Grootschalige mestopslag nodig PZC Volop mosselzaad in Oosterschelde Op weg naar de krachtmeting Nazomerfestival krijgt extra subsidie voor flitsende start Broomchemie mag proeven afmaken met brandvertrager Veehouders gaan meer mest afzetten in Zeeuwse akkerbouw Onderhoud aan de Zeelandbrug Lucht geklaard tussen kapiteins en directie PSD Rattenplaag Waasland bedreigt Land van Hulst 15 I Provincie wil compensatie Milieurapportage kassen voldoet Groen beleggen levert minder op Verzet tegen ethyleenbuis afgeketst Voormalig voorzitter Arbeidsvoorziening eist inzage in documenten woensdag 4 juli 2001 door Rinus Antonisse GOES - Op de Zeeuwse akkers kan in het voorjaar 600.000 ton dierlijke mest weggewerkt wor den. Om dat mogelijk te maken is voor 200.000 ton opslagcapa citeit nodig. Daarvoor zijn op zes centrale plaatsen in de pro vincie grote mestopslagplaat- sen van elk 10.000 ton gewenst, te vestigen op (agrarische) be drijfsterreinen. De rest, 140.000 ton, moet kleinschalig bij de boerenbedrijven zelf opgesla gen worden. Er is in Zeeland nog maar voor 50.000 ton aan kleine opslag beschikbaar. Dit meldt de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie Zee land aan milieugedeputeerde Poppelaars. Om het gebruik van de dierlijke mest te bevorderen, acht de standsorganisatie me dewerking van de provincie on ontbeerlijk, met name voor de aanleg van de grootschalige op slag. Over de precieze locaties laat de ZLTO zich niet uit. Ze moeten strategisch goed ver deeld zijn over de provincie. Het overgrote deel van de dierlijke mest zal rechtstreeks vanuit de ZIERIKZEE - De provincie Zeeland laat na de zomer de on derhoudswerkzaamheden aan de basculebrug in de Zeeland- brug uitvoeren. Volgens projectleider C. Steur gaat het om regulier onderhoud en staat dit project los van de grote renovatie van de brug. Tussen 20 augustus en 12 okto ber zal de staalconstructie van de basculebrug van een nieuwe verflaag voorzien worden. Ook het schilderwerk in het brug- huis zelf en het onderhoud aan de contragewichten zullen hier bij meegenomen worden. Voor de aanvoer van de materia len, die nodig zijn bij de uitvoe ring, en tijdens de werkzaamhe den zelf zal de Zeelandbrug enkele nachten tussen 12 uur 's nachts en vijf uur 's ochtends gesloten worden voor alle ver keer. doorWim Roodnat TERNEUZEN - Broomchemie mag tot 8 augustus doorgaan met proeven met eennieuwe broomhoudende brandvertra- ger. Greenpeace had om het stopzetten van de proeven ge vraagd, maar de Raad van State heeft dat verzoek afgewezen. Gedeputeerde Staten en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat hadden in het kader van deze proeven een vergun ning gegeven voor de lozing van de zeer giftige en slecht afbreek bare broomverbindingen. De proeven begonnen al in april en mochten duren tot 8 augustus. Volgens Greenpeace zijn de proeven onwettig en ook over bodig omdat er alternatieve producten bestaan voor brand- vertragers, die worden toege past in kleding, meubels en huishoudelijke apparaten. De milieuorganisatie eist daarom stopzetting van de volledige door Ernst Jan Rozendaal MIDDELBURG - Het dagelijks provinciebestuur wil de subsi die aan het Zeeland Nazomer Festival dit jaar verhogen tot 850.000 gulden. Dat gebeurt door zowel de subsidie over 2003 als die over 2004 met een ton te verlagen. De bedoeling is het vernieuwde festival dit jaar een flitsende start te geven. Zoals bekend zijn de voormali ge Zeeland Nazomer Festivals van een verzameling evenemen ten omgevormd tot één Zeeland Nazomer Festival (ZNF) dat z.elf een aantal voorstellingen produceert. Om het nieuwe fes tival op de rails te zetten, zijn in het eerste jaar extra uitgaven gedaan (nieuwe huisstijl, web site, drukwerk, enzovoort) die over meerdere jaren worden af geschreven. Daarnaast zijn nieuwe sponsors geworven. Omdat die pas toezegden nadat de provincie in december defi nitief uitsluitsel gaf over de jaarlijkse subsidie aan het ZNF, veehouderij - ook de Zeeuwse - aangeleverd worden. Het gebruik van dierlijke