Proef met steunpunt vrijwilligers PZC Pech achtervolgt gezin Sabanovic Feestje rond nieuwbouw Stromen wijk Training verbetert de sociale vaardigheden leerlingen De Tweern Celstraf geëist voor trainer die ontucht pleegde met pupil 15 Veere wil met project knelpunten oplossen Brandje in welzijnscentrum Vogelvereniging Zanglust viert jubileum Meisje gewond na val met fiets Elektronisch toezicht geëist Dief slaat toe op camping Renesse Auto in sloot langs Oesterdam Begin bouw AquaStaete Countryshow Gift van drie ton voor museum Bazaar in Grijpskerke vrijdag 24 augustus 2001 door Miriam van den Broek DOMBURG - Het nog op te rich ten Steunpunt Vrijwilligers werk Veere gaat drie jaar proef draaien. Het steunpunt moet knelpunten in het vrijwilligers werk oplossen. Het project VLISSINGEN - In het welzijns centrum aan de Adriaan Coor- telaan in Vlissingen heeft gis teravond een klein brandje gewoed. Een lid van een toneelgroep zag dat het pand vol rook stond toen hij naar binnen wilde gaan. De gealarmeerde brandweer nikte uit met een bluswagen en een hoogwerker. In het pand bleek een kleine brand te woe den in de kantoorruimte. De brand is vermoedelijk ont staan door een sigarettenpeuk in een prullenmand. Bij de brand raakte niemand gewond. De schade wordt geschat 15.000 gulden. ARNEMUIDEN - Vogelvereni ging Zanglust uit Arnemuiden viert morgen haar veertigjarig bestaan met een receptie en een feestavond in Zeeuwse stijl. Dein 1961 opgerichte club be staat uit ruim honderddertig vogelliefhebbers. De florerende vereniging houdt zaterdag in verenigingsgebouw De Arne in Arnemuiden een receptie van 15.30 tot 17.30 uur. De leden krijgen een cheque van 3500 gulden aangeboden voor de aanschaf van een videoprojec tor. Zanglust houdt op zaterdag 20 oktober de zestiende Interna tionale vogeltentoonstelling. Daar worden meer dan duizend vogels geshowd. De tentoon stelling staat ook in het teken vanhetjubileum. wordt ondergebracht bij de Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren in Dom burg. Door maatschappelijke veran deringen wordt het ook in Veere steeds moêilijker voldoende mensen te vinden die zich be langeloos willen inzetten. Dat concludeert de gemeente in de nota Steunpunt Vrijwilligers werk Veere. De grootste oorza ken zijn de toenemende vergrij zing en de afname van het aantal jongeren. Daarnaast doen veel mensen tegenwoordig liever andere dingen in hun vrije tijd. Een ander knelpunt in het vrijwilligerswerk ontstaat doordat er steeds hogere eisen gesteld worden. Van vrijwilli gers wordt vaker deskundig heid verwacht. De gemeente heeft gepeild of sportverenigingen behoefte hebben aan een vorm van on dersteuning door of via de ge meente. Van de 38 verenigingen die het formulier terugstuur- den, gaf de helft aan inderdaad hulp te willen. Uit gesprekken met de verenigingen werd dui delijk dat het werven en behou den van vrijwilligers moeilijkis. Een kleine groep mensen moet daardoor steeds meer taken uit voeren. Uit internationale onderzoeken is gebleken dat vrijwilligers werk het cement van de samen leving vormt. Het college is bang dat het in de toekomst he lemaal misgaat met de lokale gemeenschap als het aantal vrijwilligers nog verder af neemt. B en W vinden daarom dat zij voorwaarden moet scheppen om dit te voorkomen. Een oplossing is gevonden in het steunpunt. Deze organisatie kan vrijwilligers en organisa ties die op zoek zijn naar men sen, met elkaar in contact bren gen. Verder kan het praktische steun bieden bij het verkrijgen van deskundigheid, helpen bij de afsluiting van verzekeringen voor vrijwilligers en problemen in kaart brengen. Om het steunpunt op enige af stand van de gemeente te laten werken, wordt het onderge bracht bij de Stichting Welzijn Ouderen Platteland Walcheren (SWOW). Deze stichting heeft veel ervaring met vrijwilligers- werk. Het college denkt dat