In elke straat vind je wel putbeelden PZC Clichés worden werkelijkheid tussen molens Kinderdijk Veelzijdig watersporten in de Maasplassen 34 Waterbus Egmond Ballonvaart Uiverdrome Koninklijk Fietsroutes Roermonds geheime troef zaterdag 9 juni 2001 TT Tatersporters kunnen goed V V terecht in Roermond en di recte omgeving. Er is een groot aantal jachthavens en campings pal aan het water. Het is mogelijk om op het Maas- plassengebied allerlei vormen van watersport te beoefenen. Het Maasplassengebied strekt zich uit over een lengte van 25 kilometer. Er zijn dagstranden aan de Noordpias. Huurmogelijkhe- den variëren van kano tot ka juitmotorboot. Rederij de Veerman verzorgt re gelmatig vaartochten vanuit Roermond, Kessel en Neer. De rondvaartboot biedt binnen ruimte aan 160 passagiers en op het buitendek aan 120 passa giers. Er is onder meer een twee uur durende Maasplassentocht met vertrek aan de kade langs de Maasbrug in Roermond. Een volwassene betaalt 16,50 (kin deren van 4 tot 11 jaar betalen 9). Meer informatie: 0475- 591.318. Reserveren kan via VW-Roer- mond: 0900-2025588. De VW heeft een Maasplassen Magazine met informatie over de watersportmogelijkheden. Bij de VW Zuid-Holland Zuid in Dordrecht ver scheen een brochure met daarin informatie over de 'Waterbus', het schip dat voor een snelle ver- bindig zorgt tussen de Drechtsteden Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Ook vaart de boot van 1 juli tot en met 2 september elke zondag van Dordrecht naar Gorinchem vice versa.De folder bevat onder meer beschrijvin gen van de bezienswaardighe den onderweg en op een apart vouwblad wordt de dienstrege ling van de 'Waterbus' vermeld Folder en vouwblad zijn gratis verkrijgbaar bij voornoemd VW-bureau, telefoon 0900- 4636888. Ook dit jaar wordt er in de Egmonden (Egmond aan de Hoef, Egmond aan Zee en Egmond Binnen) een Egmond- week gehouden. Het evenement vindt plaats van vandaag tot en met 17 juni en omvat ondermeer een kunstmarkt (vandaag, za terdag) een braderie 13 j uni) en een visserijdag met optredens van shanty-koren plus afslui tende vismaaltijd (16 juni). Meer informatie VVV Alkmaar, 072-5813100. Het Ballon- en Luchtsche penmuseum Zepallon aan de Karperweg 12 in Lelystad or ganiseert sinds kort de -volgens eigen zeggen- 'goedkoopstebal lonvaarten van Nederland.' Voor 285 gulden per persoon kunnen belangstellenden al plaatsnemen in het mandje, ze krijgen er een gratis verzeke ring, een champagnedoop en toegangskaartje voor het muse um bijBrochures over de bal lonvaarten zijn verkrijgbaar bi] de balie van het museum dat is geopend van 10.00 tot 17.00 uur Meer informatie: 0 3 2 0-221372; internet www.aviodome.nl. Een bezoek aan de molens in Kinderdijk betekent een duik in de zestiende eeuw, de vijftiende eeuw zelfs, het begin van de oerhollandse strijd tegen wind en vooral water. In de molen zelf is het ondanks de smalle trappetjes, het ruim driehonderd jaar oude loop werk en het suizen van de wie ken moeilijk de suggestie van een bezoek aan het verleden vast te houden. Tientallen Ja panners die elkaar voortdurend door digitale camera's bespie den, verstoren de illusie. Het is een raar geval, eigenlijk, die Kinderdijk. Enerzijds is het een imposant landschap: de zes tien molens die lekker aan de Over- en Nederwaard staan te draaien in de koude, gierende noordwester, het frisgroene graslandschap, het klotsende water in de vaarten, sloten en boezems en de smalle dijkjes die al die elementen bij elkaar lij ken te houden. Aan de andere kant zijn er de busladingen toe risten die zelfs de eerste dagen van mei het landschap al over spoelen. Het is een springvloed waar geen watermanagement tegen opgewassen is. De Amerikanen joelen ('Oh my God, Harry, look, there they are, the windmillsde Fransen