mest op akkerbouwbedrijven is na drukkelijker in beeld gekomen door het rijksbeleid voor mi lieuvriendelijker toepassing van mineralen. Vanaf 2002 wordt een stelsel van mestafzet- contracten van kracht. Veehou ders moeten de afzet van hun mest zeker stellen en daarvoor betalen. Hiervoor hebben ze hun collega-akkerbouwers no dig. Voor die groep kan het afne men van dierlijke mest een aar dige nieuwe inkomensbron vormen. Vandaar dat de Zeeuw se akkerbouwers wel willen meewerken. Ontoereikend De ZLTO Zeeland is samen met de Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoop vereniging na gegaan wat de mogelijkheden zijn voor het benutten van dier lijke mest. Duidelijk is dat de hoeveelheid die in de provincie zelf geproduceerd wordt, ontoe reikend is voor de hele akker bouw. Ook staat vast dat dierlij ke mest steeds meer in het voorjaar in plaats van in het na jaar aangewend wordt; de ge wassen nemen de mest dan beter op en het is milieuvriendelijker (minder uitspoeling naar het oppervlaktewater). Voldoende mestopslag is van groot belang voor toediening in het voorjaar. De mest moet op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Verwacht wordt dat voor 75 procent van de (winter)graan- oppervlakte dierlijke mest kan worden ingezet. Dat komt neer op een hoeveelheid van 562.000 ton. Op overige gewassen (lu zerne, aardappelen, graszaden) wordt een toepassing van nog eens 40.000 ton geraamd. Ervan uitgaande dat de silo's twee maal in het voorjaar gevuld worden en dat de overige mest rechtstreeks wordt aangevoerd, kan met opslag voor 200.000 ton worden volstaan, aldus de ZL TO. Voor kleinschalige opslag bij de boerderijen denkt de standsorganisatie aan mest- bassins en mestzakken tot 2.500 ton. De provincie vreest dat door mestbe- en -verwerking van buiten de provincie op termijn productie van broomhoudende brandvertragers. Volgens Greenpeace veroorzaken de lo zingen van Broomchemie aan toonbare schade aan de vis- en vogelstand in het Westerschel- debekken. Volgens Broomche mie zijn er geen goede alterna tieve brandvertragers beschik baar. De Raad van State doet daarover geen uitspraak, maar komt wel tot de conclusie dat er geen aanleiding is om de proe ven onmiddellijk stil te leggen. De zeer geringe omvang van de lozingen geven daar volgens de Raad van State geen aanleiding toe. Ook wordt het bezwaar van Greenpeace verworpen dat Broomchemie te weinig gege vens beschikbaar zou hebben gesteld om de aard en omvang van de proeven te kunnen bepa len. Broomchemie had aange voerd dat de belangrijkste gege vens wel bekend zijn bij de provincie, maar dat ze uit con- currentie-overwegingen niet openbaar worden gemaakt. gaan ze vanaf 2002 daadwerke lijk bijdragen. Dat zou beteke nen dat het ZNF het eerste jaar kalmpjes moet beginnen, ter wijl de organisatie het festival juist in één klap op de kaart wil zetten. Daarom is verzocht om een andere verdeling van de provinciale subsidie. Volgens directeur R. van Meijel van het ZNF brengt dat de edities van 2003 en 2004 niet in gevaar, om dat nu al toezeggingen van Ne derlandse en Vlaamse theater gezelschappen binnen zijn waarmee flinke investeringen in het ZNF zijn gemoeid. Zo is met Theatergroep Hollandia- /Zuidelijk Toneel afgesproken over twee jaar een grootschalige muziektheaterproductie te rea liseren in de Oesterputten van Yeseke. Het px-ovinciebestuur stelt Provinciale Staten voor aan de wensen van het ZNF te gemoet te komen. Dat betekent dat dit jaar subsidie wordt ver leend van 850.000 gulden, vol gend jaar de afgesproken 650.000 gulden en twee daarop volgende jaren 550.000 gulden. door Ingrid Huibers YERSEKE - Voor het eerst in ja ren kan er wellicht weer mossel zaad worden opgevist uit de Oosterschelde. Secretaris H. van Geesbergen van de Coöpe ratieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcul tuur (PO) in Yerseke is 'gema tigd optimistisch' over de hoe veelheid zaad die onlangs is aangetroffen. Hij zal nog deze week met het Rivo (Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek) overleggen