Vaste heffing dupeert platteland Petra Platschorre houdt poëzie liefst voor zichzelf PZC Graauwse Poort Hulst In de steigers Partij Middelburg wil geld terug van Riek Bakker Een boek voor ieders eigen verhaal ■minui 14 CDA en ChristenUnie: automobilist in provincie straks duurder uit lezers schrijven Wandeling met honden Dwangmedicatie kunst cultuur Man van taal vervangt zieke schrijver Peeters Zeeuws Orkest in de zomer weer klassiek sbw zaterdag 9 juni 2001 Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Het kabinet be nadeelt inwoners van het plat teland door een vaste kilome terheffing voor automobilisten in te voeren, vinden Christen- Unie en CDA in de Tweede Ka mer. Zij stellen dat de auto 'in de provincie' het vervoermiddel is. Nog veel meer dan in de Rand stad. ChristenUnie-Kamerlid D. Stellingwerf juicht de komst van een kilometerheffing toe, als opvolger van de maandelijk se motorrijtuigenbelasting. Wie veel rijdt, betaalt straks meer. Dat is rechtvaardig, vindt de ChristenUnie, en het kan men sen ertoe brengen de auto eens te laten staan. ,,Maar dan moet er wel iets te kiezen zijn", aldus Stellingwerf, „openbaar ver voer bijvoorbeeld. In platte landsgebieden is dat voor veel mensen geen echt alternatief." De afstanden op het platteland zijn bovendien groter. Het effect zal zijn, vreest Stellingwerf, dat plattelandbewoners met de vas te kilometerheffing straks duurder uit zijn dan mensen in de Randstad. „Terwijl die hef fing mede bedoeld was om daar de files te bestrijden." CDA-fractievoorzitter J. de Hoop de Scheffer zei het giste ren op zijn wekelijkse perscon ferentie scherper: „Met dit voorstel laat het kabinet het platteland feitelijk betalen voor investeringen in de Randstad." ChristenUnie en CDA leggen de AARDENBURG - De Aarden- burgse hondenclub houdt van maandag 11 tot en met woens dag 13 juni voor de vierde keer een hondenwandeldriedaagse. Alle hondenliefhebbers kunnen- met hun viervoeter meedoen als aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo dienen de honden minstens een jaar oud en inge ënt te zijn. Gestart wordt om 19 uur bij het clubgebouw van de hondenclub aan de Aarden- burgse Herendreef schuld bij de regeringscoalitie van PvdA, WD en D66. Die partijen konden het niet eens worden over een kilometerhef fing die verschilt naar tijdstip en plaats. Dat zou te veel op het omstreden rekeningrijden lij ken, vond de WD. „Wij leven in een te klein land om met verschillende kilome terheffingen te werken", stelt WD-verkeersspecialist P. Hof- stra, „en in plattelandsgebieden kun je sneller opschieten dan in de Randstad. Tijd is ook geld." Toch onderkent ook Hofstra dat een vaste kilometerheffing 'enig nadelig effect' kan hebben voor plattelandbewoners. Hij sluit een compensatiemaatregel niet uit, als 'er sprake is van een on evenwichtigheid tussen stede lijke en plattelandsgebieden'. Eerlijker Het uitgangspunt van de WD blijft dat de kilometerheffing niet als filebestrijdingsmiddel mag worden ingezet, omdat het toch niet zou werken. „Het gaat ons primair om een eerlijker prijs voor het autorijden", ver klaart Hofstra. „Dat bereik je door de maandelijkse motorrij tuigenbelasting, die vastligt, te vervangen door een heffing per kilometer. Dan betaal je waar voor je rijdt." De PvdA is door de bocht ge gaan voor de WD door een vas te kilometerheffing te accepte ren en niet te blijven aandringen op een heffing die verschilt naar tijd en plaats. Waarmee de hef fing wel als filebestrijdingsmid del zou worden gebruikt. PvdA-Kamerlid P. van Heemst geeft ruiterlijk toe dat WD'er Hofstra zijn zin heeft gekregen. „Er moest een keer iets gebeu ren. Wij kunnen niet oeverloos over rekeningrijden en kilome terheffing blijven praten." Van