Drie ton voor brandveilige panden biJrechter verbod PZC vlamvertragers Nieuwe rotonde op Ten Ankerweg Politie heeft weer een eigen bureau Vlissingen pakt drugshandel aan Zierikzee weer ontworsteld aan Vlamingen 17 Mj brandweercontrole komen vooral kleine mankementen aan het licht GreeiipcaCC eist Gemeente Veere bouwt extra huizen Rentte PAT fyuf&aü Moeropswf&jJ^ 'umtJiA/BmeFfwee-'. Geldgebrek dwarsboomt restauratie kerk Groede zaterdag 9 juni 2001 tor Rob Paardekam IfISSENKERKE - De gemeente yoord-Beveland trekt drie ton jit om de gebouwen die ze in haar bezit heeft brandveilig te Baken. Het gaat daarbij vooral am scholen en dorpshuizen. Tij- ^ns controles in februari en jaart zijn gebreken geconsta- Iferd die zo spoedig mogelijk peten worden opgeheven. Op 7 februari en 21 maart Baakte de brandweer een ronde •jngs de gebouwen van de r«neente. Enkelen daarvan leken in orde, maar op veel werden kleine onvol komenheden geconstateerd. Er iougeen sprake zijn van levens- tedreigende situaties die direct icgrijpen noodzakelijk maken. Stoting van gebouwen is dan tok niet aan de orde geweest, ia veel gebouwen moeten delen plafonds worden vervan- Ook bleek de nood- en ïansparantverlichting vaak det in orde te zijn. Dat laatste onder meer het geval in esisschool Open Hof in Co- lijnsplaat. de dorpshuizen in Geersdijk en Kats en het Casembroothuis in Kamper land. Op die laatste locatie werden nog meer problemen ge signaleerd. Een poederblusser ontbrak en de nooduitgang bij het podium is slecht begaan baar. Bovendien zou een tweede vluchtmogelijkheicl vanuit de zaal wenselijk zijn. Op andere plaatsen in Kamper land ging het slechts om kleinig heden. Bij basisschool Prins Willem Alexander is de nood uitgang van het gymlokaal ge blokkeerd en in jeugdsoos De Sik moeten de versieringen worden geïmpregneerd of an ders weggehaald. Nooduitgangen Op verschillende plaatsen in Wissenkerke deden zich proble men met nooduitgangen voor. In zaal Onder De Toren in Wissen kerke moeten de obstakels voor de uitgang in de zaal worden weggehaald en ook bij het gym lokaal in de Julianastraat die nen de opgeslagen spullen te worden verwijderd. Bij kinder dagverblijf Ziezo werd de uit klapbare ladder naar beneden afgekeurd als vluchtmogelijk- heid. De gemeente wil 300.000 gulden uittrekken voor het brandveilig maken van de gebouwen. Daar van is 38.000 gulden bedoeld voor de voorbereiding van de uit te voeren maatregelen. Dat duurt waarschijnlijk tot sep tember. De daadwerkelijke uit voering vindt dan plaats in de eerste maanden van 2002. Wel zal nog worden bekeken welke maatregelen zonodig eerder kunnen worden genomen. De plannen worden besproken in de vergadering van de com missie openbare werken en mi lieu. Deze vindt plaats maandag 11 juni in de commissiekamer van het gemeentehuis in Wis senkerke. foorEsme Soesman IH0LEN - De plannen voor re constructie van een volgend stukje van de Ten Ankerweg in Iholen-stad liggen klaar. Op kt kruispunt van deze weg met feJonkheer van Vredenburch- Jlanmoet een rotonde komen. Herinneringen aan bouwketen, pafmachines en zandbergen de Ten Ankerweg zitten omwonenden nog vers in het ge- De afgelopen twee jaar stonden voor mensen in die hurt grotendeels in het teken r*n de reconstructie van de Euising van diezelfde Ten An- kervveg met de Molenvlietse- Behalve de aanleg van een stonde werden ook wegen in de csgeving, nabij de scholen, 'vringericht. Dat betekende in 1999 vooral politieke discussies DOMBURG - De gemeente Vee- regaat extra woningen bouwen iuAagtekerke, Meliskerke, Big- gekerke en Gapinge. In totaal gaat het om 24 vrijstaande hui zen, huurwoningen en twee-on- der-één-kapwoningen. Het college loopt daarmee de achterstand in, die was ont staan. Uit een tussentijdse evaluatie Meek onlangs dat het gemeente bestuur de afgelopen drie jaar dertig woningen te weinig heeft gebouwd, ondanks herhaalde verzoeken