Het was zo ontstellend smerig Zeeuws Orkest belicht de opera's van Verdi Geert Koevoets herkent de rimpeling van water in staal 14 lezers schrijven Gifbeleid Jurassic Pare Orgelconcert in Goes Agressie kunst cultuur Bijzondere taxatiedagen voor kunst in Middelburg Directeur van de Kunstuitleen naar Deventer Textielmiddag in Zijdemuseum zllf 2001 vrijdag 24 augustus 2001 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. „De politiek doet er niets aan", stelt de heer Van Waes van het ZLTO in de PZC van maandag 20 augustus. Dit is ongenuan ceerd. Er is juist veel over ge sproken maar het zit muurvast. De politiek bestaat immers uit de regering en acht politieke partijen. De diverse partijen verschillen vaak van mening zo als bekend. Daar komt bij dat precies 7 5 zetels voor een ruimer beleid zijn en 75 tegen (de linkse partijen inclusief PvdA en D66). De regering durft niet. Dan ligt het dus stil. De WD heeft steeds gepleit voor eenzelfde toelatingsbeleid in Europa en dat er geen teelten mogen verdwijnen. Dit om con currentievervalsing te voorko men. Door de erg ingewikkelde wetgeving en het steeds in be roep gaan van de Stichting Na tuur en Milieu, begrijpen de boeren en de consumenten het beleid niet meer. Het uit de pas lopen van regelgeving van staatssecretaris Faber, minister Pronk en minister Brinkhorst met de EU wordt ervaren als po litiek onbetrouwbaar. In Neder land niet meer spuiten en ande re EU-landen wel en toch dezelfde appel op de Neder landse markt brengen. Hoe leg je dat aan de kiezer uit? Dat is geen goed milieubeleid. De VVD wil zo snel mogelijk toelating van nieuwe, milieu vriendelijkere middelen, geen verdwijning van teelten en een Europees gelijk beleid. Bestrij ding tegen ziekten en plagen zal nodig blijven. Bij de behande ling van de Nota Zicht op Ge zonde teelt deze herfst in de Ka mer zal ik mijn uiterste best doen andere Kamerleden te overtuigen zodat een meerder heid bereikt kan worden. J.M. Geluk, lid Tweede Kamer voor de WD Heesterlustweg 1 Schuddebeurs De heer Bruinooge davert door Midden-Zeeland als een oude socialistische dinosaurus op weg naar zijn containertermi- nal. Blijkbaar uit voorliefde voor industriële landschappen zoals die in de voormalige DDR nog zijn te bewonderen, be vangt hem milde verbazing (PZC, 21-8) als inwoners of jon gere partijgenoten zijn idealen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw niet spontaan delen. Het laatste stukje blauw tussen Am sterdam en Antwerpen moet worden zwart gemaakt. Hij maant de Goese wethouder 't Hart zich op te stellen als be stuurder en de bevolking van Goes en Kapelle, net als de om wonenden van Schiphol, te on derwerpen aan de rekbare non men voor geluidshinder en oveiiast van partijgenoot Tine ke Netelenbos. Het is volgens hem voor ons kiezen of delen tussen trucks, binnenvaart schepen of treinen. Ondanks alle inspraak komt de optie zon der containers niet in zijn ge dachten op. PvdA-Statenlid M. de Koster verwijt nu de gemeen ten in het kleine Midden-Zee land dat zij destijds bij hun bouwplannen geen rekening hebben gehouden met een con tainerhaven. De hardnekkigheid waarmee provinciebestuurders zich heb ben vastgebeten in hun plan wekt 'niet milde' verbazing. Misschien is de combinatie van de functies van gedeputeerde eh voorzitter van het havenschap toch niet in het algemeen be lang. Mocht de bureaucratie het weer winnen van het gezonde verstand dan stel ik voor de WCT om te dopen in Jurassic Pare. A. de Graaf GravenhofS Goes GOES - Cor Ardesch verzorgt morgeneen zomeravond-orgel- i concert op het Marcussen-orgel in de Grote of Maria Magdalen- akerk in Goes. De uitvoering begint om 20.00 uur. door A.J. Snel Woede wekken ze, de automobilis ten die zich als ongeleide projec tielen door het verkeer bewegen en hun medeweggebruikers op z'n gun stigst de stuipen op het lijf jagen en als het werkelijk misloopt de rolstoel of zelfs de dood injagen. Woensdag veroorzaakte zo'n gemankeerde cou reur een zwaar ongeluk bij de Vlak- etunnel. Twee mensen raakten zwaar gewond. Coby Hiele uit Koewacht heeft het zien gebeuren. Ze zag een auto, naar later bleek bestuurd door een 29-jari- ge Vlissinger, in haar achteruitkijk spiegel razendsnel naderen. Ze reed met haar man aan de staart van een kleine