het opzetten van het project zo om vangrijk is dat het voor 32 uur per week een steunpuntcoördi nator wil aanstellen. Daarnaast is er voor twintig uur per week iemand nodig voor de admini stratie. Het driejarige project kost 360.000 gulden. De ge meente Veere hoest 120.000 gul den op en de provincie de rest. Het plan wordt komende dins dag en woensdag besproken in de commissievergaderingen in het gemeentehuis in Domburg. Met het oplaten van ballonnen wordt de voortgang van de bouw gevierd. foto Lex de Meester door Miriam van den Broek MIDDELBURG - De bouw van de 72 nieuwe koopwoningen in de Grevelingen- straat en Volkerakstraat in Middelburg verloopt voorspoedig. En dat is een feestje waard, vond opdrachtgever Woongoed Middelburg. Naar schatting zeventig mensen kwamen gisteren bijeen in een tent in de Vol kerakstraat om hun nieuwe buren te zien en de vorderingen van de bouw te volgen. Op de plaats waar de nieuwe woningen verrijzen, stonden eerst 128 sterk verou derde appartementen. In januari van dit jaar zijn die gesloopt. Twee maanden later kon de eerste paal worden geslagen. De nieuwe huizen zijn ontworpen door de zelfde architect als die De Hooge Plaaten - verdei'op in de Stromenwijk - bedacht. Daarmee werd de Zeeuwse Architectuur prijs gewonnen. Om de voortgang van de bouw te vieren - de ruwbouw staat er al voor een groot gedeelte - werd gisteren een ballonnenwedstrijd gehouden. Toe komstige bewoners, jong en oud, kregen ballonnen uitgereikt met het logo van Woongoed. De directeuren of plaatsvervangers van deelnemende (bouw-) bedrijven kregen enorme grote ballonnen in handen. Op de kruising met de Grevelingenstraat wer den ze losgelaten. De helft belandde in de boom aan de overkant van de straat. MIDDELBURG - Een achtjarig meisje uit Middelburg is gis teren gewond geraakt toen zij met haar fiets ten val kwam op de Middelburgse Buitenhovelaan. Ze reed daar samen met een achtjarig jongetje uit Middelburg in de richting van de Overloper, toen ze moesten remmen voor een overstekend kind. Het meisje merkte dit te laat op, botste tegen de achter- kant van de fiets van de jongen en viel. Hierbij verwondde ze haar hoofd en brak haar sleutelbeen. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis in Vlissingen gebracht. MIDDELBURG - Officier van justitie G. Rip heeft gisteren in Middelburg een 25-jarige man uit Kattendijke de kans gebo den om elektronisch toezicht te krijgen. Tegen de verdachte werd bij de rechtbank eerder al 240 uur werkstraf en acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist voor zijn aandeel in een serie bedrijfsinbraken in Goes en omgeving. De inbraken werden gepleegd tussen december '99 en juli vorig jaar. Tijdens de vorige zitting besloot de rechter dat er eerst onderzocht moest worden of de verdachte in aanmerking kwam voor elektronisch toezicht voor de verdachte veroor deeld kon worden. Dat onderzoek is positief uitgevallen. Als het aan de officier ligt moet hij aan een van de slachtoffers 745 gulden schadevergoeding betalen en moet hij 3550 gulden schadevergoeding betalen aan de Staat. De verdachte zei zich hierin te kunnen vinden. RENESSE - Op een camping in Renesse is gisteren tussen 9 00 en 11.00 uur de portemonnee van een 25-jarige wouw uit Oss gestolen. De vrouw had de portefeuille, met daarin een identi teitskaart, bank- en verzekeringspas en wat kleingeld, onbe waakt buiten op tafel laten liggen. De totale waarde is niet be kend. Rond 13.00 uur werd op dezelfde camping de deur van de ca ravan van een dertigjarige man uit Etten-Leur geforceerd. Een radio-cd-speler bleek verdwenen. De waarde van het ap paraat bedraagt een paar honderd gulden, de hoogte van de braakschade is niet bekend. RILLAND - Een 24-jarige vrouw uit Bergen op Zoom is gis terochtend in Rilland rond kwart voor negen met haar auto in een sloot beland. De vrouw reed over de