PZC Computerproject scholen flopt 13 Dagen zwembad Poelendaele zijn geteld Rust voorlopig weergekeerd in kwestie De Vliete Gemeente Goes steunt eigenaren bijzondere panden Vlissinger schuldig aan ongeluk bij Vlaketunnel Explosieve stof ontsnapt in Antwerps havengebied Walcherse basisscholen wenden zich af van gemeenschappelijk netwerk Kaartverkoopster PSD loopt hersenschudding op door klap slagboom zeeuwse almanak Basis MIDDEN vrijdag 24 augustus 2001 door Rob Paardekam VLAKE - De auto die afgelo- pen woensdag het ernstige on geluk bij de Vlaketunnel ver oorzaakte, werd bestuurd door een 29-jarige Vlissinger. Woensdagavond bestond nog onduidelijkheid over wie van de drie inzittenden achter het door Edith Ramakers VLISSINGEN - Het automati seringsproject 'Investeren in Ef fectiviteit' is geflopt. „Er had veel meer ingezeten", probeert stimulator F. van der Avert te verzachten. Maar de cijfers zijn hard. Volgens planning zouden 56 Walcherse basisscholen in ju li 2002 een gezamenlijke net werkvoorziening hebben. „Dat halen we bij lange na niet. Alle Walcherse Archipelscholen, zo'n 25, hebben zich terugge trokken. Ik verwacht nog meer afmeldingen. Scholen zijn naar eigen leveranciers op zoek ge gaan", moet Van der Avert toe geven. Ruim tweeënhalf jaar geleden werd het project Investeren in Effectiviteit gepresenteerd. Het werd ondersteund door de drie Walcherse gemeenten en de pro vincie Zeeland. Veere, Vlissin- gen en Middelburg brachten via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bedrag van twee ton bij elkaar. De provincie Zeeland voegde daar twee ton aan toe. De bedoeling van het project was dat scholen een vliegende start in het computeronderwijs zouden maken. De computer zou een vanzelfsprekend onder deel van het onderwijs worden. Bijscholingen Er zouden gezamenlijke net werkvoorzieningen worden ge regeld, bijscholingen worden verzorgd en schoolwerkplan nen bijgewerkt. Belangrijk voordeel zou zijn dat er op heel Walcheren een her- ANTWERPEN - Bij het lossen van een schip aan de kaai aan de I Rechteroever in Antwerpen is gistermiddag na een leiding- breuk naar schatting vijftigdui- zend liter Hexeen C6-vIoeistof j uit een opslagtank gestroomd. Een medewerker van de firma Vopak (voorheen Paktank) waar het incident plaatshad, werd bevangen door het pro duct en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het bedrijf werd volledig ontruimd. De gelekte stof is een explosief en brandbaar product dat irri terend kan zijn voor ogen en luchtwegen. De Antwerpse alarmcentrale kreeg om tien vooreen de melding binnen. Een half uur later riep de brandweer fase twee van het rampenplan uit. Meteen werd een coördina tiecomité opgericht onder lei ding van de Antwerpse schepen Grootjans. Buurgemeente Be- veren en de Nederlandse buur gemeenten kregen een bericht wat er in de haven was voorge vallen. Het Centrum voor Lucht- en waterverontreiniging (CLW) heeft ter plaatse metingen uit gevoerd waaruit bleek dat de ontstane wolk boven het bedrijf bleef hangen. De situatie was rond 14.00 uur onder controle. Er lekte niets meer uit de tank en de vrijgekomen vloeistof werd tussen betonnen muren gespoten die de opslagtanks omringen. Vervolgens werd de vloeistof bedekt met schuim in afwachting van het afvoeren van het goedje. Het rampenplan werd om 15.00 uur terugge bracht naar fase een. De oorzaak van het incident zal nog verder worden onderzocht. Volgens het CLW is er op geen enkel moment gevaar geweest voor de bevolking. stuur zat. De dader reed woensdagmiddag op de noord- baan van de A58 toen hij een andere wagen met hoge snel heid via de vluchtstrook wilde passeren. Vlak voor hij de Vla- kenbare en doorlopende leerlijn van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zou ko men. „Die komt er dus niet en dat betreur ik erg. Van der Avert beklemtoont dat het project niet helemaal nega tief beoordeeld moet worden. „Wat we wel voor elkaar gekre gen hebben, is