Kilometertax fraudegevoelig Colombiaanse guerrilla's laten Nederlandse kikkerexperts vrij Grijs Nederland nog jong Hondsdolheid doet telefoons rinkelen Kabinet stelt besluit radiofrequenties uit 3 Feestelijke TO??-ROjp^^l TNO voorspelt knoeien met stand Bos wil auto zaak zwaarder belasten Internetboodschappen thuisbezorgd Meer nieuwe arbeidsongeschikten Twee keer prijs voor Carry Slee Das dwarsboomt asielzoekers Kabinet tegen Herculesonderzoek Schroder wil nieuwe termijn Kok Almere heeft ruimte voor 300.000 mensen Operatiekamers wachten op personeel door Ferdi Schrooten DEN HAAG - De Keurings dienst van Waren (KvW) heeft sinds donderdag tientallen on geruste telefoontjes gekregen over het landelijke hondsdol heidsalarm. Terwijl een ver meend hondsdolle puppy uit Marokko nog niet eens is gevon den, maken veel mensen zich zorgen over hun eigen gezond heid en die van hun huisdieren. Rabiës, ofwel hondsdolheid kan dodelijk zijn. „Mensen willen weten wat ze moeten doen als ze gebeten zijn door een hond", zegt KvW- woordvoerder Yvonne Huigen. „Ook willen ze weten hoe ze kunnen zien of hun eigen hond misschien rabiës heeft." Bij twijfel adviseert de KvW om naar de huisarts of de dierenarts te gaan. „Elke huisarts kan zo aan een tegengif komen. Maar mensen moeten eerst vooral goed opletten of ze een gedrags verandering zien bij hun hond. Als hij altijd actief is geweest en opeens supersloom wordt, dan kan dat een teken zijn." De keuringsdienst heeft inmid dels contact gehad met een Ne derlandse dierenarts, die naar eigen zeggen ergens in de perio de maart, april mei een pup uit Marokko in zijn praktijk heeft gehad. Omdat dit hondje moge lijk een van de vier besmette puppy's uit Marokko is, zoekt de KvW naarstig naar de eigena ren. De dienst is extra alert om dat het om een puppy gaat. „Jonge hondjes zijn speels en bijterig. Met een beet van hun scherpe melktandjes kunnen ze makkelijk rabiës overbrengen." Het gezochte hondje maakt deel uit van een nest van vier. Dat is dit voorjaar verkocht op of in de omgeving van een camping in Tarazout, vlakbij de Zuid-Ma rokkaanse kustplaats Agadir. „Eén van de hondjes is door toe risten meegenomen naar Frankrijk, waar bleek dat het dier rabiës had. Naar verluidt hebben ook Nederlanders op de camping een pup gekocht", zegt Huigen. Dodelijk De keuringsdienst vindt dat er genoeg reden is om landelijk alarm te slaan. „De ziekte is er ernstig genoeg voor", aldus Huigen. Ze wijst op het jaar 1962, toen Nederland voor het laatst met een hondsdolle hond te maken had. Door beten van een wit hondje, dat rondliep in de Amsterdamse haven, overle den toen vier personen. Mensen kunnen door een beet van een hondsdolle hond jeuk, koorts en verlammingsver schijnselen krijgen. Als het vi rus eenmaal het centraal ze nuwstelsel bereikt, dan loopt het dodelijk af. Het duurt af hankelijk van de plek van de beet tussen de vijf en zestig da gen voordat het virus het cen traal zenuwstel bereikt. Hoe verder de beet van het hoofd, des te langer het duurt. GPD (Advertentie) let op: zaterdag 9 juni is de EERSTE DAG van onze opruimingsactie... dus wees er snel bij weg=weg gratis kortingsche que t.w.v. 100,- elders in dit blad! van onze redactie binnenland DEN HAAG - De kilometerhef fing kan niet snel fraudebesten dig worden ingevoerd. Volgens onderzoeksinstituut TNO blij ven er na ook na jaren sleutelen aan het systeem nog mogelijk heden om te knoeien met het ki lometeraantal. De enige sluitende oplossing is volgens TNO dat de auto-indu strie bij nieuwe auto's meteen een speciaal systeem voor de ki lometerheffing inbouwt. I Het ministerie van Verkeer en Waterstaat noemt de conclusies van TNO achterhaald. Nadat hetTNO-rapport in januari van dit jaar gereed was, is voormalig Phihps-topman Roel Pieper