Heemst beschouwt het bereikte compromis als een eerste stap. „De volgende stap wordt een heffing die verschilt naar tijd en plaats. Wij hebben nog even, de invoering van de heffing is pas in 2006 gepland." Voor de zomervakantie praat de Tweede Kamer nog over de vas te kilometerheffing. In 2003 wil minister Netelenbos van Ver keer en Waterstaat proeven be ginnen, in de Randstad. Over een half jaar moet de Graauwse Poort in Hulst er weer piekfijn uitzien. foto Peter Nicolai door Sheila van Doorsselaer HULST - De Graauwse Poort in Hulst staat volledig in de steigers. De oude stadspoort wordt in het kader van het her stel van de Hulster vestingwerken geheel gerestaureerd. En dat is wel nodig ook, want er is in al die jaren nooit wat aan ge daan. De Graauwse JPoort verkeert in zeer slech te staat. De elementen hebben vrij spel ge had en hebben veel schade aangericht. Ook vrachtwagenchauffeurs hebben met hun aanhanger, waarvan ze dachten dat die er nét onderdoor kon, het gewelf ge ramd waardoor er zelfs stenen naar bene den kwamen. Een lelijke plank heeft jaren de scheuren aan het zicht onttrokken, maar over een half jaar zal de vierde stadspoort er weer piekfijn uitzien. De restauratie is in handen van het gespe cialiseerde bouwbedrijf De Bonth en van Huiten uit het Brabantse Nieuwkuijk. De bouwonderneming heeft ook de omvang rijke restauratie van de Keldermanspoort uitgevoerd en dat was zeer naar tevreden heid van het Hulster college van burge meester en wethouders. Ook de opknapbeurt van de Graauwse Poort wordt een grote klus. De grond bo ven het gewelf zal worden weggehaald om de druk te verlichten. Daarna zal een wa terdichte laag worden aangebracht. Die ontbreekt nu, dus hemelwater kon het ge welf insijpelen en door de afwisselende jaargetijden zijn de voegen en stenen door de vorst en het warme weer gaan krimpen en uitzetten. Binnen in de poort zullen kapotte stenen eruit worden gehaald en worden vervan gen door nieuwe. Ook het voegwerk wordt opnieuw bekeken. In het najaar wordt de poort opgeleverd. Hulst bëurde uit de zogenaamde Kanjer regeling 2,7 miljoen gulden van het Rijk om de verdedigingswerken weer in per fecte staat terug te brengen. De Dubbele Poort en Gentse Poort komen ook nog aan de beurt voor een grootschalige opknap beurt. Wie precies is het Tweede-Ka merlid Annet v.d. Hoek? Is ze psychiater of psychiatrisch ver pleegkundige? Steeds maar weer dat 'ferme jongens, stoere knapen' gezwam (PZC, 07-06). Ik nodig bij deze het personeel van Riagg en psy chiatrische ziekenhuizen heel nadrukkelijk uit voor een grote spiegel te gaan zitten en heel langdurig over zichzelf na te denken. Het doet me vaak zo heel erg denken aan de bekende holle vaten die het luidste klinken. Voortdurend wordt gesugge reerd dat dit toch eigenlijk de steunpilaren van onze samenle ving zijn, maar mijn indruk is helaas een volkomen andere Kent het Kamerlid v.d. Hoek de uitdrukking dat degene die te veel boter op het hoofd heeft er verstandig aan doet uit het zon netje vandaan te blijven? Natuurlijk blijven capabele en hardwerkende krachten zoals gewoonlijk buiten aanmerking, Emiel H. Neumann Haringvlietstraat 26 Middelburg door Richard Hoving MIDDELBURG - De felicitatie van stedenbouwkundige Riek Bakker aan Middelburg is vol gens Leefbaar Middelburg een 'blamage'. De oppositie vindt dat ze haar werk niet goed heeft gedaan. In een brief aan het col lege van B en W herhaalt de par tij het verzoek om 2,7 miljoen gulden terug te vorderen van Bakkers bureau BVR. Bakker stelde twee jaar geleden de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 op. Vorige week was ze één van de sprekers op een symposi um in het stadhuis. Tijdens haar inleiding prees ze Middelburg omstandig om