Kakofonie in ouderenadvies PZC Van Avalon komt thuis in Zeeuws-Vlaanderen Beeldhouwer vestigt zich in kunstkwartier Schilderijen van Kimpe in De Schotse Huizen 10 lezers schrijven Faber niet ongerust over vertrek ZLTO Wedstrijd bier proeven in Middelburg kunst cultuur Pijnstillers Terminal Sportvelden II Bezetting Stress Ziekenhuis Kosaken Koor treedt op in kerk Zierikzee dinsdag 3 juli 2001 door Claudia Sondervan Van beroeps en amateur, van de ker kelijke of algemene ouderenbond of van de welzijnsstichting, van over heid en particulier, financieel, me disch, privé of maatschappelijk: advies voor senioren is in alle soorten, maten en kleuren te verkrijgen in Zeeland. Maar het is nog steeds niet genoeg. Nieuwe initiatieven blijven opsprin gen, maar ze hebben allemaal hetzelfde manco: ouderwetse verzuiling. De nieuwe senior wil zich niet tot een club bekeren om advies te krijgen. De nieuwe oudere zoekt één aanspreek punt waar alle bruikbare kennis zich bundelt. En daar ligt de taak voor de lo kale overheid, stelt Piet van Brussel, se cretaris van de Zeeuwse Vereniging van Welzijnsorganisaties voor Ouderen. Laat de gemeenten alle zuilen in belan genbehartiging voor ouderen samen achter één adviseur per dorp zetten. En koppel die adviseurs dan meteen aan zo'n servicecentrum van Van Zwieten. Zijn club maakt zich ook schuldig aan de kakofonie. De Stichtingen Welzijn voor Ouderen gaat ook ouderenadvi seurs opleiden. Met een eigen docent, zonder medewerking van patiënten platform Het Klaverblad of de provin ciale welzijnsorganisatie Scoop. Want die organisaties rekenen de SWO's ei genlijk niet tot klant. Wel hebben zij inmiddels samen met de vier ouderen bonden in Zeeland 24 getrainde oude renadviseurs op pad gestuurd. Zestien in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, acht in Midden-Zeeland. West-Zeeuws- Vlaanderen en Schouwen-Duiveland zijn vooralsnog adviseurloos. De alge mene ouderenbond ANBO deelt daarin mee, maar roept nu weer dat gemeenten ouderenadviseurs moeten aanstellen. Ondertussen polst de GGD Zeeland de levensvatbaarheid van Preventie Teams Ouderen, een soort consultatie bureau waar geregeld preventief me disch onderzoek en advies over leefwij zen en leefomstandigheden gegeven wordt. Maar een consultatiebureau voor ouderen vindt de ANBO weer stig matiserend: alsof ouderen chronische kwakkelaars zijn. En de man die de ANBO in Zeeland een decennium leid de wil juist weer wel een consultatiebu reau-opzet. „Bij een gemeente verwordt je te snel tot nummer tien in de rij wachtenden voor het loket. Je moet een laagdrempe lige voorziening hebben die alle oude ren daadwerkelijk regelmatig aanspre ken", vindt Jaap van Wezel. Hij vindt dat de adviseurs van de ouderenbonden vandaan moeten komen, maar daar- Piet van Brussel: „Al die verzuilde belangenbehartigers passen niet bij de nieuwe ouderencultuur." foto Peter Nicolai voor moeten de bonden hun onderlinge verschillen eindelijk eens opzij zetten en echt fuseren. Want in het provinciaal overleg POSO beschermen katholieke KBO, protestantse PCOB, ANBO en Eén aanspreekpunt bond voor pensioengerechtigden NBP enkel hun identiteit. Daarmee missen ze de boot, vindt Piet van Brussel. „Ik ben zelf 55-plus. Je wordt als oudere steeds meer aangesproken op je zelf standigheid. We hebben een grotere vrijheid dan onze ouders in de bejaar denhuizen hadden. We hechten meer aan privacy. We hebben financieel meer te behappen. We hebben een achter grond van studie. Er is een cultuurom slag onder ouderen. In sociëteiten zie je enkel nog de hoogbejaarde, de nieuwe ouderen