file personenauto's die op de linkerbaan een aantal vrachtwagens inhaalde. De Vlissinger kwam tot heel kort op haar achterbumper rijden, wat haar op de zenuwen werkte. „Ge woon doorrijden, je kunt toch niet an ders", zei haar man Joop. Direct daar op zwierde de maniak naar de vluchtstrook om vervolgens als in een slalom tussen twee vrachtwagens door te komen en de rechter rijbaan te kiezen, alsof hij tussen gefixeerde vlaggetjes laveerde in plaats van tus sen twee personenauto's die ook be wogen met een snelheid van zo'n hon derdtien kilometer per uur. „Neem zijn nummer op", riep Coby Hiele als in een reflex tegen haar man. Een moment later verloor de automo bilist die op de linkerrijbaan werd ge sneden de macht over het stuur. De wagen raakte van de weg en sloeg over de kop. De man die het ongeluk ver oorzaakte, reed door en werd later in Vlissingen aangehouden. Zijn kente ken was doorgegeven. Coby Hiele: „Wat we meemaakten, was haast een poging tot doodslag. Zo ontstellend smerig." Autogordels Zo ontzettend smerig wordt er in dit land in toenemende mate geacteerd in het verkeer. Tot ergernis en ontzetting van mensen die proberen zich verant woordelijk te gedragen. En die zich afvragen of de politie de lieden die buiten zinnen raken als ze een gaspe daal onder de voet voelen niet van de weg kan plukken in plaats van zich bezig te houden met de controle op het gebruik van autogordels en ander klein ongerief. J. Spee, hoofd van het bureau ver keershandhaving van het Openbaar Ministerie, heeft een dubbel ant der moet bezighouden met futiliteiten en meer met agressief gedrag in het verkeer: „Natuurlijk horen we de op merkingen die daarover worden ge maakt en die vaak te maken hebben met irritatie omdat voor een overtre ding een boete moet worden betaald. Maar van de adviezen die we van het publiek krijgen, blijft ook zeker wel wat hangen. Ze vallen als het om het tegengaan van agressie gaat, in goede aarde. Vandaar dat we met het video- voertuig de weg opgaan. Zo kun je au tomobilisten onmiddellijk confronte ren met hun gedrag. En daar hoort een lik-op-stuk-beleid bij. In bepaalde gevallen direct het rijbewijs innemen bijvoorbeeld." Uitgelokt In een aantal gevallen wordt onver antwoordelijk gedrag op de weg uit gelokt Door automobilisten die in een sliert blijven hangen op de linkerbaan en daar met een gangetje van negentig voortsukkelen terwijl honderdtwin tig kilometer is toegestaan en er zo om foto Ruben Oreel vragen tegen de regels in rechts te worden ingehaald. Of door lieden die op autowegen zoals over de storm vloedkering net onder de tachtig blij ven rijden terwijl honderd mag. Van Opdorp: „We zullen met de videowa gen vooral agressief gedrag te lijf gaan, maar ook aan dat soort gedrag moet aandacht worden besteed." Overigens, van uitlokking was vol gens getuige Coby Hiele woensdag nabij de Vlaketunnel geen sprake. „De man die ons achteropkwam reed, schat ik, wel honderdzeventig of hon derdtachtig. Hij kwam echt als een projectiel op ons af." Die man zal zich, zoals het er nu uit ziet, moeten verantwoorden voor meerdere overtredingen: te snel rij den, te kort op de voorligger blijven. En doorrijden na het veroorzaken van een ongeluk. Op dat laatste staat ten hoogste drie maanden. Plus een boete. Coby Hiele: „Hoe hoog de straf moet uitvallen? Dat moet anderen uitma ken. Maar het was misdadig." Bumperkleven staat op nummer 1 in de top tien van ergenissen in het verkeer. woord paraat. „Het is niet verstandig af te zien van controle op kleinere overtredingen. Bankrovers zijn ook als zakkenrollers begonnen. Als normoverschrijding plaatsvindt, moet daar iets tegen gedaan worden; anders verschuift in den brede het normbesef. Daar komt bij dat we wel degelijk extra aandacht besteden aan agressief gedrag in het verkeer. We zetten door het hele land auto's in die zijn uitgerust met een videocamera. De auto's zijn niet herkenbaar als po litievoertuigen. Zo registreren en be strijden we agressief gedrag. In het komend najaar komt er in Zeeland zo'n auto te rijden. Eén ja. Demethode kost heel veel mankracht en dus blij ven we ook controles uitvoeren op ma nieren die minder arbeidsuren vergen. We denken voortdurend na over de vraag hoe we onze aandacht moeten verdelen. En ach ja, er zijn in Neder land 6 miljoen verkeersdeelnemers en daarvan zijn er 5.999.999 verkeers- deskundigen." Bij het bureau verkeershandhaving is men goed bekend met de ergernissen van automobilisten. Er is een top tien: 1. bumperkleven. 