Borsele voorzichtig met uitgaven Speeltuinen vieren eeuwfeest PZC Scholieren zwemmen voor goed doel Begraafplaats van Oudelande krijgt grote opknapbeurt Zeeland wil vaker inzet politiehulp van over de grens Plan Sloebrandweer definitief van de baan Topveiling Wandeltocht in Aardenburg Fietser gewond in Sint-Jansteen Auto gestolen in Bruinisse Vrouw gewond bij botsing Politie flitst 71 hardrijders Gift Julianafonds aan jeugdwerk Auto bekrast op parkeerterrein Winkelier Serooskerke bestolen Nieuwe raad kan na verkiezingen rekenen op schone lei Avondvierdaagse Postzegelavond Advertentie MIDDELBURG, Veilingmeester A. I. Yerhage is voornemens om op dins dag 19 juni een veiling te houden in de schouwburg te Middelburg. Mei o.a. 100 schilderijen van bekende oeesters waaronder 7 schilderijen van R. kimpe uit Belgisch particulier bezit. Tevens een zeldzame collectie sculptures, egels, sieraden etc. etc. Er is een catalo gus met 110 kleurenfoto's aan de zaal verkrijgbaar. Kijkdagen ma. 18 juni van 15,00 tot 20.00 uur en di. 19 juni van 10.00 lot 11.30 uur voor de veiling. Veilingmeester A. J. Verhage tel. 0118 - 627639 06 - 29047339 AARDENBURG - In en rond Aardenburg wordt morgen een wandeltocht gehouden over af standen van tien en dertig kilo meter. De route gaat vanaf de Kaai in Aardenburg door Sluis, Draai brug, Sint Kruis en Eede. Lief hebbers kunnen vanaf acht uur zondagmorgen inschrijven aan de Kaai te Aardenburg voor de tocht van dertig kilometer. Voor de kortere wandeling start de inschrijving om tien uur. GOES - Vijftig leerlingen van de Vliedberg in Goes, de school voor voortgezet speciaal onderwijs, hebben 8500 gulden bij el kaar gezwommen voor een school voor straatkinderen in Brazi lië. De leerlingen lieten zich sponsoren per baantje dat ze zwom men in Sportpunt Zeeland in Goes. Het zwembad was hen voor dit doel gratis beschikbaar gesteld. Het project voor straatkin deren in Brazilië is één van de vele in de actie 'scholen helpen scholen'. Leerlingen van scholen in de hele wereld proberen geld en middelen bijeen te krijgen voor andere scholen in de derde we reld. In de lessen krijgen ze informatie over landen waar het on derwijs heel wat moeilijker toegankelijk is dan in Nederland. Gistermiddag werd de opbrengst van de sponsoractie bekend ge maakt en kregen de leerlingen die een uitzonderlijke prestatie le verden, een prijsje: degene die de meeste baantjes trok, degene die het meeste geld ophaalde en de leerling met de meeste spon sors. foto Willem Mieras zaterdag 9 juni 2001 SINT-JANSTEEN - Een 64-jarige fietser is gistermiddag in Sint Jansteen gewond geraakt bij een verkeersongeval. De Hulstenaar werd aangereden op de Oude Drydijck door een vrachtwagen. De wagen stond geparkeerd aan de linker zijde van de weg. De 39-jarige bestuurder had bij het wegrij den de fietser niet opgemerkt. De Hulstenaar kwam ten val en klaagde over pijn in zijn rug en zijn hoofd. BRUINISSE - In park Grevelingenhout bij Bruinisse is in de nacht van donderdag op vrijdag een personenauto gestolen. De dieven doorzochten de woning van de eigenaar van de auto en namen de autosleutels mee. In de auto, een donkergroene Mercedes met het kenteken 27-DD-NZ, lagen persoonlijke bezittingen waaronder een attachékoffer en een golfkar met golfset. De totale waarde van de gestolen goederen bedraagt enkele tientallen duizenden guldens. VLISSINGEN - Een vijftigjarige vrouw uit Vlissingen is gis terochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising Van Woelderenlaan/Sloeweg in Vlissingen. Zij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het zieken huis Walcheren. De auto, bestuurd door een 39-jarige man uit de gemeente Veere, wilde op het kruispunt links afslaan in de richting van de Presidéht Rooseveltlaan. Hij zag daarbij de vrouw over het hoofd, die op het fietspad reed naast de Van Woelderenlaan. De vrouw kwam daarbij ten val. VLISSINGEN - Bij snelheidscontroles op de Nieuwe Zuid- beekseweg en de President Rooseveltlaan in Vlissingen heeft de politie gisteren 71 bestuurders betrapt op te snel rijden. Op de Rooseveltlaan reed één voertuig 103 kilometer per uur waar een maximumsnelheid geldt van vijftig. In totaal wer den ruim negenhonderd bestuurders gecontroleerd. GOES - Jeugdsoos De Sik in Kamperland en het kinderva kantiewerk in 's-Heer Hendrikskinderen kunnen rekenen op een bijdrage van het Juliana Welzijn Fonds. In beide gevallen wordt 3500 gulden beschikbaar gesteld. Het bedrag dat be stemd is voor het kindervakantiewerk in 's-Heer Hendriks- kinderen wordt beschikbaar gesteld aan de stichting Stimu lans in Goes. De stichting Instuif Kamperland is de ontvanger van de subsidie voor De Sik. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de aanschap van een tafelvoetbalspel voor de jeugdsoos VLISSINGEN - Een personenauto, die gisterochtend tussen, negen uur en kwart voor tien geparkeerd stond op een par keerterrein aan de Edisonweg in Vlissingen is flink bescha^ digd. De 19-jarige eigenaar uit Vlissingen zag bij terugkomst dat zijn rechtervoordeur een deuk had opgelopen en was be krast. SEROOSKERKE (W) - Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een winkel in de Toren- straat in Serooskerke. De politie doet geen mededelingen over de hoogte van het gestolen bedrag doorMieke van der Jagt HEINKENSZAND - Geen ex- tra scheppen geld, geen splin- lemieuw beleid, maar ook geen grotere wissel op de beurzen van de burgers: het Borselse college van burgemeester en wethou ders heeft de Kadernota, het meerjarenhuishoudboekje van de gemeente tot het jaar 2006, opgesteld met een terughou dendheid die niet kenmerkend is. 'Wethouder P. Vollaard van fi nanciën: ,,We willen een nieuwe raad na de verkiezingen niet op zadelen met allerlei verplich tingen en maatregelen die pas na de verkiezingen effectief worden. De nieuwe raad moet met een schone lei kunnen be ginnen." Dat wil niet zeggen dat het col lege niet heeft moeten passen en meten met de centen die Borsele jaarlijks tot zijn beschikking heeft. Voor een heleboel zaken heeft de gemeenteraad al geld gereserveerd en dat moet nog worden uitgegeven. Ook is er voor een in voorgaande jaren voor een aantal beleidsmatige zaken waar nu geen of onvol doende geld voor is. Om een in haalslag te maken, wil het colle ge structureel 160.000 gulden beschikbaar stellen. Ongeveer de helft is bestemd voor de digi talisering in het algemeen. De raad wil al lang dat de gemeente volwaardig meedraait in aller lei virtuele ontwikkelingen. Er moet een arbeidsplaats bijko men voor iemand die gaat zor gen dat de Borselse-website in teractief wordt, dat raadsleden behoorlijk gedigitaliseerd ra ken en dat ook vanuit de dorps huizen burgers de digitale snel weg op kunnen. Een ander deel van het geld is bestemd om ervoor te zorgen dat burgers hun paspoort gewoon kunnen blijven halen bij de ge meente. Omdat de paspoorten voortaan in Haarlem moeten worden gemaakt, moeten bur gers er twee keer voor naar het gemeentehuis komen en moet dat dus langer open zijn. Ruim een halve baan extra gaat dat kosten. Voorts wil Borsele in 2005 beginnen met een ton per jaar extra te investeren. Sportproject Nieuw beleid waarvoor maar een keer een bedrag wordt vrij gemaakt, is er ook. In 2005 moet er een ton op tafel komen om bestemmingsplannen te actua liseren en voor het breedte sportproject, dat zeven jaar gaat duren, moet er in dat jaar ook twintigduizend gulden bij. Dan gaat er volgend jaar al twee ton in de ontwikkeling van re creatie in Hoedekenskerke en een ton in de brede school. Voor het jeugdbeleid komt er volgend jaar een extra bedrag van twee ton op tafel en cultuur kan op een ton, verdeeld over vier jaar, rekenen. Voor automatisering is er in 2002 een bedrag van vijf tigduizend gulden extra en de gemeente wil ook 200.000 gul