Brussel eist 440 miljoen terug PZC Kolos van Dow verandert Terneuzense skyline Consultatiebureaus uit de thuiszorg Kamer wil huisarts met eigen apotheek volledig beschermen Faber blijft bij verbod gebruik chloorthalonil Doden van paling moet vriendelijker Bajes Middelburg wil extra zorg voor jonge gedetineerden Zuiden wil extra geld voor wegen Zoomweg-Noord in 2007 klaar Pronk verbiedt vlamvertragers Behandeling voor brandstichter Verkrachter dochter krijgt celstraf Europese Commissie wil sneller informatie over onterechte ESF-gelden Ministerie moet twee stukken over ESF-geld openbaar maken Onder invloed sbw 17 donderdag 5 juli 2001 Nu vallen de consultatiebureaus nog onder de thuiszorg, maar de Zeeuwse gemeenten willen ze onderbrengen bij de GGD. door Roelf Reinders VLISSINGEN - De Zeeuwse consultatiebureaus moeten uit de thuiszorg en bij de gezond heidsdienst GGD komen. Dat willen de Zeeuwse gemeente besturen. Het doel is het opspo ren van achterstanden bij kin deren te verbeteren. De consultatiebureaus voor kinderen van nul tot vier jaar vallen nu onder de drie Zeeuw se thuiszorginstellingen. Als kinderen ouder zijn, krijgen ze te maken met de schoolartsen van de GGD, waarin de ge meenten samenwerken. De ge meenten krijgen straks van het ministerie van Volksgezond heid, Welzijn en Sport (VWS) het geld voor de nul- tot vierja- rigenzorg, dat nu nog recht streeks naar de thuiszorgin stellingen gaat. Hiermee wil staatssecretaris Vliegenthart de jeugdgezondheidszorg ver beteren. De gemeenten en de thuiszorg instellingen moeten met elkaar uitmaken hoe ze het onderling gaan regelen. ,,Het is lastig dat Vliegenthart niet heeft gezegd wat ze precies wil", zegt wet houder L. Poppe-de Looff van Vlissingen, voorzitter van een GGD-werkgroep met Zeeuwse wethouders. Volgens Poppe is er een aantal mogelijkheden om de jeugdgezondheidszorg in Zeeland volgens Vliegen- tharts eisen te organiseren: één nieuwe organisatie voor de zorg voor kinderen tot negen tien jaar opzetten, intensieve samenwerking tussen de GGD en de thuiszorginstellingen of het losweken van de zuigelin genzorg van de thuiszorg om die bij de GGD onder te bren gen. De Zeeuwse gemeentebe sturen kiezen voor die laatste optie. Poppes werkgroep krijgt tot 2006 de tijd om dat voor el kaar te krijgen. ,,Het is niet lo gisch om één nieuwe organisa tie op te richten", zegt Poppe. ,,Dat zou kapitaalvernietiging zijn." De optie van intensievere samenwerking zien de ge meenten ook niet zitten. ,,Dan verandert er niet veel", aldus Poppe. Ze vindt het logisch om de zui gelingenzorg bij de GGD onder te brengen nu de gemeenten van VWS de regie over de totale jeugdzorg krijgen. In de nieu we situatie kunnen achter standen bij kinderen veel vroe ger worden onderkend, stelt foto Lex de Meester Poppe. „Hiermee wil ik de thuiszorg geen brevet van on vermogen geven. Maar bij de GGD kunnen we de jeugdge zondheidszorg het meest effi ciënt vormgeven. Het geld dat we uitsparen, kunnen we voor zorg inzetten." Ze weigert te spreken over het 'uitkleden' van de thuiszorg. „We streven naar het meest op timale." Poppe erkent dat het plan van de gemeenten gevoe lig ligt. „Elke organisatie houdt graag vast aan de eigen autonomie. Maar op moeilijk heden wil ik nu niet vooruit lo pen." DEN HAAG - Met de invoering van een kilometerheffing in heel Nederland heeft ook het zuiden recht op een extra finan ciële bijdrage voor investeringen in wegen, zoals de vier grote steden in de randstad die gekregen hebben voor de inmiddels verdwenen spitsheffing. Gedeputeerde J. Hennekeij heeft de ze week die eis in een brief op het bordje gelegd van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Volgens hem is het rechtvaardig ook het zuiden extra geld te geven met de komst van een algemene kilometerheffing, zeker omdat veel ver keersknelpunten in Zuid-Nederland op doorgaande wegen liggen tussen de randstad, België en Duitsland. Hennekeij schreef de brief aan Netelenbos namens de drie samenwer kende provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, ver enigd in de Alliantie Zuid-Nederland. DEN HAAG - Het ontbrekende stuk van de Zoomweg-Noord