De tenten staan als huizen België fel op overbeladen caravans 35 Baden in luxe met Vacansoleil Deense pret Paleis Zambia verwacht 60.000 zonkijkers Vlammen Zeehonden Stuga's Lorraine Trier zaterdag 9 juni 2001 Kamperen in een stacara van of bungalowtent zonder dat je daar zelf mee moet 'slepen'. Vacansoleil doet er al jaren goede zaken mee. Directeur Wim Backers liet vorig jaar het bedje spreiden voor ruim 110.000 gezinnen. Een portret van de man die als vakantiekracht op campings ervaring op deed en nu een bedrijf leidt met duizenden eigen bunga lowtenten en stacaravans op 226 campings. De grote Deense pretparken zijn het nieuwe seizoen met tal van nieuwe attracties begon nen. Zo heeft het Kopenhaagse Tivoli met de Monsunen ('de Moesson'), een attractie waar van er op de wereld geen tweede bestaat. Per keer kunnen veer tig mensen mee op een lucht reisje, waarbij krachten van ongeveer 4G moeten worden ondergaan. Een stortvloed aan regen en wind maakt duidelijk waarom het spektakel de naam 'Moesson' heeft meegekregen. Meer info via internet: www.tivoli.dk Nee, voor zijn eigen gezin heeft hij de zomervakantie nog niet geregeld. Wim Backers heeft het voorlopig te druk met het regelen van de vakantie voor anderen. En dat zijn er nogal wat. Afgelopen jaar waren het 110.000 gezinnen die reserveer den bij Vacansoleil waarvan Backei's directeur is. Dit jaar verwacht hij een groei van 30 procent. Volgens Backers is Vacansoleil in Nederland de grootste reisor ganisator voor luxe campingva kanties met de auto. Het bedrijf spreidt op 226 campings het bedje in zo'n 7500 stacaravans en 3200 bungalowtenten. De campings zijn gevestigd in der tien Europese landen. ,,Een jaar of twintig geleden was het bij wijze van spreken een soort religie dat de kam peerder alles zelf wilde doen. Dat is inmiddels veranderd. Over het algemeen willen onze klanten onderweg geen getob met caravan of tent. Ze zijn gek op kamperen. Maar de weg naar de lol is vaak zo lang", zegt Backers. Bij de 'lol' hoort volgens hem steeds meer luxe. Elke stacara van van Vacansoleil is ingericht met keuken, douche, toilet, twee slaapkamers, woonkamer en elektriciteit. De bungalowten ten hebben een oppervlakte van 25 vierkante meter ('Je kimt er rechtop in lopen'). Ze hebben een woongedeelte met ingerich te keuken (inclusief koelkast). In een van de drie slaapcabines staat een tweepersoonsbed. ,,Het is betaalbare luxe", meent Backers. In het hoogseizoen be draagt de prijs voor een zesper- soons bungalowtent 129 gulden per nacht. De stacaravan kost 180 gulden per nacht. Zwembaden De luxe eisen aan het kampeer- onderdak gelden volgens Back ers ook voor de camping. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de zwembaden: „Ik weet niet of je het luxe mag noemen. Maar met een eenvoudig rechttoe recht aan zwembad redt een cam pingeigenaar het vandaag de dag niet meer zo gemakkelijk. Het moet al gauw een soort la gune zijn met palmbomen. De concurrentie met camping zwembaden is moordend." Volgens Backers is Vacansoleil met een marktaandeel van 19 procent in Nederland marktlei der als het gaat om het verzor gen van luxe campingvakan ties. Dat aandeel was in 1969 heel wat minder groot. De hui dige directeur was 13 toen zijn 48-jarige vader Frans besloot om zijn succesvolle carrière bij Philips te beëindigen. Hij begon met het verhuren van caravans. Er stonden er twintig op een camping aan de Cöte d'Azur en veertig aan het Lago Maggiore. s