kij ken nieuwsgierig maar een beetje zuinig, en de Japanners hebben uitsluitend oog voor el kaar en maken tientallen foto's en filmpjes die later in de kanti ne van de Honda-fabriek moe ten dienen als bewijsmateriaal: Wij Waren In Kinderdijk! Alle clichébeelden die een mens kan bedenken worden werke lijkheid tussen de molens. Geforceerd Het is natuurlijk ook kunstma tig en geforceerd. Het landschap mag dan beschermd zijn, van al le kanten rukt de bebouwing op. Ridderkerk en Slikkerveer ver vuilen nadrukkelijk de horizon. Bootexcursie Rotterdam-Kinderdijk v.v.: t/m 6 september dage lijks om 10.45 en 14.15 uur, vanaf de Boompjeskade in Rot terdam. Duur: ongeveer 3,5 uur. Prijs: 27,50 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar 20. Inclusief en tree bezoekersmolen en expositieruimte. Reserveren: tel. 010- 2183131/2184156. Bezoekersmolen Kinderdijk: t/m 30 september dagelijks geopend van 9.30 tot 17.30 uur. Entree: 4 voor kinderen een rijks daalder. Molentocht: t/m 30 september dagelijks elk half uur een afvaart. Laatste afvaart om 17.00 uur. Prijs 5 kinderen t/m 9 jaar 4. Een bescheiden sprongetje maakt de skyline van Rotter dam al zichtbaar. Wandelend langs het bedwongen water, dringt de vraag zich op of de combinatie van beschermd his torisch landschap en toeristi sche attractie wel logisch is. Na tuurlijk, toeristen brengen geld in het laatje, geld dat nodig is om al dat oude moois in stand te houden. Maar zelf maken die toeristen het landschap er be paald niet mooier op. Aan de andere kant is de combinatie zonder meer fascinerend. Fascinerend kan ook de reis naar Kinderdijk zij nMet de au to is het vanuit Rotterdam een wat saai stukje, met de fiets wordt het al wat leuker, maar echt mooi is de reis per boot. In het toeristenseizoen kan dat met de Erasmus, een prachtig opgeknapte salonboot die vaart onder de vlag van Rebus Special Events. De Erasmus vertrekt tweemaal daags vanaf de Boompjeskade, in hartje Rot terdam. Geen beschermd stads gezicht maar met al die hoog bouw aan beide zijden van de Nieuwe Waterweg een toeristi sche attractie van het heden. Al leen weten die Japanners en Amerikanen dat nog niet. Op een willekeurige zaterdagmid dag blijken de meeste passa giers dan ook uit de Rotterdam se regio afkomstig. Scheepswerven Wat tijdens de tocht vooral op valt, is dat er slechts weinig re creatieve mogelijkheden langs het water te vinden zijn. Be drijfsterreinen, vooral van al Een Rondvaartbootje vaart langs de molens van Kinderdijk. dan niet failliet-verklaarde scheepswerven zijn er in over vloed. Ook staan er vele, vaak erg begerenswaardige wonin gen langs het waterfront. Maar een beetje leuk parkje of gezelli ge jachthaven ontbreekt. Dat maakt de excursie met de Erasmus er overigens niet min der op. Varen is de aangenaam ste manier van onthaasten, zo blijkt maar weer. Langzaam glij dt de drukte op de kant voor bij, terwijl je je een tweede kop koffie laat inschenken. Tot dicht bij Kinderdijk, waar de Eras mus de Lek opvaart, is alle be bouwing op de oever vooral mo dern en in een enkel geval zelfs futuristisch. Na een uurtje foto Roel Dijkstra doemt de aanlegsteiger van Kinderdijk op. Met daar achter de touringcars. Wie dan nog niet genoeg geva ren heeft, kan bij de entree van Kinderdijk aan boord stappen van een naamloos schuitje. Die Molentocht duurt een half uur. Peter Slavenburg De 'Uiverdrome', de tentoon stelling rondom het vlieg tuig 'De Uiver', opende onlangs haar deuren. De in Amerika op gedoken 'zuster' van de fameu ze, inmiddels verbrande DC-2 die in 1934 de handicaprace Londen - Melbourne won, zal echter pas deze maand naar de expositie worden overgevlogen De restauratie van het toestel neemt meer tijd in beslag dan was voorzien. Tot de aankomst van 'De Uiver' zal