Oesterdam toen ze even niet oplette en de macht over het stuur verloor. Haar auto sloeg over de kop en kwam tot stilstand in een sloot. De vrouw kwam met de schrik vrij, haar auto is zwaar beschadigd. BRUINISSE - Aquadelta Beheer begint volgende maand met de bouw van de eerste groep van 55 woningen in het uitbrei dingsplan van het Bruinisser vakantiepark In totaal worden in het gebied aan de Groeneweg 228 woningen bijgebouwd. Het merendeel is vrijstaand en krijgt - met eigen veranda en tuin - het uiterlijk van een 'romantisch buitenverblijf'. Het ontwerp is van de hand van architect M. Zeelenberg. Ruim dertig procent van de nieuwbouw is al verkocht. „Het gaat lekker, we zijn best tevreden", aldus T. de Haan van Deltama kelaardij. Zaterdag lanceert de projectontwikkelaar van het Resort AquaStaete een nieuwe landelijke promotiecampagne om kopers te lokken. De ruim honderd miljoen gulden kosten de uitbreiding vergt naar verwachting een bouwperiode van drie jaar. Het bestaande centrum van Aquadelta ondergaat tegelijkertijd een ingrijpende renovatie. Het huidige vakan tiepark telt 750 woningen. door Rolf Bosboom GOES - De samenwerking die de Goese school De Tweern sinds januari heeft met het Soci aal Pedagogisch Dienstverle ningscentrum (SPD) Zeeland, werpt haar vruchten af. Twaalf leerlingen hebben inmiddels hun sociale vaardigheden aan zienlijk kunnen verbeteren. De samenwerking krijgt dit school jaar een vervolg. De Tweern is een school voor speciaal onderwijs. Zoals op al le scholen zijn sommige leerlin gen sociaal wat minder vaardig dan andere. De school besteedt daar wel aandacht aan, maar heeft daar beperkte mogelijk heden voor. „Er blijft altijd een categorie over voor wie dat niet voldoende is", aldus locatiedi recteur T. Quaak. Die kinderen kunnen via Emer- gisof het maatschappelijk werk een training sociale vaardighe den volgen. Quaak: „Door de sa menwerking met het SPD kan REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax:(0118)470102 E-mail: redwalch@pzc.nl A A. van der Sluis (chef) N. F. C. Berkelder R- H. Hoving E. L. Ramakers M. J. van den Broek K. L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl dat nu op school gebeuren, zo dat de kinderen na schooltijd niet nog eens naar Emergis of het maatschappelijk werk moe ten." Een ander belangrijk voordeel is dat het SPD de training speci fiek kan toespitsen op de leer lingen van De Tweern. Volgens Quaak zijn niet alleen de kinde ren, maar is ook de school ge baat bij de training. „Hoe soci aal vaardiger de leerlingen zijn, hoe makkelijker het is om met hen om te gaan." De cursus bestaat uit tien les sen, waarin de leerlingen leren omgaan met anderen, praten over verdriet, vrienden maken en omgaan met boosheid. „Om dat de leesvaardigheid vaak laag is, werken we veel met rol lenspellen en pictogrammen", zegt J. Menheere van SPD-Zee- land, een van de medewerkers die de lessen verzorgt. Het SPD heeft een vergelijkbare training van collega's in Bergen op Zoom als uitgangspunt genomen. „Die hebben we bewerkt naar onze eigen ideeën." Praktijk In januari is de eerste groep van zes leerlingen van De Tweern met de cursus begonnen, in april de tweede. Alle twaalf kinderen hebben inmiddels een heus di ploma in ontvangst mogen ne men. Ook de ouders en de leer krachten worden nauw bij de training betrokken. „Het is im mers belangrijk dat het geleerde ook' na de cursus in de praktijk wordt gebracht", aldus Men heere. Zowel de school als het SPD is tevreden over de eerste resulta ten op De Tweern. „Wij willen heel graag dat het dit schooljaar verder gaat", zegt directeur Quaak. In januari begint daar om opnieuw een training. Voor SPD-Zeeland is De Tweern de eerste school waar deze cursus in de praktij k wordt gebracht. Menheere: „We heb ben interesse om ook op andere scholen, waar het tenminste no dig is, zoiets op te