bij het hoofdkantoor van Vacansoleil in Eindhoven. foto Mare Bolsius/GPD Vanuit hun woning in Eindho ven bemiddelde het echtpaar Backers voor kampeerders de ene na de andere reis. Na ver loop van tijd verhuurden zij ook appartementen, bungalows en villa's. Op enkele campings in Zuid- Frankrijk had het echtpaar ja renlang een extra vertrouwde kracht: hun zoon Wim. Na het voltooien van een atheneumop leiding en één jaar studie rech ten nam Wim in 1988 het bedrijf van zijn vader over dat inmid dels in Son was gevestigd. Er waren 12 medewerkers. Vandaag de dag zijn er 80 full ti- me-medewerkers. Zij werken in het hoofdkantoor dat is geves tigd op het industrieterrein bij luchthaven Welschap in Eind hoven. Er zijn vestigingen in België, Denemarken, Duits land, Engeland en Frankrijk. Nadat enkele jax'en geleden is gestopt met de verhuur van wo ningen is Vacansoleil via Villa Holidays weer gestart met ver huur van luxe villa's in Spanje, Fi'ankrijk en Portugal. Verder staat de opening gepland van zes reisbureaus waarvan er al een is gevestigd in Eindhoven. Avontuur De twee campings van het eerste uur maken al lang geen deel meer uit van de Vacansoleil-lo- caties. Ze voldoen volgens Backers niet aan de hedendaag se eisen waaraan de Vacanso- leil-camping moet voldoen. ,,Nee, we hebben er geen senti mentele problemen mee gehad om met deze campings te stop pen. Eenvoudig gezegd schoten ze tekort voor onze klanten." Het aantal Vacansoleil-cam- pings breidt gestaag uit. Back ers: Mensen willen zo langza- mei-hand iets meer avontuur. Het hoeft niet meer zo nodig die vex-trouwde camping aan de Cöte d'Azur te zijn. We zijn vo- i'ig jaar gestart met vier cam pings in Hongarije. Daar zijn prompt zo'n duizend gezinnen heen gegaan. Dat is boven onze verwachting. We willen het vol gend jaar gaan verhuren in Tsje chië. We hopen daar in het begin zo'n 6000 gezinnen te laten kamperen. Maar er zijn natuur lijk altijd onvoorziene omstan digheden. Door de mond- en klauwzeercrisis hebben we nu 30 procent minder boekingen voor Engeland dan vorig jaar." Bij het selecteren van campings voor Vacansoleil wordt onder meer gekeken voor welke cam pings belangstelling bestaat bij kampeerders die met een eigen tent of caravan op pad gaan. „Dat zegt iets over de belang stelling voor een gebied. Verder kijk je heel nadrukkelijk naar de omgeving. Onze klanten vin den natuur en cultuur in de buurt steeds belangrijker. Ze willen graag dingen onderne men. Met de kinderen naar kas telen kijken of iets dergelijks." Vrolijkheid Op elke Vacansoleil-camping is eigen personeel aanwezig. In to taal gaat het om zo'n 500 sei zoenmedewerkers. Backers vindt het vooral belangrijk dat het er vrolijk aan toe gaat: „Af gezien van hygiëne, natuur en cultuur is het vooral belangrijk dat de beheerder en het perso neel vrolijkheid uitstralen. Ik denk dat een gast een eventuele tekortkoming vlotter accep teert van iemand die goed ge stemd is dan van iemand die er chagrijnig bijloopt." Om de camping en sfeer zo goed mogelijk te kunnen beoordelen gaat Backers regelmatig naar campings waarmee Vacansoleil zaken doet of kan doen. Van tijd tot tijd kijkt hij ook op terreinen waar concurrenten staan. Op deze manier ontdekte hij jaren geleden een tekortkoming. „We hebben in de tenten en stacara- Een stacaravan waarvan Vacansoleil er op 226 campings zo'n 7500 heeft geplaatst. vans bedden met matrassen staan. Jaren geleden was ik een week of twee op een