2. onnodig links rij den. 3. onjuiste verlichting. 4. hinde ren bij het wisselen van rijstrook. 5. kaartlezen of telefoneren en dergelij ke activiteiten in de auto. 6. de vlucht strook gebruiken. 7. geen richting aangeven. 8. onjuist inhalen. 9. te snel rijden. 10. snelheid in het algemeen, dus te hard of te langzaam. H. van Opdorp, woordvoerder ver keerszaken van de Zeeuwse politie, zegt op de vraag of de politie zich m i n- door Ernst Jan Rozendaal GOES - Het Zeeuws Orkest stort zich in september op het oeuvre van de Italiaanse com ponist Guiseppe Verdi (1813- 1901). Het is dit jaar een eeuw geleden dat Verdi overleed. Het Zeeuws Orkest herdenkt zijn sterfdag met een programma MIDDELBURG - De komende zaterdagen organiseert het Zeeuws Veilinghuis in Middelburg bijzondere taxatiedagen. Morgen wordt kunst getaxeerd, niet alleen door medewerkers van het veilinghuis maar ook door Th. Laurentius. Hij is bekend van het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch en vestigt zich volgen de maand met een kunsthandel in Huize 's Hertogenbosch in Mid delburg. Zaterdag 1 september is het motto van de taxatiedag: op geviste zaken. Daarbij valt te denken aan kruiken, wapens, flessen, altaarstukken, kanonskogels, kortom zaken die vissers nogal eens in hun netten aantreffen. De taxatiedagen in het Zeeuws Veilinghuis aan de Herengracht du ren van 10.00 tot 16.00 uur. van instrumentale intermezzi en aria's uit zijn bekende ope ra's. Het Verdi-programma wordt twee keer uitgevoerd, op dins dag 18 september in de Grote Kerk van Goes en vrijdag 21 september in de Sint Jacobs- kerk in Vlissingen. Solist is bariton Jan Derksen. Hij viert dit jaar zijn zeventigste verjaardag. Derksen heeft tij dens zijn lange carrière opgetre den in de grootste operahuizen van de wereld. Internationaal heeft hij als zanger vooral aan zien vergaard door zijn uitvoe ringen van het repertoire van Verdi. Het was te verwachten dat zeker hij iets met Verdi zou doen als hij zeventig wordt in het Verdi-jaar. Optreden Het is niet voor het eerst dat Derksen optreedt met Het Zeeuws Orkest. Hij was in 1999 solist in Gloria Transitawaar bij Het Zeeuws Orkest een stomme film uit het begin van de vorige eeuw begeleidde. De res tauratie van de film en de live begeleiding was een project van Derksen samen met dirigent Jo an Berkhemer van Het Zeeuws Orkest en Floris Guntenaar van Park Opera. Dat drietal werkte vorig jaar opnieuw samen bij de productie I due Foscari, een opera van Verdi die door Het Zeeuws Orkest werd uitgevoerd in de Grote Kerk van Veere. Tijdens het operafeest rond Ver di zal Het Zeeuws Orkest gedeelten spelen uit acht ver schillende opera's, te weten Na- bucco, ErnaniMacbeth, I Vespri Siciliani, Un ballo in ma- schera, La forza del destino, Otello en Falstaff. De chronologische volgorde van de werken geeft een overzicht van Verdi's ontwikkeling als componist. De eerste stukken leunen tegen de bel-canto stijl aan, de latere werken staan met één been in de twintigste eeuw. De acteur, dramaturg en thea termaker Carel Alphenaar zal tussen de verschillende delen het publiek een toelichting ge ven op de op era fragmenten. Overigens is Alphenaar op 6 september ook te horen in Mid delburg, als hij in het kader van het Zeeland Nazomer Festival rederijkerspoëzie voordraagt in de Abdij in Middelburg. Aanvang beide concerten: 20,15 uur. door Ali Pankow BURGH-HAAMSTEDE - Het thema Water sluit zo goed aan bij de inhoud van zijn werk dat installatiekunstenaar Geert Koevoets uit Tilburg graag op teerde voor het maken van de tweede thema-expositie dit jaar in De Bewaerschole in Burgh- Haamstede. Energie speelt een belangrijke rol in zijn werk en dat visuali seert hij zaterdagmiddag 25 au gustus om 15.00 uur tijdens de officiële opening van deze ten toonstelling. Al tijdens zijn opleiding als beeldhouwer in Maastricht raakte Koevoets gefascineerd door het bewerken van hard staal door middel van vuur en menselijke kracht. In de stalen ringen die hij maakt, ziet hij overeenkomst met de rimpeling die een