p Schouwse economie stokt Overleggroep moet geruzie over schade wegen oplossen 13 Zeeuws Manifest richt ethische blik op productie vlees Rederij blij met adoptie Filipijnse zeevaartschool Zierikzee weer ontworsteld aan Vlamingen Echtgenote vermiste agent doet oproep Bedrijfsleven wacht op sociaal-economisch plan gemeente Vrachtwagens blijven van de weg bij controle Uitkopen van kokkelvissers kost kabinet 250 miljoen zeeuwse almanak Collectie m waarin opgenomen de Zierikzeesche Nieuwsbode 1844 - 1998 IMOORD zaterdag 9 juni 2001 door Jacques Cats HILVERSUM - „Dag Jan, lieve Jan. Wil jij je melden als je er nog bent. Ik hou van jou." Deze oproep deed echtgenote Renée van de verdwenen politie man Jan Burggraaf uit Lewedorp gisteravond in het TROS tv-programma Vermist. Van de politieman is al bijna negen weken niets meer vernomen. Hij ver liet op 8 april in burger zijn woning, vermoedelijk met medeneming van zijn dienstpistool. De agent reed op zijn fiets in de richting van het recreatie gebied De Piet bij het Veerse Meer. Vier dagen na zijn verdwijning zou een getuige hem nog heb ben zien lopen op de Lon- dense Kaai in Middel burg. De politieman, die een staffunctie vervulde op het hoofdkantoor van de regiopolitie in Middel burg, was volgens zijn echtgenote verward toen hij uit zijn woning ver trok. „Ik weet niet wat er zich in zijn hoofd heeft af gespeeld", zei ze in het tv- programma. De verwarde toestand van haar man kan te maken hebben ge had met problemen op het werk. Burggraaf moest te rug naar een functie waaruit hij zich wilde te rugtrekken. Nog ten tijde van het programma kwa men er tips binnen, maar daar was niets concreets bij. Het Zeeuwse politiekorps heeft nog maar kort gele den een signalement van de verdwenen agent ver spreid. Het Zeeuwe korps heeft alleen aan het programma 'Vermist' meegewerkt door feitenmateriaal aan te dragen. door Marcel Modde ZIERIKZEE - De economie op Schouwen-Duiveland zit in een dip. De omzet van de bedrijven is vorig jaar lager uitgepakt dan in 1999. Daarmee blijft de regio bovendien achter bij de lande lijke ontwikkeling, die een pro centuele stijging van meer dan vijf procent laat zien. Dat blijkt uit een analyse van de Rabo bank Schouwen-Zierikzee. De Rabobank heeft de gegevens van zo'n zeshonderd bedrijven uit haar bestand onderzocht. Die zogeheten monitoring wees uit dat vooral in de eerste helft van vorig jaar een tegenvallend resultaat is geboekt. De omzet viel in die periode ruim tien pro cent lager uit dan in het eerste halfjaar van 1999. In de tweede helft van 2000 heeft de situatie zich hersteld, vooral dankzij een impuls van de toeristisch- recreatieve sector. De groei van in totaal negen procent ten op zichte van 1999, lag zelfs boven de landelijke trend, zo valt op te maken uit de toelichting in het jaarverslag van het bankfiliaal. Het herstel was echter onvol doende om de terugval in z'n ge heel goed te maken, zodat het uiteindelijke resultaat over 2000 negatief is. De meeste bedrijfstakken heb ben een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De balans wordt echter in sterke mate negatief beïnvloed door de zakelijke dienstverlening, die het vorig jaar op Schouwen-Duiveland flink heeft laten afweten. Lan delijk gold juist die sector als motor achter de economische groei. Op een bijeenkomst van de Fe deratie van Ondernemersver enigingen (FOS) eind 1998 in Zierikzee, maakte gedeputeer de J. Hennekeij gewag van een grote belangstelling uit de regio Rijnmond voor vestiging op Schouwen-Duiveland. Daarbij gaat het onder meer om compu terondernemingen die azen op voormalige boerderijen. Plano logisch wordt een dergelijk 'hergebruik' van panden in het buitengebied nog belemmerd. Transport Ook het agrarisch bedrijfsleven heeft achteruit geboerd, blijkt uit de monitoring. De regionale bouwnijverheid maakte vorig