ge vraagd de technische haalbaar heid van de kilometerheffing te onderzoeken. In dit rapport uit april werden al allerlei oplos singen aangedragen voor de problemen die TNO schetste. Mobiele telefoon Volgens TNO kan het nog jaren duren voordat een kilometer- heffingssysteem in oude auto's kan worden ingebouwd waar mee niet valt te knoeien. De meest voor de hand liggende technieken om te meten hoeveel kilometers iemand heeft gere den, hebben te maken met een combinatie van de kilometertel ler en de mobiele telefoon (GSM) of de GPS-technologie waarbij een satelliet iemand voortdurend in de. gaten kan houden „Dat zijn op zichzelf prima sys temen, maar als je ze achteraf in een auto moet inbouwen, is daar relatief makkelijk mee te knoei en". aldus een woordvoerder van TNO in Delft. „Om echt tot een fraudebesten dig systeem te komen, heb je de hulp van de auto-industrie no dig. Zij zullen bij het ontwikke len en produceren van nieuwe auto's rekening moeten houden met de kilometerheffing. Je kunt dan bijvoorbeeld de kilo meterheffing een geïntegreerd onderdeel van de electronica in de auto maken. Dan is het vele malen lastiger om daar mee te frauderen. Voor het ontwikke len van een fraudebestendig systeem dat je achteraf in bouwt, hebben we nog vele ja ren nodig." Pieper weerspreekt in zijn rap port deze stelling. Volgens hem kan er moeiteloos een apparaat je in een auto worden inge bouwd, die aangeeft wanneer het signaal met de satelliet wordt onderbroken. GPD zie ook pagina 14 door Hans van Soest DEN HAAG - Het rijden in een auto van de zaak wordt duurder. Staatssecretaris Bos van Financiën wil een groter deel van het aantal gereden kilometers gaan belasten. Nu worden alleen nog de gereden privé-kilo- meters belast, als het aan Bos ligt komt daar vanaf volgend jaar in ieder geval een deel van de woon-werkkilometers bij Binnenkort worden de plannen van Bos be sproken in de ministerraad. Regeringspartijen PvdA en D66 hebben zich eerder al uitgespro ken voor een aanscherping van de belasting op de auto van de zaak. Bos vindt net als deze par tijen dat in het huidige systeem werknemers met een eigen auto worden benadeeld. Zij kun nen slechts een belastingvrije vergoeding van de baas krijgen voor maximaal twintig kilome ter woon-werkaf stand. Werknemers met een auto van de zaak moeten nu een deel van de cataloguswaarde van de au to optellen bij him belastbaar inkomen. Af hankelijk van het aantal privé-kilometers dat wordt gereden, kan dit oplopen tot een kwart van de waarde van de wagen. Hoe de regeling er in de toekomst precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. De waar schijnlijkste optie is dat een groter deel van het aantal gereden kilometers voortaan als privé wordt aangemerkt. Ook is het mogelijk dat het systeem wordt omgedraaid en alle gereden ki lometers als privé worden aangemerkt. Bij de bijtelling kan dan een bedrag in mindering worden gebracht, vergelijkbaar met die voor werknemers met een eigen auto. GPD CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Bestelwagentjes zijn in Capelle aan den IJssel onder weg om hun lading bij de klanten te bezorgen. Het bedrijf GemakNet is gisteren in Ca pelle een boodschappen bezorgservice begonnen. Via internet kunnen klanten him boodschappen bestellen die dezelfde dag met een driewielig bestelwagentje thuis worden bezorgd. Het bedrijf verwacht de bezorgdienst binnenkort ook in andere plaatsen te beginnen. foto Robert Vos/ANP AMSTERDAM - Vorig jaar zijn er honderdduizend nieuwe arbeidsongeschikten bijgekomen. Dat zijn er 8700 meer dan het voorgaande jaar. Hiertegenover stonden 75.000 beëindi gingen, waardoor het aantal uitkeringen aan arbeidsonge schikten met 25.000 is gestegen. Eind vorig jaar waren er 940.700 mensen met een WAO-, WAZ- of Wajonguitkering. Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) heeft deze cijfers gisteren bekendgemaakt. Volgens de toezicht houder werd de grens van honderdduizend nieuwe WAO-uit- keringen alleen in de jaren 1976,1990 en 1991 overschreden. Het aantal uitkeringen staat niet helemaal gelij k aan het aan tal arbeidsongeschikten, omdat sommigen twee uitkeringen ontvangen. „Dit verschil is echter gering", aldus een woord voerder van het LISV. ANP AMSTERDAM - Schrijfster Carry Slee is door de 41.618 leden van de Nederlandse Kinderjury 2001 twee keer bekroond. De lezertjes van zes tot en met negen jaar vonden haar 'Hokus po- kus...plas!' het mooiste boek. Die van tien tot en met twaalf jaar kozen 'Razend' tot het beste boek. De uitslag werd giste ren bekendgemaakt. De kinderen konden een topvijf samenstellen van boeken die in 2000 verschenen. Slee heeft tot nu toe al zeven keer de prijs van de Kinderjury gewonnen. Ze werd bi] elkaar zestien keer genomineerd. ANP ARNHEM - De das dwarsboomt de komst van asielzoekers naar Rheden. Dat bleek gisteren tijdens een zitting bij de be stuursrechter in Arnhem. Daarin eiste het COA (Centraal Or gaan opvang Asielzoekers) dat de gemeente Rheden zo snel mogelijk begint met de nieuwbouw van drie noodgebouwen naast het bestaande asielzoekerscentrum. Eind 2000 schorste de gemeente Rheden de bouwvergunning voor deze tijdelijke gebouwen, nadat omwonenden en de Ver eniging Das Boom bezwaar aantekenden. Volgens hen zou het leven van de op en rond het terrein levende dassen in ge vaar komen. Das en Boom heeft inmiddels haar bezwaren in getrokken, maar de bewoners houden voet bij stuk. ANP DEN HAAG - Het kabinet ziet geen aanleiding om een aan vullend onderzoek te beginnen naar de Herculesramp die op 15 juli 1996 aan 34 mensen het leven kostte. Staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Toch wil een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA, D66, GroenLinks, SP en SGP) de Raad voor de Transportveiligheid vragen nog een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Ook de Stichting Nabestaanden Herculesramp en de defensievak bond AFMP willen een nieuw onderzoek. ANP ROTTERDAM - De Duitse bondskanselier Schroder vindt dat minister-president Kok zich volgend jaar opnieuw be schikbaar moet stellen voor het premierschap. 'Wim Kok zou in de Europese raad van regeringsleiders een leegte achterla ten die slechts moeilijk zal zijn te vullen', verklaarde de Duit ser gisteren in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad. 'Kok heeft een vooruitziende blik en is sensibel als het gaat om sociale en economische onderwerpen. Hij beschikt verder over een enorme ervaring. Zijn afscheid zou de Raad armer maken. Maar hij moet zelf een besluit nemen. Hij heeft geen advies nodig', aldus Schroder. ANP zaterdag 9 juni 2001 doorRomain van Damme DEN HAAG - Hoezo 'Neder land vergrijst'? Op de West-Eu- ropese grijze ranglijst staat ons land als voorlaatste op de zes tiende plaats. Ierland sluit de rij. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de cijfers bundelde, is in Nederland acht tien procent van de bevolking ouder dan zestig jaar. Ierland haalt vijftien procent. t is Italië met 24 pro- gevolgd door Grieken land, Spanje en Duitsland die een procent minder scoren. Dat Nederland zo laag staat op de ranglijst is een gevolg van de langdurige babyboom hier. Het aantal vrouwen in de vruchtba re leeftijd is daardoor aanzien lijk. Zelfs als veel vrouwen be sluiten geen of weinig kinderen te nemen, stijgt het aantal ge boorten de komende jaren nog. Het is de reden dat de bevolking in Nederland relatief jong is. Deskundigen van de Verenigde Naties hebben berekend dat de vergrijzing in Europa de ko- van onze redactie binnenland DEN HAAG - Het