van onze campings en hield aan de bed den wat rugklachten over. We hebben uiteindelijk meer dan duizend matrassen laten ver vangen. Ik durf te zeggen dat we van alle verhuurders de beste bedden hebben." Mare Brink Nog even en we trekken er weer met z'n allen op uit. Wie daarvoor de caravan achter de auto hangt of op pad gaat met een camper moet er rekening mee houden dat, na Duitsland, nu ook België heel scherp gaat controleren op overbelasting. Voor de meesten is het inpakken van de caravan of camper een routineklus. Deinpaklijst woi'dt uit de computer opge diept en het stouwen kan begin nen. Wie op die inpaklijst ook ingeblikt vlees, zakken aardap pelen, dozen koffie en kratten frisdrank heeft staan, moet dit jaar extra alert zijn als de va kantieroute door België voert. In Duitsland worden langs de grote wegen al jaren gewichts controles gehouden. Overge wicht wordt hard afgestraft met hoge boetes. De Belgische her mandad, door samenvoeging van rijkswacht en politie inmid dels Federale Politie gewox'den, was in de voorbije jaren zeer to lerant. Slechts in enkele geval len werden bekeuringen uitge deeld. Meestal bleef het bij een vermanende vinger. Vanaf dit jaar mag de vakantieganger echter ook in dit land fikse boe tes verwachten als de caravan of camper overbeladen is. Reden voor die strengere aanpak is het grote aantal ongevallen met ca ravan. Die ongevallen doen zich vooral voor in de provincies Na men en Luxemburg, waar de E411 (Namen-Luxemburg) en deE25 (Luik-Luxemburg) doorheen lopen. Maar liefst eendex'de van alle Nederlandse vakantiegangei-s maakt ge bruik van deze x'outes, zo schat de Federale Politie. Op die tx-a- jecten komen de reizigers de eerste heuveltjes tegen. Het ging misschien wat moeizaam berg op, maar afdalen gaat zo heer lijk snel met nauwelijks een druk op het gaspedaal. Het is tij dens die a fdalingen dat de onge vallen gebeuren. Vorig jaar wer- den er op beide snelwegen 46 ongelukken genoteex-d. In alle andere Belgische px'ovincies sa men, waar geen heuvels zijn, is jaarlijks sprake van vijf of zes ongevallen met caravans of campers. In België mag op de snelweg met een camper of auto met caravan 120 km/u gereden worden. Al leen op een aantal afdalingen moet de snelheid worden be- perkt tot 80 km/u. Ook op nale ving daarvan zal de politie strenger gaan contx-oleren. Volgens de Belgisch caravan- deskundige Paul Descamps is gebrek aan ex*vaxdng de boos doener. „Bewezen is dat die ongelukken bijna allemaal de eerste dag van de vakantie plaatsvinden. Bij terugkeer op dezelfde hellingen rijdt ieder een zonder ongelukken naar huis." Op zondag 24 juni wordt in Bel gië voor de derde maal de 'Dag van de Kampeerder' gehouden. Op die dag krijgen Nederlandse vakantiegangers met caravan of camper de gelegenheid om gra tis en zonder kans op een boete hun voertuigen te laten wegen. Benodigde papiex'en en verzeke ring moeten wel in orde zijn. Het wegen gebeurt van half ne gen tot half vijf langs de auto snelweg E411 op de parkeer plaats nabij Leglise en op de parkeerplaats AC/FINA van Wanlin, nabij de gx-ens met Luxemburg. Cor van Mulligen Vanaf dit jaar mag de vakantieganger ook in België fikse boetes venvachten als de caravan of camper overbeladen is. foto Chris van Twisk/GPD Zambia verwacht 60.000 toe risten die op 21 juni de zons- verduistering willen volgen. In een strook die verder loopt over Angola, Zimbabwe, Mozambi que en Madagascar, is de zon clan gedurende enige