den in lastenverlichting steken. Het geld daarvoor komt uit een hogere dividenduitkering van Delta Nutsbedrijven, dan waar Borsele eerder op gerekend had. Zalmsnip Vorig jaar al besloot de raad de Zalmsnip met 25 gulden te ver hogen tot 125 gulden. Nu wil het college twee ton op tafel leggen om er in 2002 voor een keer 150 gulden van te maken. In de laatste kadernota van deze ambtsperiode heeft het college ook het eigen programma tegen het licht gehouden en komt tot de conclusie dat er best wat van terecht is gekomen. De gemeen te heeft de band tussen burgers, bestuur en beleid steviger kun nen maken, niet in de laatste plaats omdat er nu voor alle vijftien kernen dorpsraden zijn opgericht. Borsele heeft zich vol enthousiasme op de bestuurlij ke vernieuwing gestort en met de belastingen is het ook niet echt de pan uit gerezen. Zo gaat volgend jaar de ozb met vijf pro cent omhoog: twee procent die al jaren geleden was afgespro ken en drie procent inflatiecor rectie. Volgend jaar gelden geen afspraken meer, dan is het mo gelijk de belasting alleen met het inflatiecijfer te verhogen. Urnenmuur Speeltuin De Oude Stad in Vlissingen. foto Lex de Meester door Jacques Cats VLISSINGEN - Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat mede op aandringen uit Zee land na of de grensoverschrij dende politiehulp tijdens de voetbalkampioenschappen van vorig jaar voor bepaalde gele genheden is te continueren. Het Euregionaal Veiligheids- overleg Scheldemond heeft de ze wens kenbaar gemaakt. Het overleg voelt zich extra gesterkt door de vaststelling dat er tij dens de mond- en klauwzeercri sis problemen zijn gerezen op het gebied van de overdracht van bevoegdheden op controle- gebied. Ten tijde van de mkz-perikelen is er in Zeeuws-Vlaanderen op veertien plaatsen bij grensover gangen gecontroleerd. Als de grensoverschrijdende bevoegd heden verplaatst hadden kun nen worden naar de beide Wes- terscheldeveren had de inzet van het aantal controleurs veel beperkter kunnen blijven, zo noemt commissaris van de ko ningin W, van Gelder als voor zitter van het overleg als voor beeld. Bij een terugblik op de mkz-pe- riode is gebleken dat er in Eure- gioverband te laat is gereageerd op de ontstane situatie. Van Gelder: „We hadden in een veel preventie ver stadium, toen er nog niks nodig was, de koppen bij elkaar moeten steken om tij dig bepaalde maatregelen te kunnen treffen." De commissaris herinnerde aan het ontstaan van grote files aan de grens door controles waar door personenauto's die niet ge controleerd hoefden te worden in de verdrukking kwamen. Sprekend over de politiële sa menwerking over de landsgren zen heen sprak Van Gelder er zijn voorkeur uit om, in geval er toch politiebegeleiding bij een kernafvaltransport moet zijn, één politieteam het transport 'van deur tot deur' naar Frank rijk te laten begeleiden. „Waar om die drievoudige politieinzet? Dat kost veel te veel mensen." door Ab van der Sluis doorMieke van der Jagt OUDELANDE - De begraaf plaats van Oudelande is hard aan een opknapbeurt toe. Van uit de dorpsraad en van particu lieren uit het dorp heeft de ge meente Borsele bij herhaling klachten ontvangen over de ar moedige staat waarin de be graafplaats verkeert. Het dagelijks gemeentebestuur '.an Borsele wil daarom ruim 172.0 00 gulden uittrekken om het begraafplaatsje aantrekke lijker en toegankelijker te ma ken. De algemene begraafplaats aan de Hellenburgstraat wordt ge kenmerkt door kaalheid en nat tigheid. Door het ontbreken van verharding zijn sommige graf velden nauwelijks toegankelijk voor nabestaanden. De paden zijn hobbelig door boomwortels en enkele grafvelden bieden een armoedige aanblik door het ontbreken van begroeiing en het redactie midden-zeeland Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 273000 Fax:(0113)273030 E-mail: redgoes@pzc.nl R. Bosboom M. E. de Bruijn l-Huibers A.M. van der Jagt