Roep om toetsing zorg bij Arduin Israël onderscheidt families voor redden joodse meisjes PZC Smeb is de ideale bergplaats Kokkelvissers niet onder indruk van aanval op sector Keurmerk voor aanbieders van zorgabonnementen Personeel wil onafhankelijk onderzoek Messteker krijgt tien maanden cel GroenLinks wil debat kernafval Justitie Zeeland neemt onderzoek naar fraude met ESF-gelden over Kabinet houdt vast aan afbouw kernenergie donderdag 14 juni 2001 Hnor Jacques Cats JUDDELBURG - Er moet een onafhankelijk onderzoek ko men naar de kwaliteit van de diëntenzorg bij de stichting Ar duin. Binnen de personeels- kring wordt een initiatief in die richting verder uitgewerkt. De wens voor een nadere, door de Inspectie Volksgezondheid aan te vatten studie is ingegeven doorhet incident in een Middel burgse woning waar een aantal meervoudig zwaar gehandicap tenpersonen verblijft. Eén van hen bezweek aan de ge volgen van een te heet bad. Ten tijde van het voorval zou onvol doende gekwalificeerd perso neel ter begeleiding aanwezig zijn geweest. Depolitie Zeeland gaat thans na hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Er wordt al langer aangedron gen op een onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverle ning bij Arduin. Dat is er bij De Berg in Goes wel geweest. De In spectie Volksgezondheid heeft eerder beloofd bij Arduin ook zo'n onderzoek op te starten maai- het is er nog steeds niet van gekomen. Volgens de perso neelsleden die aandringen op een onafhankelijk onderzoek zal men nog schrikken van het grote aandeel van onvoldoende medewerkers bij de Gemakkelijk Volgens zegsman Van Erp van de vakbond NU '91 vraagt Ar- duinpersoneel het zich al jaren 01 ook veelvuldig af: moet het zover komen dat er een dode gaat vallen? ,,Er is al vaak aan gegeven dat er veel met niet ge kwalificeerd personeel wordt gewerkt. De stichting Arduin doet daar heel gemakkelijk over: iedereen moet deze zorg kunnen leveren." Van Erp verwijst naar een pu blicatie in Vrij Nederland van begin dit jaar. Daarin meldt Ar- 'duindirecteur P. van den Beemt dat een moeder die drie kinde ren kan opvoeden ook bij de ge handicaptenzorg kan worden ingezet. Van Erp: ,,Wij zijn van mening dat niet iedereen dat kan. Zeker in de situatie van het huis waar het is gebeurd en waar zwaar meervoudig gehandicapte be woners zitten, is wel degelijk een gedegen opleiding nodig om een goede zorg te kunnen bie den. Er wordt bij Arduin abso luut geen acht geslagen op de professionaliteit van mensen." De vakbondsman zegt signalen te hebben gekregen dat veel goed opgeleid en gemotiveerd personeel Arduin de rug toe keert. Men kan het niet langer aanzien dat er zoveel onoordeelkundige medewerkers worden ingezet. De vrees bestaat dat door het vertrek van waardevolle krach ten de situatie rond de zorg over de cliënten zal verergeren. Inzet van mensen zonder gede gen opleiding is, zo menen gedi plomeerde verplegenden en verzorgenden, prima als onder steuning om te helpen in de hui zen en op de dagbesteding. Maar het wordt onverantwoord ge acht dat deze mensen de plaats van de zorgmedewerkers inne men. De vertegenwoordiger van NU '91 heeft met verbazing kennis genomen van uitlatingen van Arduin-directeur P. van den Beemt, die gewag heeft gemaakt van het in dienst nemen van be zitters van een HBO-diploma „Dat zegt mij helemaal niets. Die mensen kunnen wel goed zijn waarvoor ze zijn opgeleid, maar die moet je niet direct in de zorg gaan plaatsen." Bezetting Van Erp vindt dat politie, justi tie en inspectie ook maar eens goed moeten kijken naar de per soneelsbezetting. Of er vol doende personeel rondloopt en vooral of het gekwalificeerde medewerkers