Khatami stevent af op grote zege PZC Nederland gooit hoge ogen in race om luchtvaartbureau EU Chirac biedt EU-partners plaats onder atoomparaplu Zware gevechten in noorden Macedonië VS bemiddelen op twee fronten tussen Israël en Palestijnen Hervormingsgezinde president Iran krijgt massale steun kiezers Dossier-Kohl gesloten na betaling boete Japanner richt bloedbad aan op school Vonnissen moordzaak bisschop Irak in handelsalliantie Australië verbiedt klonen mensen BSE buiten West-Europa Papon moet in cel blijven McVeigh staakt verzet tegen terechtstelling zaterdag 9 juni 2001 «anonze redactie buitenland TEHERAN - De hervormings gezinde Iraanse president Kha tami stevent af op een overtui gende overwinning bij gisteren gehouden presidentsverkiezin gen. De eerste uitslagen geven hem een zeer grote meerderheid van de stemmen in de twee be langrijkste provincies van het land. Khatami ligt straatlengtes voor op de andere kandidaten in de provincies Ispahan en Fars, zo meldden lokale functionaris sen. Uit een peiling van het Iraanse persbureau IRNA krijgt Khatami circa driekwart van alle stemmen. Het persbureau liet woensdag en donderdag opinieonderzoek doen, waaruit bleek dat 74 procent van de kie zers de voorkeur geeft aan Kha tami. De conservatieve kandi daat Ahmad Tavakoli zou twaalf procent krijgen. Khatami behaalde in 1997 ze ventig procent van de stemmen. Als hij gisteren evenveel of meer stemmen zou krijgen, dan wordt dat gezien als een grote over winning voor de hervormers. Fraude Deze uitslag zou Khatami mo gelijk ook meer speelruimte ge ven om hervormingen door te kunnen voeren. De Raad van Toezicht op de Grondwet, een orgaan dat door conservatieven wordt gedomi neerd, meldde gisteren dat er meerdere onregelmatigheden bij de stembusgang zijn gecon stateerd. Deze zouden 'het be lang van het volk schaden'. Ook de campagneleider van de con servatieve kandidaat Ahmad Tavakoli verklaarde dat er zou zijn gefraudeerd ten gunste van 'een kandidaat'. Hij doelde op Khatami. Maar het ministerie van Bin nenlandse Zaken sprak de be weringen tegen. Er zou geen enkele melding van onregelma tigheden zijn binnengekomen. Het ministerie beschuldigde de conservatieve Raad van Toe zicht juist van een gebrek aan samenwerking bij de organisa tie van de verkiezingen. Omdat gisteren bleek dat de opkomst groter was dan verwacht, moes ten er meer stembiljetten en stembussen worden aange voerd. De stemlokalen in delen van het land bleven twee uur langer open. De definitieve uitslag van de verkiezingen zal in de loop van vandaag bekend worden ge maakt. De uitslag is pas geldig, als de Raad van Toezicht op de Grondwet de uitkomst heeft goedgekeurd. RTR/AFP BERLIJN - De Duitse justitie heeft de zaak rond ex-bonds- kanselier Helmut Kohl defini tief gesloten. Kohl heeft 330.000 gulden betaald en ontkomt daarmee aan vervolging in de zwartgeldaffaire rond zijn par tij de CDU. De oud-bondskanselier accep teerde eerder dit jaar een schik kingsvoorstel. Tot gisteren had hij de tijd het geld over te ma ken. De helft van het bedrag gaat naar de Duitse staat, de rest is bestemd voor een liefdadig- heidsdoel. Kohl heeft toegegeven 2,3 mil joengulden aan giften te hebben ontvangen. Tegen de regels in hield hij het geld buiten de par tijboekhouding. Kohl deed dat omdat hij de gulle gevers anoni miteit had beloofd. De Duitse grondwet verplicht partijen schenkingen aan te ge ren. De CDU werd er uiteindelijk met beter van. De partij kreeg eenenorme boete. Om de schade goec te maken, zamelde Kohl vorig jaar bijna negen miljoen gilleen in voor zijn partij. Ook nam hij een hypotheek op zijn huis. Deze boetedoening was voor het Openbaarministerie aanleiding een schikking voor te stellen. DPA/AFP/RTR Een Iraanse vrouw wacht voor