Aanpak drugshandel Vlissingen 13 richt ethische blik op productie vlees Een hand voor iedereen en dan de deur op slot Rederij blij met adoptie Filipijnse zeevaartschool Echtgenote vermiste agent doet oproep in tv-programma Proefritje met strandjutter Gemeente overweegt camera's te plaatsen in Bonedijkestraat ZeeUWS Manifest Vrachtwagens blijven van de weg bij controle Noord-Beveland investeert in brandveiligheid Uitkopen van kokkelvissers kost kabinet 250 miljoen zeeuwse almanak Collectie P: MIDDEN zaterdag 9 juni 2001 door Edith Ramakers VLISSINGEN - De politie en de gemeente Vlissingen pakken de drugshandel aan in de Bonedij kestraat. Er gaan meer agenten patrouilleren, het samenscho lingsverbod wordt nageleefd, het drinken van alcohol op slraat is verboden en het college van B en W overweegt om came ra's te installeren. Ook de open- bare ruimte wordt heringericht. Een werkgroep met vertegen woordigers van de gemeente, oolitie en woningbouwcorpora tie Basco heeft onderzocht hoe de gevoelens van onveiligheid bij bewoners weggenomen kun nen worden. „Dat kan door simpele ingre pen, zoals het snoeien van bosj es óp plaatsen waar gedeald wordt. Maar ook door meer en heldere straatverlichting te plaatsen of door bouwlampen op te hangen in donkere steeg jes", merkt C. Brander van de gemeente Vlissingen op. Bij het verbeteren van het woonklimaat hoort ook dat de gemeentelijke afvaldienst snel geïnformeerd moet worden als ervuil op straat ligt. Op de krui sing bij de President Roosevelt- laan en de Verlengde Bonedij ke- straat zal het bankje worden verwijderd. Die hangplek zou hinder bezorgen voor leerlingen van de nabijgelegen locatie van het ROC Zeeland. Brander: „We beseffen dat we door de maatregelen een pro bleem kunnen verplaatsen. Met andere woorden: als je op de ene plek drukt, klopt het ergens an ders. De drugshandel en daar mee de overlast kan zich naar de Hercules Segherslaan verplaat sen. Maar er moet nu echt inge grepen worden in de Bonedijke straat," Razzia Brander stelt dat diegenen die overlast bezorgen, gevolgd zul len worden. „Zonder dat het een razzia wordt." De werkgroep vindt het nog een te extreem middel om direct over te gaan tot het plaatsen van camera's. „Dat is de laatste stap die we HHl-v' Advertentie elke zondag www.hotelarion.nl Grand Hotel Arion Tel: 0118-410502 VLISSINGEN - Door het minis terie van VROM aangekondigde controles op afvaltransporten hebben als gevolg dat er op de I dag dat het gebeurt geen trans- j porten meer plaats vinden. Commissaris der koningin W. T. van Gelder noemt het als voor zitter van het Euregionaal Vei ligheids overleg Scheldemond een vervelende constatering dat transporteurs, met het oog op de mogelijkheid van een kritische blik op wat er vervoerd wordt, de vrachtwagens met afval dan maar van de weg houden. „Dat is een veeg teken." De situatie is vastgesteld in het Sloegebied maar doet zich ook elders in het land voor. moeten zetten, want camera's maken een erg grote inbreuk op iemands privacy." Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de ge meenteraad om in de zomerpe- door Jacques Cats HILVERSUM - „Dag Jan, lieve Jan. Wil jij je melden als je er nog bent. Ik hou van jou".Deze op roep deed echtgenote Renée van de verdwenen politieman Jan Burggraaf uit Lewedorp gister avond in het TROS tv-program- ma Vermist. Van de politieman is al bijna ne gen weken niets meer verno men. Hij verliet op 8 april in burger zijn woning, vermoede lijk met medeneming van zijn dienstpistool. De agent reed op zijn fiets in de richting van het recreatiegebied