de voortvarend heid waarmee' de toekomstvisie was uitgewerkt. Gefaald Leefbaar Middelburg stelde eerder al dat Bakker in het tweede deel van haar opdracht heeft gefaald. Volgens de partij zou de stedenbouwkundige pro jectontwikkelaars naar Middel burg halen voor de herinrich ting van het Stationsgebied Dat is niet gelukt. Bakker maakte tijdens haar be zoek aan Middelburg bekend dat het werk van BVR er op zit. „Mevrouw Bakker en het bu reau BVR blazen wat Leefbaar Middelburg betreft een stille af tocht." Leefbaar Middelburg wil dat het college de gemeentelijke re kenkamer die mogelijk in de loop van volgend jaar wordt op gericht, de doelmatigheid van de uitgaven aan Bakker gaat toetsen. Wethouder P. M. Bruinooge (CDA, ruimtelijke ordening) noemde de kritiek van Leefbaar Middelburg eerder al 'volslagen onzin'. Volgens Bruinooge is BVR een inspanningsverplich ting aan gegaan voor de Mortie- re en het Stationsgebied. Voor de Mortiere is een consortium van ontwikkelaars gevormd, constateerde de wethouder. „Voor het Stationsgebied is dat helaas niet gelukt. Dat vindt niet alleen het college, maar ook BVR jammer", aldus Bruinooge onlangs. door Ernst Jan Rozendaal GROEDE - Sinds anderhalf jaar woont beeldhouwer Ton Koops (Waddinxveen, 1944) in IJzendijke. Hij voelt zich thuis in het Zeeuws-Vlaamse land schap. „Het landschap is zo aangeharkt hè, zo precies. Het idee van ruimte dat die luchten hier oproepen en de strakke or dening van het landschap her ken ik in mijn werk." In de Lutherse kerk van Groede is op het ogenblik een expositie ingericht met beelden van Koops. Omdat het zijn eerste Zeeuwse tentoonstelling is, heeft hij ernaar gestreefd een overzicht te bieden van dertig jaar beeldhouwen. Heel duide lijk is een ontwikkeling waar te nemen in de richting van meer vertellen met minder. Koops is begonnen met impres sionistische beelden in brons. Menselijke figuren, niet hele maal uitgewerkt, maar duide lijk van voorstelling. Onder in vloed van kunstenaars als Arp, Moore en Brancusi werd zijn werk ronder, gestileerder en ge- polijster. Abstracter ook, hoe wel Koops de figuratie nooit he lemaal heeft losgelaten. „Naar mijn idee heb je anders geen houvast meer. Dan is het alsof het niet meer uitmaakt hoe het eruitziet." Gratie De ronde, organische vormen werden na verloop van tijd strakker en hoekiger. Vanaf dat moment bepaalde Koops zich ook niet meer uitsluitend tot brons, maar gebruikte hij bij voorbeeld ook roestvrij staal of ijzer. Sommige beelden bestaan uit niet meer dan een metalen plaat die is ingeknipt en gevou wen. Toch weet de beeldhouwer daarin de gratie uit te drukken van een vrouw die de benen over elkaar slaat. Of hij beeldt een paar uit dat de tango danst. Of drie marathonschaatsers in for matie, voorovergebogen, maar de laatste iets minder dan de eerste twee, om de rug wat te rechten. Het is met minimale middelen uitgebeeld, maar wie er oog voor heeft ziet het. Tegenwoordig combineert Koops die suggestieve manier Ton Koops bij het beeld met de schoffel. van beeldhouwen met het ge bruik van bestaande voorwer pen, voornamelijk gereed schappen. Zo zijn in Groede bijvoorbeeld twee roestige kist- scharniertjes te zien die op hoge pilaren zijn geplaatst. In één oogopslag is duidelijk dat hier een zittend paar is verbeeld. „Een koningspaar hè", merkt Koops op. „Ik vind het schitte rend om met waardeloos mate riaal een heel nieuw verhaal te vertellen." Een ander voorbeeld is dat van zes tangetjes in een kader, oftewel zes vissen in een aquarium. Een groot beeld toont een oude schoffel, ver weerd en krom, die overeind wordt gehouden door een strak vormgegeven frame. „Die schoffel heeft in de aarde ge wroet, is oud en krom", geeft Koops als mogelijke