een enorm portret van de geestelijke leider ayatollah Khamenei op haar beurt in een stembureau in Teheran. foto Damir Sagolj/RTR door Henk Glimmerveen PARIJS - De Franse president Chirac heeft zich gisteren in een toespraak in een prestigieus de fensie-studiecentrum in Parijs vierkant gekeerd tegen de plan nen van de Amerikaanse presi dent Bush om een anti-raket- tenschild in de ruimte te ontwikkelen. Chirac wil juist dat de belangrijkste Europese partners zich aaneensluiten om te voorkomen dat een wapen wedloop in de ruimte ontstaat. Chirac ging zelfs zover de EU- lar.den een plaatsje aan te bie den onder de Franse atoompa raplu. Overigens liet hij er in één adem op volgen dat de Franse president de enige blijft die be slist over het inzetten van de Franse atoomraketten. De vei ligheid van Frankrijk zal nog vele jaren moeten worden gega randeerd door de nucleaire af schrikking van het Franse atoomprogramma 'Force de Frappe', aldus Chirac. Frankrijk onderkent volgens de president het gevaar van proli feratie van ballistische raket ten. „Wij hebben alleen een andere inschatting (dan de Amerikanen) van de mate van het gevaar", zo zei hij. Inde visie van de Franse president is het ruimteschild van Bush in strijd met het ABM-verdrag van 1972 van onze redactie buitenland SKOPJE - Het Macedonische leger heeft gisteren zware strijd geleverd met de Albanese rebel len in het gebied ten noorden en noordoosten van de hoofdstad Skopje. De strijdkrachten voer den artilleriebeschietingen uit op de stad Kumanovo en op de omgeving van de dorpen Slup- eane en Matejece. een woordvoerder van de strijdkrachten probeert het leger met de actie bij Kumanovo een'humanitaire ramp' te voor konen. Zij wil de watervoorzie ning voor de honderdduizend mensen in het gebied veiligstel len en de evacuatie van de bur gers uit het strijdgebied moge lijk maken. Raketwerper Een woordvoerder van de rebel- 0—0 U£K zei gister ochtend dat het leger probeert de stellingen van de rebellen bij Advertentie Slupcane en Matejec in te ne men, maar dat de rebellen dat verhinderen. Het U£K gebruikt zware mitrailleurs en raketwer pers om de militairen van het le ger op afstand te houden. Rebellen werden gisteren gesig naleerd slechts tien kilometer van de hoofdstad Skopje. Oog getuigen meldden dat ze UQK- strijders bewapend met auto matische geweren in een auto hadden zien zitten in Aracinovo iets ten oosten van de hoofd stad. Bang Duizenden mensen vluchtten de afgelopen dagen uit Aracinovo omdat ze bang waren dat de ge vechten in nabijgelegen dorpen zouden overslaan naar hun woonplaats. Volgens Skopje is het plaatsje echter stevig in Ma cedonische handen. De Macedonische premier Ge- orgijevski heeft gisteren gezegd dat hij afziet van het uitroepen van de oorlogstoestand. Na overleg met president Trajk- ovski en de leider van de soci aaldemocraten deelde hij mee dat hij voorstander is van 'ver dere energieke militaire actie tegen de Albanese extremisten'. Hij veroordeelde de Macedo- niërs die de afgelopen dagen winkels en woningen van Alba nezen in een aantal steden in brand hebben gestoken. In de nacht van donderdag op vrijdag staken inwoners van de stad Bi- tola huizen en winkels van Al banezen en moslims in brand. DPA/AFP/RTR en dreigt het te leiden tot een nieuwe wapenwedloop 'met de sastreuze gevolgen voor de hele wereld'. Chirac ziet veel meerin handha ving van de bestaande structu ren, in de eerste plaats natuur lijk de 'Force de Frappe'. Zijn aanbod aan de Europese part ners om gebruik te maken van het Franse atoomprogramma is vrij verrassend. Frankrijk heeft zich tot dusver op defensiege bied weinig gelegen laten liggen aan de NAVO, waarvan de meeste EU-landen deel uitma ken. Volgens Chirac is het Fran se aanbod een gevolg van