uit de diverse dorpen voor extra huizen. Onder druk van de gemeenteraad, beloofde wethouder L. Wisse vorige maand beterschap. Inhaalslag Volgens de wethouder bedraagt de achterstand nog maar vijf tienwoningen, omdat in Gapin ge (5) en Veere (3) al kavels zijn uitgegeven. Ue bouwvergunningen voor Oostkapelle (7) worden binnen kort verstrekt. Het college wil niettemin een inhaalslag ple gen. „Het is naar ons oordeel aanvaardbaar om dit jaar in be perkte mate meer woningen dan deze vijftien te bouwen." [Burgemeester en wethouders ajn namelijk bang dat het de gemeente ook dit jaar niet zal lukken om het aantal woningen te bouwen dat is toegestaan in bet woningbouwprogramma Het college kreeg ook de op dracht om vooral woningen te bouwen voor dè starters op de woningmarkt, ouderen en jon geren. en protest uit de buurt. Vorig jaar konden, na laatste werk zaamheden, de wegen weer ge woon bereden worden. Nu is het gedeelte tussen de Mo lensingel en de Luchtenburgse- wegaan de beurt. Ook hier heeft de gemeente de aanleg van een rotonde in gedachten. Met fiets paden aan beide zijden van de Ten Ankerweg en de Postweg en met een trottoir aan de zuidkant van de weg. Belanghebbenden kunnen dinsdag 19 juni op een inloopavond hun zienswijze op de plannen kenbaar maken. De ze inloopavond wordt gehouden in gemeenschapscentrum Meul- vliet aan de Zoekweg in Tholen- stad en begint om 19.30 uur. De plannen liggen tot en met dins dag 3 juli ter inzage in de openbare leesruimte van het ge meentehuis in Sint-Maartens dijk. De Noord-Bevelandse politie verhuist na jaren van huisvesting in het gemeentehuis naar een nieuw pand in de Ooststraat in Wissen kerke. foto Willem Mieras door Rob Paardekam WISSENKERKE - Noord-Beveland heeft weer een politiebureau. De zes dienders moesten het na de sluiting van het bureau in Kortgene enkele jaren doen met een kantoortje op het gemeentehuis, maar sinds gisteren is het team gehuisvest in een pand aan de Ooststraat in Wissenker ke. De leden van het team en andere betrok kenen kwamen gisteren in het gemeente huis samen om te borrelen op de opening van het nieuwe bureau. Volgens teamchef C. Priem is het onderkomen niet groot, maar voldoet het wel aan alle wensen.,De service wordt in ieder geval stukken be ter." Priem vond het jammer dat de omwonen den van het nieuwe bureau gisteren niet naar het gemeentehuis waren gekomen. „Ik had ze graag om wat begrip gevraagd, omdat wij ook 's nachts weieens wat la waai maken." De omwonenden vrezen ook voor een tekort aan parkeerplaatsen als de politie komt. De gemeente heeft be loofd claar in de zomer een onderzoeknaar te verrichten en er bij eventuele proble men iets aan te doen. Wethouder J. Meu- lenberg benadrukte gisteren dat het tijd werd dat de politie een eigen onderkomen krijgt. Het is immers al weer twee jaar ge leden dat er werd geconstateerd dat het team uit zijn jasje (het kantoor in het ge meentehuis) was gegroeid. Als afscheids cadeau gaf ze het team een hoop pakken soep en een waterkoker. „Omdat jullie hier ook zo vaak aan de soep zaten." door Ali Pankow ZIERIKZEE - Eindelijk moch ten ze dan toch weer hun ver haal vertellen. Dat verhaal van heel lang geleden. Van ridders, edelen en gewone mensen. Van angst en ellende, van wanhoop, moed en solidariteit. Het ver haal van 1304, van het beleg van Zierikzee. Het historische open luchtspel 'De Ridderslag van Zierikzee' beleefde gisteravond een sprankelende uitgestelde start van de tweede opvoerings- reeks. De aanvankelijk op zaterdag 2 juni geplande première werd vorige week wegens het storm achtige weer afgelast. Gisteren wonnen de ridders het van de weergoden en lieten ruim 120 toneelspelers, zangers en dan sers de Zierikzeese historie van bijna zeven eeuwen geleden herleven. Zij deden dat in een fx-aai decor op het plein voor de Nieuwe Kerk voor ruim duizend toeschouwers. Deze tweede productie van de Stichting