betreft. Net als de vertegenwoordiger van NU '91 wil ook Abvak/kabo doorHarmen van der Werf YERSEKE - De mechanische kokkelvisserij komt steeds zwaarder onder vuur te liggen. Secretaris J. Holstein van de producentenorganisatie voor de kokkelvisserij wordt er niet ze nuwachtig van. „Het zal straks slerk afhangen van de samen stelling van de Tweede Kamer boe het verder gaat." Tegen de mechanische kokkel visserij lijkt een offensief gaan de. Het ministerie van Milieube heer vraagt 250 miljoen gulden om de sector uit te kopen. We tenschappers komen met een 'vernietigend' artikel over de schadelijke effecten van het op zuigen van kokkels uit de Wad denbodem. En de Wadden-pro vincies Friesland, Groningen en Noord-Holland bepleiten op nieuw voorzichtig een sanering van de kokkelvlo ot. «Niets nieuws onder de zon", is de eerste reactie van Holstein. Het zijn stuk voor stuk beken de standpunten, die de laatste «ekensamenkomen. Zo was het al langer bekend dat minister fronk van Milieubeheer een verlanglijstje had met daarop uitkopen kokkel visserijIk zou zeggen: die 250 miljoen gulden kan nuttiger worden besteed." Eigen studies Tegenover het 'vernietigende' onderzoeksrapport van een aantal wetenschappers, van on der meer het Nederlands Insti- middelburg - De rechtbank mMiddelburg heeft een 28-jari- geinwoner van Terneuzen giste- ren veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, voor Poging tot doodslag. He Terneuzenaar had op 17 de cember vorig jaar in een plaat- smijk café twee broers met mes steken verwond. De man verkeerde onder in- vloed van alcohol en drugs toen mj de slachtoffers stak. Aan de Pvoers moet hij vijfduizend gul- uonsmartegeld betalen. regiobestuurder Vissers met het eventueel nemen van stappen wachten op de uitslag van het politieonderzoek en een moge lijk daaropvolgend strafrechte lijk justitieel onderzoek. Risico's Volgens Vissers vloeien de per soneelsproblemen bij Arduin voort uit de nieuwe ideeën over de ontwikkeling van de verstan delijk gehandicaptenzorg. „Het gaat hier om landelijk beleid. Arduin doet niks anders dan waarvoor toestemming is ge kregen om daarmee te experi menteren. En aan experimenten kunnen risico's zitten." Hannie Kochen-Koppels, Israëlisch consul Netta Shavit en Vera Yehros-van der Wijk (vlnr) bekijken de Yad Vashem-onderscheiding. foto Lex de Meester door Nadia Berkelder MIDDELBURG - Twee echtparen hebben gisteren in de synagoge in Middelburg pos tuum een Yad Vashem-onderscheiding ont vangen voor hun werk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is de hoogste onderschei ding die de staat Israël kent. De families Van Klaveren en Fabriek redden het leven van twee meisjes, die bij hen thuis onderdoken. De onderduikers van toen, Hannie Kochen- Koppels en Vera Yehros-Van der Wijk, wa ren gisteren bij de plechtigheid aanwezig. Johan Fabriek en zijn vrouw Bets namen in juli 1943 de toen achtjarige Hannie Koppels in huis. Het echtpaar woonde in Brunssum (Limburg), was al op leeftijd en had zelf geen kinderen. „Ze hadden geen ervaring met kinderen", zei Hannie Kochen-Koppels gisteren tijdens de ceremonie. Door alles wat ze had meegemaakt, was Hannie naar eigen zeggen geen makkelijk kind. „Ik noemde ze eerst oom en tante. In de veertien maanden voordat de oorlog was af gelopen, zijn we een paar keer door het oog van de naald gekropen." Voor de buurt was ze een kind uit Rotterdam dat bij het bom bardement haar ouders had verloren. Het kwam voor dat Hannie en Bets bij een drei gende inval een wandeling door het koren veld moesten maken. Toen Limburg in sep tember werd bevrijd, werd na enige tijd dui delijk dat haar ouders niet meer terug kwa men. Ze waren