jaar pas op de plaats. De trans portsector heeft daarentegen een flinke opmars gemaakt en overstijgt zelfs in ruime mate het landelijk beeld. De omzet van de collectieve (overheids-)diensten ging in 2000 met vijftien procent even eens fors omhoog. Tevredenheid is volgens de Rabo-analyse ook op z'n plaats voor het aandeel van de horeca en de detailhan del. De cijfers bevestigen het belang van de dienstverlenende bedrij vigheid in de toeristisch-recrea- tieve sector voor de economie van Schouwen-Duiveland. De productiegerichte bedrijvig heid zoals industrie, de bouw en de groothandel, bleef achter bij de landelijke trend. FOS-voorzitter D. Meulblok noemt de ontwikkeling op Schouwen-Duiveland 'zorge lijk'. „Gelukkig dat de recreatie nog voor een impuls zorgt, maar voor de rest is het onweer." Hij legt de "schuld in belangrijke mate bij de gemeente. „Waar blijft het beloofde sociaal-eco nomisch beleidsplan? Het wordt hoog tijd dat daar handen en voeten aan wordt gegeven. De cijfers van de Rabobank staan zwart-op-wit. Daar kan nie mand omheen, je moet er als be stuurders iets mee doen." De lokale overheid frustreert volgens Meulblok creatieve ideeën van ondernemers; deels uit onvermogen, maar ook uit gebrek aan durf en inlevings vermogen. Als voorbeeld noemt hij het plan van de Ellemeetse kippenboer J. Elenbaas, die op zijn terrein een cultureel thema park wil realiseren en tevens grond beschikbaar stelt voor een nieuw Schouws theater. „Daar wordt dan heel schamper over gedaan, terwijl die man heel serieus bereid is tot forse investeringen. Als bestuur mag je je handen dichtknijpen als een ondernemer met ideeën komt, Het betekent groei." Wethouder C. Veerhoek (WD) was gisteren niet bereikbaar voor een reactie. VLISSINGEN - Door het minis terie van VROM aangekondigde controles op afvaltransporten hebben als gevolg dat er op de dag dat het gebeurt geen trans porten meer plaats vinden. Commissaris der koningin W. T. van Gelder noemt het als voor zitter van het Euregionaal Vei ligheids overleg Scheldemond een vervelende constatering dat transporteurs, met het oog op de mogelijkheid van een kritische blik op wat er vervoerd wordt, de vrachtwagens met afval dan maar van de weg houden. „Dat is een veeg teken." De situatie is vastgesteld in het Sloegebied maar doet zich ook elders in het land voor. (Advertentie) elke zondag www.hotelarion.nl Grand Hotel Arion Tel: 0118-410502 Zierikzee anno 1304 een stad met bruisende kroegen. door Ali Pankow ZIERIKZEE - Eindelijk mochten ze dan toch weer hun verhaal vertellen. Dat verhaal van heel lang geleden. Van ridders, edelen en gewone mensen. Van angst en ellende, van wanhoop, moed en solidariteit. Het verhaal van 1304, van het beleg van Zierikzee. Het histo rische openluchtspel De Ridderslag van Zierikzee beleefde gisteravond een sprankelende uitgestelde start van de tweede opvoeringsreeks. De aanvankelijk op zaterdag 2 juni ge plande première werd vorige week we gens het stormachtige weer afgelast. Gisteren wonnen de ridders het van de weergoden en lieten ruim 120 toneel spelers, zangers en dansers de Zierik- zeese historie van bijna zeven eeuwen geleden herleven. Zij deden dat in een fraai decor op het plein voor de Nieuwe Kerk voor ruim duizend toeschouwers. Deze tweede productie van de Stich ting Historische Spelen Zierikzee biedt het publiek een indruk van het leven in een stad waar de lakennijverheid bloeit dankzij de inzet van potige volders en hardwerkende spoelsters, verfsters en weefsters. Een stad ook met fiere schutters, vrome nonnen en bruisende kroegen met wulpse wijven van plezier. Maar ook een stad met ridders en edel lieden en de dreiging van een nieuw be leg door de Vlamingen. Mannetjesput ters als Jan van Henegouwen en Witte van Haemstede worden weer tot leven geroepen en geschiedschrijver Melis Stoke wordt plots meer