interpreta tie. „Door wie wordt hij onder steund? Het kunnen engelen zijn of soldaten. Je zou in het beeld zelfs een van de eerste kruiswegstaties kunnen zien. Dat is het mooie van deze beel den. Het is een boek dat ik schrij f en ieder kan voor zich be palen of zijn verhaal erin past. Ook het verhaal dat kleeft aan de gebruikte materialen speelt mee. Zo is in Groede ook het beeld te zien van een steen tus sen vijfenvijftig metalen staaf jes. „Dat is een zegensteen", verklaart Koops. „Bij het rivier- vissen worden die gebruikt om het net te verzwaren. Maar nu is die steen zelf gevangen, in plaats van de vissen." Koops verbeeldt een positeve harmonie, vindt hij zelf. Hij is nog net geen kunstenaar met een boodschap, hoewel een oud beeld van een gebroken raket foto Peter Nicolai aangeeft dat hij soms op het randje heeft gebalanceerd, maar hij wil wel zijn kijk op de wereld overbrengen op zijn pu bliek. Door het gebruik van oud materiaal zijn de mogelijkhe den daartoe onbeperkt. Het voorwerp dat Koops uitkiest verplicht hem telkens nieuwe oplossingen te zoeken, „Ik heb vorige week de oude roe van de molen in IJzendijke gekregen. Die is zesentwintig meter groot. Vanaf de dag dat hij op mijn erf ligt, loop ik te prakkizeren: wat moet ik daarmee?" Expositie Ton Koops, t/m 28 juni in de Lutherse kerk van Groede, open di t/m za van 13-17 uur. door Ernst Jan Rozendaal DRIEWEGEN - Als je gedicht uit ruim drieduizend inzendin gen tot één van de honderd beste wordt uitverkoren, kan dat een toevalstreffer zijn. Als een jaar later een ander gedicht uit een stapel van 2700 exemplaren op nieuw tot de top 100 doordringt, mag je vermoeden dat je talent hebt. De achttienjarige Petra Platschorre uit Driewegen blijft bescheiden. „Het kan nog een keer toeval zijn. Maar oké, een beetje erkenning is het toch ook wel." Vandaag vindt in Groningen de slotmanifestatie plaats van het festival Doe Maar Dicht Maar. Jaarlijks nodigt de gelijknami ge organisatie Nederlandse en Vlaamse jongeren van twaalf tot achttien uit poëzie te schrij ven en op te sturen. Een vakjury en een jongerenjury beoordelen de inzendingen. De honderd beste gedichten worden opge nomen in een dichtbundel. De editie van 2001 wordt vandaag in de Groningse schouwburg ge presenteerd. Anoniem Platschorre gaat er dit jaar niet naartoe. Ze is vorig jaar ge weest, heeft toen met veel ple zier aan een workshop poëzie- schrijven meegedaan, maar vindt de reis te ver om opnieuw te ondernemen. Een vriendin haalde haar vorig jaar over een gedicht naar Doe Maar Dicht Maar te e-mailen. Uit zichzelf had ze het niet snel aan de open baarheid prijsgegeven. „Maar een gedicht naar Groningen e- mailen is vrij anoniem. Wie kent mij daar? Bovendien was het niet een van mijn allerpersoon lijkste gedichten. Er zijn ge dichten die ik aan niemand laat lezen en er zijn gedichten die ik aan familieleden of goede ken nissen laat lezenIk zou niet snel een gedicht in de schoolkrant publiceren. Er zijn ook niet zo heel veel mensen die weten dat ik ze schrijf." Ze schrijft al jaren poëzie waar in ze haar persoonlijke gevoe lens verwoordt. „Ik maak geen gedichtj e voor iemands verj aar dag. Dingen die ik aan een ander niet kwijt kan, schrijf ik op. Zo hou ik ze voor mezelf. Als ik me rot voel of ik maak iets moois mee, dan wil ik dat in de vorm van een gedicht proberen te be waren. Als ik het dan later te ruglees, voel ik me vaak precies zoals ik me voelde toen ik het opschreef. Het verschil is dat ik het naderhand met wat meer af stand kan bekijken, zodat zo'n gedicht mij iets duidelijk maakt over mijn gevoel. Ik schrijf lie ver een gedicht, of af en toe een liedje, dan een verhaal. Een ge dicht laat ruimte voor de lezer om er zelf dingen bij te