vermoord in Sobibor. Han nie bleef bij het echtpaar Fabriek. Later werden ze haar pleegouders. „Oom en tante werden pap en mam", zei Kochen-Koppels. „Jullie hebben dit verdiend, dankzij jullie ben ik er nog." Vera Yehros- Van der Wijk, die toen nog Frenneke heette, vluchtte in 1943 van Am sterdam naar Rijnsburg. Ze vond onderdak bij de familie Van Klaveren, een echtpaar met twee zoons van acht en elf jaar oud. De negentienjarige Vera werd voor Henk en Pieter de zus die hen altijd beloofd was. Al gauw noemde Vera de Van Klaverens Pa en Ma. Omdat het meisje een niet-joodse naam had, was ze in het bezit van valse papieren op haar eigen naam. Ze kon zich vrij in en om het huis bewegen, ging met de familie naar de kerk en ging met haar vriendinnen naar het dorp. Na de bevrijding bleek dat Vèra's hele familie, haar ouders, twee zusjes en broertje in Auschwitz waren vermoord. Het contact met de familie Van Klaveren is altijd gebleven, ook toen Vera met haar man naar Israël en later naar Canada vertrok. Ze was gisteren speciaal voor de uitreiking uit Toronto naar Middelburg over gekomen. Haar 'broers' Henk en Pieter namen giste ren de oorkonde en de medaille die bij de on derscheiding horen, in ontvangst uit han den van Netta Shavit, de consul van Israël. Gewone mensen „Het waren gewone mensen die werden ge confronteerd met een gewoon kind dat ner gens naar toe kon", zei Rabbijn J. S. Jacobs over de families. „Ze hebben hen gewoon in huis genomen. Deze mensen zijn geen helden. Ze zijn mens gebleven, ondanks al les. In een periode dat de meeste mensen geen mens bleven." Yad Vashem is een instituut in Jeruzalem ter nagedachtenis van de zes miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust. Mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt met het redden van Joden in de Tweede Wereldoor log, eert het instituut met de titel 'Recht vaardigen onder de Volkeren'. Hun naam wordt bijgeschreven in 'De muur van recht vaardigen' in de tuin van Yad Vashem. tuut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), kan de sector eigen stu dies stellen van het onderzoeks instituut TNO en de Universi teit Utrecht. Een heel ander beeld van de kokkelvisserij komt daaruit naar voren. Zo wordt jaarlijks slechts een beperkte hoeveelheid van de aanwezige kokkels uit de Wad denzee gevist. Juist op de plek ken waar de kokkelschepen zijn geweest, valt het jaar daarop veel mosselzaad. Dat zijn de beste mosselbanken in spe. Als storm ze niet vernielt. „De problemen zitten 'm ook niet in de visserij", verklaart se cretaris Holstein, „die zitten in de maatschappelijke accepta tie. Is de maatschappij, is de po litiek nog bereid visserijactivi teiten op de Waddenzee te accepteren? Dat is de ham vraag." De Tweede Kamer heeft met staatssecretaris Faber van Vis serij afgesproken dat die vraag in 2003 (of zoveel eerder als mo gelijk) zal worden beantwoord. De evaluatie van het huidige be leid, met allerlei visserijbeper kingen, staat voor dat jaar op de rol. Vele studies worden daar voor verricht. In de aanloop tot de evaluatie wordt de druk opgevoerd, uit de milieu- en de visserijhoek. Vol gende week woensdag presen teert de producentenorganisa tie in Den Haag haar visie op de toekomst. Historisch De sector geeft zich niet zomaar gewonnen. Holstein: „Al vijftig jaar wordt er op de Waddenzee op kokkels gevist met schepen. Wij hebben er historische rech ten. Ook in het kader van Euro pese milieuregels moet daarmee rekening worden gehouden." Wie ook de beste argumenten heeft, veel zal afhangen van de samenstelling van de Tweede Kamer na de verkiezingen van mei volgend jaar, zo realiseert Holstein zich. Een kleine verschuiving in