tussen Bergen op Zoom en Dinteloord kan al in 2007 klaar zijn. Een projectgroep onder leiding van voormalig VNO- NCW-voorzitter J. Blankert heeft dit gisteren aangegeven in een advies aan minister Netelenbos van Verkeer en Water staat en zittend voorzitter Schraven van werkgeversorgani satie VNO-NCW. De projectgroep heeft onderzocht of het haalbaar is een zo goed als filevrije A4-corridor tussen Zaan dam en de Belgische grens te realiseren. Ze heeft daar positief over geadviseerd en gelijktijdig vastgesteld dat de A4 Bergen op Zoom-Dinteloord versneld moet worden aangelegd. Met de werkzaamheden zou in 2005 begonnen moeten worden. De bouwtijd wordt geschat op twee jaar. De A4-corridor moet in handen komen van één exploitant, die afhankelijk van de drukte een tolprijs zal vragen. Of dit ook gaat gelden voor de Zoomweg-Noord is nog niet duidelijk. Een voltooide Zoom weg-Noord kan de eilandenroute Goes-Zierikzee-Rotterdam ontlasten. De aanleg van de weg moet uit privé- en met over heidsgeld gefinancierd worden. De kosten worden geraamd op 445 miljoen gulden (202 miljoen euro). DEN HAAG - Het chemisch bedrijf Broomchemie in Terneu- zen mag binnenkort geen broomhoudende vlamvertragers meer produceren. Minister Pronk (Milieu) vindt een verbod dringend noodzakelijk gezien de risico's voor mens en milieu. ANP MIDDELBURG - Een 44-jarige man uit Vlissingen moet voor één j aar in een psychiatrische kliniek worden opgenomen. Tot die conclusie kwam gisteren de rechtbank in Middelburg. De Vlissinger had eerder bekend in maart van dit jaar in zijn woonplaats brand te hebben gesticht in een school, waar voor 76.000 gulden schade werd aangericht. Op dezelfde dag had hij geprobeerd een auto in brand te steken. De man verkeerde in een verwarde toestand. Twee weken geleden nam de offi cier van justitie de conclusies van de gedragsdeskundigen over om de brandstichter een jaar te laten verplegen in een in richting. De rechtbank sloot zich hierbij aan. MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren een 46-jarige man uit Vlissingen voor verkrachting van zijn dochter veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel. De dochter was destijds 13 jaar. In het vonnis werd ook meegenomen dat de Vlissinger ontucht met het meisje heeft gepleegd toen zij nog zeer jong was. De man moet zijn dochter tienduizend gulden smartengeld betalen. door Harmen van der Werf kunnen dan door de apotheek bij de mensen thuis worden ge- DEN HAAG - De Tweede Ka- bracht, met de bijbehorende in- mer wil de apotheekhoudende formatie voor medicijninname. huisartsen bij wet volledige be- Dat huisartsen zelf een apo- scherming bieden. Niet alleen theek hebben, is ooit ontstaan, de zittende huisartsen met een omdat er te weinig apotheken apotheek mogen dan blijven, waren. Dat was een noodmaat- zoals minister Borst van Volks- regel. Daar wil Borst vanaf. Zij gezondheid wil, maar ook hun wil het voorschrijven en ver opvolgers. strekken van medicijnen schei den, omdat dit tot belangenver- Felle kritiek kreeg Borst giste- strengeling kan leiden, ren te verduren op haar voorstel. A PvdA-Kamerlid R. Oudkerk Argument sprak van een 'sterfhuiscon- Het argument van Kamerleden structie'.S. van Vliet (D66), par- dat huisartsen een apotheek op tijgenote van Borst, benadrukte het platteland nodig hebben om het belang van apotheekhou- financieel rond te komen, veeg- dende huisartsen voor het plat- de Borst van tafel. „Als huisart- teland. CDA'er S. Buijs riep de sen in een kleine plattelands minister op terug te komen van praktijk te weinig verdienen, 'haar dwaling.moeten de tarieven worden aan- Borst was niet onder de indruk, gepast." De patstelling tussen Zij handhaafde haar plan, Tweede Kamer en minister want, stelde zij nadrukkelijk, bleef. WD-Kamerlid A. van 'wij leiden in Nederland toch Blerck-Woerdman kondigde niet voor niets apothekers op', aan met een ontwerp-wetsvoor- „Die mensen hebben meer ver- stel te komen om zowel zittende stand van medicijnverstrek- apotheekhoudende huisartsen king." Van de minister hoeven als hun opvolgers te bescher- de huisartsen op het platteland men. Dit wetsvoorstel