of er mogelijkheden zijn een vis- plan op te stellen. In 1994 werd er voor het laatst in de Ooster schelde op mosselzaad gevist. Ook in de Waddenzee lijkt er volgens Van Geesbergen sprake van een 'ouderwetse zaadval'. Aan uitspraken over hoeveelhe den waagt hij zich voorlopig lie ver niet. Nadeel van de ogen schijnlijk goede zaadval is dat er ook zaad op bezaaide perce len ligt, waardoor de hoeveel heid consumptiemosselen in ge vaar zou kunnen komen. Consumptiemosselen op het Wad hebben eveneens te lijden gehad van de schuimalg. Een delegatie PO-bestuurders die afgelopen week in de Wadden zee rondvoer, constateerde bo vendien dat er op sommige kweekpercelen mosselen begra ven lagen onder grote hoeveel heden zandpijpen. „Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor de hoeveelheid mosselen die dit jaar zal worden aangevoerd", zegt Van Geesber gen. „Dat we de 600.000 mossel- ton (één mosselton is honderd kilo) van vorig seizoen niet ha len, is wel duidelijk." Van Geesbergen is overigens goed te spreken over de kwali teit van de mosselen, die maan dag en gisteren in het veilingge bouw in Yerseke werden gemonsterd. ,,De vleesgewich ten liggen zo tussen de 27 en 30 kilo per mosselton en de stukstallen zijn laag", meldt hij „Wel is het jammer dat ze veel last hebben van pokken." De eerste mosselen wox'den eind deze of begin volgende week op de veiling vexwacht. Het mos selseizoen wordt woensdag 18 juli officieel geopend. Dan kun nen er weer verse mosselen wor den gekocht. door Jeffrey Kutterink MIDDELBURG - Voormalig voorzitter van Arbeidsvoorzie ning Zeeland, J. van Rooijen, eist dat het ministerie van Soci ale Zaken hem de vier documen ten geeft op basis waarvan aan gifte is gedaan van fraude met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ministerie weigert dat, omdat de stukken ten grondslag liggen aan de aan gifte bij het OM. Van Rooijen probeert nu via de rechter het ministerie te dwingen de stuk ken vrij te geven. Van Rooijen vroeg bestuurs rechter T. Damsteegt gistermid dag het ministerie te dwingen de stukken openbaar te maken, zo dat hij zich tegen beschuldigin gen kan verdedigen. „De heer Van Rooijen heeft het gevoel in een soort Kafkaiaanse situatie terecht te zijn gekomen", be toogde zijn advocaat J. van Koeveringe-Dekker. „Al maan den berichten de media over het Centrum voor Vakopleiding in Goes waar op grote schaal ge sjoemeld danwel gefraudeerd zou zijn met ESF-gelden. Van Rooijen wil gx*aag net als de Eu ropese Commissie, de Tweede Kamer en anderen tot op de bo dem xiitgezocht hebben waar over we het nu precies hebben. Het is meer dan vervelend om als voormalig bestuurder steeds geassocieerd te worden met be grippen als gesjoemel op grote schaal of zelfs het woord fraude. Een en ander klemt te meer nu voor de heer Van Rooijen tot op de dag van vandaag onduidelijk blijft waax-op de beschuldigin gen op gebaseerd zijn." Stukken Het ministerie wil de stukken niet vrijgeven. „Openbaarma king van de gevraagde stukken zal tot gevolg hebben dat de op sporing en vervolging van even tuele, niet alleen door verzoeker maar ook door Arbeidsvoorzie ning Zeeland gepleegde straf bare feiten wordt gefrustreerd", betoogde raadsman M. van de Wetering namens het ministerie van Sociale Zaken. „Het OM heeft dit desgevraagd ook be vestigd. Daarnaast wordt door openbaarmaking van de ge vraagde stukken de uitoefening van inspectie, controle en toe zicht door bestuursorganen be moeilijkt." Het ministerie van Sociale Za ken ontdekte eind april dat het Centrum voor Vakopleidixxg in Goes acht miljoen gulden niet kan verantwoorden. Aanvanke lijk leek het om minder dan twee miljoen gulden te gaan. Hoewel niet direct sprake hoeft te zijn van fraude, is het ministerie van Sociale Zaken op zo veel aan wijzingen daax-voor gestuit dat het in april aangifte heeft ge daan bij het Openbaar Ministe rie in Rotterdam. Inmiddels is het ondex'zoek overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Middelburg. Het onderzoek is nog in