verzin nen. Een gedicht kan voor ieder een iets anders betekenen. Ik sta soms verwonderd over wat mensen in mijn gedichten lezen. In poëzie is juist dat wat niet wordt gezegd heel belangrijk." De Groningse jury's hebben haar gedicht 'Gevederde ge dachten' uitverkoren. Het is een elegant geschreven vers over weggaan. „Als je weggaat, wil dat zeggen dat je ergens van daan komt", verklaart Petra Platschorre. „Over gebonden zijn, daar gaat het over." Toeval De herhaalde uitverkiezing voor de Doe Maar Dicht Maar bundel en het enthousiasme van haar leraar Nederlands op het Goese Willibrord College sti muleren haar poëzieschrijven wel („Misschien ben ik er wel een beetje goed in"), maar ze lijkt de ambitie om echt dichte res te worden b ewust te negeren „Ik zou het leuk vinden ooit een dichtbundel te publiceren, maar ik zou nooit langsgaan bij een uitgeverij of iemand met in vloed vragen wat hij van mijn gedichten vindt. Het toeval moet me maar een handje hel pen. Ik heb net eindexamen gedaan. Ik heb er even over ge dacht Nederlands te gaan studeren, maar het wordt waar- (Advertentie) nieuwe huisstijl? j 0113 21 11 m Al bijna 15 jaar een Passie voor Vormgeving: v VEERE - Door ziekte kan Hagar Peeters vandaag geen poëzie voor dragen bij het concert van drummer Han Bennink en toetsenist Ste ve Beresford in de Grote Kerk van Veere. Schrijver en performer Ruben van Gogh - bijnaam: de man van taal - zorgt voor vervanging. Hij publiceerde diverse bundels poëzie, stelde een bloemlezing samen met gedichten van jonge dichters Sprong naar de sterren) en vertaalde poëzie van Jacques Prévert. Het concert begint om 20.30 uur, nadat om 20 uur een tentoonstel ling met beeldend werk van Bennink officieel is geopend. Vanmid dag (16 uur) kunnen jongeren met hun eigen slagwerkinstrument naar de Grote Kerk komen om samen met Bennink te drummen. Petra Platschorre: „Dingen die ik aan een ander niet kwijt kan, schrijf ik op." foto Willem Mieras 20u schijniijk business administra tion of economie. De poëzie blijft een hobby. Mijn gedichten blijven in een doos onder mijn bed." MIDDELBURG - Na uitstapjes in de richting van popmuziek, dirigent Joan Berkhemer in de rol van violist en een flirt met improvisatie heeft Het Zeeuws Orkest voor de zomerserie een 'ouderwets' klassiek program ma samengesteld. Tijdens con certen in Middelburg, Brouwer shaven en Aardenburg staat werk van Haydn, Schumann en Dvorak op het programma. Het idee is juist in de zomer aan inwoners van Zeeland en toeris ten duidelijk te maken dat er meer te beleven is dan zon, strand en duinen. Voor het eerst wordt de zomerserie ook in Mid delburg uitgevoerd. Van die combinatie - een écht klassiek concert in de zomer en Middel burg als een vaste uitvoerings- plek - wil Het Zeeuws Orkest een traditie maken. Ook de concerten in Brouwer shaven en Aardenburg hebben iets speciaals. In de Grote of Sint Nicolaaskerk van Brou wershaven wordt na de pauze bij kaarslicht gespeeld, wat voor een aparte sfeer zorgt. Het concert in Aardenburg is opge nomen in het programma van de culturele week die daar eind ju ni wordt georganiseerd. Solist bij de drie concerten is de Hongaarse pianiste Klara Würtz. Zij studeerde cum laude af in Boedapest en treedt veel op in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Met Het Zeeuws Or kest zal ze het pianoconcert van Schumann uitvoeren. De concerten worden geopend met de symfonie La Passione van Haydn. Na de pauze staat de meeslepende achtste symfonie van Dvorak op het programma. Zomerserie Het Zeeuws Orkestdo 28 juni Concertzaal Middelburg, vri 29 juni Grote Kerk Brouwershaven en za 30 juni Sint Baafskerk Aar denburg. Aanvang alle concerten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 66