kabinet heelt nog meer tijd nodig voordat het besluit hoe de commerciële ra- LELYSTAD - Almere heeft vol gens de Provincie Flevoland ruimte genoeg om tussen 2010 on 2030 zestigduizend nieuwe woningen te bouwen. De ge meente zou daardoor uitgroeien tot een stad met meer driehon derdduizend inwoners. Dat blijkt uit de Regioverkenning Zuidelijk Flevoland, die in op dracht van het provinciebe stuur is uitgevoerd. De uitbreiding kan binnen de bestaande gemeentegrenzen en eventueel voor een deel ook op grondgebied van het naburige Zeewolde worden gerealiseerd, concluderen de opstellers van bot rapport. De gemeente Zee wolde was evenals de stad Al mere nauw betrokken bij de stu die naar verdere ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland. Almere zou door de extra wo- mngen de komende deitig jaar oen deel van de druk uit de Randstad kunnen opvangen. In bet tweede deel van de Vijfde "°ta Ruimtelijke Ordening staat de stad al als een van de mogelijke groeikernen genoemd. De verdere verstede lijking van Almere is wel gebon den aan een aantal voorwaar den, zoals de aanleg van de A30 on de IJmeerlijn, als onderdeel J'an de omstreden Zuiderzee- bjn. ANP diofrequenties worden ver deeld. De rfiinisterraad nam hierover gisteren nog geen be slissing; dat wordt nu op 22 juni verwacht. De verantwoordelijke staatsse cretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Media) gaan de komende twee weken verder met het uitpluizen van de juridische complicaties van het plan-Bouw en van mo gelijke alternatieve verdeelme- thodes. Volgens het plan-Bouw kunnen zeven commerciële ra diostations hun frequentie te gen betaling behouden. Drie nieuwkomers kunnen een fre quentie via een veiling bemach tigen. Voordeel Het kabinet geeft de voorkeur aan veilen, maar vooral de coa litiefracties PvdA en D66 in de Tweede Kamer willen wel het plan-Bouw uitvoeren. Het kabi net heeft van deskundigen te horen gekregen dat aan dat plan te veel haken en ogen zitten .om dat bestaande radiostations be voordeeld worden ten opzichte van nieuwkomers. Overleg tussen kabinet en coali tiefracties gedurende de afgelo pen dagen leverde geen over eenstemming op. In een brief aan de Tweede Ka mer heeft staatssecretaris De Vries gisteren geschreven dat er op basis van meningen van spe cialisten binnen en buiten de overheid de afgelopen dagen veel onderzoek is gedaan naai de juridische hobbels in het plan-Bouw. Ook zijn eventuele varianten en alternatieven be keken. „Dit onderzoek is nog niet afgerond", schrijft De Vries. ANP door Bernice Breure DEN HAAG - De twee Neder landse kikkerexperts die eind mei in Colombia werden ont voerd door guerrillastrijders zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vrijgelaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geen losgeld betaald. De ecologen, W. van de Veer en R. Vreeburg, zijn ongedeerd. Een medewerkster van de Ne derlandse ambassade in Bogota is gisteren naar de plaats Cali gereisd, in het westen van Co lombia, om de twee mannen op te vangen. Ze zijn daar door het Rode Kruis ondergebracht in een hotel. Volgens een woord voerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de na tuurvorsers, die de gele gifpijl- kikker wilden bestuderen, tij dens hun gevangenschap goed behandeld. „Ze konden vrij rondlopen en kregen voldoende te eten." Over het hoe en waarom van de ontvoering tast het ministerie nog gedeeltelijk in het duister. Op 26 mei werd de jeep van de ecologen in El Tambo in de zuid westelij ke provincie Cauca door guerrilla's tegengehouden. Bui tenlandse Zaken kan niet be vestigen dat het ging om leden van het Colombiaanse Nationa le Bevrij dingsleger (ELN)Waar precies Van de Veer en Vreeburg vervolgens zijn vastgehouden, is onbekend. Er zou geen losgeld zijn geëist, en