de verkiezingsuitslag kan al de doorslag geven. Links en rechts houden zich in de huidige Twee de Kamer precies in evenwicht. In veel milieukwesties, zoals over bestrijdingsmiddelen in de landbouw, is de laatste jaren langs die scheidslijn gestemd. Met als gevolg dat het vaak tot het allerlaatste moment ondui delijk bleef wie zou winnen. Begeleidster Birgitta Rüther uit Zierikzee toont het winnende product van Stichting Mini-Ondernemingen: een heupband om aller lei spullen solide in op te bergen. foto Pieter Honhoff door Ali Pankow ZIERIKZEE - 'Smeb' slaat geweldig aan. De Zierikzeese Birgitta Rüther is blij met het succes. Smeb staat voor Show me everything babyenis de productnaam van een bijzondere heupband voor jongeren, een ideale bergplaats tijdens uitgaan, op reis of op het werk. De smeb is ontworpen binnen de mini-onderneming van derde jaarsleerlingen van de Kunstacademie Rotterdam. Rüther tekent voor hun bege leiding. Zij is vrijwilligster bij de Stichting Mini- Ondernemingen, een landelijke organisa tie die jongeren in het beroepsonderwijs de mogelijkheid biedt ervaring op te doen met tal van aspecten van het ondernemer schap. Binnen haar eigen bedrij f 'In Balans' geeft Rüther training en advies aan organisa ties ten behoeve van een goede communi catie. „Dat is ook de deskundigheid die ik in de begeleiding van de mini-ondeme- ming inbreng. De leerlingen zelf ontwier pen het product, zetten het bedrijfsplan op en zorgden voor het op de markt bren gen", zegt Rüther. De positieve gedreven heid van jongeren binnen het beroepson derwijs spreekt haar zo aan dat ze zich graag vrijwillig voor zo'n mini-onderne ming wil inzetten. Haar goep met dertien studentes interieur-architectuur blijkt zeer succesvolNa een eerste prijs voor het logo en een tweede prijs voor het product tijdens een internationale voorwedstrijd in Noorwegen, werden ze zaterdag win naar van de landelijke wedstrijd van de Stichting Mini-Ondernemingen. Het le verde hen een certificaat op én een reis naar Moskou om van 9 tot en met 11 au gustus mee te doen met de Europese wed strijd. Volgens Rüther is het succes terecht. „Ze hebben echt een goed product ontworpen. De concurrentie van andere groepen zat vooral in de wijze van presentatie en pro motion. Tweede werd een groep econo mie-studenten van de Hogeschool Utrecht met een supergoede presentatie. Die deden dat als echte zakenmannen, alsof ze in het pak geboren waren." Ze noemt de verschillen typerend voor de twee stromingen binnen de hedendaagse economie. Naast de zakelijkheid begint de gevoelswaarde een grotere plaats in te nemen. Blijkbaar had de jury het moeilijk daar een keus in te maken. „Na heel lang overleg gaf de voorzitter te kennen dat het uiteindelijk niet om de kennis maar om het karakter ging in deze wedstrijd", al dus Rüther. De smeb is vervaardigd van rekbare grijze tricotstof met een pvc-basis. De heup band biedt plaats aan spullen als sleutels, gsm, paspoort, pakje sigaretten en een kleine portemonnee. De opbergzakjes zit ten aan de binnenkant van de band en de spullen zitten dus tegen het lichaam opge borgen. De omschrijving show me everything baby (smeb) duidt erop dat al die normale dingen die een jongere bij zich heeft wel solide, maar niet sluiks op geborgen behoeven te worden. Winst De studentes van de Kunstacademie heb ben er 2 5 0 exemplaren van laten vervaar digen en inmiddels ook verkocht. Ze startten hun mini-onderneming met drie duizend gulden aan uitgezet aandelenka pitaal. Quitte spelen was het streven, maar uiteindelijk is er zelfs een beetje winst gemaakt. De houders hebben voor hun aandeel van 25 gulden uiteindelijk 26,95 gulden teruggekregen. „De