Kort geding tegen Broomchemie Geschiedenis Schelde op schrift 13 Zeeuws Manifest richt ethische blik op productie vlees Rederij blij met adoptie Filipijnse zeevaartschool Vlamingen nemen Zeeuwse actie tegen slik op de weg over Lions steunen project tegen zinloos geweld Greenpeace vraagt verbod productie vlamvertragers Vrachtwagens blijven van de weg bij controle afvaltransporten Uitkopen van kokkelvissers kost kabinet 250 miljoen zeeuwse almanak Collectie p: ZEEUWS-VLAANDEREN zaterdag 9 juni 2001 doorConny van Gremberqhe TERNEUZEN - Greenpeace spant een kort geding aan tegen Broomchemie in Terneuzen. De milieu-organisatie wil dat de rechter in Middelburg een ver bod oplegt voor de productie van broomhoudende vlamver tragers. Afgelopen woensdag probeerde Greenpeace al met een actie Broomchemie tot het staken van de milieubelastende stoffen te dwingen. De blokkade-actie werd door een grote politiemacht beëin digd. Nu grijpt Greenpeace dus naar een ander machtsmiddel. De rechtszaak dient in Middel burg op vrijdag 22 juni. Tech- msch-manager J. van der Wal van Broomchemie reageerde la- VLISSINGEN-Door het minis terievan VROM aangekondigde controles op afvaltransporten hebben als gevolg dat er op de dag dat het gebeurt geen trans porten meer plaats vinden. Commissaris der koningin W. T. van Gelder noemt het als voor zitter van het Euregionaal Vei ligheids overleg Scheldemond een vervelende constatering dat transporteurs, met het oog op de mogelijkheid van een kritische blik op wat er vervoerd wordt, de vrachtwagens met afval dan maar van de weg houden. „Dat is een veeg teken." De situatie is vastgesteld in het Sloegebied maar doet zich ook elders in het land voor. „Op een of andere manier is men be ducht voor deze controles", stelt Van Gelder vast. „Maar als je niks te vrezen hebt hoef je je daar niet op aan te passen". Vol gens de commissaris is het een indicatie dat er meer en onaan gekondigd gecontroleerd moet worden. coniek op de stap van de milieu organisatie: „Als ze dit willen doen, dan doen ze maar. Wij zijn er op voorbereid", zei hij. Greenpeace is van mening dat de huidige milieu- en lozings vergunningen van Broomche mie nooit hadden mogen wor den verleend. Broomchemie produceert - net als Dow overi gens - vlamvertragers, die moe ten voorkomen dat allerhande alledaagse producten als tapij ten, computers en tv's snel vlam vatten. De vlamvertragers be vatten chemische stoffen die zeer giftig zijn en nauwelijks uit het milieu verdwijnen wanneer ze daarin terecht komen. Green peace vindt dat de bedrijven die deze middelen vervaardigen over moeten stappen op de pro ductie van minder milieubelas tende alternatieven die ruim schoots voor handen zijn. De voorbije tijd is gebleken dat er in de Westerschelcle hoge con centraties broomhoudende vlamvertragers (de zogenaamde persistant organic pollutants ofwel POP's) voorkomen. De Nederlandse overheid werd voor deze vervuiling van het Westerscheldebekken begin mei nog door het Europese Hof van Justitie op de vingers getikt. Rijkswaterstaat heeft in een on derzoek een verband gelegd tus sen de verontreiniging van het strandje bij het sluizencomplex in Terneuzen met POP's en de onvruchtbaarheid van een ko lonie visdieven. Momenteel lo pen er in de regio onderzoeken naar dit verband en de aard van de vervuiling. Discussie Volgens Greenpeace weigert Broomchemie in discussie te treden over de schadelijkheid van broomproducten. Het be drijf stelt daarop dat broom houdende vlamvertragers nog steeds geproduceerd mogen worden en dat een dialoog over het al dan niet verbieden hier