Historische Spelen Zierikzee biedt het publiek een indruk van het leven in een stad waar de lakennijverheid bloeit dankzij de inzet van potige vol ders en hardwerkende spoel- sters, verfsters en weefsters. Een stad ook met fiere schut- ters, vrome nonnen en bruisen- de kroegen met wulpse wijven van plezier. Beleg Maar ook een stad met ridders en edellieden en de dreiging van een nieuw beleg door de Vla mingen. Mannetjesputters als Jan van Henegouwen en Witte vanHaemstede worden weer tot leven geroepen en geschied schrijver Melis Stoke wordt plots meer dan een naam. Scène uit de Ridderslag bij Zierikzee. Het spel draagt bij aan het besef van Zierikzees rijke historie. Wie minder belangstelling heeft voor de geschiedenis, beleeft in elk geval een gevarieerd schouwspel met veel humor, heraldiek en romantiek. Schrijver en regisseur Cees Möhlmann wist het tweede ta fereel aan het hof aardig aan te scherpen in vergelijking met de opvoering vorig jaar. Vlottere dialogen en een pittiger lied van de troubadour zorgen voor een betere voortstuwing van het spel. Enkele horten en stoten tijdens deze première van de re prisereeks moeten vooral wor den toegeschreven aan de tech niek die wat steekjes liet vallen. Het te lang laten openstaan van zendmicrofoontjes was één van de euvels.De keus om alle dialo gen in het vierde tafereel nu te zingen in plaats van ook gespro ken teksten te gebruiken, was even wennen. De ware musical liefhebbers zal het wellicht aan spreken. Euforie De ellende van honger en wan hoop na drie maanden beleg wordt er in elk geval extra dra matisch mee ingekleurd. Veel groter nog is daarna de euforie als blijkt dat de Zierikzeese sa menleving toch standhoudt en de Vlaamse vijand wordt versla- door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - Greenpeace spant een kort geding aan tegen Broomchemie in Terneuzen. De milieu-organisatie wil dat de rechter in Middelburg een ver bod oplegt voor de productie van broomhoudende vlamver tragers. Afgelopen woensdag probeerde Greenpeace al met een actie Broomchemie tot het staken van de milieubelastende stoffen te dwingen. De blokkade-actie werd door een grote politiemacht beëin digd. Nu gi'ijpt Greenpeace dus naar een ander machtsmiddel. De rechtszaak dient in Middel burg op vrijdag 22 juni. Tech- nisch-manager J. van der Wal van Broomchemie reageerde la coniek op de stap van de milieu- organisatie: „Als ze dit willen doen, dan doen ze maar. Wij zijn er op voorbereid", zei hij. Greenpeace is van mening dat de huidige milieu- en lozings vergunningen van Broomche mie nooit hadden mogen wor den verleend. Broomchemie produceert - net als Dow overi gens - vlamvertragers, die moe ten voorkomen dat allerhande alledaagse producten als tapij ten, computers en tv's snel vlam vatten. De vlamvertragers be vatten chemische stoffen die zeer giftig zijn en nauwelijks uit het milieu verdwijnen wanneer ze daarin terecht komen. Green peace vindt dat de bedrijven die deze middelen vervaardigen over moeten stappen op de pro ductie van minder milieubelas tende alternatieven die ruim schoots voor handen zijn. Vervuiling De voorbije tijd is gebleken dat er in de Westerschelde hoge con centraties broomhoudende vlamvertragers (de zogenaamde persistant organic pollutants ofwel POP's) voorkomen. De Nederlandse overheid werd voor deze vervuiling van het Westerscheldebekken begin mei nog door het Europese Hof van Justitie op de vingers getikt. Rijkswaterstaat heeft in een on derzoek een verband gelegd tus sen de verontreiniging van het strandje bij het sluizencomplex in Terneuzen met POP's en de onvruchtbaarheid van een ko lonie visdieven. Momenteel lo pen er in de regio onderzoeken naar dit verband en de aard van de vervuiling. Discussie Volgens Greenpeace weigert Broomchemie in discussie te treden over de schadelijkheid van broomproducten. Het be drijf stelt daarop dat broom houdende