studentes hebben halverwege het proces ook wel in een dip gezeten hoor. Het liep mis met het eerste atelier waar mee ze in zee wilden gaan, maar vooral door de kracht van het samenwerken in een team zijn ze er weer uitgekomen", constateert Rüther. Moeilijk punt wordt nu nog de delegatie naar Moskou. Dankzij sponsoring kan de voltallige groep daar naartoe, maar de or ganisatie aldaar laat officieel maar drie afgevaardigden toe. „Dat wordt dus nog een punt van onderhandeling en keuzes maken", verwacht de begeleidster. door Rolf Bosboom KAPELLE - Aanbieders van zorgabonnementen kunnen voortaan in aanmerking komen voor een keurmerk. Dat moet gebruikers van de zorg meer ze kerheid bieden over de kwali teit van het abonnement. Nu is er op dat gebied veel onduide lijkheid. Het Klaverblad, het Zeeuwse samenwerkingsverband van ge bruikersorganisaties van zorg en dienstverlening, lanceerde het keurmerk gisteren tijdens een bijeenkomst in Kapelle. Dat werd gehouden als afronding van een project, dat was opgezet om meer helderheid te krijgen over zorgabonnementen. Dergelijke abonnementen zijn bedoeld voor extra wensen, bo venop de basiszorg waarop ie dereen recht heeft. Het kan dan gaan om zaken zoals alarme ring, maaltijdvoorziening en tuinonderhoud, allemaal zaken die ertoe bijdragen dat mensen langer zelfstandig kunnen wo nen. Wie bereid is daarvoor ex tra te betalen, kan daarvoor een abonnement nemen bij een in stelling die dergelijke diensten aanbiedt. Uit het project van Het Klaver blad is naar voren gekomen dat het aanbod niet helder is. Het gebeurt dat een zorgabonne- ment onderdeel is van het huur contract, zodat er sprake is van gedwongen afname. Ook is ge bleken dat er diensten in abon nementen worden opgenomen die onder de basiszorg vallen en dus vergoed worden via de AWBZ. ZorgMerk Omdat ook elders initiatieven ontstonden om de kwaliteit van zorgabonnementen te bewaken, werden de krachten landelijk gebundeld. Zo is de Stichting ZorgMerk ontstaan, die regels heeft opgesteld waaraan zor gaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een keurmerk. Zo mag er geen sprake zijn van winstoog merk en moet de bedrijfsvoe ring helder zijn, zodat valt na te gaan hoe het geld wordt be steed. Het Keurmerkinstituut voert de keuringen uit. Twee mensen worden momenteel speciaal voor dat doel opgeleid. Lande lijk liggen er al zo'n honderd aanvragen voor een keurmerk, zei Klaverblad-directeur en ZorgMerk-bestuurslid H. No tenboom gisteren. „Ook vanuit Zeeland zijn er al aanvragen binnen. De eerste keuringen vinden deze maand plaats." Ge keurde aanbieders worden om de drie jaar opnieuw'getoetst. De werkwijze van ZorgMerk is beschreven in een folder, die Notenboom aanbood aan gede puteerde G. de Kok. Die zei on danks de vele keurmerken die er al zijn een keurmerk voor zorg abonnementen zinvol te achten, zeker omdat er steeds meer sprake is van marktwerking in de zorg. „Er is een groeiende groep mensen die extra wil en kan betalen voor meer dienst verlening." De Kok riep zor gaanbieders op om zich te laten toetsen. „Wie zo'n keurmerk be zit, heeft toch een streepje voor. Ook cliëntenraden kunnen erop aandringen dat aanbieders van abonnementen een keurmerk aanvragen. Voor die organen heeft Het Klaverblad een aparte brochure samengesteld, met de titel Goed-gekeurd? DEN HAAG - GroenLinks-Ka- merlid M. Vos wil een breed maatschappelijk debat over de vraag hoe Nederland het kern afval in de (verre) toekomst vei lig moet opbergen. Een onderzoekscommissie heeft daar onlangs een advies over uitgebracht. Zowel opslag on dergronds als bovengronds bij de Covra in Borssele kan de ko mende tweehonderd jaar. Het kabinet heeft