van met politiek Den Haag ge voerd dient te worden. Green peace hoopt nu via de rechter in Middelburg een productiever bod in Terneuzen te kunnen af dwingen. door Jacques Cats VLISSINGEN - Nadat eer der Zeeland van de zuider buren de alcoholcampagne BOB had overgenomen, wordt nu in Belgisch Vlaan deren de Zeeuwse veilig heidsactie 'Slik op de weg' geïntroduceerd. Volgens commissaris der koningin VV. T. van Gelder geven beide initiatieven duidelijk aan dat er aan weerszijden van de grens veel van elkaar valt op te steken. In een door hem voorgezeten vergadering van het Eure gionaal Veiligheids Overleg Scheldemond werd gisteren de voortgang van diverse grensoverschrijdende pro jecten op politieel gebied na der tegen het licht gehouden. Alcohol De in België bedachte alco holcampagne is volgens Van Gelder in Zeeland een groot succes geworden. Bijna ze ventig procent van de bevol king weet wat de campagne betekent. Ook de horeca is content met het initiatief. Met name in Hulst is met groot enthousi asme op een proefproject ge reageerd. Vlaanderen voelt zich nu ge ïnspireerd door de Zeeuwse actie om ten tijde van de bie tencampagne extra te atten deren op de gevaren van kleisporen die landbouw voertuigen op de weg achter laten. Dit najaar wordt er in de omgeving van leper een begin mee gemaakt. Van Gel der zei blij te zijn dat men zich in Belgie realiseert dat er met een gerichte actie winst in de verkeersveiligheid is te behalen. Dat hoopt men eveneens te bereiken bij een nog betere afstemming van alcohol- en snelheidscontroles aan weerszijden van de grens, net als er ook met het Vlaamse land overleg is over slachtof ferhulp. (Advertentie) Speciale aanbieding: nu van 175,- voor ƒ125,- Boekingsperiode: van 09/06 tot 28/11/2001 DE, PAREL, Fax: 0118-583668 I E-mail- info@hofdomburg.nl Internet: www.roompot.nl De zomer is weer in aantocht. Tijd om uw lichaam weer lekker te verwennen! Speciaal voor u hebben wij een uitge balanceerde beautydag samengesteld. Beautydag Cleopatra Wat kunt u verwachten: een welkomstdrankje een ontspanningsmassage van rug, nek en schouders of een mini-gezichtsbehandeling hydromassagebad; volledig instelbare waterstralen in combinatie met algen, zout, karwendel of diverse kruiden Vibrosaun; coconvormig apparaat, dat warmte, massage, muziek en aromatherapie combineert gebruik van zonnebank of snelbruiner een uitgebalanceerde en gezonde lunch onbeperkt toegang tot de sauna-, stoom- S en bubbelbaden van het saunalandschap onbeperkt toegang tot de kuurbaden vrij gebruik van handdoekenset en badjas. S U wordt om 09.15 uur verwacht. De behandelingen eindigen om 17.00 uur. De sauna blijft open tot 22.30 uur. Zelf meenemen: badkleding voor zwemparadijs en slippers, (sauna zonder badkleding). Let op: dinsdagavond vanaf 17.30 uur damesavond! door René van Stee TERNEUZEN - Met de organisatie van een haringparty hebben de gezamenlijke Lions- clubs in Zeeuws-Vlaanderen gisteren in Terneuzen een niet nader genoemd bedrag ingezameld voor de financiering van een schoolproject tegen zinloos geweld. Kern van het project is de theaterproductie 'Vlinder in de storm' van de Groningse thea tergroep Benjamin waarin jongeren worden geconfronteerd met zinloos geweld. Ruim negenhonderd derdeklassers van de zes deelnemende middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen zullen een van de tien voorstellingen in oktober op locatie bezoeken. Het theaterstuk is ingebed in een lespakket waarin zowel vóór als na de voor stelling zinloos geweld bespreekbaar wordt gemaakt. De scholen krijgen ook de op dracht aan te