de tentoon stelling op de luchthaven van Lelystad daarom gratis toegan kelijk zijn. Te zien is ondermeer het bijna honderd meter lange stripverhaal dat de geschiede nis van het vliegtuig weergeeft. De 'Uiverdrome' is van woens dag tot en met zondag (en in de schoolvakanties dagelijks) ge opend van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: 020-4068000 en internet www.aviodome.nl. Stichting Promotie Den Haag verzorgt tot en met 31 au gustus steeds van dinsdag toten met zaterdag (en in juli en au gustus ook op zondag) een rond rit langs diverse Haagse palei zen. De zogenoemde 'Royal Tour' begint om 130 0 uur bij het kantoor van de VW Den Haag aan het Kon. Julianaplein 30 en voert belangstellenden in drie uur langs onder meer Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde en Paleis Lange Voorhout. De drie uur durende busrit eindigt met een bezoek aan het Haags Histo risch Museum. Reserveren op telefoonnummer 0900-3403505 (75 cent per mi nuut) wordt aanbevolen. Zojuist verscheen een herzie ne uitgave van de basisgid- sen Landelijke Fietsroutes deel 1 (Noord-Nederland) en 2 (Zuid-Nederland) met daarin een beschrijving van het totale netwerk-ruim 6000 km-aan i zogeheten LAF-trajecten. In de nieuwe druk zijn de kaarten vernieuwd, werden routes toe- j gevoegd en zijn de beschrijvin- gen in vergelijking met eerdere edities, overzichtelijker weer gegeven. Verder biedt cle gids een uitneembare overzichts kaart, overnachtingsadressen en andere praktische informa tie. De mappen (per deel met 12 kaarten) zijn verkrijgbaar voor 34,90 (geniet) of 39,90 (spi raalband) bij de boekhandel, ANWB en VW-kantoren. Maastricht, Valkenburg, Vaals en Thorn. Naar die plaatsen leidt het spoor al snel als je denkt aan een vermakelijk dagje in Lim burg. Roermond is nou ty pisch zo'n stad waar je al snel aan voorbij gaat. „Zelfs mensen in Maastricht besef fen niet hoe leuk het hier is. Ze weten vaak niet wat er ten noorden van Sittard te doen is. Maar als ze hier komen dan staan ze er echt van te kijken", zegt Leny Derks, sinds twintig jaar stadsgids in Roermond. De gemeente heeft volgens haar nooit echt gekozen om Roermond als toeristische trek pleister op de kaart te zetten. ,,Dat is inmiddels wel het ge val", zegtt Marianne Laarak kers, directeur van de VW- Roermond. Haar VW-kantoor, vlakbij de Markt, staat al een poosje op de kaart want de voor gevel is uit 1764. Maar er zijn in Roermond heel wat meer ge bouwen die van binnen en bui ten het bekijken waard zijn. Je hoeft er vanaf de Markt maar even voor door te lopen naar de Marktstraat en Neerstraat. Daar zijn enkele bijzondere mo dezaken en J ugendstilpanden te vinden. Ronald Jan Heijn had grote plannen in de Neerstraat. Enke le jaren geleden kocht hij er vier panden. Maar na zijn financiële fiasco met de Amsterdamse spi rituele centra Oibibio en Oini- nio zijn de panden weer in ande re handen gekomen. Het in 1666 gebouwde 'De Steenen Trappen' (Neerstraat 33) was zijn eigendom. Dit ge bouw staat vlakbij het pand dat jarenlang in gebruik was als de werkplaats van architect Pierre Cuijpers. Deze Rijksbouwmees ter van onder meer het Centraal Station en het Rijksmuseum in Amsterdam heeft veel architec tonische invloed gehad op Roer mond waar hij in 1827 werd ge boren. Munsterkerk Een voorbeeld is de door hem gerestaureerde 13 de eeuwse Onze Lieve Vrouwe Munster kerk. Deze kerk wordt gezien als een van de mooiste overblijf selen van Romaanse bouwkunst in Nederland. Twee van de door Cuijpers ontworpen torens raakten zwaar beschadigd door de aardbeving van 1992. Zij zijn zo'n tien centimeter uit het lood geslagen. De kerk is eigenlijk te weelderig voor de sobere en strenge orde der Cisterciënzerinnen die er waren gevestigd. Maar de kerk was ook mausoleum voor de