dan een naam. Het spel draagt bij aan het besef van Zierikzees rijke historie. Wie minder belangstelling heeft voor de geschiede nis, beleeft in elk geval een gevarieex'd schouwspel met veel humor, heraldiek en romantiek. Pittiger Schrijver en regisseur Cees Möhlmann wist het tweede tafereel aan het hof aardig aan te scherpen in vergelijking met de opvoering vorig jaar. Vlottere dialogen en een pittiger lied van de troubadour zorgen voor een betere voortstuwing van het spel. Enkele hor ten en stoten tijdens deze première van de reprisereeks moeten vooral worden toegeschreven aan de techniek die wat steekjes liet vallen. Het te lang laten openstaan van zendmicrofoontjes was één van de euvels. De keus om alle dialogen in het viei'de foto Pieter Honhoff tafereel nu te zingen in plaats van ook gespx-oken teksten te gebruiken, was even wennen. De wax-e musicalliefheb bers zal het wellicht aanspreken. De el lende van honger en wanhoop na drie maanden beleg wordt er in elk geval ex tra dramatisch mee ingekleurd. Veel groter nog is daarna de euforie als blijkt dat de Zierikzeese samenleving toch stand houdt en de Vlaamse vijand wordt verslagen. „Zierikzee, stad aan de Gouwe en aan de Schelde. Zierikzee blijf toch mijn stad", klinkt het uitein delijk triomfantelijk en blij door de ijle avondlucht. De volgende opvoering van De Ridder slag van Ziexikzee vindt vanavond plaats en de verdere voorstellingen staan gepland op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni vanaf 21.15 uur op het plein voor de Nieuwe Kerk. (Advertentie) Speciale aanbieding: nu van 175,- voor 1 25r- Boekingsperiode: van 09/06 tot 28/11/2001 .DE. PAREL, Ba helweg 2, Domburg Fax: 0118-583668 E-mail: info@hofdomburg.nl Internet: www.roompot.nl De zomer is weer in aantocht. Tijd om uw lichaam weer lekker te verwennen! Speciaal voor u hebben wij een uitge balanceerde beautydag samengesteld. Beautydag Cleopatra Wat kunt u verwachten: een welkomstdrankje een ontspanningsmassage van rug, nek en schouders of een mini-gezichtsbehandeling hydromassagebad; volledig instelbare waterstralen in combinatie met algen, zout, karwendel of diverse kruiden Vibrosaun; coconvormig apparaat, dat warmte, massage, muziek en aromatherapie combineert gebruik van zonnebank of snelbruiner een uitgebalanceerde en gezonde lunch onbeperkt toegang tot de sauna-, stoom- S en bubbelbaden van het saunalandschap onbeperkt toegang tot de kuurbaden - vrij gebruik van handdoekenset en badjas, c I U wordt om 09.15 uur verwacht De behandelingen eindigen om 17.00 uur. j De sauna blijft open tot 22.30 uur. Zelf meenemen: badkleding voor zwemparadijs en slippers, (sauna zonder badkleding). Let op: dinsdagavond vanaf 17.30 uur damesavond! door Piet Kleemans SEROOSKERKE - Een be stuurlijke overleggroep moet een eind maken aan de slepende ruzie tussen de landinrichtings commissie Schouwen-Oost (LIC) en Waterschap Zeeuwse Eilanden, over de vraag wie aansprakelijk is voor de schade die door grondtransporten is ontstaan aan polderwegen. Ambtelijk overleg tussen de partijen heeft niets opgeleverd. De controverse tussen de land inrichtingscommissie en het waterschap speelt al sinds no vember vorig jaar. De grond die vx-ijkwam bij het graafwerk in het Schouwse Prunjegebied - voor het landinrichtingsproject Schouwen-Oost - werd deels ge- bruikt in het gebied zelf, maar daar konden de landinrichters niet aUes kwijt. De overtollige grond werd aan boeren uit de omgeving aangeboden, onder voorwaarde dat zij zelf voor het transport zouden zorgen. Door de grondtransporten die daaruit volgden, liepen polder wegen en de bermen - eigendom van het waterschap - forse scha de op. De schattingen over de omvang lopen uiteen van 26.000 gulden tot ruim een ton. Het watex-schap wees met een beschuldigende vinger richting landinrichtingscommissie en eiste vei'goeding