dat we voor alle scholen een beleidsplan voor ICT-onderwijs hebben ontwik keld. Ook zijn de vier proef scho len, de Theo Thijssenschool en De Wissel uit Vlissingen, 'tVier- schip uit Arnemuiden en de ketunnel in reed, ging hij terug de rijbaan op waardoor een an dere auto over de kop sloeg. Doordat een getuige het kente ken noteerde, kon de dader snel worden aangehouden. Na ver- Lichtstraal uit Westkapelle, aangesloten." Een bittere tegenvaller is dat er geen gezamenlijk en identiek netwerkbeheer voor alle scho len is gekomen. „Daarmee heb ben we vanaf het begin proble men gehad", stelt Van der Avert. Bij aanvang van het project zou Zeelandnet als internetprovi- der optreden. De samenwerking liep stuk. Van der Avert: „Daar bij speelde geld een rol. We heb ben toen snel zelf een non-profit beheerssysteem opgezet. We hadden berekend goedkoper te hoor van de drie inzittenden werd duidelijk dat de Vlissin ger de wagen bestuurd had. De twee anderen werden in vrij heid gesteld. De bestuurder werd nog vastgehouden en is kunnen werken dan Zeeland- net." Met de deelnemende scholen zou een service-overeenkomst worden afgesloten, waarin stond vastgelegd welke dien sten er zouden worden aange boden. De service kost de scho len jaarlijks zeshonderd gulden per computer. Van der Avert: „Naar nu blijkt vindt een aantal scholen dat te duur. Zij zijn zelf gaan shoppen. Ze vergeten al leen dat service en onderhoud jaarlijks geld kost." Hij denkt dat ook Zeelandnet gisteren vrijgelaten. Zijn rijbe wijs en auto zijn in beslag ge nomen. Twee van de drie inzittenden van de auto die over de kop sloeg, werden zwaargewond deze scholen nooit voor het pro ject had kunnen winnen. „We zijn een organisatie zonder winstoogmerk. We hebben ons goed op de wens van het onder wijs gericht. Het aanbod is door het ROC Zeeland en de Hoge school getoetst. Er was waarde ring voor en die zeshonderd gul den was een zeer redelijke prijs." Scholen stellen prioriteiten. „Zeshonderd gulden kunnen ze ook heel goed voor andere schoolse zaken gebruiken. Er is misschien nog een ouder of een naar het ziekenhuis gebracht. De 81-jarige bestuurder uit Roosendaal liep ernstig hoofd letsel op, terwijl een 77-jarige plaatsgenote met zwaar rug letsel werd afgevoerd. Een 77- jarige vrouw uit Leeuwarden verkeert in een lichte shocktoe stand. pagina 14: ontstellend smerig hardwerkende leerkracht die het computeronderwijs en de aanverwante zaken erbij doet. Dat is goedkoper, maar in onze ogen minder doelmatig." Doel was om scholen met achterstan den naar een hoger niveau te til len. „Dat lukt alleen als veel scholen meedoen. We hadden kennis, leerstof en leerkrachten kunnen uitwisselen. Half sep tember evalueren we het pro ject. Daarna maken we snel be kend of we doorgaan. Ik denk dat we moeten stoppen wegens gebrek aan belangstelling." door Rolf Bosboom GOES - Goes maakt werk van de bijzondere panden en objec ten in de gemeente. Zij wil een groot aantal aanwijzen als ge meentelijk monument. Eigena ren ervan komen in aanmerking voor subsidie en goedkope le ningen om hun bezit in goede staat te houden. Bijzonder waardevolle gebou wen kennen al een beschermde status doordat ze als rijksmonu ment zijn aangewezen. Goes vindt deze regeling echter niet ver genoeg gaan, omdat meer objecten in de gemeente de moeite van het behouden waard zijn. Een gemeentelijke monu mentenverordening biedt daar voor uitkomst. Goes heeft al een dergelijke ver ordening, maar die is maar be perkt toepasbaar. Er staat slechts één object op de lijst van gemeentelijke monumenten villa Ter Weel. Die kreeg enkele jaren in allerijl die status toege kend, om te voorkomen dat het pand zou worden gesloopt, zo als het zorgcentrum wilde. In middels is de restauratie van de villa in gang gezet. Serieus werk De gemeente wil nu serieus werk maken van de karakteris tieke gebouwen in Goes. Daar om is er een compleet nieuwe verordening opgesteld, waarin het