geven hoe zinloos geweld en agressie het best bestreden kunnen worden. De school met de beste oplossing mag dan het beeld 'Zinloos geweld: waarom, waar voor' van de Terneuzense kunstenaar John Verschuren een jaar lang tentoonstellen. De legendarische kapitein Willem van der Decken bracht het eerst vaatje haring op de ponton van de voormalige veerhaven aan wal. Nadat de eerste haringen door wet houder E. Kerckhaert en twee voorzitters van de Lionsclubs in Zeeuws-Vlaanderen waren weggehapt, overhandigde organisa tielid J. Begijn aan rector C. Hoek van het Zwin College in Oostburg een stoeptegel met een lieveheersbeestje (het landelijke symbool van de actie tegen zinloos geweld) in het midden. De hoop is dat de plaatsing van de tegel in het schoolplein van alle deel nemende scholen de discussie over zinloos geweld levend houdt. Hoek meldde graag mee te werken aan een dergelijke 'zinvolle en geweldloze' actie. Kerckhaert haakte hierop in door te stellen dat veiligheid en jeugd grote prioriteit vormt in het beleid van de gemeente Temeu- door Wout Bareman OOSTENDE - Het Euregiopro- ject Scheldemond Maritiem krijgt een vervolg. Het maritiem erfgoed aan weerszijden van de grens, dat de afgelopen ander half jaar met subsidies uit Brus sel werd gerestaureerd, wordt straks historisch verantwoord onderbouwd met de geschied schrijving van de Schelde. Bovendien worden de vijf mari- tiem-historische objecten van (Advertentie) 7 dagen per week vakantieplezier alle grote tenten- en bui tensportmerken onder 1 dak! Oude Zoutdijk 2-4 téï= 0114 - 31 20 58 iucdoor-and-travel.nl Scheldemond Maritiem na drukkelijk onder de aandacht gebracht van de toerist. Dat ge beurt met een folder en via de website ivww.boegbeelden.org, waarop de vijf 'sites' van het project worden belicht. In het kader van Scheldemond Mari tiem werden vijf objecten aan gepakt: de historische getijden- molen van Rupelmonde, het oude lichtschip Westhinder in Gent, de driemaster Mercator in Oostende en het Lampsinshuis (het toekomstige Zeeuws Mari tiem Muzeeum) en de Zeeuwse hoogaars Alcyon II van de stich ting Behoud Hoogaars in Vlis- singen. In het kader van het Interreg III- programma voor de komende zes jaar staan al drie nieuwe projecten op stapel: het scheep vaartmuseum van Baasrode, de museumhaven in Zierikzee en de haven van Blankenberge. Maar daarnaast dient Schelde mond Maritiem in september ook een subsidieaanvraag in voor de geschiedschrijving van de Schelde. Dat kondigde pro jectcoördinator M. Tempelman van vrijdagmiddag aan tijdens de afsluiting van de eerste fase van Scheldemond Maritiem (gesubsidieerd met iets meer dan drie miljoen gulden) in het stadhuis van Oostende. De Vlaamse minister R Van Grembergen en de Zeeuwse Eu- regiogedeputeerde Coppoolse wijdden aan het begin van de avond aan boord van het histo rische opleidingsschip Merca tor één van de gerestaureerde sloepen van de Mercator in en sloten het project daarmee sym bolisch af. Dat gebeurde overi gens onder het oog van twee kapiteins: W. Defloor en W. Pan- delaers. Defloor neemt na jaren afscheid van de Mercator en wordt opgevolgd door Pande- laers. Kwaliteitsnormen Gedeputeerde Coppoolse toon de zich gelukkig met het feit dat de vijf projecten in Zeeland en West- en Oost-Vlaanderen heb ben besloten ook in de toekomst nauw te blijven samenwerken. Het aantal kan in de nabije toe komst verder worden uitge breid, zij het dat nieuwe mari- tiem-historische partners wel moeten voldoen aan hoge eisen. Wie mee wil doen, zal aan de ge stelde kwaliteitsnormen moe ten voldoen. Coppoolse gaf toe dat Schelde