de 'natuurlijke en groeiende on derlinge solidariteit van de EU- landen'. Chirac hield een vurig pleidooi voor verhoging van de defensie-uitgaven van de Euro pese landen. De Franse defensie-politiek, zo besloot hij, zal nog lange tijd rusten op drie 'fundamentele' uitgangspunten: respect voor de rechtsorde, de modernisering en europeanisering van het defen sieapparaat en de duurzaam heid van de nucleaire afschrik king. GPD Na het bloedbad werden de leerlingen verzameld op het speelterrein. van onze redactie buitenland TOKIO - Een 37-jarige man heeft gisteren op een basisschool in het Japanse Ikeda, vlakbij Osaka, een bloedbad aangericht. De man stak 26 kinde ren en drie leerkrachten neer. Zeker acht leerlin gen, voor het merendeel meisjes, zijn aan hun ver wondingen overleden. Enkele kinderen en een onderwijzer zijn er slecht aan toe. Het is onbekend wat het motief is van de dader. Volgens de politie liep de man in de ochtend het door Mare Peeperkorn BRUSSEL - De Europese Unie stevent af op een akkoord over de vestigingsplaats van acht nieuwe Europese agentschap pen. Tijdelijk EU-voorzitter Zweden heeft een 'totaalpak ket' samengesteld, dat volgende week aan de vijftien EU-rege- ringsleiders moet worden voor gelegd die elkaar komende vrij dag in Gotenburg ontmoeten. Nederland is in de race voor Eu ropees Agentschap voor lucht vaartveiligheid, met Hoofddorp als zetel. De verdeling van de EU-instel- lingen over de lidstaten is een politiek zeer gevoelige zaak. De vestiging van een bureau brengt immers banen, geld en prestige met zich mee, wat de intensieve lobby vanuit vele hoofdsteden verklaart. De Zweedse premier Persson heeft afgelopen weken zijn EU-collega's indringend gevraagd wat hun voorkeuren zijn. Door in één keer de hoofd zetel van acht agentschappen te regelen, hoopt Zweden iedereen een beetje tevreden te stellen. Veruit het meest prestigieuze agentschap is de Europese Voedselautoriteit (EVA). Deze waakhond over de voedselvei ligheid moet begin volgend jaar operationeel zijn. Op den duur werken er ruim driehonderd mensen, met een budget van honderd miljoen gulden per jaar. Finland heeft Helsinki kandidaat gesteld, maar ook Italië (Parma), Spanje (Barcelo na) en Frankrijk (Lille) dingen mee. EU-voorzitter Zweden steunt buurman Finland, maar vindt de Europese Commissie tegen over zich. De Commissie - het dagelijks bestuur van de EU - benadrukt dat nogal wat Brus selse ambtenaren en Commissa rissen de vergaderingen van de Voedselautoriteit moeten bij wonen. Om onnodig reizen te voorkomen, kiest de Commissie voor Luxemburg als vestigings plaats van de EVA. Zij wordt daarin gesteund door vele ande re lidstaten, waaronder Neder land. Hoofddorp Het luchtvaartagentschap EA- SA (European Aviation Safety Agency) is eveneens gewild. In dit bureau komen 150 mensen te werken. De EU reserveert hier voor zestig miljoen gulden per jaar. Hoofddorp heeft als troef dat de voorloper van de EASA - de Joint Aviation Authority - er al is gevestigd. Om zijn verzoek kracht bij te zetten, ziet het ka binet af een claim op de toekom stige zetel van 'Eurojust', het nog op te zetten bureau voor jus- titiële samenwerking in de EU. Het kabinet heeft lange tijd ge aasd op Eurojust, omdat het goed zou passen bij Europol (politiesamenwerking) dat in Den Haag is gehuisvest. Derde belangrijke post is het Maritiem Agentschap (veiliger GUATEMALA-STAD - Drie oud-militairen en een hulpbis schop zijn gisteren door een rechtbank in Guatemala schuldig bevonden aan de in 1998 gepleegde moord op bisschop en mensenrechtenactivist Juan Gerardi. De oud-militairen zijn elk veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf, de Gerardi's hulpbisschop Mario Orantes kreeg twintig jaar. Twee dagen voor zijn dood verscheen