II JVINCI ALE ZEE IJ VI ft I Uil Kabinet houdt overschotten vast PZC Den Haag verwacht vertrek Kok Oosterschelde stortplaats 50.000 fosforgranaten In plaats van de geraniums Deel Navo-missie bereikt Macedonië Met de buik bloot Aanslag Israël op Palestijnse leider Premies werknemersverzekeringen komend jaar niet omlaag Huisarts vangt een ton per jaar te weinig Redelijke loting PSV en Feyenoord VS stappen uit ABM-verdrag Merde! Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 27,50 12,48 5 Verzekeringspoot zet ING op winst 6 Mest bron van inkomsten 30° 19 Veel zon Opnieuw geen gebrek aan zon. Temperaturen rond 30 graden bij een zwakke tot matige wind. 244e jaargang no. 200 vrijdag 24 augustus 2001 los nummer 2,00 0,91) internet: www.pzc.nl jJ IJ IJ door Paul Koopman DEN HAAG - Wim Kok stelt zich niet meer beschikbaar voor het lijsttrekkerschap van de PvdA en zal Ad Melkert voordragen als zijn opvolger. Deze verwachting wordt vrij algemeen gedeeld in politiek Den Haag, nu Kok heeft aange kondigd volgende week woensdagavond het partijbe stuur te informeren over zijn toekomstplannen. Volgens bronnen binnen de PvdA is het vrijwel uitgesloten dat Kok doorgaat, omdat dit zou worden uitgelegd als een motie van wantrouwen tegen zijn 'tweede man', Melkert. Melkert lag de laatste weken in de media onder vuur, met name vanwege diens eventuele me de-verantwoordelijkheid voor misbruik van Europees subsi diegeld in de periode dat hij minister van Sociale Zaken was (1994-1998). Het kabinet-Kok heeft de com missie-Koning, die deze affaire onderzoekt, onder druk gezet haar rapport aanstaande maandag te publiceren, drie dagen eerder dan de geplande presentatie. Dat verzoek werd gistermiddag ingewilligd. Kok heeft zelf al kennis kunnen ne men van de inhoud van het rap port. De PvdA-leider kondigde al bijna een jaar geleden aan dat hij deze zomer een knoop zou willen doorhakken, onder meer na overleg met zijn vrouw Rita, met wie hij de afgelopen weken door Groot-Brittannië toerde. Diverse ministers uit het twee de paarse kabinet riepen hem op voor een derde periode bij te tekenen. Maar Kok koos ervoor de huidige fractievoorzitter Ad Melkert nadrukkelijk naar vo ren te schuiven als zijn eventu ele opvolger. Tijdens het PvdA-vooijaars congres in maart bleek Melkert op ruime steun van het partij kader te kunnen rekenen. Ook de PvdA-fractie is in overgrote meerderheid voor een promo tie van Melkert tot partijleider. Volgens een woordvoerster van de fractie is zijn positie als 'kroonprins' intern nooit ter discussie gesteld. De PvdA- partijvoorzitter Koole heeft eveneens het licht op groen ge zet voor het vertrek van Kok. Volgens de woordvoerder van Kok wordt het besluit van de premier niet als een dictaat aan het bestuur voorgelegd. ,,Het zou kunnen dat men er vervol gens nog over wil spreken." Partijleider Kok wilde gisteren een bericht in NRC Handéls- blad dat hij zou hebben beslo ten op te stappen, bevestigen noch ontkennen. GPD pagina 2: de kroonprinsen Een officier van een bewe ging binnen Fatah, de or ganisatie van de Palestijn se leider Jasser Arafat, is gisteren bij een raketaan- val door Israël gewond ge raakt. (foto). Ook twee be geleiders van de officier liepen verwondingen op. door Peet Vogels DEN HAAG - De over schotten in de sociale fondsen, vijftien tot twin tig miljard gulden, blijven onaangeroerd. Het gevolg is dat de premies voor de werknemersverzekerin gen, vooral de WW, vol gend jaar niet omlaag gaan. Dat is de uitkomst van het kabi- netsoverleg over de begroting van 2002. De regering heeft die besprekingen dit jaar veel vroe ger afgerond dan de laatste ja ren gebruikelijk was. Over extra uitgaven waren de ministers het al eind april eens geworden, nu is ook een ak koord gesloten over de hoogte van de belastingen en premies voor volgend jaar. In april van dit jaar besloot het kabinet om komend jaar 7,9 miljard gulden extra uit te ge ven. Dat geld gaat grotendeels UTRECHT - Huisartsen verdie nen per jaar zeker 100.000 gul den minder dan mensen in ver gelijkbare beroepen als het gaat om inhoud en zwaarte van het beroep. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Hay Management Consultants naar functiewaar dering en beloning. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Een norminkomen van een huisarts met een gewone prak tijk van ruim 2300 patiënten schommelt rond de 19 70 0 0 gul den. Volgens Hay zou dat zeker 292.000 gulden moeten zijn. Bij de vaststelling van het nieu we norminkomen zijn de onder zoekers uitgegaan van een werkweek die uitkomt op 54 uur. Daarnaast zijn de uren op geteld voor de diensten buiten kantoortijden. Alsijkpunten voor de inhoud en zwaarte van het huisartsenbe roep is Hay uitgegaan van de mate van verantwoordelijk heid, kennis en kunde en de pro bleembehandeling. ANP naar zorg, onderwijs en veilig heid. Tevens werd toen besloten de lasten voor burgers en bedrij ven volgend jaar met drie mil jard gulden te verlagen. In au gustus kwam echter de discussie over de hoogte van de WW-pre- mies op gang. De premie is ja renlang te hoog geweest, waar door de sociale fondsen nu met een overschot van vijftien tot twintig miljard gulden zitten. Minister Vermeend (Sociale Za ken en Werkgelegenheid) stelde voor om de premies voor werk gevers en werknemers te verla gen. Hij hoopte dat die lasten verlichting de vakbonden zou verleiden de looneisen te mati gen. Dat voorstel stond haaks op het kabinetsstandpunt in 2002 geen extra lastenverlichting te geven aan de burgers. De afgelopen ja ren is al voor miljarden guldens aan belastingverlaging doorge voerd en nog meer geld terug sluizen naar de burgers zou al leen maar de inflatie aanwakkeren. Aan dat stand punt houdt het kabinet vast. Besloten is de beslissing over hoogte van de premie en de be stemming van de miljarden overschotten over te laten aan een nieuw kabinet. Vorige week bleek een Kamer meerderheid juist voorstander te zijn van een lagere premie voor werknemers. De Kamerle den gingen er van uit dat een lastenverlichting gunstig is, omdat de economische groei dan flink afneemt. Extra geld in de economie pompen kan juist voor meer groei zorgen. GPD Zeeuwse akkerbouwers kunnen vanaf volgend jaar geld ver dienen met het afsluiten van mestcontracten. Ze helpen te gen betaling, Brabantse veehouders af van hun mest en bovendien hoeven ze minder geld uit te geven aan kunstmest. PSV heeft vrij gunstig geloot voor de eerste ronde van het toernooi om de Champions Lea gue. De Nederlandse kampioen werd ingedeeld in groep D met Lazio Roma, Galatasaray en FC Nantes. Feyenoord treft in pou le H de CL-winnaar van vorig seizoen Bayern Mün- chen en Spartak Mos- f T kou en Sparta Praag. feiten en meningen: 2; binnenland: 3; varia: 4; buitenland: 5; economie: 6; radio en televisie: 7; trends: 9,10,11 en 12; zee land: 13,14,15,17 en 19; sport. 21,22, 23 en 24. Mevrouw De Blonde uit zorgcentrum De Wieken is één van de deelnemers aan de cursus voor scootmobielrijders. foto Dirk-Jan Gjeltema door Ali Pankow ZIERIKZEE - „Wees blij dat u in zo'n voer tuig kunt rijden. Het betekent dat u niet achter de geraniums hoeft te blijven zitten", hield gisteren voorlichter H. Post in Zierik- zee de vijftien deelnemers voor van de ver- keerscursus voor gebruikers van scootmo- bielen en elektrische rolstoelen. De voorlichter van de verkeersveiligheids organisatie 3VO besprak aan de hand van dia's allerlei verkeerssituaties. Na de theo rie moesten de cursisten gisterochtend en kele praktische opdrachten uitvoeren op het parkeerterrein van het Zierikzeese Mul tifunctioneel Centrum. Post adviseerde de cursisten vooral zuinig op zichzelf te zijn, maar zich ook