mond Maritiem aanvankelijk veel hobbels moest overwinnen. De museumhaven Zierikzee haakte noodgedwongen af, na dat de gemeente Schouwen- Duiveland niet bereid bleek de nodige subsidies te verstrekken en ook het opknappen van de Westhinder bleek problema tisch. De Gentse eigenaar heeft het lichtschip inmiddels verkocht aan de gemeente Kruibeke, die de opknapbeurt verder in goede banen zal leiden. En de 400.000 gulden die vrij kwam toen Zie rikzee zich terugtrok, werd overgeheveld naar de stichting Behoud Hoogaars. De Zeeuwse hoogaars, meldde Coppoolse, wordt volgende week te water gelaten. (Advertentie) elke zondag www.hotelarion.nl Grand Hotel Arion Tel: 0118-410502 doorMaurits Sep GOES - Minder dieren maar een hogere prijs voor vlees. Dat is het advies van het Zeeuws ma nifest voor een gezonde land bouw en gezonde consumenten. De landbouw, de politiek, de kerken, de vakbonden en de mi lieuorganisaties in Zeeland hebben er hun handtekening onder gezet. De crisissen rond gekke-koei- enziekte (bse), hormoonschan dalen en recent mond- en klauwzeer (mkz) hebben geleid tot discussies over het welzijn van dieren in de intensieve vee houderij, maar ook over het welzijn van de vleesetende con sumenten. Dat was voor de werkgroep Landbouw en Le vensbeschouwing van DISK Zeeland reden diverse belan genorganisaties bijeen te roe pen om over een nieuw land bouwbeleid te praten. Daar is het Zeeuws Manifest uitgerold. „Wij vinden dat het landbouw beleid niet alleen financieel, economisch en technologisch bepaald moet worden, maar ook ethisch", zegt J. de Koning, se cretaris van de DISK-werk- groep. „Hoeveel dieren kun je houden? Moet je nog wel zo veel slepen met dieren? Ik zeg niet dat er nu niet goed met voedsel wordt omgegaan, maar we moe ten hier wel meer over gaan na denken." Iedereen wil verantwoord en ge zond voedsel, stelt De Koning vast. „Wel, daar hangt een prijs kaartje aan. Minder dieren in de veehouderij gaat ten koste van het inkomen van de boeren. Om dat toch op niveau te houden, moeten de klanten meer voor vlees betalen." Inleveren Het is een compromis, geeft ze toe. Boeren zouden het niet ac cepteren dat alleen zij moeten inleveren. Daarom wordt ook van de burgers een bijdrage ge vraagd. De Koning: „Je kunt niet alles afwentelen op één par tij, of dat nu de boer is of de klant. We moeten samen onze verantwoordelijkheid nemen." Een minder economisch, meer ethisch landbouwbeleid kan nieuwe uitbarstingen van dier ziektes voorkomen, zegt De Ko ning. „Ziektes krijgen minder kans als de veehouderij minder intensief is." Tegelijkertijd moet ook de behandeling van ziektes ethischer worden. „Niet meer dat massale doodmaken van dieren, maar selectief. Het welzijn van dieren moet preva leren." Het Zeeuws Manifest, dat aan minister Brinkhorst van Land bouw is gezonden, is een aanzet tot een discussie over een ander landbouwbeleid, benadrukt De Koning. Het zegt niet hoeveel kleiner de veehouderij moet worden en hoeveel meer de klanten voor vlees moeten gaan betalen. DEN HAAG - Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer (Vrom) heeft het kabinet ge vraagd 250 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor het uitkopen van de mechanische kokkelvisserij. Het geld moet komen uit de ICES-pot, waarin miljarden guldens aan aardgasbaten zit ten. Die zullen later dit jaar of begin volgend jaar worden verdeeld. ICES staat voor Inter departementale Commissie Economische Structuurverster king. De claim van Vrom is op merkelijk, omdat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) nog bezig is met een evaluatie