zetten." ZOUTELANDE - Zoutelande Actief houdt morgen een Coun try Roadshow in Zoutelande. Tijdens de show zal onder meer een demonstratie line-dance worden gegeven. De show wordt gehouden in de Langstraat en begint om 21 uur. door Edith Ramakers MIDDELBURG - Monter kwamen ze drieëneenhalf jaar geleden in Nederland aan. Amina Mustafi en Miralem Sabanovic verwachtten ein delijk rust te vinden. In het democratische Nederland zouden ze 'een gewoon gezins leven op kunnen bouwen'. Hel pakte anders uit. Ze moeten Nederland verlaten. Zij on middellijk en hij binnen vier weken. Over de in Nederland geboren kinderen wordt niet gesproken. „Mijn dochtertje vraagt elke keer: mama waar om huil je zoveel? Ik ben wan hopig." Hun advocaat M. W. Dieleman uit Middelburg zegt hun rade loosheid volledig te kunnen begrijpen. „De mensen wor den langzaam aan gek ge maakt. En daar word ik erg chagrijnig van. Deze familie heeft veel pech. Dat is hun pro bleem. Ze hebben daarbij te maken met het star navolgen van de vreemdelingenwet. Daaruit lees ik: ga hier maar snel weg en los uw problemen in uw geboorteland zelf op. Vergeet wat u er ooit heeft meegemaakt." Amina is afkomstig uit Koso vo, Miralem uit Bosnië. Amina maakt deel uit van een min derheidsgroepering in Koso vo, die zij de Bosniacs noemt. Het zijn van origine Bosniërs die zich lang geleden in Koso vo hebben gevestigd. „Het le ven is er voor mij nog steeds onveilig", zegt ze in goed Ne derlands. „Daar wonen veel etnische Albanezen. Zij ma ken problemen met de Bos niacs. Ik heb jarenlang in die nationalistische omgeving ge leefd. Het maakte niet uit wie je was, maar waar je vandaan kwam. Dat leven wil ik mijn kinderen niet aandoen", ver telt ze. Haar vader is politicus van een lokale partij van de Bosniacs. „Hij loopt risico's, dus heel de familie", legt Dieleman uit. „De etnische Albanezen zijn intolerant naar deze groep toe. Dat is internationaal erkend. Ook is door de vluchtelingen organisatie UNHCR erkend dat gemengde huwelijken als de Sabanovics bescherming verdienen. Die erkenning be tekent blijkbaar niets." Oorlogsvluchteling Ook naar de geboortestreek van Miralem in Bosnië is een terugkeer afgesloten. „Mira lem was oorlogsvluchteling. Amina Mustafi en Miralem Sabanovic en hun dochtertje Hatid- za. foto Ruben Oreel Vluchtelingen met zijn achter grond hebben een officiële sta tus in Nederland gekregen. Miralem niet. Hij vluchtte in 1993 naar zijn oom in Frank- furt. In Duitsland verslechter de de sfeer voor vluchtelingen. Hij wilde daar weg. In 1998 vertrok hij naar Nederland", haalt Dieleman aan. In 1998 kwamen Miralem en Amina in Nederland samen. Ze kenden elkaar toen al zo'n acht jaar; vanaf het moment dat Miralem in Kosovo was ge legerd. „We werden verliefd maar konden vanwege onze verschillende achtergrond niet trouwen, we zijn toen wel verloofd. Ik heb al die jaren ge scheiden van hem geleefd. Drieëneenhalf jaar geleden ben ik hem achterna gegaan en meteen hebben we geprobeerd om in Nederland een status te krijgen." Ze trouwden op 30 november 1999 in Middelburg. „We zijn volgens de Nederlandse regels getrouwd. Wat ons in voorma lige Joegoslavië niet lukte, lukte ons hier wel Maar het enige wat we daarmee bereikt hebben, is dat we samen in Kosovo of in Bosnië kunnen gaan wonen. Maar ik kan met mijn verleden ook niet leven in zijn land." Volgens Dieleman is 'het mos limgedeelte van Bosnië het enige gebied waar ze mis schien samen een nieuw leven op kunnen bouwen'. „Maar dat is een totaal vreemd land voor beiden." Afgelopen In juridische zin is het voor de Middelburgse asielzoekers af gelopen „We hebben alles - zoals het er nu uitziet- gedaan. Zonder resultaat." Amina heeft nog een brief naar de ko ningin gestuurd. Vorige week kreeg ze een reactie. Haar pro bleem is voorgelegd aan de staatssecretaris van justitie. Dieleman betreurt het dat