minuten totaal verduisterd. Het natuuxwei'schijnsel wordt in de Zambiaanse hoofdstad Lus aka gevolgd door een honderd tal Nedexianders. Daar zal de zon voor drie minu ten en dertien seconden ver dwijnen. Dat is aanzienlijk lan ger dan de zonsvex-duistering die in 1999 te zien was in West- Europa. Weer Volgens reisorganisator Theo Jurriëns hebben veel eclipstoe risten toen de smaak te pakken gekx-egen. De weersomstandig heden waren destijds niet opti maal. De verwachtingen in Afrika zijn relatief gunstig. Volgens de weei'sstatistieken is er in de maand juni niet meer dan twee dagen bewolking. ANP Zoals elke zomer wordt ook de komende maanden het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam opengesteld voor het publiek. Ditmaal is de schepping van Jacob van Cam- pen ingei'icht (met tafelzilver, serviezen en kristal) op een wijze zoals dat ook gebeurt bij officiële ontvangsten van staatshoofden, vorsten en di plomaten. Speciale aandacht is er voor memorabele visites van onder anderen Keizer Wilhelm II in 1891Winston Churchill in 1946 en Nelson Mendela in 1999. Meer informatie: 020-6204060 en internet www.kon-paleisamsterdam.nl De vermaarde lichtshow 'Rijn in Vlammen' in Keu len vindt dit jaar plaats van 13 tot en met 15 juli. Gedurendehet evenement is de Keulse binnen stad verlicht en wordt op de Rijn een optocht gehouden van ver lichte schepen. Meer informatie: Köln Touris- mus, 0049-22122123388 en internet www.koeIn.de Op de Limfjord in het noor den van Jutland worden de komende zomer minicruises aangeboden naar zeehonden populaties. Dat gebeurt met twee houten schepen, de twee master Havgassen en de schoe ner Saga. De eerste vaart vanuit Skive, Thisted en Doverodde; de tweede vanuit Fur, Nykbing Mors en Glyngre. Wie de Lim fjord vanaf het water wil ver kennen, kan dat overigens ook doen vanaf een van de kleine passagiersschepen ('Limfjords- bussen'). Meer infoi*matie: Skive-egnens Turistbureau; 0045-97523266, Thisted Turistbureau, 0045- 97921900 en Mors Turistbu reau, 0045-97720488 Van de Nederlandse vakan tiegangers die naar Zweden gaan, maakt tweederde een rondx-eis. Voorts verblijft zestig pr-ocent op campings, maar de typisch Zweedse stuga's (va kantiehuisjes) winnen aan po pulariteit. De meeste Zweden- gangers stippelen zelf hun reis uit. De x-ecent verschenen bro chure 'Ontdek Zweden' kan een handige leidraad zijn. De bro- chure kan worden aangevraagd bij het Zweden Informatie Cen trum, tel. 0900-2025200 of ww- w.zweden.nl De Lorrainestreek in Noord- Frankrijk is voor veel Ne derlanders snel bereikbaar, en daarom steeds meer in trek voor een korte vakantie. De plaatse lijke VW speelt er op in met een Nederlandstalige folder, waar in suggesties voor twaalf week endarrangementen staan. De brochure is gratis verkrijgbaar bij het Comité Regional du Tou risme de Lorraine, Abbaye des Prémontrés-BP 97, 54704 Pont a Mousson Cedex, Frankxijk, www. crt-lorrainef r De tijd van keizer Augustus herleeft biimerrkort in het Duitse Trier. Daar worden van 2 7 j uni tot 2 2 j uli de Antikenf es- tspiele gehouden, een muzika- aal festijn dat plaatsheeft in dq Kaiserthermen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de ab dijkerk St. Maximim. De aan vang is steeds 21.00 uur. Meer informatie en toegangs kaarten: tel. 0049-6519780813 of www.antikenfestspiele.de Wè '-: r x&jjöte* Een van de 3.200 bungalowtenten van Vacansoleil.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 35