van het visse rijbeleid in de Waddenzee. LNV heeft altijd laten weten eerst die studie af te willen wachten, al vorens een definitief oordeel te vellen over de toekomst van de mechanische kokkelvisserij. door Harmen van der Werf VLISSINGEN - De reders ver eniging KVNR en het ministerie van Verkeer en Waterstaat adopteren een zeevaartschool op de Filipijnen. De samenwer king heeft een tweeledig doel: het onderwijs op het door Ne derlandse reders gevraagde peil brengen en het tekort aan mari tieme officieren verkleinen. De verwachting is dat de Fili pijnse zeevaartschool, het Palompon Institute of Techno logy, jaarlijks veertig officieren kan leveren. Dat is niet veel afgezet tegen het voorspelde te kort aan officieren, dat de ko mende drie jaar op enkele dui zenden wordt geschat. „Maar", stelt directeur P. van Agtmaal van de KVNR, „wij rekenen ook op positieve effecten op andere scholen." Het Rotterdams Scheepvaart en Transport College is ingehuurd om het lesprogramma van het Palompon Institute of Techno logy op het door de Nederlandse reders en overheid gewenste ni veau te brengen. Eén van de rederijen die via de KVNR bij het project betrokken is, is Vroon in Breskens. J. Ca rets, hoofd bemanningszaken bij Vroon, juicht de samenwer king toe. „Noorwegen en Dene marken doen dit al veel langer. Nederland is wat later op gang gekomen. Het is een hartstikke goed initiatief om ondersteu ning te geven aan die school.Het lesprogramma kan dan ook worden afgestemd op de sche pen waarmee Nederlandse re ders varen." Carels weet dat in de omgeving van de geadopteerde zeevaart school veel werkloosheid heerst. De suikerindustrie in de directe omgeving is weggeval len. Het mes snijdt aan twee kanten. „Het is pure noodzaak dat wij Filipijnse officieren aan nemen. Zonder hen kan de Ne derlandse koopvaardijvloot en de wereldvloot niet meer va ren." Concurrentie De Filipijnen doen Nederlandse officieren geen concurrentie aan. „Nederlanders gaan voor. Dat is vastgelegd", verklaart Carels. „Het is ook in ons belang en in het belang van Nederland als distributieland van Europa. Nederlandse officieren die na zes of acht jaar stoppen met va ren, zijn nodig om logistieke functies aan de wal te vervul len." Aan de Gerbrandylaan te Middelburg woont een on dernemende jongeman. Speurend in eigen achtertuin en op naburige percelen schraapte hij een verzame ling bodemvondsten bij elkaar: scherfjes, botjes, heb bedingetjes en wat een eerde re bewoning nog meer heeft achtergelaten. Van zijn moeder mocht de ne genjarige Floris een hoekje van het schuurtje benutten om de collectie tentoon te stellen. Op zelfgemaakte pamfletten maakt de jongeman thans ge wag van het bestaan van zijn museum Op het raambiljet valt te le zen dat een jaarkaart extra gunstig uitvalt. 'En voor groepskorting informeren aan de balie'. Kennis nemend van de aard van de verzameling ivees de leerkracht van het ventje er dezer dagen op dat er voor het vinden van een skelet wel wat dieper gegraven moest worden. Dus stonden er na schooltijd vier knaapjes in de achter tuin van het museum gereed om ter plekke een puttenstel- sel te situeren. De moeder van Floris kon er nog net op tijd een stokje voor steken. Daarmee is wel een bijzonde re attractie voor Middelburg verloren gegaan. J. Begijn overhandigt de stoeptegel aan rector C. Hoek van het Zwin College. foto Peter Nicolai Gedeputeerde Coppoolse als roerganger, geflankeerd door de gaande (W. Defloor) en de komende (W. Pandelaers) kapitein van de Merca tor. foto Charles Strijd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 75