een rapport waarin Ge rardi het leger verantwoordelijk stelde voor de dood van het overgrote deel van de 200.000 burgers die om het leven kwa men in de 36 jaar durende burgeroorlog in Guatemala. AP BAGDAD - Vier landen in het Midden-Oosten, Egypte, Syrië, Libië en Irak, hebben een economisch verdrag gesloten, heeft het dagblad Al-Iraq gisteren gemeld. De regeringen kwamen overeen de onderlinge handelsbeperkingen weg te nemen. Zo heffen de vier landen in de toekomst geen importbelasting meer op eikaars goederen. De Iraakse minister van Handel noemde het akkoord een Ara bische overwinning op de pogingen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om Irak onder de duim te houden. Tegen Irak is al meer dan tien jaar een internationaal handelsem bargo van kracht. AP CANBERRA - Australië gaat het klonen van mensen verbie den. De nationale regering en de regeringen van de deelstaten zijn het gisteren eens geworden over uniforme wetgeving. Die laat de deur open voor het klonen van menselijke stamcellen voor medische-wetenschappelijk onderzoek. Voordat een besluit wordt genomen over het al dan niet toela ten van het klonen van stamcellen, wacht de regering de resul taten van een brede maatschappelijke discussie af. Wetenschappers hebben Australië gevraagd in navolging van Groot-Brittannië het klonen van mensen te verbieden. Lon den blokkeert echter niet medisch-wetenschappelijk onder zoek met stamcellen. Stamcellen zijn basiscellen die tijdens de embryonale ontwikkeling tot een willekeurig orgaan kun nen uitgroeien. RTR/ANP PRAAG - In Tsjechië is bij een koe BSE vastgesteld. Dat heeft minister Fencl van Landbouw gisteren in Praag bekendge maakt. Het is voor het eerst dat buiten West-Europa de gekke- koeienziekte is geconstateerd. Naar aanleiding van het BSE-geval in Tsjechië hebben ver scheidene andere Oost-Europese landen voorzorgsmaatrege len genomen. Slowakije en Polen voeren voorlopig geen Tsje chisch rundvlees meer in. Hongarije importeert alleen vlees waarvan vaststaat dat het BSE-vrij is. RTR/AFP STRAATSBURG - De tot tien jaar cel veroordeelde hoogbe jaarde Franse oorlogsmisdadiger Maurice Papon blijft in de cel. De gevangenisstraf waartoe de inmiddels negentigjarige Papon in 1999 is veroordeeld wegens medeplichtigheid aan misdrijven tegen de menselijkheid, is niet mensonterend. Het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft dat gisteren beslist. Papons advocaten waren in beroep gegaan tegen het vonnis omdat ze de uitvoering daarvan wegens de hoge leeftijd en de slechte gezondheidstoestand van hun cliënt onmenselijk von den. Papon is opgesloten in de Parijse Santé-gevangenis en staat onder voortdurende medische controle. ANP tie te realiseren en woorden om te zetten in daden, aldus Burns. Het was de eerste ontmoeting van veiligheidsfunctionarissen sinds de zelfmoordaanslag in de Israëlische stad Tel Aviv, op 1 juni, waarbij twintig jongeren werden gedood. Kort na de bloedige aanslag kondigde de Palestijnse president Arafat een staakt-het-vuren af. Sindsdien is er duidelij k sprake van een af name van de gewelddadighe den. foto Yomiuri Shimbun/AP schoolgebouw binnen en stak hij met een vijftien centimeter lang keukenmes in op de kinderen die tussen de zes en twaalf jaar oud zijn. De politie identificeerde de dader als de 37-jarige Mamoru Takuma. Hij werkte eerder als conciërge op een basisschool in een andere stad. Daar werd hij in maart 1999 ontslagen omdat hij verdovende middelen in de thee van vier leraren had gestopt, maar hij werd nooit vervolgd omdat hij psychi sche problemen had, aldus de politie in de nabij gelegen stad Itami. Volgens het persbureau Jiji stond de man bekend als psychisch gestoord. RTR/AFP/AP van onze redactie buitenland RAMALLAH - Onder bemidde