volle gang. De rechter doet vandaag uit spraak. MIDDELBURG - De lucht tus sen de directie en de kapiteins van de Provinciale Stoomboot diensten (PSD) is weer ge klaard. De kapiteins schorten hun roep om aanstelling van een interim-manager bij de dienst voorshands op. Ze doen dit om dat ze de indruk hebben dat hun zorgen over de veiligheid aan boord van de vijf veerboten door de directie voldoende serieus genomen worden. In een brief aan PSD-directeur H. Thomaes schrijft R van San ten namens de kapiteins dat er weer een begin van vertrouwen in de directie is ontstaan, ook al omdat door de dix'ecteur een aantal maatregelen is toege zegd. „Daadwerkelijk herstel van vertrouwen in de directie zal afhangen van de snelheid waarmee en de mate waarin de maatregelen worden doorge voerd." De kapiteins eisen ook dat de di rectie open blijft staan voor di rect overleg. Binnen drie maan den worden voorstellen ver wacht ter uitvoei'ing van het Strategisch Plan Eindfase PSD. Gedeputeerde Staten stellen 'verheugd' vast dat inmiddels weer sprake is van wex"kbare verhoudingen. „We hechten er sterk aan dat alle betrokkenen, met inachtneming van ieders taken en bevoegdheden, zich blijven inspannen de situatie op operationeel gebied werkbaar te houden", aldus GS in een brief aan de 23 kapiteins. Direc teur Thomaes was wegens va kantie niet bereikbaar voor een toelichting op de aard van de maatregelen. door Sheila van Doorsselaer HULST - In Oost-Zeeuws-Vlaanderen dreigt een rattenplaag uit te breken. In het Belgische Waasland hebben duizenden bruine ratten in korte tijd akkers, vooral maïsvelden, compleet afgevreten, waar door herzaaien nodig was. De Belgische au toriteiten hebben de plaag nog niet onder controle en achten het goed mogelijk dat de ratten binnenkort de grens over zullen ste ken. Vice-voorzitter J. IJsebaert van ZLTO Zee land zegt tot nu toe nog niets van een toena me van ratten te hebben gemerkt. De ko ninklijke landbouwcomice van Sint Niklaas heeft de overheid opgeroepen mid delen vrij te maken voor het bestrijden van de ratten. Landbouwers die zelf hebben ge probeerd de ratten op hun land te verdelgen, staan voor een onmogelijke taak. Het enige alternatief is het inschakelen van een pro fessionele rattenvanger, omdat de gemeen ten en provincies alleen ratten in de grach ten bestrijden. Het Waasland kampt daar naast met een tweede plaag; de eikenpro- cessierups. De gifharen van deze beestjes kunnen bij de mens huidirritatie veroorza ken. Enkele jaren geleden werd een Tour etappe rond Den Bosch ook geplaagd door de rupsen. Komende maandag voex-t een Touretappe door het Waasland en wox-dt de wielerkoers dus wederom belaagd door de rupsen. Met branders en een zuiginstallatie proberen de Belgische autoriteiten de route rupsvrij te maken. geen ruimte meer is voor ver- acht die vrees, behalve ten aan- marktwerking. De transport- mestverwerking kost 25 tot 40 werking van de in Zeeland zelf zien van pluimveemest, onge- kosten van onbewerkte dierlij- gulden per ton. Er zal altijd geproduceerde mest. De ZLTO grond. Dat is een kwestie van kemestzijn25gxxldenpertonen ruimte zijn voor Zeeuwse mest. De eerste tweemaster op weg naar Antwerpen passeert derede van Vlissingen. foto Ruben Oreel door Barend Pelgrim TERNEUZEN - Zeilsportlief- hebbers kunnen vandaag genieten van een uniek schouwspel op het water. Over de Westerschelde vindt de in tocht plaats van zo'n honderd windjammers, op weg naar de haven van Antwerpen voor de start van de Cutty Sark Tall Ships' Race 2001. Het spektakel is zichtbaar op zowel Walcheren, de Bevelan- den als in Zeeuws-Ylaande- ren, want de schepen passeren Zeeland verdeeld over de Pas van Terneuzen, en de Evex'in- gen plus de Pas van Baarland. Blikvangex's vormen de zoge naamde klasse-A schepen, vaartuigen met een diepgang van meer dan 5,5 meter. Het gaat daarbij om drie- en vier- masters, waaronder het voox-- malige Nedexiandse lichtschip Europa, een negentig jaar ou de bark. Daarnaast zullen ook onder meer de schoener Een dracht, de