stichters van de kerk Graaf Ge rard IV van Gelre en zijn gema lin Margaretha van Brabant. Hun praalgraf is te vinden voor het hoofdaltaar. Zij liggen er als jonge mensen 'versteend' in sla pende houding. Cuijpers liet een witte muziek- kiosk bouwen op het plein bij de kerk. Het gaat te ver om dit plein zoals sommigen mensen bewe ren 'het mooiste plein van Euro pa' te noemen. Want daarvoor is er teveel ontsierende nieuw bouw van onder meer Vroom en Dreesmann. Jammer is het ook dat de rieten stoelen op het plein al aan het einde van de middag aan de kant moeten omdat er al leen vergunningen zijn voor dag-horeca. Het theaterhotel De Oranjerie van Van der Valk is met ruim ter ras een sfeervol alternatief. De comfortabele banken en stoelen in de lounge zijn ook een goede stek om op adem te komen. Bijzondere historische gebou wen en sfeervolle terrassen. Dan kun je als bezoeker van Lim burg toch net zo goed naar Maastricht gaan? Het is maar wat je wil. Maar stadsgids Leny Derks heeft een 'geheime' troef: putbeelden. „Die zie je nergens anders", stelt zij. In vrijwel elke straat van de Roermondse binnenstad zijn Bij de VVV-Roermond (Kraanpoort 1) zijn onder meer gidsen verkrijgbaar met een monumentenwandeling en een 'Cuypers- route' (langs zijn panden in de binnenstad van Roermond). De mo numentenwandeling wordt ook met bordjes aangegeven. De VW is van april tot oktober van maandag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Meer informatie: 0900-2025588 en internet www.roermond.com Theaterhotel De Oranjerie heeft een 'zomer midweek arrangement' in juli en augustus. Tot het arrangement (220 gulden per persoon op basis van een 2- persoonskamer) behoren onder meer drie overnachtingen, drie ont bijten, gratis gebruikmaken van de sauna-en fitness-faciliteitenen een picknickmand met lunchpakket. Meer informatie: 0475-391491 en internet www.oranjerie.nl deze beelden te vinden. Ze staan in een nis achter glas met smeedwerk er voor. De beelden herinneren aan de tijd dat zij waterputten en pompen mar keerden. Veel putten werden vernoemd naar heiligen, waar schijnlijk nadat een Maria- beeldje volgens een legende werd gevonden in een put. Replica's Wie niet beter weet, zou denken dat het gaat om de originele beelden. Maar die zijn al lang verhuisd naar het Stedelijk Museum van Roermond. In de nissen staan replica's. „Ze kos ten ruim zevenduizend gulden per stuk", aldus de stadgids die regelmatig speciale wandelin gen langs de putbeelden bege leidt. Zo'n putbeelden-route leidt on der meer naar de S walmerstraat waar een putbeeld staat ter hoogte van nr. 54. Loop in de Swalmerstraat vooral binnen in wijnboetiek Jean Berger. Vanuit de winkel leiden twee bakste nen trappen naar de eeuwenou de wij nkelders waar zo 'n 8 00 0 0 flessen liggen opgeslagen. Wie achterin de kelder door de knie- en gaat, ziet in de hoek een gang van zo'n tweehonderd meter. Zelfs kruipen kost er moeite. Tijdens de Tweede Wereldoor log deed de gang met gecamou fleerde toegang dienst als schuilplaats van een aantal in woners van Roermond. In 1944 verstopte de vader van de huidi ge eigenaar zich er met vijf an dere mannen. Zij werden be trapt door de Duitsers, maar overleefden de oorlog. „Een van de mannen vertelt hier weieens aan scholieren over de oorlog. De kinderen luisteren heel aan dachtig. Ze zijn vaak diep onder de indruk. Zeker als het licht heel even uitgaat", aldus Wim Berger. Met een glaasje wijn laat de gastheer even later vrolijkere tijden aanbreken. Maastricht, Valkenburg, Vaals en Thorn. Roermond past wel degelijk in het rijtje voor een dagje ver maak. Mare Brink Twee voorbeelden van putbeelden. De originele exemplaren zijn te vinden in het Stedelijk Museum van Roermond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 34