van de schade door de LIC ofwel de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Die voelde daar bar weinig voor en verdedigde de weigering om te betalen met het argument dat de transporten los staan van het landinrichtingspx-oject en niet de DLG, maar de boeren die de transporten verzorgden aan sprakelijk moeten worden ge steld. Sinds november zijn op ambte lijk niveau gesprekken geweest tussen DLG/LIC en water- schap. Die hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wel heeft de LIC inmiddels ge constateerd dat zij zich niet he lemaal kan onttrekken aan ver antwoordelijkheid voor de grondtransporten en beseft het watex-schap dat zij de polderwe gen zodanig dient te onderhou den dat normale gx-ondtrans- porten geen schade kunnen veroorzaken. Breed Waterschap Zeeuwse Eilanden is uit op een 'breed toepasbaar akkoord'. Het waterschap wil dat in zijn hele werkgebied niet alleen gx-ondtransporten, maar ook de aan- en afvoer van mate rialen en materieel voor het landinrichtingswex-k wordt be- trokken bij het maken van bin dende afspraken over wie ver antwoordelijk is voor schade aan wegen. 7 dagen per week vakant ieplezier alle grote tenten- en buitensportmerken onder 1 dak Oude Zoutdijk 2-4 cei: 0114 - 31 20 56 www. outdoor-ar.d- travelril door Maurits Sep GOES - Minder dieren maar een hogere prijs voor vlees. Dat is het advies van het Zeeuws ma nifest voor een gezonde land bouw en gezonde consumenten. De landbouw, de politiek, de kerken, de vakbonden en de mi lieuorganisaties in Zeeland hebben er hun handtekening onder gezet. De crisissen rond gekke-koei- enziekte (bse), hoimoonschan- dalen en recent mond- en klauwzeer (mkz) hebben geleid tot discussies over het welzijn van dieren in de intensieve vee- houdex'ij, maar ook over het welzijn van de vleesetende con sumenten. Dat was voor de wex-kgroep Landbouw en Le vensbeschouwing van DISK Zeeland reden diverse belan- genox-ganisaties bijeen te roe pen om over een nieuw land bouwbeleid te praten. Daar is het Zeeuws Manifest xxitgerold. „Wij vinden dat het landbouw beleid niet alleen financieel, economisch en technologisch bepaald moet worden, maar ook ethisch", zegt J, de Koning, se cretaris van de DISK-werk- groep. „Hoeveel dieren kun je houden? Moet je nog wel zo veel slepen met diex*en? Ik zeg niet dat er nu niet goed met voedsel wox-dt omgegaan, maar we moe ten hier wel meer over gaan na denken." Iedereen wil verantwooi'd en ge zond voedsel, stelt De Koning vast. „Wel, daar hangt een prijs kaartje aan. Minder diei'en in de veehouderij gaat ten koste van het inkomen vap de boeren. Om dat toch op niveau te houden, moeten de klanten meer voor vlees betalen." Inleveren Het is een compromis, geeft ze toe. Boeren zouden het niet ac cepteren dat alleen zij moeten inleveren. Daarom wordt ook van de burgers een bijdrage ge vraagd. De Koning: „Je kunt niet alles afwentelen op één par tij, of dat nu de boer xs of de klant. We moeten samen onze verantwoordelijkheid nemen." Een minder economisch, meer ethisch landbouwbeleid kan nieuwe uitbarstingen van dier ziektes voorkomen, zegt De Ko ning. „Ziektes krijgen minder kans als de veehouderij minder intensief is." Tegelijkertijd moet ook de behandeling van ziektes ethischer worden. „Niet meer dat massale doodmaken van dieren, maar selectief. Het welzijn van dieren moet preva leren." Het Zeeuws Manifest, dat aan minister Brinkhorst van Land bouw is gezonden, is een aanzet tot een discussie over een ander landbouwbeleid, benadrukt De Koning. Het zegt niet hoeveel kleiner de veehouderij moet worden en hoeveel meer de klanten voor vlees moeten gaan betalen. DEN HAAG - Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer (Vrom) heeft het kabinet ge vraagd 250 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor het uitkopen van de mechanische kokkel visserij. Het