hebben daar geen behoefte aan. Ik ben gewaagd voor een ouderen bond, maar ik zie de zin er niet van in. Al die verzuilde belangenbehartigers passen niet bij de nieuwe ouderencul tuur." Scoop faalt om de versnippering ook maar te signaleren, stelt de oud-di recteur van een voorganger van Scoop, de provinciale afdeling voor jeugdzorg en welzijn Impuls. Terwijl de behoefte aan advies groeit. Zeker nu voorzieningen uit dorpen ver dwijnen. „Het bankkantoor werd vaak gebruikt als vraagbaak voor allerhande zaken", weet Van Brussel. „Daarom ben ik voorstander van het servicecentrum van gedeputeerde Van Zwieten. Gebruik dat ook om mensen te verwijzen naar de maaltijdservice en advies over medische wachtlijsten." De regie is aan de gemeenten, stelt Van Brussel. Het gaat immers om her nieuwd, lokaal sociaal beleid. En zij hebben de macht tot afstemming." Ouderenadviseur Willy van Limmen uit Philippine is het roerend met hem eens. De bestuurder van de Katholieke Ouderen Bond is sinds drie jaar één van de ouderenadviseurs die Klaverblad trainde. Hij heeft er een goede werk week aan en neemt ook wel West- Zeeuws-Vlaamse adressen mee. Het is eigenlijk geen vrijwilligerstaak meer, bekent hij, aan uren en investeringen gemeten. „Ik heb er internet via de ka bel voor genomen. Er zijn zoveel rege lingen. Het nieuwe belastingstelsel, de Wet Voorzieningen Gehandicapten, huursubsidie... Je komt altijd zaken te gen waarvoor je meer informatie moet vergaren." Het gebrek aan samenwer king steekt hem. „Vorige week hoorde ik dat er in Sas van Gent ouderenadvi seurs werden geworven door de stich ting Welzijn. Daar is nooit overleg over geweest." Waarom, snapt Van Limmen niet. „Het gaat erom mensen te helpen. Dan doen geloofsovertuigingen of or ganisaties er niet toe." Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. DEN HAAG - Staatssecretaris Faber van Landbouw is niet on der de indruk van het besluit van landbouworganisatie ZLTO om zich uit het Zeeuwse landinrichtingsoverleg terug te trekken. Natuur- en recreatie organisaties hebben het voor beeld van de ZLTO niet gevolgd, stelt zij in antwoord op vragen van CDA-Kamerlid Th. Riet kerk. De ZLTO stapte uit het overleg, omdat het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar stelt voor landinrichtingsprojecten. Fa ber geeft aan dat dit onder meer te wijten is aan kasproblemen. Er was te weinig geld in kas om aan verplichtingen voor landin richtingsprojecten te voldoen. Faber werkt eraan dit soort pro blemen in de toekomst te voor komen door het beschikbare geld beter in evenwicht te brengen met het aantal projec ten. Voor de zomer komt zij daartoe met een overzicht van landinrichtingsprojecten tot 2018. Feit blijft dat Zeeland twaalf miljoen gulden voor dit jaar heeft gevraagd, en dat slechts ruim twee miljoen is toe gezegd. Voor de ZLTO was dat de reden uit het overleg te stap pen. MIDDELBURG - In café De Mug in Middelburg wordt dins dag 10 juli een bierproefwed- strijd gehouden. De winnaar van de wedstrijd gaat in de herfst naar de landelijke wed strijd. Hij of zij mag zijn naam geven aan het bier van de maand september. De bierproefwedstrijd wordt gehouden ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de Alliantie van Biertapperijen. In alle aangesloten cafés wordt de wedstrijd gehouden. Uit het bierassortiment van De Mug worden tien bieren geselec teerd. Iedere deelnemer proeft deze bieren en zegt om wat voor merk het gaat. Deelnemers moeten zich zo snel mogelij k aanmelden bij het café. De wedstrijd begint om 20.00 uur. door Ernst Jan Rozendaal SINT ANNA TER