ling van de Verenigde Staten zijn Israëlische en Palestijnse veiligheidsfunctionarissen gis teren bijeengeweest om te pro beren het wankele staakt-het- vuren in het Midden-Oosten een vastere basis te geven. Doel van het gesprek was na een onder breking van acht maanden de samenwerking weer op te pak ken. De hoofden van de Israëlische en Palestijnse geheime dienst spraken in de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever met de directeur van de Amerikaan se geheime dienst CIA. Over het verloop van de ontmoeting zijn geen officiële mededelingen ge daan. In Palestijnse kringen heette het dat het overleg 'posi tief' was verlopen. Tegelijkertijd had VS-gezant Burns afzonderlijke gesprekken met de Palestijnse president Arafat en de Israëlische premier Sharon. De Amerikaan noemde het gesprek met Arafat con structief. De partijen proberen in het gebied een stabiele situa- Mortieren Toch was het gisteren op enkele plaatsen onrustig. Militante Pa lestijnen vuurden mortiergra naten af op een joodse nederzet ting in de Gazastrook. Volgens de Israëlische radio is niemand gewond geraakt. Bij een inci dent op Gazastrook waarbij met stenen werd gegooid, raakten een Israëliër en twee Palestijnen gewond. Volgende week gaat VN-secre- taris-generaal Kofi Annan naar het Midden-Oosten. Hij pro beert een politieke oplossing voor het voortslepende conflict- te vinden, zo maakte zijn woordvoerder Eckhard gisteren bekend. AFP/ANP/DPA/RTR scheepvaart). Hiervoor hebben onder meer Frankrijk (Cher bourg), Italië (Genua) en Portu gal (Lissabon) interesse ge toond. Cherbourg gooit hoge ogen, omdat Frankrijk na de ramp met de olietanker Erika voor de kust van Bretagne, zich fors heeft ingespannen voor vei liger schepen. Troostprijzen Naast de drie grote instellingen zijn er vijf 'troostprijzen' te ver delen. Het gaat onder meer om een Informatietechnologie Veiligheidscentrum, de Politie academie, eerdergenoemde Eu rojust, een Instituut voor Veilig heidsvraagstukken en een EU- satellietcentrum. Dit laatste centrum bestaat al in Spanje, maar moet dringend worden ge moderniseerd. EU-voorzitter Zweden beaamt een totaalpakket klaar te heb ben. maar houdt de precieze verdeling van de posten angst vallig geheim. GPD door Erik Beijen DENVER - Timothy McVeigh geeft de strijd tegen zijn execu tie op. Hij is ter dood veroor deeld voor zijn aandeel in de bomaanslag in Oklahoma City in 1995. Daarbij kwamen 168 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond. De terechtstelling van McVeigh (33) staat gepland voor aan staande maandag in Terre Hau te in de staat Indiana. McVeigh nam zijn besluit nadat een Amerikaans federaal hof van beroep in Denver donder dag een verzoek om uitstel van de executie had afgewezen. Ad vocaat Robert Nigh van McVeigh zei kort na de uit spraak van het hof dat zijn cli ënt had besloten niet verder in beroep te gaan om zijn executie te voorkomen. „Hij wil nu de laatste benodigde voorberei dingen treffen zodat hij klaar is om maandag te sterven", aldus Nigh In hun vonnis stelden de drie rechters van het hof dat 'zelfs indien uitgegaan wordt van fraude (door de federale politie FBI), McVeigh er totaal niet in is geslaagd aan te tonen op welke gronden uitstel zou kunnen worden verleend'. Beroep De advocaten van de verdachte hadden nog de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij Ame rikaanse Hooggerechtshof. Maar dat zullen zij niet doen, omdat McVeigh er geen prijs op stelt. Vorig jaar december nam Mc Veigh een soortgelijk besluit. Hij veranderde pas vorige maand van mening toen de FBI bekendmaakte dat zij zo'n vier duizend documenten niet aan de rechter ter beschikking had den gesteld tijdens het proces in 1997. RTR/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 5