kan op ook niet te stoppen met de afgif- unanieme steun in de Kamer re- te van medicijnen. Borst stelde kenen. Blerck-Woerdman wil voor dat zij de tweehonderd haar initiatief-wetsvoorstel di- meest verstrekte medicijnen reet na de zomer indienen, van de dichtstbijzijnde apo- In Zeeland hebben negentig van theek in depot nemen. Andere, de honderdtachtig huisartsen gespecialiseerde medicamenten een apotheek aan huis. door Harmen van der Werf De aandrang bij de industrie om een aanvraag in te dienen voor DEN HAAG - Staatssecretaris het landbouwkundig onmis- Faber van Landbouw voelt er baar verklaren van stoffen voor niets voor het schinimelbestrij- bestrijdingsmiddelen is overi- dingsmiddel chloorthalonil op gens beperkt. Met pijn en moeite te nemen in een lijst van land- wist een krappe Kamermeer- bouwkundig onmisbare bestrij- derheid vorig jaar elf stoffen op dingsmiddelen, waarvan het die lijst te krijgen. Voor slechts gebruik tot een nadere beoorde- zes van die elf stoffen is bij het ling is toegestaan. College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) Een motie van WD-Kamerlid een herbeoordeling gevraagd. J. Geluk om chloorthalonil wel Zolang de aanvragen in proce- op die lijst te plaatsen, raadde dure zijn, mogen de stoffen in Faber gisteren in de Tweede Ka- gebruik blijven. Ook voor mer af. Het gebruik van chloor- chloorthalonil is gevraagd de thalonil is afgelopen maand stof op landbouwkundige on plotseling verboden, nadat mi- misbaarheid te beoordelen, lieuorganisaties een procedure Omdat die stof (nog) niet op de hadden gewonnen. Met name lijst van elf voorkomt, blijft het telers van spruiten en knolsel- gebruik verboden. Als de Twee- derij dreigen door dit besluit in de Kamer vandaag de motie van de problemen te komen. Geluk steunt, verandert dat. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Het doden van kweekvis, vooral van paling, moet diervriendelijker gebeu ren. Staatssecretaris Faber van Visserij vindt dat. Zij kondigt aan volgend jaar met regelge ving te komen. Het doden van kweekvis wordt onder de Gezondheids- en wel zijnswet voor dieren gebracht. Faber reageert hiermee op een actie van een aantal dierbe- schermingsorganisaties tegen het Nederlands Kampioen schap Palingroken in Korten- hoef. Zij wilden dat dit evene ment werd verboden. Faber ziet daar (nog) geen mogelijkheden toe. Zij onderschrijft wel de be zwaren tegen de manier waarop paling wordt gedood. Dat ge beurt door de vis in een zoutbad te leggen. Onderzoek Volgens Faber zijn er andere methoden voorhanden. Het Rijksinstituut voor Visserijon- derzoek (RIVO) en ID-Lelystad hebben onderzoek daarnaar bijna afgerond. Het is gebleken dat paling vrij wel direct bewus teloos kan worden gemaakt. In bewusteloze toestand kan de paling vervolgens worden ge dood. Deze methode moet in de praktijk verder worden ontwik keld. Faber heeft goede hoop dat dit lukt. Vandaar dat zij al vast regelgeving aankondigt in een brief aan de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de nieuwe re gels komt er dit jaar al een nota over het welzijn van vis, over kweekvis en in het wild gevan gen vis. In de nota zal eveneens worden ingegaan op evenemen ten, zoals het Nederlands Kam pioenschap Palingroken. Faber maakt zich ook zorgen over de palingstand in de Nederlandse binnenwateren. Die loopt al jaren terug en de in trek van jonge paling, glasaal, was afgelopen seizoen lager dan ooit. In reactie daarop wil de staatssecretaris dit jaar een be leidsplan over de palingstand uitbrengen. door René van Stee TERNEUZEN - De nieuwe koeltoren voor de derde naftakraker op het ter rein van Dow Benelux in Terneuzen is gisteren officieel overgedragen aan de Amerikaanse chemiegigant. Het ruim zeventig meter hoge bouw werk maakt deel uit van het één miljard gulden kostende Emergo-project: de realisatie van de derde naftakraker en de modernisering van de tweede soort gelijke installatie van Dow in Terneu zen. J. Dahlmans, projectdirecteur van Emergo, noemde de koeltoren een es sentieel onderdeel van de nieuwe kra ker, omdat hier de noodzakelijke koe ling van kokend heet water tot aan zienlijk