MUIDEN - Het is een beetje jennen, erkent ze. Anita Frenks speelt harp en doet dat onder het pseudoniem Anna van Avalon. Dat bevestigt elk vooroordeel. De harp als truttig instrument, feeërieke klanken, zweverige muziek. „En dan komen ze luisteren en denken: Potverdikkie, niks zweverig." Tot en met 15 juli is in het voor malige stadhuis van Sint Anna ter Muiden een totaalproject te bekijken en te beluisteren dat in het teken staat van de presenta tie van haar cd Coming home in Zeeuws-Vlaanderen. Rondom muziek en teksten van Anna van Avalon zijn foto's te zien van Truusje Graste en Peter Heijens. Van Avalon is zelf elke dag aan wezig. Op woensdag-, zaterdag en zondagavond geeft ze harp- concerten. Coming home is een compositie in negen delen. Onderdeel daar van zijn vier gedichten over de beleving van tijd. Wie de ten toonstelling bezoekt, wordt rondgeleid langs de verschillen de stadia van de compositie. Hetzelfde verhaal wordt op twee niveau's verteld, want voor kinderen is er de versie van het draakje Freddy, geïllustreerd met tekeningen van Lisanne Reinhoudt, die dagelijks ook voorleest uit de vertaling van Coming home. Op de foto's die Gi'aste heeft ge maakt bij de muziek van Van Avalon zijn deuren te zien. De foto's symboliseren de deuren waarachter het huis ligt waar door Inge Heuff ZIERIKZEE - Aan de Schuitha ven, aan de rand van het Zierik- zeese kunstkwartier, heeft beeldhouwer Hans van Tilbuig zijn galerie Baptist Amandus geopend. In de galerie wordt ei gen werk getoond. Afkomstig uit Bergen op Zoom waren Van Tilburg en zijn vrouw Arxneke al enige tijd op zoek naar rust, woonruimte en een apart atelier. Met name dat laatste was lastig te vinden in zijn voormalige woonplaats waardoor hij uiteindelijk in Zierikzee belandde. „Ik heb altijd een werkplaats mensen veilig thuiskomen, maar evengoed de toegang tot het onbekende, het avontuur. Parallel aan die dubbele bete kenis speelt Van Avalon in haar teksten met de begrippen kro- nos en kairos. Het eerste staat voor het conventionele begrip van tijd, de chronologie. Kairos staat voor de schoonheid van het moment, voor de ogenblik ken die enrit springen. Van Avalon heeft haar project Coming home bewust verbon den met Zeeuws-Vlaanderen. „Ik ben opgegroeid in Zeeland, maar heb veel gereisd buiten Nederland. De laatste jaren woonde ik in Amsterdam, maar onlangs ben ik in Zeeuws- Vlaanderen komen wonen. Voor mijn gevoel is dat een terugkeer naar mijn geboortegrond. Toch wilde ik het niet 'Coming home in Zeeland' noemen, omdat ik me heel bewust in dit gebied, in West-Zeeuws-Vlaanderen, heb gevestigd. Ik ben bijvoorbeeld helemaal in de ban geraakt van de wilgenbomen in deze omge ving. Ik ben ze als een gek gaan fotografei'en. Foto's en gedich ten daarover exposeer ik op het moment in galerie Galerichel in Aardenburg." Componeren Fotograferen, musiceren, zingen, acteren, dichten. Van Avalon wil ziclx niet tot één kunstdiscipline beperken. „Het componei-en is het belangrijk ste", vertelt ze. „Daar ontstaat alles uit. Voor het harpspelen heb ik het conservatorium ge volgd, componeren heb ik nooit geleerd. Het begon zes jaar gele den, met heel abstracte beelden. aan huis gehad maar dat bracht enorm veel stof en troep met zich mee", verklaart Van Til- burg. „Hier kan ik een aparte werk plaats huren waardoor we ein delijk van die zooi af zijn." Van Tilburg heeft op de bene denverdieping van het woon huis galerie Baptist Amandus geopend, waar hij zijn eigen werk toont. Van Tilburg: „Maar aan de wanden hangt niks, dus als bijvoorbeeld een schilder wil exposeren kan dat." Zelf