De Piet bij het Veerse Meer. Vier dagen na zijn verdwijning zou een getuige hem nog hebben zien lopen op de Londense Kaai in Middel- burg. De politieman, die een staffunc tie vervulde op het hoofdkan toor van de regiopolitie in Mid delburg, was volgens zijn vrouw verward toen hij uit zijn woning vertrok. „Ik weet niet wat er zich in zijn hoofd heeft afgespeeld", zei ze in het tv-programma. De ver- riode de vrije hand te krijgen in de aanpak van de overlast in de Bonedijkestraat. Inclusief de mogelijkheid camera's op te hangen. „Dat doen we alleen als de situatie daarom zou vragen. warring kan te maken hebben gehad met problemen op het werk. Burggraaf moest terug naar een functie waaruit hij zich wilde terugtrekken. Nog ten tij de van het programma kwamen er tips binnen, maar daar was niets concreets bij. Het Zeeuwse korps heeft nog maar kort geleden een signale ment van de verdwenen agent verspreid. In principe heeft ie dereen het recht om te verdwij nen, zei woordvoerder J. van Mourick over deze handelwijze. Als de politie een beroep op het publiek wil doen wordt vaak ge bruik gemaakt van het AVRO- programma 'Opsporing ver zocht'. De politie Zeeland heeft van die mogelijkheid geen ge bruik gemaakt. Dat heeft te ma ken met de omstandigheid dat er bij de verdwijning van Burg graaf geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een misdrijf. Het Zeeuwe korps heeft alleen aan het programma 'Vermist' meegewerkt door feitenmateri aal aan te dragen. WISSENKERKE - De gemeente Noord-Beveland trekt drie ton uit om haar gebouwen brand veilig te maken. Het gaat vooral om scholen en dorpshuizen. Tijdens controles zijn gebreken geconstateerd, maar er zou geen sprake zijn van levensbedrei gende situaties. In veel gebou wen moeten delen van plafonds worden vervangen. Ook bleek de noodverlichting vaak niet in orde te zijn. (Advertentie) 7 dagen per week vakantieplezier alle grote tenten- en buitensportmerken onder 1 dak! Hulst Oude Zoundijk 2-4 tel: 0114 - 31 20 58 www-oucdaor-and-travelnl De ervaring leert dat in de zo mer de overlast het grootst is. Iedereen leeft meer buiten. Ei- gebeurt van alles op straat, waardoor de situatie kan esca leren. De gemeenteraad vergadert niet in de maand juli. „We moeten misschien juist dan snel ingrij pen en dan kan op die korte ter mijn niet de gemeenteraad bij elkaar komen." Het raadsvoorstel over de aan pak van overlast in de Bonedij kestraat wordt maandag in de commissie algemene bestuurlij ke aangelegenheden behandeld, aanvang 19.30 uur. door Maurits Sep GOES - Minder dieren maar een hogere prijs voor vlees. Dat is het advies van het Zeeuws ma nifest voor een gezonde land bouw en gezonde consumenten. De landbouw, de politiek, de kerken, de vakbonden en de mi lieuorganisaties in Zeeland hebben er hun handtekening onder gezet. De crisissen rond gekke-koei- enziekte (bse), hormoonschan dalen en recent mond- en klauwzeer (mkz) hebben geleid tot discussies over het welzijn van dieren in de intensieve vee houderij, maar ook over het welzijn van de vleesetende con sumenten. Dat was voor de werkgroep Landbouw en Le vensbeschouwing van DISK Zeeland reden diverse belan genorganisaties bijeen te roe pen om over een nieuw land bouwbeleid te praten. Daar is het Zeeuws Manifest uitgerold. „Wij vinden dat het landbouw beleid niet alleen financieel, economisch en technologisch bepaald moet worden, maar ook ethisch", zegt J. de Koning, se cretaris van de DISK-werk- groep. „Hoeveel dieren kun je houden? Moet je nog wel zo veel slepen met dieren? Ik zeg niet dat er nu niet