nog geen stand punt bepaald. Vos van Groen Links heeft minister Pronk van Milieubeheer gisteren gevraagd wanneer de regering daarmee denkt te komen. Zij stelt Pi'onk tegelijker voor tezijnertijd een maatschappelijk debat over de opslag van kernafval te houden. door Jeffrey Kutterink GOES - Het juridisch onder zoek naar de aangifte van moge lijke fraude met geld uit het Eu ropees Sociaal Fonds (ESF) door het Centrum voor Vakop leiding in Goes is door justitie in Rotterdam overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Middelburg. Reden van de over dracht is een andere werkverde ling, zo stelt het Openbaar Mi nisterie. Het onderzoek naar de aangifte van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is nog steeds in volle gang. De offi cier van justitie bekijkt of naar aanleiding van de aangifte een strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld. Het ministerie van Sociale Za ken ontdekte eind april dat het Centrum acht miljoen gulden niet kan verantwoorden. Aan vankelijk leek het om minder dan twee miljoen gulden te gaan. Hoewel niet direct sprake hoeft te zijn van fraude, is het ministerie van Sociale Zaken op zo veel aanwijzingen daarvoor gestuit dat het in april aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Frau dezaken met Europese subsi dies worden normaliter daar behandeld. Het gaat om acht miljoen gulden die in 1999 is aangevraagd of verkregen voor het opzetten van werkgelegen heidsprojecten. Het ministerie heeft de geldkraan direct dicht gedraaid. De inmiddels gegeven bedragen vordert het ministerie terug. Wanneer de officier van justitie klaar is met het oriënterend on derzoek van de aangifte is nog niet bekend. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Kernenergie komt in Nederland voorlopig niet in de herkansing, ook niet om het broeikaseffect tegen te gaan. Het kabinet kiest in het Vierde Nationaal Milieube leidsplan onverkort voor af bouw van kernenergie, dit in te genstelling tot de Verenigde Staten. In het kader van het gisteren be kendgemaakte Milieubeleids plan heeft het kabinet wel laten doorrekenen welke bijdrage kernenergie kan leveren aan een beperking van de CO;-uitstoot. De onderzoeksinstituten RIVM en ECN hebben dat gedaan. Bij de bouw van circa 5.000 tot 7.000 megaWatt aan kernener gie tot 2030 bedraagt de CO,-re- ductie tien tot twintig miljoen ton, zo blijkt uit hun berekenin gen. Om die hoeveelheid energie op te wekken, zijn circa vijftien centrales a la Borssele nodig. Uitstoot Kernenergie kan dus een aan zienlijke bijdrage aan beper king van de kooldioxide-uit stoot leveren, maar het afvangen van CO., bij het ge bruik van gas, olie of steenkolen doet dat nog meer. Hetzelfde geldt voor grootschalige toe passing van wind- en zonne- energie. Dat is echter niet de reden waar om de regering niet dezelfde lijn volgt als de Amerikaanse presi dent Bush, en kiest vooreen uit breiding van kernenergie. Het kabinet stelt het nucleair afval probleem en het veiligheidsrisi co van kernenergie voorop. 'Zolang die problemen niet zijn opgelost, kan kernenergie in de Nederlandse situatie geen bij drage leveren aan een duurzame energiehuishouding', staat in het nieuwe Nationaal Milieube leidsplan. Kennis De kerncentrale Borssele moet eind 2003 dicht, wordt in het Milieubeleidsplan nog eens be vestigd, met de kanttekeningen dat de exploitant van de kern centrale daar anders over denkt en dat de kennis van kernener gie in Nederland wel in stand moet blijven. Over sluiting van Borssele dient volgende week vrijdag een rechtszaak, waarin de rijks overheid eist dat de ce^tralp eind 2003 dichtgaat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 43