R-J. A. Paardekam E. Soesman K. L. de Vries (sport) centrale redactie Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl geringe aantal zerken. Veel bo men en siruiken zijn ook slecht of totaal versleten. Het Borselse college van burge meester en wethouders heeft de raad voorgesteld om de monu mentale bomen die op de be graafplaats staan, te onderzoe ken en als het nodig is op te knappen. Slechte bomen en struiken moeten worden ver vangen en kale grafvelden krij gen bodembedekkende beplan ting. De paden naar het lijkenhuisje zullen worden voorzien van as falt en die naar de graven van grint, tussen met grond opge zette kanten. Alle nieuwe graf velden zullen worden ingezaaid met gras. Ook zal er een colum barium, een urnenmuur worden opgerichtDe opknapbeurt voor de dodenakker in Oudelande vloeit voort uit een inventarisa tie van de Borselse begraaf plaatsen. De kwaliteit van de kerkhofjes in cle dorpen is erg wisselend en de gemeente heeft voor alle algemene begraaf plaatsen verbeteringplannetjes laten maken. Daarin wordt ook aandacht besteed aan de de be graafplaatsen als landschappe lijke elementen. De raad bespreekt het voorstel tijdens een openbare vergade ring die donderdag 14 juni wordt gehouden in het gemeen tehuis in Heinkenszand. Aan vang 20.00 uur. VLISSINGEN - De Vlissingse Filatelisten Vereniging houdt donderdag 21 juni haar maan delijkse bijeenkomst in het Theo vanDoesburgcentrum aan de Brouwenaarstraat in Vlissin gen. De agenda vermeldt onder meer een bingo voor leden, do nateurs en hun partner. De ver gadering begint om 20 uur. OOSTKAPELLE - De avond vierdaagse in Oostkapelle wordt dit jaar gehouden van 18 tot en met 21 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van vijf en tien kilometer. In schrijven kan vanaf 18.00 uur bij sporthal de 'Halve Maan'. De avondvierdaagse begint om 18.30 uur. VLISSINGEN - Honderd jaar geleden nain timmerman Ulke Jan Klaren in Amsterdam het initiatief voor een besloten speeltuin. Hij vond dat de kin deren een speelplek moesten krijgen, waar ze veilig en onder toezicht konden ravotten. Zijn idee kreeg navolging. Honder den speeltuinen werden opge richt. In Vlissingen nam in 1921 een buurtcommissie uit Tuin stad een sportterrein aan de Margrietenlaan in gebruik. Ter gelegenheid van '100 jaar speel tuinwerk' worden in Vlissingen twee exposities gehouden. De kinderen werden in 1921 vermanend toegesproken tij dens cle opening van het speel terrein in Tuinstad. De burge meester wees hen erop dat zij hier mochten spelen, mits zij zich van baldadigheden ont hielden en luisterden naar de vermaningen van hun ouders en anderen. „Voordien werd er in Zeeland vooral gespeeld bij uit spanningen, zoals Duinzicht aan de Koudekerkseweg", ver telt Harry Been, consulent bui tenspeelruimte bij de provinci ale welzijnsorganisatie Scoop. eerste tuinen zaten vol met gymnastiektoestellen. Die ele menten zie je nog steeds. Kinde ren kunnen klimmen, klauteren en duikelen." Speeltuinen waren vroeger meer in trek dan tegenwoordig. De speelruimte in huis was be perkt en de gezinnen waren gro ter. Kinderen moesten wel naar buiten. De belangstelling voor speeltuinen in wijken nam in de jaren zeventig af. Mensen kre gen meer geld te besteden en kochten grotere huizen. De be volkingssamenstelling van de 'oude' wijken veranderde. Kin deren kregen door de grotere welvaart eigen kamers en veel meer speelgoed. De betrokken heid van bewoners bij speeltui nen wijzigde. Vrijwilligers wa ren moeilijk te vinden. In 1997 leek het speeltuinwerk ten dode opgeschreven. In een attractiebesluit werden regel tjes opgesomd, waaraan speel tuinen en -toestellen moesten voldoen. Speeltuin Lammeren- burg kon negentig procent van de toestellen naar de oud-ijzer handel brengen. Scoop en cle Nuso, de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdre- creactie, bedachten een Delta plan. Gemeenten investeerden