goed met voedsel wordt omgegaan, maar we moe ten hier wel meer over gaan na denken." Iedereen wil verantwoord en ge zond voedsel, stelt De Koning vast.,Weldaar hangt een prijs kaartje aan. Minder dieren in de veehouderij gaat ten koste van het inkomen van de boeren. Om dat toch op niveau te houden, moeten de klanten meer voor vlees betalen." Inleveren Het is een compromis, geeft ze toe. Boeren zouden het niet ac cepteren dat alleen zij moeten inleveren. Daarom wordt ook van de burgers een bijdrage ge vraagd. De Koning: „Je kunt niet alles afwentelen op één par tij, of dat nu de boer is of de klant. We moeten samen onze door Harmen van der Werf VLISSINGEN - De redersver eniging KVNR en het ministerie van Verkeer en Waterstaat adopteren een zeevaartschool op de Filipijnen. De samenwer king heeft een tweeledig doel: het onderwijs op het door Ne derlandse reders gevraagde peil brengen en het tekort aan mari tieme officieren verkleinen. De verwachting is dat de Fili- pijnse zeevaartschool, het Palompon Institute of Techno logy, jaarlijks veertig officieren kan leveren. Dat is niet veel afgezet tegen het voorspelde te kort aan officieren, dat de ko mende drie jaar op enkele dui zenden wordt geschat. „Maar", stelt directeur P. van Agtmaal van de KVNR, „wij rekenen ook op positieve effecten op andere scholen." Het Rotterdams Scheepvaart en Transport College is ingehuurd om het lesprogramma van het Palompon Institute of Techno logy op het door de Nederlandse reders en overheid gewenste ni veau te brengen. Eén van de rederijen die via de KVNR bij het project betrokken is, is Vroon in Breskens. J. Ca- rels, hoofd bemanningszaken Aan de Gerbrandylaan te Middelburg woont een on dernemende jongeman. Speurend in eigen achtertuin en op naburige percelen schraapte hij een verzame ling bodemvondsten bij elkaar: scherfjes, botjes, heb bedingetjes en wat een eerde re bewoning nog meer heeft achtergelaten. Van zijn moeder mocht de ne genjarige Floris een hoekje van het schuurtje benutten om de collectie tentoon te stellen. Op zelfgemaakte pamfletten maakt de jongeman thans ge wag van het bestaan van zijn museum Op het raambiljet valt te le zen dat een jaarkaart extra verantwoordelijkheid nemen;." Een minder economisch, meer ethisch landbouwbeleid kan nieuwe uitbarstingen van dier ziektes voorkomen, zegt De Ko ning. „Ziektes krijgen minder kans als de veehouderij minder intensief is." Tegelijkertijd moet ook de behandeling van ziektes ethischer worden. „Niet meer dat massale doodmaken van dieren, maar selectief. Het welzijn van dieren moet preva leren." Het Zeeuws Manifest, dat aan minister Brinkhorst van Land bouw is gezonden, is een aanzet tot een discussie over een ander landbouwbeleid, benadrukt De Koning. Het zegt niet hoeveel kleiner de veehouderij moet worden en hoeveel meer de klanten voor vlees moeten gaan betalen. DEN HAAG - Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte lijke Ordening en Milieubeheer (Vrom) heeft het kabinet ge vraagd 250 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor het uitkopen van de mechanische kokkelvisserij. Het geld moet komen uit de ICES-pot, waarin miljarden guldens aan aardgasbaten zit ten. Die zullen later dit jaar of begin volgend jaar worden verdeeld. ICES staat voor Inter departementale Commissie Economische Structuurverster king. De claim van Vrom is op merkelijk, omdat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) nog bezig is met een evaluatie van het visse rijbeleid in de Waddenzee. LNV heeft altijd laten weten eerst die studie af te willen