het is ook niet waarschijnlijk dat het duo om politieke redenen werd opge pakt. Adempauze De kikkerexperts zullen niet 'halsoverkop' naar Nederland terugkeren, zo heeft de woord voerster van het ministerie be grepen. Vreeburg woont al enkele jaren in Colombia. Mis schien zullen de twee hun expe ditie na een adempauze voort zetten, aldus het ministerie. G. van Kranen, secretaris van de gifkikker-vereniging Dendroba- tidae, acht zijn twee leden daar toe wel in staat. „Ik weet niet precies wat ze hebben doorge maakt, maar het zijn nuchtere types. Het zou goed kunnen dat ze snel weer verder gaan met hun pi-oject." De ecologen wil den een fotoreportage maken van de phyllobatis terriblis, het giftigste dier ter wereld. Eén kikker heeft voldoende gif in zijn lijf om twintig mensen te kunnen doden, vertelt Van Kra nen. Ook volgens Het Rode Kruis is er geen losgeld betaald, aldus een woordvoerster in Den Haag. Het Internationale Rode Kruis heeft geen bemiddelende rol ge speeld. De organisatie kreeg de Nederlanders overgedragen door de ontvoerders. „Dat schijnt daar bijna dagelijkse kost te zijn. Bendes gijzelen re gelmatig buitenlanders. Als la ter blij kt dat ze toch niet die gro te vis hebben gevangen waarop gehoopt werd, willen ze op een 'nette' manier van hen af." Het Rode Kruis kan de onfortuinlij ke reizigers dan ophalen. Ontvoering Theo van der Mark van Cassidy Davis noemt Colombia 'het kid- nap-land van de wereld'. Zijn verzekeringsbedrijf heeft gere geld te maken met Nederlan ders die in het buitenland in moeilijkheden komen, bijvoor beeld door ontvoering of afper sing. Jaarlijks worden zo'n drie duizend mensen in het Zuid- Amerikaanse land ontvoerd. Gemiddeld volgt vrijlating pas na zeven maanden en meestal pas na betaling van losgeld. Van der Mark verbaast zich over de naïviteit waarmee vooral Ne derlanders denken in zo'n land te kunnen reizen. „Als je de gro te steden verlaat en met een huurautootje een landweggetje inslaat, dan vraag je om proble men." GPD mende jaren stevig doorgaat. In de Zuid-Europese landen zullen de meeste ouderen wonen. Ne derland klimt in de loop van de jaren naar een plaatsje in de middenmoot, dat wellicht pas in 2050 bereikt wordt. Ons land scoort met een zesde plaats wel hoog als het gaat om de levensverwachting van ouderen. Zestig jarigen ver wachten nog 25 jaar te leven. Nederland en Luxemburg zijn de landen met hoogste inko mens voor oudere mensen. De landen rond de Middellandse Zee hebben op dat gebied veel minder te bieden. Volgens het CBS woonden in 1950 achthonderdduizend 65- plussers in Nederland. Vorig jaar waren dat er bijna 2,2 mil joen. In diezelfde periode nam het aantal hoogbejaarden (80- plussers) toe van honderdddui- zend tot een half miljoen. Dat heeft uiteraard gevolgen. De kans dat ouderen een plaatsje in een verzorgingshuis bemachti gen, wordt steeds kleiner. Van 1995 tot vorig jaar nam het aan tal ouderen van zeventig jaar met zeven procent toe, maar het aantal ouderen van die leeftijd dat in een zorginstelling woont, daalde met tien procent. GPD pagina 4: senioren reislustig ZWOLLE - Eén van de vier nieuwe operatiekamers wordt geplaatst bij de Isalaklinieken in Zwolle. Het ziekenhuis heeft gisteren in totaal vier portable ok's besteld om de wachttijden bij operaties terug te dringen. De ok's komen bij twee locaties van het ziekenhuis te staan en zijn ingericht voor dagbehande ling. Hierdoor komt er in de bestaande operatiekamers meer ruimte voor complexe operaties. De nieu we ok's zullen in het najaar in gebruik worden genomen, het ziekenhuis is alleen nog op zoek naar extra personeel. foto Koen Suyk/ANP De Jonge Hoek van Dijke Stenevate 2 Heinkenszand (0113) 561482 wvvw.riei«m?Rhoekvandiike.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 3