lagere temperaturen plaats vindt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een gesloten watercirculatiesys teem. Wat de veiligheid betreft, was Dahl mans een meer dan tevreden mens. Dow hanteert op dit gebied een belo ning- en boetesysteem voor onderaan nemers, maar hoefde geen sancties op te leggen. Statistisch gezien zou het project, waaraan meer dan honderd duizend uur is gewerkt, één tot twee dodelijke slachtoffers hebben opgele verd. Dahlmans: „Hier heeft slechts één persoon een verzwikte enkel opge lopen omdat hij op ongelukkige wijze van een pallet stapte." Projectmanager infrastructuur van Emergo, A. Bent- schap Knook, roemde in dit verband de samenwerking tussen alle betrokken partijen. „Uit de veiligheidsresultaten blijkt dat een dergelijk resultaat alleen kan worden bereikt door een optimale inspanning van deelnemende part ners." De nieuwe koeltoren heeft de skyline van'Dow ingrijpend veranderd. De op kilometers afstand zichtbare betonnen kolos vormt een voorname blikvanger voor Terneuzen. De toren moest zo hoog de lucht in, omdat het anders door de stoomuitstoot in de directe omge ving altijd mistig zou zijn. Aan het bouwwerk is ruim anderhalf jaar ge werkt door een speciaal opgerichte vennootschap, waarin de industriële aannemers HCG en Electron en tal van lokale onderaannemers deelnemen. In de toren is zo'n drieduizend kubieke meter beton verwerkt. Aan de onder kant zijn kolossale ventilators ge plaatst die de stoom verder opstuwen. Met de komst van de nieuwe kraker verhoogt Dow Benelux in Terneuzen zijn jaarlijkse ethyleenproductie van 600.000 ton naar 1,7 miljoen ton. De in stallatie wordt nog deze maand opgele verd, waarna een uitgebreide testfase volgt. Wanneer alle systemen naar wens functioneren, wordt de fabriek in het najaar opgestart. door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - De Europese Commissie wil dat Nederland 440 miljoen gulden terugbetaalt wegens het misbruik van geld uit het Europees Sociaal Fonds in de periode 1994-1996. Over de afhandeling van onregelma tigheden en fraudes in die perio de overlegt de Europese Com missie nog met de ministeries van Sociale Zaken en Financi en. Dat bevestigt woordvoerder S. ter Linge van het ministerie van Sociale Zaken. De Europese Commissie vindt dat het te lang duurt voordat Nederland zelf duidelijkheid geeft over ten onrechte uitge keerde bedragen. In een verga dering van een werkgroep met vertegenwoordigers van de Eu ropese Commissie, Sociale Za ken en Financiën heeft de Com missie aangegeven 200 miljoen euro (440 miljoen gulden) te zul len terugvorderen. „De minister onderhandelt op dit moment niet met de Europe se Commissie over terugbeta lingen", aldus Ter Linge. „Er circuleren in de media verschei dene bedragen over ten onrech te uitgekeerde subsidies. De mi nister wacht eerst het rapport af dat de commissie-Koning naar verwachting eind augustus zal presenteren. Dan pas beginnen onderhandelingen over de terug te betalen bedragen." Onderzoek Uit onderzoek van de Europese Commissie is gebleken dat in de periode 1994-1999 in ieder ge val voor honderden miljoenen guldens bij diverse werkgele genheidsprojecten is gesjoe- MIDDELBURG - Oud-voorzit ter J. van Rooijen van Arbeids voorziening Zeeland heeft van de rechter voor een deel gelijk gekregen. Het ministerie van Sociale Zaken moet twee van de vier door Van Rooijen geëiste stukken over vermeende fraude met geld uit het Europees Soci aal Fonds (ESF) aan hem open baar maken. Dat heeft bestuursrechter T. Damsteegt bepaald. Het minis terie wilde de documenten niet vrijgeven, omdat zeten grond slag liggen aan de aangifte van mogelijke fraude met ESF-sub- sidies door het Centrum voor Vakopleiding in Goes. De rech ter heeft bepaald dat het minis terie aan Van Rooijen twee van de vier door hem geëiste stuk ken moet vrij gevenHet gaat om een declaratie van het Centrum voor Vakopleiding in Goes, da terend van 30 juli 1998. En het gaat om een controlerapport dat in augustus 1999 is opgesteld door de afdeling interne contro le van toenmalig Arbeidsvoor ziening. Van Rooijen eiste verder open baarmaking van het rapport