wachten, al vorens een definitief oordeel te vellen over de toekomst van de mechanische kokkelvisserij. bij Vroon, juicht de samenwer king toe. „Noorwegen en Dene marken doen dit al veel langer. Nederland is wat later op gang gekomen. Het is een hartstikke goed initiatief om ondersteu ning te geven aan die school.Het lesprogramma kan dan ook worden afgestemd op de sche pen waarmee Nederlandse re ders varen." Carels weet dat in de omgeving van de geadopteerde zeevaart school veel werkloosheid heerst. De suikerindustrie in de directe omgeving is weggeval len. Het mes snijdt aan twee kanten. „Het is pure noodzaak dat wij Filipijnse officieren aan nemen. Zoncler hen kan de Ne derlandse koopvaardijvloot en de wereldvloot niet meer va ren." Concurrentie De Filipijnen doen Nederlandse officieren geen concurrentie aan. „Nederlanders gaan voor. Dat is vastgelegd", verklaart Carels. „Het is ook in ons belang en in het belang van Nederland als distributieland van Europa. Nederlandse officieren die na zes of acht jaar stoppen met va ren, zijn nodig om logistieke functies aan de wal te vervul len." gunstig uitvalt. 'En voor groepskorting informeren aan de balie'. Kennis nemend van de aard van de verzameling wees de leerkracht van het ventje er dezer dagen op dat er voor het vinden van een skelet wel wat dieper gegraven moest worden. Dus stonden er na schooltijd vier knaapjes in de achter tuin van het museum gereed om ter plekke een puttenstel- sel te situeren. De moeder van Floris kon er nog net op tijd een stokje voor steken. Daarmee is wel een bijzonde re attractie voor Middelburg j verloren gegaan. VLISSINGEN - Het Vlissingse Badstrand is toegankelijk voor invaliden. Met de strandjutter, die uitgerust is met brede banden, kan nu sneller worden gereden dank zij het plankier over het Badstrand. De vlonders liggen tussen de glooiing bij de Nol- ledijk en die halverwege de boulevards. Gisteren werd het plankier officieel in ge bruik genomen. Het idee voor de houten vlonders kwam van de Vlissinger Jack van Gent. Hij nam afscheid van de Vlissingse Ondernemers Centrale en van de Coördina tiegroep Ondernemend Vlissingen. Het geld dat voor zijn afscheidscadeau verzameld was werd hieraan besteed. foto Lex de Meester WÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIKÊÊIÊtÊÊÊÊÊIÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊ&IVÊfll9ltÊÊlÊ9^th Marcus en Thea de.Regt sluiten vandaag hun winkel in Sint-Laurens. foto Lex de Meester door Nadia Berkelder SINT-LAURENS - Vanaf maandag moeten de inwoners van Sint-Laurens hun bood schappen buiten het dorp doen. Supermarkteigenaren Marcus en Thea de Regt hou den er mee op. Ze beginnen maandag, met pijn ,in hun hart, in een winkel in Vlissin gen. Klanten komen nog één keer langs voor een praatje en de laatste boodschappen. Op de vitrine van de vleeswa ren staan de boeketten die klanten hebben meegebracht. „Nou, dan moet je maar eens op de koffie komen", zegt een mevrouw tegen Marcus de Regt, haar mand vol bood schappen. De schappen raken langzaam leeg, de laatste arti kelen gaan in de uitverkoop. Op de deur hangt een briefje waarop staat dat de super markt in Serooskerke de boodschappendienst over neemt. De winkel was niet al leen een plek om boodschap pen te doen. „De mensen komen echt voor een praatje", vertelt De Regt. „Je kent ie dereen. Als er wat is, komen mensen langs. In Vlissingen heb je dat niet", verwacht hij. „Daar is een klant een klant. Er zijn hier mensen, die ko men twee, drie keer per dag. Als er een rij staat bij de kassa, praat iedereen met