gat boren en meer niet. Dat er ook toevoerwegen moesten worden aangelegd, beseften ze helemaal niet. Maar ach, als ik het over kunstwei'ken heb, kijken ze ook heel vreemd op. Alsof ik stage loop in een museum..." WEERBOEK TUNNEL De toerit van de tunnel bij Ellewoutsdijk. foto Willem Mieras door Wout Bareman TERNEUZEN - Tunnelboox'machine Neel tje Suzanna, die de westelijke tunnelbuis boort, nadert de kaap van vijf kilometer. Gisteren bevond de boox'machine zich op 4760 meter (2380 tunnelringen ver). Sara was 4296 meter gevorderd (2148 tunnelrin gen). Elk weekend wox'dt één van de twee boor machines stilgezet voor onderhoudswerk zaamheden. Nu de boormachines zich door de zandgrond onder de Everingen heen wer ken, blijkt dat de snijtanden op de boorkop sneller slijten dan toen de boren zich door de Boomse klei ploegden. De snijtanden wor den vervangen door duikers. De aanleg van de dwarsverbindingen houdt meer dan gelijke tred met de boormachines. Er werden de afgelopen zulke goede vorde ringen gemaakt, dat de tunnelbouwers, die de dwarsverbindingen verzoi'gen, drie we ken op vakantie konden. Inmiddels zijn tien dwarsvei'bindingen in ruwbouw gereed. Nummer elf is inmiddels ontkist en ontdaan van de vriesinstallatie en in de twaalfde dwarsverbinding wordt de bewapening van de vloer aangebracht en beton gestort. Maandag werd begonnen met het ontgraven van de dertiende verbinding, tex*wijl bij de veertiende en vijftiende verbinding de grond wordt bevroren. Voor nummer zes tien worden de vrieslansen geboox'd. Kabelleggers aan het werk in het kabelkanaal. foto Charles Strijd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 17