asielzoekers zo lang in onze kerheid moeten leven. „Drie ëneenhalf jaar zijn ze er mee zoet. Ze hebben stapels papie ren gekregen, allerlei beslui ten moeten lezen en voor rech ters moeten verschijnen In die besluiten stonden ook vaak onzorgvuldigheden. Amina zou bijvoorbeeld een etnische Albanese zijn en daarom zeer goed terug kunnen. Dat wordt later wel weer hersteld, maar het maakt mensen kapot." De advocaat maakt de familie drie jaar mee. Amina is van huis uit lerares en Miralem agent. „Het zijn aardige, intel ligente mensen die ondanks een onzeker bestaan geen in- burgeringsproblemen hebben. Zij hadden een aanwinst voor onze samenleving kunnen zijn. Het is niet erg aanvaardbaar wat de Nederlandse vreemde lingenwet voor narigheid op levert voor families als Saba novic. Ze slaan zich erdoor heen. Maar zeker mevrouw Sabanovic is ten einde raad. We maken de mensen kapot en sturen ze dan helemaal ver zwakt terug." door Aector Dooms MIDDELBURG - Verliefd wor den op de voetbaltrainer. Dat overkwam vorig jaar een veer tienjarig meisje. Daar bleef het niet bij. Er ontstond een seksue le relatie tussen de trainer en zijn pupil. De trainer, een 31-ja- rige inwoner van Hoedekens- kerke gaf gisteren bij de rechtbank in Middelburg toe acht keer gemeenschap met het meisje te hebben gehad. Officier van justitie H. den Har- tog vond vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voor waardelijk met reclasserings- toezicht een passende straf. Ook meende Den Hartog dat een schadeclaim van 9600 gulden aan het slachtoffer moest wor den toegewezen. De officier schetste gisteren het beeld van jonge meisjes, die ero tisch kunnen fantaseren over popsterren en sporthelden. „Zij zijn onbereikbaar, maar dit keer was het anders. Dit meisje fan taseerde over een man in haar nabijheid. Hij had tegen haar moeten zeggen: je bent een lieve meid, vriendschap mag, maar niet verder." De verdachte ken- VLISSINGEN - De schenking van 300.000 gulden die Zeeland Seaports eind vorig jaar al be loofde aan het Zeeuws Maritiem Museum in Vlissingen, wordt op 29 augustus symbolisch over handigd aan het bestuur van het nieuwe museum. De Zeeuwse havenschappen, verenigd in Zeeland Seaports, schenkt niet alleen een bedrag aan het maritieme museum. Ook voor de bouw van een nieuw theater in Terneuzen ge ven de havenschappen drie ton. Reden voor de schenkingen is dat de organisatie dit jaar dertig jaar bestaat. Zeeland Seaports koos voor de ze projecten omdat ze bijdragen aan het behoud van het Zeeuws maritiem erfgoed en aan de kwaliteit van de vrijetijdsbeste ding. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers afgelopen decem ber, maakte voorzitter D. Bruinooge van het havenschap bekend dat ze deze lustrum schenkingen zouden toekennen. de de ouders van het meisje goed. „Door haar ouders werd hem elk contact verboden, maar toch is hij er mee doorgegaan." Uiteindelijk besloot het meisje alles tegen haar moeder te ver tellen, die aangifte deed. De relatie had grote gevolgen. Het gezin van het slachtoffer voelde zich gedwongen te ver huizen. Ook de verdachte voel de de ogen van de mensen in het dorp op zich gericht. De plaat selijke voetbalvereniging heeft hem ontslagen als trainer. Wel mag hij blijven voetballen. Zijn raadsman N. Koole pleitte voor een werkstraf. „Dat er twee ver liezers zijn is duidelijk. Hij schaamt zich ervoor, want dit had nooit mogen gebeuren." De verdachte zat er aangeslagen bij. Uitspraak op 5 september. GRIJPSKERKE - De bazaar commissie Grijpskerke houdt morgen een bazaar op de Ker- kring in Grijpskerke De op brengst gaat naar de stichting Pazholandesa, die hulp geeft aan kinderen in Peru. Er is een rommelmarkt, een verloting en de verkoop van versnaperingen De bazaar begint om 9 uur en duurt tot in de avond. (Advertentie) ,3.od*»>'3 d®

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 15