vlamvertragers nog steeds geproduceerd mogen worden en dat een dialoog over het al dan niet verbieden hier van met politiek Den Haag ge voerd dient te worden. Green peace hoopt nu via de rechter in Middelburg een productiever bod in Terneuzen te kunnen af dwingen. GROEDE - Burgemeester en wethouders van Oostburg wil len vooralsnog geen geld uit trekken voor de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk in Groede. Het budget voor restauratie werken van Oostburg is op en voorlopig ziet het er niet naar uit dat Oostburg rekenen kan op subsidies voor rijksmonumen ten. Voor de toren en kerk in Groede is een bedrag nodig van in totaal zo n twee miljoen gulden. In het dorp zijn al verschillende acties ondernomen om geld voor het restauartieproject bijeen te ver garen. Het dagelij ks bestuur van de ge meente Oostburg is over de inzet van de dorpelingen goed te spre ken en hoopt dat zij daar vooral mee doorgaan. foto PieterHonhoff gen. „Zierikzee, stad aan de Gouwe en aan de Schelde. Zie rikzee blijf toch mijn stad", klinkt het uiteindelijk triom fantelijk en blij door de ijle avondlucht. De volgende op voering van De Ridderslag van Zierikzee vindt vanavond plaats en de verdere voorstellin gen staan gepland op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni vanaf 21.15 uur op het plein voor de Nieuwe Kerk. door Edith Ramakers VLISSINGEN - De politie en de gemeente Vlissingen pakken de drugshandel aan in de Bonedij- kestraat. Er gaan meer agenten patrouilleren, het samenscho lingsverbod wordt nageleefd, het drinken van alcohol op straat is verboden en het college van B en W overweegt om came ra's te installeren. Ook de open bare ruimte wordt heringericht. Een werkgroep met vertegen woordigers van de gemeente, politie en woningbouwcorpora- tie Basco heeft onderzocht hoe de gevoelens van onveiligheid bij bewoners weggenomen kun nen worden. „Dat kan door sim pele ingrepen, zoals het snoeien van bosjes op plaatsen waar ge deald wordt. Maar ook door meer en heldere straatverlich ting te plaatsen of door bouw lampen op te hangen in donkere steegjes", merkt C. Brander van de gemeente Vlissingen op. Bij het verbeteren van het woonklimaat hooit ook dat de gemeentelijke afvaldienst snel geïnformeerd moet worden als er vuil op straat ligt. Op de krui sing bij de President Roosevelt- laan en de Verlengde Boned ij ke- straat zal het bankje worden verwijderd. Die hangplek zou hinder bezorgen voor leerlingen van de nabijgelegen locatie van hetROC Zeeland, Brander: „We beseffen dat we door de maatregelen een pro bleem kunnen verplaatsen. Met andere woorden: als je op de ene plek drukt, klopt het ergens an ders. De drugshandel en daar mee de overlast kan zich naar de Hercules Segherslaan verplaat sen. Maar er moet nu echt ingegrepen worden in de Bone- dijkestraat." Brander stelt dat diegenen die overlast bezorgen, gevolgd zullen worden. „Zon der dat het een razzia wordt." Het college van burgemeester en wethouders waagt aan de ge meenteraad om in de zomerpe riode de vrije hand te krijgen in de aanpak van de overlast in de Bonedijkestraat. Inclusief de mogelijkheid camera's op te hangen. „Dat doen we alleen als de situatie daarom zou vragen. De ervaring leert dat in de zo mer de overlast het grootst is. Iedereen leeft meer buiten. Er gebeurt van alles op straat, waardoor de situatie kan esca leren." (Advertentie) COR DE JONGE Een vliedberg heeft weinig met hoog water te maken. Wel met hoge heren, die er een toren op bouwden, of die hem als statussymbool koesterden. Deze verstelbare tuintafel is evenzeer een statussymbool. Heel mooi en heel praktisch, Kleine kleutertjes hoeven niet op het hek te gaan zitten, maar kunnen bij de volwassenen aan deze tafel Een tafel die met hen mee groeit! Noordweg 125, Serooskerke, 0118-593030 Interieurstyling Walcheren Kees den Herder

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 61