geld moet komen uit de ICES-pot, waarin miljarden guldens aan aardgasbaten zit ten. Die zullen later dit jaar of begin volgend jaar wox-den verdeeld. ICES staat voor Inter departementale Commissie Economische Structuurverster king. De claim van Vrom is op merkelijk, omdat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) nog bezig is met een evaluatie van het visse rijbeleid in de Waddenzee. LNV heeft altijd laten weten eerst die studie af te willen wachten, al vorens een definitief oor-deel te veHen over de toekomst van de mechanische kokkel visserij. door Harmen van der Werf VLISSINGEN - De redersver eniging KVNR en het ministerie van Verkeer en Waterstaat adopteren een zeevaartschool op de Filipijnen. De samenwer king heeft een tweeledig doel: het onderwijs op het door Ne derlandse reders gevraagde peil brengen en het tekort aan mari tieme officieren verkleinen. De vexwachting is dat de Fili pijnse zeevaartschool, het Palompon Institute of Techno logy, jaarlijks veertig officieren kan leveren. Dat is niet veel afgezet tegen het voorspelde te kort aan officieren, dat de ko mende dx-ie jaar op enkele dui zenden wox-dt geschat. „Maar", stelt directeur P. van Agtmaal van de KVNR, „wij rekenen ook op positieve effecten op andere scholen." Het Rotterdams Scheepvaax*t en Transpox-t College is ingehuurd om het lespx-ogramma van het Palompon Institute of Techno logy op het door de Nederlandse reders en overheid gewenste ni veau te brengen. Eén van de rederijen die via de KVNR bij het project betrokken is, is Vroon in Breskens. J. Ca- rels, hoofd bemanningszaken bij Vroon, juicht de samenwer king toe. „Noorwegen en Dene- max-ken doen dit al veel langer. Nederland is wat later op gang gekomen. Het is een hartstikke goed initiatief om ondersteu ning te geven aan die school.Het lesprogramma kan dan ook worden afgestemd op de sche pen waarmee Nederlandse re ders varen." Carels weet dat in de omgeving van de geadopteerde zeevaart school veel werkloosheid heerst. De suikerindustrie in de directe omgeving is weggeval len. Het mes snijdt aan twee kanten. „Het is pure noodzaak dat wij Filipijnse officieren aan nemen. Zonder hen kan de Ne derlandse koopvaardijvloot en de wereldvloot niet meer va ren." Concurrentie De Filipijnen doen Nedeidandse officieren geen concux-rentie aan. „Nedexianders gaan voor. Dat is vastgelegd", verklaart Carels. „Het is ook in ons belang en in het belang van Nederland als distributieland van Europa. Nederlandse officieren die na zes of acht jaar stoppen met va ren, zijn nodig om logistieke functies aan de wal te vervul len." De bestuurlijke overleggroep komt dinsdag 12 juni bijeen. Donderdag 14 juni vergadert de Landinrichtingscommissie Schouwen-Oost. (Advertentie) Aan de Gerbrandylaan te Middelburg woont een on dernemende jongeman. Speurend in eigen achtertuin en op naburige percelen schraapte hij een verzame ling bodemvondsten bij elkaarscherfjes, botjes, heb bedingetjes en wat een eerde re bewoning nog meer heeft achtergelaten. Van zijn moeder mocht de ne genjarige Floris een hoekje van het schuurtje benutten om de collectie tentoon te stellen. Op zelfgemaakte pamfletten maakt de jongeman thans ge- wag van het bestaan van zijn museum Op het raambiljet valt te le zen dat een jaarkaart extra gunstig uitvalt. 'En voor groepskorting informeren aan de balie'. Kennis nemend van de aard van de verzameling wees de leerkracht van het ventje er dezer dagen op dat er voor het vinden van een skelet wel wat dieper gegraven moest worden. Dus stonden er na schooltijd vier knaapjes in de achter tuin van het museum gereed om ter plekke een puttenstel- sel te situeren. De moeder van Floris kon er nog net op tijd een stokje voor steken. Daarmee is wel een bijzonde re attractie voor Middelburg verloren gegaan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 65