expo seert de beeldhouwer momen teel in de Gertrudiskerk in Ber gen op Zoom. In zijn werk staat de mens cen traal. Die wilde ik noteren. Dat ge beurde in de vonn van muziek. Daax-op volgden teksten. De epiloog van Coming home, het gedicht 'Why', kwam meteen als tekst. Ik dacht: 'Dat zal wel al leen tekst blijven', maar ook daaruit kwam muziek voort. Het is voor mijzelf ook een beet je een verrassing waar het heen gaat. Ik plan geen dingen van tevoren. Iets groeit en op een ge geven moment ontstaat een be paalde samerxhang." Voor Coming home was de ont moeting met Truusje Graste cruciaal. Ze gaf Van Avalon be- wegingslessen op de theater school. „Ze was gefascineerd door mijn bewegingen tijdens het dansen. We raakten aan de praat en ik vertelde dat ik componeerde. 'O, laat eens horen', zei ze. Op een gegeven moment vroeg ze of ze er foto's bij mocht maken. We wai'en al zo diep op de materie ingegaan, dat ik erop vertrouw de dat dat goed zou gaanGras te regisseexi ook de muziekuit voeringen in Sint Anna ter Mui den. Met Peter Heij ens heeft Van Avalon twee jaar een fotocor respondentie gevoerd en hij was verantwoordelijk voor de 'Zeeuwse' geluiden op haar cd (de vertrekkende veerboot, de kikkers van Aai'denburg, de klompen van de buui-man). „Ik heb zes jaar met deze mixziek rondgelopen, maar hier heeft het zijn grond gekregen. Dat geldt ook voor het verhaal voor de kindex-en. Dat verleent luch tigheid aan de zware matexie. Daardoor is Coming home nu pas, met de presentatie in Sint Anna ter Muiden, in evenwicht gekomen." Expositie t/m 15 juli in het voorma lige stadhuis van Sint Anna ter Mui den, dagelijks van 13-17 uur. Concertenwo, za en zo om 21 uur. Voorlezen voor kinderen, elke dag om 16 uur. De PZC van 26-6 besteedde aandacht aan een onderzoek van Pharmo Instituut over de kosten van het gebruik van pij n- stillers (NSAID's). Tegenover iedere gulden die wordt besteed aan ontstekkingsremmende pijnstillers, moet zestig cent worden uitgegeven aan maag- en darmmedicijnen om bijwer- kingen tegen te gaan, In het arti kel wordt verder gesteld dat het voorschrijven van andere pijn- stillers al vaak een oplossing biedt, maar dat die nog niet worden vergoed. Wij wijzen er echter op dat deze nieuwe klasse pijnstillers wel of gedeeltelijk wordt vergoed. G. A. van Leijenhorst, arts Medische directeur MSD Waarderweg 39 Haarlem Het vei'baast mij zeer dat een vertrouwelijk WCT-rapport zo kon uitlekken (PZC 29-6). Is het misschien niet zo dat deze pu blicatie Zeeland Seaports goed uitkomt net voor het verschij nen van de MER? Het aantal banen dat ontstaat vei'baast mij ook: dan zeven honderd dan duizend dan twee duizend. Een duidelijk ant woord heb ik nooit gekregen. Iedereen weet volgens mij wel dat een containertexminal niet veel banen schept. Alles ge schiedt computergestuux'd. Vraag het maar aan een wille keurige vrachtwagenchauffeur. Ook een hoog IQ heb je voor dit soort werk niet nodig. Ik denk dus dat deze (tijdelijke banen) zijn voor wegenbouwers, spoor wegbouwers, politie, brand weer enzovoort. Er moet name lijk het nodige aan de infrastructuur gesleuteld wor den. Alle tweebaans wegen moeten natuurlijk vei'breed worden voor al die honderden vrachtwagens per dag. Dat geldt ook voor het spoor en de aanleg van geluidswallen. Door alle files zal de politie zijn han den vol hebben. Daar de Wester- schelde op de geplande plek een behooi'lijke stroming kent en ex- veel sleepboten nodig zijn, heb ben die mensen ook extx-a werk. Met fabrieken als de voormalige Hoechst, Elf Atochem, Total en de kerncentrale wordt het er na