steen in een wateropper vlakte maakt. Met zijn installa tie in De Bewaerschole geeft hij op specifieke wijze vorm aan die langzaam wegvloeiende bewe ging. Tijdens de opening zater dagmiddag verricht Koevoets de laatste handelingen om zijn installatie volledig te maken. De ringen liggen dan steunend op koperen moertjes op bruin getint papier op de vloer van de expositieruimte. De kunstenaar overgiet de ringen met verhit para fine en zodra de vloeistof is gestold en verhard, verwijdert hij het staal. De dan onstane cirkels van pa- rafine blijven refereren aan de golfbeweging van het water. Als meerwaarde voor de kunste naar zelf geldt ook dat hij hier mee het oude procédé van het beeldhouwen, of beter gezegd het beeldgieten toont. Draadstangen Koevoets houdt van die zoek tocht van inspiratie naar sculp tuur. „Het maakt me niet uit dat de toeschouwer van de uitein delijke installatie daarin de in spiratiebron niet meer herkent. Met deze installatie Water is de relatie nog vrij gemakkelijk te leggen, maar bij veel ander werk niet meer", zegt Koevoets. Hij doelt onder meer op de neon- sculpturen die hij ontwierp op basis van een soort draadstan gen waarmee tijdens de Eerste Wereldoorlog de frontlinies werden afgezet. „Een opmerke lijke zoektocht tussen een oor- 1 og van bij na negentig jaar gele den naar een hedendaagse kleurrijke vormgeving", erkent hij. Toch is zijn inspiratie ook daar in net als bij het aanschouwen van een wateroppervlakte terug te voeren naar het ervaren van bewegingen en trillingen. „Ik kwam destijds bij toeval met een vriend in het gebied bij le per. De structuur van het land daar is in de loop der jaren wei nig veranderd en het is alsof de historie er nog natrilt in de at mosfeer. Sindsdien verzamel ik voorwerpen uit die oorlogspe riode, zoals gespen en hulzen, en vertaal hun vormen naar sculp turen", zegt Koevoets. Tijdelijk Zijn installatie in De Bewaer schole is tot en met zaterdag 15 septemberte bezichtigen. Daar na houdt zijn kunstwerk op te bestaan. De ringen van parafine zijn niet te verplaatsen en moe ten dus worden verwijderd. Die eindigheid van de installatie Water past in zijn optiek uitste kend in de tijdelijkheid van een rimpeling. Naar aanleiding van de twee thema-exposities in De Be waerschole stelde Margreet Leijdekker een boekje samen dat op die laatste tentoonstel lingsdag wordt gepresenteerd. Zij reikt het eerste exemplaar dan uit aan wethouder D. van der Wekken van cultuur. De tentoonstelling van Geert Koe voets is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 MIDDELBURG - Directeur Mieke Conijn van de Stichting Kunstuitleen Zeeland (SKZ) vertrekt. Per 1 november wordt ze directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst Deven ter. Ze is dan tweeënhalf jaar in Zeeland werkzaam geweest. Conijn hoopt nog een aantal za ken af te ronden voor ze weg gaat. Volgende maand wordt de nieuwe vestiging van de SKZ aan de Balans in Middelburg of ficieel geopend. Deze zomer is de SKZ - de koepelorganisatie van de kunstuitlenen in Vlissin gen, Middelburg, Goes en Ter- neuzen - daar vanuit de Kuiper- spoort naartoe verhuisd. Comjn werkt nog aan een projectplan voor de omvorming van de SKZ tot een provinciaal centrum voor beeldende kunst. In sa menwerking met de provincie hoopt ze dat voor november af te ronden, zodat Gedeputeerde Staten erover kunnen oordelen tijdens hun najaarsconferentie. MELISKERKE - Het Zijdemu- seum in Meliskerke houdt mor gen een kindertextielmiddag. Zijdekunstenares Els van Baar- le geeft twee workshops van een uur voor kinderen. Er kunnen vijftien kinderen per workshop deelnemen. De workshops wor den gehouden om 14.00 en 16.00 uur. Buiten deze workshops kunnen kinderen vanaf 13.30 uur onder meer lavendelzakjes beschilderen en placemats met rupsen maken. (Advertentie) zeeland nazomer festival 28 aug t/m 9 sept (0118) 659 659 v«ww.nazomerfestival.ni Think of One Les Majorettes de Bernadette smeltkroes muziek met majorettencorps 28 aug 16.00 - 18.00 u. gratis centrum Middelburg De componist Guiseppe Verdi. Geert Koevoets installeert de ringen van zijn installatie Water en zal de laatste handelingen daarvoor zaterdagmiddag verrichten tijdens de officiële opening. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 14