dat is opgesteld door de controleurs van de Europese Commissie. Daarin staan de precieze ver denkingen van de controleurs jegens Arbeidsvoorziening Zee land en het Centrum voor Vak opleiding in Goes. De reden waarom dat stuk, het belang rijkste in de hele zaak, niet wordt vrijgegeven is niet duide lijk. SINT-MAARTENSDIJK - In Sint Maartensdijk is dinsdag avond een automobilist uit Tho- len aangehouden voor dronken rijden. Hij kreeg een rijverbod van 6 uur en een dagvaarding. meld met bijvoorbeeld urende- claraties en deelnemerslijsten. De controleurs uit Brussel heb ben over 1999 ook onregelma tigheden geconstateerd bij het Centrum voor Vakopleiding in Goes. Het ministerie van Socia le Zaken zag in de feiten, die in door Jacques Cats MIDDELBURG - De penitenti aire inrichting Torentijd in Mid delburg gaat zich sterk maken voor een categorie van jeugdige bajesbewoners tussen de 16 en 24 jaar. Het gaat hier om mensen die psychologisch onvolwassen zijn. Zij worden op indicatie in een aparte voorziening geplaatst. Daar krijgen de 'jo- vo's', jong vol wassenen, een spe ciaal programma voorgescho teld. Het gevangeniswezen kende door de jaren heen een onder scheid tussen volwassenen en jeugd, net als er verschil was tussen lang en kort gestraften. Daar waren speciale inrichtin- het nog vertrouwelijke stuk, staan voldoende aanleiding om aangifte te doen bij het Open baar Ministerie. Die onderzoekt de zaak nog. Over de voortgang van dat onderzoek kan Ter Lin ge niets mededelen. „Dat is nu een zaak van het OM. Het zal duidelijk zijn dat er op wordt aangedrongen het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden." Een rapport van de accoun tantsdienst van Sociale Zaken vormt volgens ingewijden de basis voor de claim van 440 mil joen gulden. Controleurs van de Europese Commissie hebben eind vorig jaar 45 projecten na der bekeken. In de periode is ruim een miljard gulden aan cir ca 4500 Nederlandse ESF-pro- jecten uitgekeerd. Op basis van de onregelmatigheden die bij 45 projecten zijn vastgesteld, heeft gen voor. In de nieuwe peniten tiaire beginselwet is dat onderscheid losgelaten. Voor deel was dat allerlei processen rond selectie en plaatsing van gedetineerden daardoor soepe ler konden worden gehanteerd. Tegelijkertijd werd vastgesteld dat de plaatsing van jeugdige delinquenten in een inrichting voor volwassenen mogelijk zou kunnen leiden tot een verder gaande criminele infectering, met als gevolg daarvan een af name van de kansen om de jeug dige delinquenten weer op het rechte pad te krijgen. „Via een plaatsing in een aparte afdeling hopen wij deze jonge mensen door gerichte program ma's positief te kunnen beïn vloeden", geven Toren tij d-di- recteur J. Hattinga Verschure en projectbegeleider J. Nieuwdorp aan. Er is ruimte voor 24 jovo's. Een regionaliseringsproces moet er toe bijdragen dat de jeugdigen die de speciale begeleiding krij gen, dichter bij huis worden ge plaatst. Dat biedt meer kansen op een geslaagde terugkeer in de samenleving. Netwerken „Vroeger hield het werken aan die reïntegratie op bij de poort", schetst Hattinga Verschure de situatie. „Via netwerken wordt nu de zorg voor mensen voor wie wij ons binnen hebben inge spannen, door organisaties bui de Europese Commissie een schatting gemaakt voor alle projecten. Over de periode 1997-1999, waarin ook de ver meende onregelmatigheden bij Arbeidsvoorziening Zeeland zouden vallen, wordt nog over- legd. ten de inrichting overgenomen. Dat werkt echter moeilijker als iemand uit Middelburg in Veen- huizen verblijft. Door jovo's de laatste fase van hun straf te la ten uitzitten in de regio waar ze wonen, is er meer uitzicht op een goede reïntegratie." Het programma dat in de speci ale afdeling wordt gehanteerd, is vooral gericht op het bijbren gen van normen en waarden. „Met onderwijs en sport wordt de dag zo zinvol mogelijk be steed", meent Nieuwdorp. Wer ken aan de toekomst blijft het voornaamste programmapunt: „Als ze bij ons weggaan moet er in ieder geval iets op de rails ge zet zijn op het gebied van wo nen, werken en terug naar school".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 31