elkaar." Het is voor kleine winkels moeilijk om het hoofd boven water te houden. „Mensen die werken, doen in Middelburg boodschappen. Verder wonen er hier veel vutters en die heb ben niet zoveel nodig als een groot gezin met kinderen." De Regt voert een breed assorti ment. „Alles van groenten en brood tot drogisterij-artike len." Verder heeft hij ook een postagentschap. „Dat gaat ook dicht." Het steekt hem dat mensen het jammer vinden dat hij weg gaat, terwijl ze voor de dage lijkse dingen ergens anders naar toe gaan. „Voor een post zegel komen mensen wel langs. Je wordt toch steeds meer de kruidenier van de vergeten boodschapjes. Dat geldt niet voor iedereen, hoor. Hou me ten goede, ik heb ook veel goede klanten." De omzet liep in de loop der jaren steeds meer terug en De Regt en zijn vrouw stopten sa men meer dan honderd uur in de zaak. Hij kreeg het aanbod om in de Hercules Se gherslaan in Vlissingen een supermarkt te runnen. „We hebben er al meer over ge dacht om naar iets anders uit te kijken. Toen kwam dit en is het onverwachts toch vlug ge gaan. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ik ben nu 51, dan moet je wat. Ik ben nog te jong om te stoppen." Het echtpaar begint meteen na het week einde al in de nieuwe winkel. „Achteraf denk ik dat ik beter een weekje vakantie had kun nen nemen." De winkel in Sint-Laurens bestaat al sinds 1880. Het echtpaar De Regt nam de su permarkt 27 jaar geleden over. Zijn over-overgrootvader had een winkel en een café aan de overkant van de straat. Bij zijn vader en moeder kwamen de klanten 's avonds nog wel achterom om iets te halen. Boekjesklanten Zelf heeft De Regt nog 'boek jesklanten', mensen die de boodschappen op laten schrij ven en één keer per week afre kenen. „Datkaneigenlijkniet meer", zegt hij. „Bij de gros siers krijg je zelf ook geen kre diet meer." Bezorgen van boodschappen is ook bijna niet meer mogelijk. „Mensen vragen dan of je binnen komt en iets wil drinken. Als je ziet hoeveel tijd daar in gaat zit ten." Ze doen niets speciaals aan het afscheid. „Iedereen krijgt een hand en dan doen we de deur op slot", zegt hij nuchter. Maar toch valt het hem zichtbaar zwaar: „Ik had nooit gedacht dat het me zo veel zou doen. Vanochtend stond er een oud vrouwtje in de winkel met tranen in haar ogen. Dat is toch ontroerend, dat doet je toch wel iets." Advertentie DE,PAREL Fax: 0118-583668 F-mail: info@hofdomburg.nl Internet: www.roompot.nl Speciale aanbieding: nu van 175,- voor ƒ125,- Boekingsperiode: van 09/06 tot 28/11/2001 De zomer is weer in aantocht. Tijd om uw lichaam weer lekker te verwennen! Speciaal voor u hebben wij een uitge balanceerde beautydag samengesteld. Beautydag Cleopatra Wat kunt u verwachten: een welkomstdrankje een ontspanningsmassage van rug, nek en schouders of een mini-gezichtsbehandeling hydromassagebad; volledig instelbare waterstralen in combinatie met algen, zout, karwendel of diverse kruiden Vlbrosaun; coconvormig apparaat, dat warmte, massage, muziek en aromatherapie combineert gebruik van zonnebank of snelbruiner een uitgebalanceerde en gezonde lunch onbeperkt toegang tot de sauna-, stoom- S en bubbelbaden van het saunalandschap onbeperkt toegang tot de kuurbaden y vrij gebruik van handdoekenset en badjas. S U wordt om 09.15 uur verwacht. De behandelingen eindigen om 17.00 uur. De sauna blijft open tot 22.30 uur. Zelf meenemen: badkleding voor zwemparadijs en slippers, (sauna zonder badkleding). Let op: dinsdagavond vanaf 17.30 uur damesavond! )£TPAD kQUOÉN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 13