aanwijzen van objecten als gemeentelijk monument is gere- geld. Die status biedt in zekere mate bescherming. Aanpassingen aan zo'n pand zijn alleen moge lijk na toestemming van het college van burgemeester en wethouders. Die zullen de goed keuring pas verlenen als 'het monumentale karakter niet in onevenredige mate wordt ge schaad'. De inventarisatie van objecten die in aanmerking komen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, is een enorm karwei. Goes is daar al sinds 1999 mee bezig. Inmiddels is de door Rob Paardekam WISSENKERKE - De lucht tus sen het gemeentebestuur van Noord-Beveland en het ouder actiecomité van basisschool De Vliete in Wissenkerke lijkt weer enigszins geklaard. De ouders laten weten dat ze zich voorlopig rustig zullen houden, omdat ze vertrouwen hebben in de nieuwe burge meester en het sectorhoofd van de afdeling samenlevingszaken. Tot anderhalve maand geleden waren de verhoudingen tussen het oudercomité en het gemeen tebestuur danig bekoeld. De ge meente, zoekend naar een nieu we directeur voor De Vliete, had plaatsvervangend directeur R. Meuldijk laten weten dat hij be ter niet kon solliciteren. Dit zet te kwaad bloed bij veel ouders en ook een onderzoekscommis sie laakte de handelswijze van de gemeente. Verantwoordelijk wethouder A. Dees maakte daarop haar aftreden bekend. Deze gebeurtenis heeft, zo blijkt nu, tot enige rust geleid. De ou ders zeggen weer vertrouwen in Dubbele bon voor drankrijder MIDDELBURG - Een 24-jarige automobilist uit Oost-Souburg is gisternacht in Middelburg be keurd wegens te hard rijden. De man reed 83 kilometer per uur waar 50 is toegestaan. De politie trof in zijn auto een mes aan. Eerder die avond kreeg de man in zijn woonplaats al een bekeu ring wegens het rijden onder in vloed. inventarisatie voor de kern Goes afgerond, zodat nu de ze ven dorpen in de gemeente aan bod komen. De inventarisatie in de binnen stad heeft ruim honderd panden opgeleverd die in aanmerking komen voor het predikaat ge meentelijk monument Vooral de Lange Kerkstraat, de Lange Vorststraat, de Oostsingel, de Beestenmarkt, de Pijntoren- straat en de Sint Jacobstraat zijn goed vertegenwoordigd. Nog eens zo'n honderd panden staan op een 'sublijst' en zitten daarmee voorlopig in de wacht kamer. Later wordt, 'in een gro ter verband', bekeken of die ook op de monumentenlijst moeten worden geplaatst. Subsidie Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen voor een res tauratie subsidie aanvragen bij de gemeente. Het gaat om een bedrag van maximaal tiendui zendgulden per object. Dat is relatief gering gezien de werke lijke kosten, maar de gemeente verwacht van de eigenaar ook een financiële inbreng. De sub sidie is vooral bedoeld om 'de ei genaar over de streep te trek ken', zo staat in een voorstel van het college aan de gemeente raad. De gemeente gaat uit van maximaal zeven restauraties per jaar en zet daarom een be drag van zeventigduizend gul den opzij Eigenaren kunnen niet alleen subsidie aanvragen, maar ook via de gemeente een lening af sluiten om de renovatie te be kostigen. Per restauratie gaat het om een bedrag van maxi maal vijftigduizend gulden De rente van de lening ligt vijf pro cent lager dan de marktrente, met een minimum van twee pro cent. De raadscommissie binnenstad bespreekt de plannen in haar vergadering van woensdag 29 augustus. De openbare bijeen komst wordt gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt in Goes en begint om 19.30 uur. de gemeente te hebben, terwijl burgemeester C. van Liere m een brief aan de ouders heeft laten weten dat alle acties die ze voor directeur Meuldijk or ganiseerden zeer functioneel zijn geweest. Namens de ouders laat W. van den Berge weten dat het ver trouwen in de gemeente niet be tekent dat de uitslag van de nieuwe sollicitatieprocedure zonder meer wordt geaccep teerd. Volgens Van den Berge gaan de ouders ervan uit dat Meuldijk, van wie inmiddels ze ker is dat