tuurlijk niet veiliger op, dus zal er extx-a mankracht nodig zijn. Verder zal er natuurlijk perso neel nodig zijn om de boeren en andex-en te onteigenen enzo voort. Over de toeristenstx-oom hoeft men zich niet zo'n zox-gen te maken. Als toeristen name lijk in lange files staan en ver volgens in een Ruhrgebied in- dusti'iegebied komen, zullen de toeristen vanzelf wel na een paar maanden wegblijven. Willen de Zeeuwen in zo'n indu striegebied wonen of niet? Ik denk van niet. Maak dus be zwaar als het MER-i'appport uitkomt. Frieda Weers (Redt de Kaloot) Ring 22 Nieuwdorp Na lezing van het artikel 'Sport clubs bang voor kaalslag' (PZC, 21 juni) wil ik graag mijn erger nis kwijt over het feit dat door het gemeentebestuur steeds be zuinigd wordt op voorzieningen die de bewoners ten goede ko men of die hun plezier kunnen geven. Een zwembad in (de vooi-malige gemeente) Wester- schouwen is er nooit kunnen ko men: te duur; het zwembad in Nieuwerkerk moest worden ge red door inspanningen van de bewoners; het Zierikzeese zwembad Onderdak is ook een vooitdurend terugkomend item: te weinig geld voor ondei'- houd. Nu weer de sportvelden. Wèl een nieuw gemeentehuis, wèl vooi'zieningen ten gerieve van de toeristenindustrie (waaronder vele bewoners zo mers kreunen). Is het wellicht zo dat er sport velden verkocht gaan wox-den aan een projectontwikkelaar die daarop dan weer - overbodi ge - tweede huizen kan bouwen? M. Kollen Torenweg 49 Nieuw-Haamstede Altijd aan het begin of tijdens het 'seizoen' duiken er paniek verhalen op met betrekking tot toeristische bezetting. Zie de PZC van 30-6: nu Zeeland niet vol, maar Zeeland loopt leeg schijnt de trend te zijn. Wie het verzint xs ons een volkomen raadsel. Wie, hoe, wat en waar er geteld wordt eveneens. Nooit worden wij of onze collega's ge beld met betx-ekking tot de be zetting of forecast, terwijl dat toch de graadmeter bij uitstek is. Geen - duur - instituut voor nodig dus. De feiten?In vergelij king met vorig jaar tot heden re gistreren wij een bezettingstoe name van elf procent, waarvan acht procent toeristisch. Hoe we dat realiseren gaan we natuur lijk niet aan de grote klok han gen, maar we gaan ervan uit dat we in deze geen geïsoleerd geval zijn Ook een leuke informatie- bi'on zijn de gemeenten, waar de toeristenbelasting terecht komt. Tel op, deel en je weet het. Een oorzaak kan natuux'lijk zijn de mkz-ellende waar onze colle ga's in bijvoorbeeld Gelderland mee te maken hadden. Van en kele Golden Tulip-collega's we ten we dat men zo'n vijftien procent achter loopt met de be groting. Geldei'land zal dan ook in 2001 niet als eei'ste scoren. Golden Tulip Westduin E. J. P. Izeboud Westduin 1 Koudekerke In de PZC van 27 juni konden we lezen dat pasgeboren biggen een betere groeistart krijgen na een eenmalige toediening van een ontstekingsi'emmer. Dit is een synthetisch hoi'moon dat noi'maal door de dieren on der stress wordt aangemaakt. Alsof ze nog niet genoeg stress meemaken! Na de geboorte worden de mannetjes zonder vei'doving gecastreerd, de staart gecoupeerd en de tanden afge knepen. Buiten al deze maati'egelen krijgen ze natuurlijk de groei hormonen en de antibiotica toe gediend. Nu nog een partij hor monen erbij om ze maar zo snel mogelijk op het slachtgewicht te krijgen. Bovendien is geble ken dat als ze met de keizersnee ter wereld komen ze ook beter groeien. Het duuxt niet lang en ze komen op slachtgewicht naar buiten. Hoe lang duurt het voordat de eerste hieraan gex'elateerde ziekte de kop opsteekt? Ik walg van al dat gesleutel aan dieren, maar ja het grote geld lokt