fatsoenlijk te gedragen als verkeersdeelnemer. Zo staat de wet toe dat mensen in een elektrische rol stoel of scootmobiel zowel van voetpad, fietspad en rijbaan gebruik maken, maar de betrokkene dient daar wel een verantwoor de keus in te maken. Sommige deelnemers hadden de ervaring dat het winkelend publiek in Zierikzee vaak nauwelijks genegen is ruimte te bieden Heel herkenbaar waren ook de dia's van brede uitstallingen voor winkels en lukraak weggezette fietsen als lastige obstakels. Er volgen nog twee lesochtenden. De cursus is een initiatief van de Stichting Welzijn Ouderen, Stichting Gehandicap tenbeleid Schouwen-Duiveland, verkeers veiligheidsorganisatie 3VO en het Regio naal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland CRAWFORD - President Bush van de Verenigde Staten heeft gisteren bekendgemaakt dat zijn land het antiraketverdrag uit 1972 eenzijdig zal opzeggen. Bush zegt dat het ABM-verdrag de Verenigde Staten belemmert bij het handhaven van de vrede, omdat het strijdig is met de ont wikkeling van het nieuwe Ame rikaanse antiraketschild. Hij zei ook dat hij dit had duidelijk gemaakt aan de Russische pre sident Poetin. „Wij zeggen het ABM-verdrag op wanneer het Amerika het best uitkomt", aldus Bush. „Ik heb geen termijn in gedachten." Hij voegde daaraan toe dat hij over de kwestie nauw contact zal onderhouden met de Euro pese bondgenoten en Poetin. Regeringsfunctionarissen heb ben gezegd dat er knopen moe ten worden doorgehakt voordat Poetin in november Bush zal ontmoeten op zijn ranch in Texas. Het verdrag vereist echter dat de partijen zes maanden voor de opzegging dit kenbaar moeten maken .RTR/AFP/ANP van onze redactie buitenland SKOPJE - Militairen van de Navo-vredesmacht stromen Macedonië binnen, nadat de al liantie woensdag het licht op groen had gezet voor de operatie Essential Harvest. Onder de mi litairen die gisteren het Balkan- land bereikten, waren 32 kwar tiermakers en verkenners van de 11e luchtmobiele brigade in Schaarsbergen. Nederland stuurt in totaal 250 militairen naar het Macedonië. De overigen komen zondag in het land aan. Gisteren arriveer den honderd Britse militairen in Skopje. Zij waren woensdag voorafgegaan door 135 militai ren van het Franse vreemdelin genlegioen. Sinds zondag be vinden zich vierhonderd Britse kwartiermakers in het land. Het Duitse kabinet besloot gis teren vijfhonderd mensen voor de actie in Macedonië te leveren Het parlement in Berlijn moet daar nog mee instemmen. De oppositiepartij CDU/CSU is vooralsnog tegen het sturen van Duitse militairen. Nederland maakt ten behoeve van de militaire missie in Mace donië voor de eerste keer ge bruik van vliegtuigen van de Duitse luchtmacht. Duitse transportvliegtuigen brachten gisteren materieel van de 11e luchtmobiele brigade naar Skopje. In mei dit jaar tekenden de Duitse en Nederlandse mi nisters van Defensie een Memo randum of Understanding met als doel de Europese luchttrans portcapaciteit te versterken. In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat Nederland een beroep op Duitsland kan doen om vliegtuigen ter beschikking te stellen. De Navo-operatie is bedoeld om de wapens van de Albanese gu errillastrijders van het UQK in te zamelen. RTR/DPA/ANP pagina 2: Navo afhankelijk De 41-jarige Frans man Terry Do bungelt aan aan de fakkel van het Vrijheidsbeeld. De man maakte gisteren met zijn gemotoriseer de paraglider een vlucht boven de New Yorkse haven. Met de vlucht wilde hij pro testeren tegen het ge bruik van landmijnen in oorlogsgebieden. Door een sterke wind vlaag liep het vliegend protest echter uit de hand. Na een benauwd halfuur kon de Frans man worden gered door hem op te hijsen naar de rand van de fakkel. Meteen daarna werd hij gearresteerd. Saillant detail is dat het Vrijheidsbeeld in 1876 bij het eeuwfeest van de Amerikaanse