hij weer mee sollici- teeit, de beste papieren heeft en schooldirecteur blijft. Ze voelen zich op dat gebied gesteund door de onderzoekscommissie Die stelt vast dat er geen rede nen zijn waardoor Meuldijk geen directeur zou kunnen worden. (Advertentie) 28 aug t/m 9 sept [0118) 659 659 www.nazomerfestival.nl Windkracht Acht gepekelde muziek en sterke verhalen 29 aug 21.30 u. gratis Abdijplein Middelburg Dankzij het mooie weer maakt Poelendaele een drukke laatste maand door. foto Lex de Meester door Ramses Gabriëlse MIDDELBURG - „Het is belachelijk", zegt Josefien Vermeer over de naderen de sluiting van het buitenbad Poe lendaele in Middelburg. „In de zomer hoort een buitenbad er,gewoon bij. Dat hebben we straks niet meer." Vlissin gen en Middelburg gaan samen een stadsgewestelijk zwembad bouwen op de grens van de twee steden. Daardoor sluiten de bestaande zwembaden in Middelburgen Vlissingen. Op 1 september gaat het buitenbad dicht. Het binnenbad is al enkele maan den gesloten. Op de plaats van het zwembad komt het kantoor van Rijks waterstaat. Josefien uit Oost-Souburg komt regelmatig met haar kinderen zwemmen in Poelendaele. Ze betreurt het vooral dat het nieuwe zwembad geen buitenbad krijgt. „Ik ga liever niet naar het strand, al die rotzooi daar. Mijn kinderen houden ook niet van al dat zand, dus komen we met lekker weer liever hier." Ze vindt het verdwij nen van Poelendaele een gemis voor de stad. „Toen ik klein was, kwam ik hier elke dag. Iedereen komt hier graag. Wat is nou een hoofdstad zonder zwem bad?" Met enige nostalgie kijkt ook John But, chef-badmeester, terug op 33 jaar Poelendaele. Zo lang is hij al bad meester. „We hebben hier schitterende tijden beleefd." Het buitenbad Poe lendaele stamt uit 1955. Het bad werd gebruikt voor zwemlessen en door zwemverenigingen. Vijftien jaar later, in 1970, werd het binnenbad geopend. „Dat heb ik nog gebouwd zien worden", zegt But. „De ouders van veel kinderen die nu naar het zwembad komen, heb ik nog zwemmen geleerd." But vindt het jammer dat het bad moet sluiten, maar ziet ook geen mogelijkheden om het open te houden. „Het is welletjes ge weest. Het is een oud bad en voldoet niet meer aan de moderne eisen die aan een bad gesteld worden." Kostbaar Het bad heeft langs de rand geen over loop van water, maar steile randen en er is te weinig verversing van het water. Bovendien kan Poelendaele niet alleen draaien op een buitenbad. Het op tem peratuur en schoon houden van het wa ter is kostbaar. „Als het lekker weer is, zit het hier wel vol, dat is het probleem niet. Maar bij slechter weer zit er nie mand." But vindt de sluiting van het bad vooral een verlies voor de Middelburgers zelf. „Het bad heeft een geweldige locatie. Het is vanuit alle wijken makkelijk te bereiken." Het nieuwe zwembad ligt volgens hem öp een veel ongunstigere plaats. „Als je hier voor de deur kijkt, moet je eens zien hoeveel fietsen er staan. Dat nieuwe bad is te ver weg.En dat is ook voor de vaste klan' -n die ie dere ochtend hun baantjes komen zwemmen een groot probleem. „Vooral die groep vindt het jammer. Nu trekken ze voordat ze naar kantoor gaan nog even een paar baantjes. Veel van die vroege vogels willen niet naar Vlissin gen." Voor vaste klant Jan Goedman is het a f- tellen geblazen. Hij zwemt hier al twin tig jaar drie keer per week. Op zich vindt Goedman het idee van een stads gewestelijk zwembad goed, maar het ontbreken van een buitenbad vindt hij een ramp. „Buiten zwemmen is heer lijk. Je hebt niet zoveel last van het chloor. Het is veel aangenamer dan bin nen." Goedman heeft nog gepleit voor een constructie met een verschuifbaar dak, zodat er bij goed weer in de open lucht gezwommen kan worden. Dat is er echter niet van gekomen. „Dat vind ik jammer. Het nieuwe zwembad heeft geen meerwaarde. Geen buitenbad, geen vijftig-meterbad. Dat is een ge miste kans. Het nieuwe zwembad is ui terst beperkt." But kan zich om dat soort zaken