voor de vleesindustrie, want als ze nog sneller kunnen slachten, kunnen ze nog sneller incasse ren. Wat heeft de wetenschap weer een geweldige vooruit gang geboekt! (Maar zoals ge woonlijk weer een stap achter uit voor de dieren.) J. W. H. Haak Sint Jacobsstraat 18 Vlissingen Gedeputeerde Kok wil eind dit najaar duidelijkheid hoe de ge- zondheidszoi'gvlag hangt op Schouwen (PZC, 27-6). Voor de Schouwenai'en is dat nu al dui delijk; die hangt halfstok. Inmiddels zijn de i'ichtingaan- wijzers naar Ziekenhuis Ziei'ik- zee met zwart plakband afge plakt. De verantwoording is verlegd naar de Schouwenai'en, om de toeristen in de betreffen de taal uit te leggen waar ze een dienstdoende huisarts kunnen vinden. Vaak kunnen we niet goed genoeg duidelijk maken waar dat is of hoe de weekend dienst wex'kt. Voor een ontwik keld land als het onze een onbe hoorlijke zaak. Wim Boogaart Erling Steenstraat 14 Nieuwerkerk ZIERIKZEE - Het Schwarzmeer Don Kosa ken Koor verzorgt op dinsdag 24 juli een optre den in de Lutherse kerk in Ziei'ikzee. Het koor be staat uit acht Russische en Bulgaarse mannen en zij brengen liederen uit de Russisch-orthodoxe kerk ten gehore. Vassil Kantchev, oprich ter en leider van het en semble, begon in 1963 als solist in het radio- en tele visiekoor Sofia. Uit dit koor ontstond in 1973 het orthodoxe octet, dat zich in 1988 onafhankelijk maakte als het Schwarz meer Don Kosaken Kooi'. Het koor heeft zangers die allemaal een conservato- rium-achtergi'ond heb ben. De zangers staan er om bekend een bijzondere klank voort te brengen met hun krachtige stem men en opmerkelijke zangtechniek. Daardoor is het koor een graag ge ziene gast bij Eui'opese operagezelschappen. Door wisselingen tussen piano en fox-te en een har monieus geheel van bas stemmen en tenoren ont staat een haast meditatie ve belevenis tijdens de conceilen van dit ensem ble. Het Kosaken Koor geeft de luisteraar een de- monsti'atie van de diversi teit van de oxthodoxe en Russische muziekcultuur. Het conceit in de Lutherse kerk begint om 20.00 uur. Anita Frenks speelt harp onder het pseudoniem Anna van Avalon. foto Charles Strijd 'Boer en boerin op hun zondags' stamt uit 1942. Op het grote doek zijn verschillende kenmerkende Walcherse landschapsele menten gecombineerd tot een decor waar voor een Walchers boerenpaar poseert. 'Walchers meisje' stamt uit 1933. Het schil derij toont een boerenmeisje met sluiermuts en bloedkoralen snoer om de hals. De twee werken zijn vanaf vrijdag 5 juli tot en met 28 oktober in het Veerse museum te bezichtigen. Openingstijden: dinsdag tot en met zatei'dag van 12-17 en zondag van 13- 17 uur. door Ernstjan Rozendaal VEERE - Twee van de drie schilderijen die de zoon van Reimond Kimpe (1885-1970) onlangs heeft geschonken aan het Zeeuws Museum zijn vanaf vrijdag te zien in De Schotse Huizen in Veere. Het gaat om de werken 'Boer en boerin op hun zondags' en 'Walchers meisje'. Beide schilderijen hebben de Zeeuwse streekdracht als ondei*werp en worden dan ook gepresenteei'd in de Walcherse hoeren kamer van museum De Schotse Huizen. Wim Kimpe, de in Limburg woonachtige zoon van de schilder, heeft vorige maand drie schilderijen aan het Zeeuws Museum afgestaan, als dank voor de overzichtsexpo sitie die daar enkele jaren geleden aan zijn vader werd gewijd. Omdat het Zeeuws Museum nog tot begin 2003 wegens verbouwing gesloten is, krijgt het publiek in De Schotse Huizen de gele genheid twee van de werken te zien. Het derde werk, een zelfportret, past daar niet in de opstelling.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 36