onafhankelijkheid een geschenk was van het Franse volk aan de Verenigde Staten. door Marcel Modde ZIERIKZEE - Onder de 30.000 ton munitie die tussen 1945 en 1967 voor Zierikzee in de Oos terschelde is gedumpt bevinden zich 50.000 fosforgranaten. Dat heeft het ministerie van Defen sie gisteren aan de Tweede Ka mer laten weten. Het instituut TNO is in op dracht van Defensie begonnen met nader onderzoek naar het milieurisico. De resultaten wor den medio volgend jaar ver wacht. De Kamer kreeg van staatsse cretaris Van Hoof twee rappor ten met daarin de resultaten van eerdere proefnemingen en ar chiefonderzoek. Slechts vaneen gering deel van het wapentuig kon de soort worden achter haald. Dit betreft onder meer de 50.000 fosforgranaten. Fosfor- munitie kan spontaan ontbran den en geldt daarom als uiterst gevaarlijk. De provincie en de gemeente Schouwen-Duiveland werden in mei geïnformeerd over de voorlopige resultaten van het TNO-onderzoek naar de risico's op korte termijn. Daaruit bleek dat er ook in het slechtste geval geen aanleiding bestaat voor ongerustheid over de volksge zondheid dan wel het leefmilieu TNO gaf bij de conclusie de aan beveling tot nader onderzoek naar de effecten op langere ter mijn. Mosselen Van Hoof heeft die aanbeveling overgenomen. Er worden nu water- en bodemmonsters geno men in het gebied en de directe omgeving. Ook wordt een ana lyse losgelaten op munitiegere- lateerde stoffen, waaronder (witte) fosfor. Bij de monitoring wordt gebruik gemaakt van mosselen. Het schelpdiertje is bijzonder gevoelig voor slechte omstandigheden. Uit de TNO-rapporten blijkt dat er in de periode van de stort slecht is bijgehouden wat de Koninklijke Landmacht en de Hulpverleningsdienst (HVD) van Binnenlandse Zaken alle maal in het gat voor Zierikzee hebben gedumpt. In de corres pondentie tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat is gevon den dat er tussen 1957 en 1960 een éénmalige storting heeft plaatsgevonden van zestien ton fosforrookgranaten met ontste kers in originele verplakking. Eveneens is vastgesteld dat de HVD in de zone tussen de Zee- landbrug en het Havenkanaal van Zierikzee 'in beton bevro ren blindgangers' heeft gestort Handhaving van het visverbod ter plekke is dan ook van be lang, vindt de staatssecretaris. Stichting De Noordzee is tevre den dat het ministerie eindelijk openheid van zaken geeft. De milieuorganisatie zegt in een re actie evenwel 'geschokt te zijn' dat de getraceerde soorten en hoeveelheden munitie 'relatief kort geleden op een totaal on verantwoordelijke manier zijn gedumpt'. De organisatie vindt dat de overheden moeten zorgen voor een plan van aanpak voor het geval dat munitie gaat lekken of aanspoelt. Advertentie naam:pnnoteert u mij voor een proefabonnement van voorletters:m/v 6 weken voor 27,50 12,48. straat nr.Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto postcode matische incasso van onder staand rekeningnummer plaats:(proef geldt eenmalig bin nen zes maanden) telefoon: jnsnoteert u mij voor een abonnement. De eerste twee e-mail: weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: Voor automatische incasso stem ik toe in .s -c per maand met afschrijving van mijn (post)bankrekening- I - automatische incasso n"mmer: I I I I I I I I I I 39.45/617,90). iSnb per kwartaal met handtekening: automatische incasso 107,50/€48,78). Stuur deze bon naar: PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 123 4380 VB Vlissingen (postzegel niet nodig) 713214 000002 M UM Ui— Bank en verzekeraar ING Groep heeft de analisten verrast met een winst groei van 16 procent in de eerste zes maanden van het jaar. ING, dat een nieuw hoofdkantoor in Amsterdam laat bouwen (foto), heeft de goede cij fers vooral te danken aan de verzekeringsactivitei ten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 1