niet meer druk maken. Zijn tijd als bad meester zit erop. Voor hem is een rege ling getroffen. „De tijden veranderen. Vroeger had je hele scholen onder je hoede bij de zwemlessen. De kinderen die toen recreatief kwamen zwemmen, kenden de regels. Nu komen er steeds meer vreemden. De kinderen zijn ook steeds brutaler geworden. Vorige week moest ik de politie nog bellen voor een 13-jarig kind. Vroeger gingen ze ge woon weg als ik ze wegstuurde. Ach ja, je wordt zelf ook ouder natuurlijk." Asielzoekers De badmeester is trots dat er in Poe lendaele nooit iemand verdronken is. „Er is natuurlijk wel eens wat gebeurd. Twee jaar geleden konden asielzoekers met korting komen zwemmen. Daar maakten ze dankbaar gebruik van. Het zwembad was helemaal vol. Op zich was dat niet erg, maar veel van die gas ten konden niet eens zwemmen. Op een gegeven moment stond er een Rus met een dikke joggingbroek boven op de duikplank en ook hij had nog nooit ge zwommen. Zulke figuren moet je wei eens van de bodem halen." Gabriëlle Verdonk typeert de sluiting als 'in en in triest'. Ze zwemt wedstrij den voor de zwemvereniging Luctor et Emergo en traint in Poelendaele Het zwembad heeft voor haar emotionele waarde. „Ik heb hier mijn zwemdiplo ma nog gehaald. Ik kom in de zomer al tijd zwemmen met mijn vier kinderen." Gratis naar het operaspektakel "Ship of Troy" bij een halfjaarabonnement* 'geldt voor een nieuw abonnement en bij automatische incasso; u ontvangt de krant de eerste twee weken gratis en twee vrijkaartjes voor de voorstelling van 8 september, zolang de voorraad strekt. Bel 0800 - 0231 231 of vul de voorpaginabon in. PZC is voorstellingssponsor van Zeeland Nazomer Festival. door René van Stee BRESKENS - Op het veerplein van de PSD in Breskens is gis termorgen om negen uur een 36- jarige kaartverkoopster uit Oostburg bij een bedrijfsonge val gewond geraakt. De PSD- medewerkster kreeg de slag boom bij een verkoophokje op haar hoofd. Ze was door de klap minstens twintig minuten bewusteloos. Omdat haar verwondingen in eerste instantie zich ernstig lie ten aanzien, werd de vrouw naar het ziekenhuis in Brugge vervoerd. De Oostburgse bleek een zware hersenschudding te hebben op gelopen. De vrouw stond op het punt te beginnen met haar kaartver- koopdienst. Om het kassahokje te bereiken, moest ze eerst nog een auto voor laten gaan. Nadat dit voertuig de slagbomen was gepasseerd, stak de Oostburgse de weg over. De vrouw kreeg vervolgens de slagboom op haar hoofd. PSD-agent A. Sutin van de aan legplaats in Breskens noemt het ongeval van zijn collega een on gelukkige samenloop van om standigheden. Behalve dat zij onvoldoende heeft opgelet, ver moedt hij verder dat de onfor tuinlijke kaartverkoopster de slagboom midden op haar hoofd heeft gekregen. Daardoor rea geerde het hieraan gekoppelde beveiligingssysteem niet. „Het hele systeem stopt auto matisch bij de minste of gering ste afwijking. Zo maakt een slagboom bij een aanrijding bij voorbeeld automatisch een kwartslag in de rijrichting van het voertuig, waarna deze ge woon verder kan rijden. Toen zijn collega de slagboom passeerde heeft d it systeem ken- nelijk niet gewerkt. „Met alle vervelende gevolgen van dien", aldus Sutin De arbeidsinspectie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval. De scholen zijn weer begon nen, zo wordt ons allerwegen vanaf spandoeken toegeroe pen. Maar ook zonder die melding was het Laura uit Goes al geruime tijd duide lijk. Al weken tevoren had den haar ouders vaak en uit voerig met haar gesproken over de nieuwe fase in haar vierjarig leventje. Ze zou haar intrede doen op de ba sisschool. Dat begrip basis bleef, ondanks de gedegen voorlichting, voor Laura iets schimmigs houden. Intussen is ook dat probleem opgelost. Nu ze een kleine twee weken onderwijs volgt, is Laura er achter. Onlangs liet ze weten: „Ik zit op de school waar de juf de baas is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 13