Engelse brik Sta- vros S. Niarchos, de driemas ter Alexander von Humbolt uit Duitsland en de Poolse bark Pogoria op de Wester schelde acte de présence ge ven. De stad Antwerpen heeft rond de start van de Cutty Sark Race een vierdaags sail- evenement opgezet, dat loopt van donderdag 4 tot en met zondag 8 juli. Absoluut hoog tepunt wordt de 'parade of sail' op zondagmiddag, wan neer alle deelnemers meedoen aan een vlootschouw op de Schelde bij Antwexpen. pagina 9: zeilrace start in Antwerpen MIDDELBURG - Als de motorrijtuigenbelasting wox'dt afge schaft, raakt de provincie jaarlijks 42 miljoen gulden aan in komsten kwijt. Het dagelijks provinciebestuur rekent erop dat minister Netelenbos van Vex-keer en Watex-staat daarvoor volledige compensatie geeft. Dit blijkt uit antwoorden van GS op vragen van de CD A-Statenfractie over de invoering van de kilometei'heffing. Het dagelijks provinciebestuur weet pas komend najaar hoe zo'n heffingsysteem er precies uit gaat zien. Pas dan kan be oordeeld worden welke (financiële) gevolgen de kilometer heffing heeft voor de inwoners van Zeeland. Minister Nete lenbos wil op korte termijn de provincies nader informeren over haar plannen. Als dat is gebeurd, kan GS bekijken of er stappen vanuit Zeeland tegen de kilometerheffing mogelijk zijn. MIDDELBURG - Het milieu-effectrapport voor de glastuin bouw in Zeeland voldoet aan de wettelijk vastgestelde richt- lxjnen en eisen zoals die voor een milieu-effectrappoxtage zijn bepaald. Dit heeft de onafhankelijke commissie voor de mi lieu-effectrapportage vastgesteld. Het is enigszins mosterd na de maaltijd; op grond van een haalbaarheidsonderzoek be sloot het dagelijks provinciebestuur onlangs af te zien van plannen voor aanleg van een groot glastuinbouwcomplex tussen Nieuwdorp en Lewedorp. Als het toch tot aanpak van zo'n plan mocht komen, moet er volgens de commissie wel na der aandacht worden besteed aan het watergebrek, verkeer en vervoer (waaronder geluidhinder) en een eventuele uitvoe ring in etappes. De commissie merkt overigens op dat aanleg van kleine glastuinbouwcomplexen wel eens meer kans van slagen hebben dan één groot. MIDDELBURG - Als de provincie geld op een 'groene' wijze wil beleggen, levert dat aanzienlijk minder rendement op, dan wanneer op gebruikelijke wijze kapitaal wordt belegd. Het verschil is ongeveer 2,5 procent. Voor het groen beleggen van gemeenschapsgeld gelden bovendien strikte, zeer om slachtige x'egels. Als de provincie dat desondanks toch wil doen, moeten in elk geval (dure) raadgevers worden ingescha keld. En dat drukt de opbrengst weer. Dit blijkt uit een notitie van het dagelijks provinciebestuxir over groen beleggen, op gesteld op verzoek van de statencommissie algemeen bestuur. Een handelsbank onderzoekt de mogelijkheden voor een gun stiger manier van groen beleggen. Gedeputeerde Staten wil len dat onderzoek afwachten, voordat over dit onderwerp de finitief een besluit genomen wordt. DEN HAAG - De Raad van State is niet ingegaan op een pro test tegen het verandei'en van een transportleiding voor ethy- leen, op een perceel aan de Zaaidijkin Axel. De bestaande lei ding van Dow Benelux in Temexizen worden moet voorzien van een afsluiter met pompstation om de capaciteit van de lei ding te vergroten. P. van Nes en een aantal andere inwoners van Axel vroegen via een spoedprocedure bij de Raad van State om schorsing van de milieuvergunning die voor de wijziging was afgegeven door burgemeester en wethouders van Axel. De bewoners stellen dat vrijkomend ethyleen tijdens het affakkelen van de leiding schade kan toebrengen aan fruitbomen en andere ge wassen die in de buurt worden geteeld. Ook vrezen ze voor ge luidsoverlast van het pompstation en kans op explosies tij dens het onderhoudswerk dat eens per jaar moet worden uitgevoerd. De Raad van State is het met de gemeente eens dat er geen risico's zijn. Maandag en gisteren werden in het veilinggebouw in Yerseke de eerste mosselen gemonsterd. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 27