gezamenlijk miljoenen in veili ge speelvoorzieningen. Een ge middelde speeltuin kost tussen de drie- en vijfhonderdduizend gulden. De 33 grotere speeltui nen in de provincie voldoen nu allemaal aan het besluit uit 1997. Minder plek Spelen staat de laatste jaren on der druk, zegt Been. „Buiten is het niet veilig en de openbare ruimte is niet meer zo schoon Kinderen moeten concurreren met hondenpoep en dat verlie zen ze altijd. Dat gemeenten daartegen geen sancties hebben stoort mij enorm. Een wildplas ser krijgt negentig gulden boete. De man, die zijn honcl vier keer per dag laat poepen en piesen op een grasveld, helemaal niets." Van een eeuwfeest met een rouwrandje wil hij niet weten, maar feit blijft dat er voor kin deren steeds minder plek is om frank en vrij te spelen. Overhe den, stelt Been, moeten meer aandacht hebben voor speel ruimten. „Eenpaarwipkipjesin een wijk vindt iedereen prima. Maar als de jeugd ouder wordt, waar moeten zij dan naartoe Gemeenten houden daar veel te weinig rekening mee." Het eeuwfeest wordt in Vlissin gen zaterdag 16 juni officieel ge vierd in speeltuin De Oude Stad. Die locatie is niet toevallig ge kozen. „Een goede accommoda tie doet veel voor kinderen tot twaalf jaar, maar ook voor jon geren die wat ouder zijn. De buurt heeft dat in de Paarden straat heel goed opgepakt door in de directe omgeving een jeugdhonk in te richten. De speeltuinvereniging weet dat haar verantwoordelijkheid niet ophoudt na de speeltuinjeugd. Ze denkt niet alleen aan de kleintjes." Om 915 uur begint een muzika le rondgang door de wijk en om 10 uur houdt wethouder L. C. Poppe-de Looff een toespraak. De expositie '100 jaar speel tuinwerk' is in de speeltuin te zien. Vanaf maandag is een ten toonstelling in de hal van het stadhuis te zien over tachtig jaar speeltuinen in Vlissingen. Een aantal speeltuinen grijpt het eeuwfeest aan om extra acti viteiten te houden, zoals een clownsoptreclen, springkussens en pannekoeken bakken. Deel nemers zijn de speeltuinen in: Borssele, 's-Heer Abtskerke, El- lewoutsdijk en de speeltuinen in Vlissingen en Oost-Souburg. door Jacques Cats VLISSINGEN - De opzet van een brandweer voor het Sloege- bied is afgeblazen. Bedijfsleven en overheden hebben geen kans gezien om tot een goede samen werking te komen op het gebied van de calamiteitenbestrijding. Commissaris van de koningin W. van Gelder toonde zich giste ren teleurgesteld dat drie jaren van voorbereiding niets hebben uitgehaald. „Het is kennelijk te moeilijk om zoveel verschillende partijen eensgezind te krijgen." De con sequentie is dat nu bedrijven af zonderlijk speciale veiligheids maatregelen moeten treffen. Daarmee gaat niet alleen de meerwaarde van een gezamen lijk initiatief verloren. Nu moet voor de Westerscheldetunnel iets aparts worden georgani seerd. Gemeenten, provincie, Rijk en bedrijven ondertekenden in de cember 1999 een intentiever klaring voor een professionele brandweerzorg voor de Wester scheldetunnel en de bedrijven in het havengebied Vlissingen- Oost. De locatie was ook al be kend: ergens in de buurt van de Europa- en de Belgiëweg nabij- het dorp Borssele. De exploita tiekosten werden geschat op 3,2 miljoen gulden op jaarbasis. Het ministerie van Binnenland se Zaken zag het plan wel zitten. Ten bewijze daarvan was voor. vijf jaar jaarlijks een financiële ondersteuning van een half mil joen gulden toegezegd. 'Den Haag' vond het een belangrijk pilotprojeet dat overheid en be drijfsleven gezamenlijk meer dere veiligheidsdoelen wilden nastreven. Van Gelder bekent al een jaar geleden op het punt te hebben gestaan 'de handdoek in de ring te gooien' omdat de besprekin gen zo moeizaam verliepen. Met name het havenschap Zeeland Seaports zou volgens de com missaris weinig enthousiasme'; hebben getoond voor de oprich ting van een gemeenschappelij ke Sloebrandweer.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 59