Verzoek om aanpak raadzaal Wrevel in de raad over overstap AOV'ers groeit PZC PZC Nepgeld in een lijstje Veere vraagt Kamer loodsplicht voorlopig niet te versoepelen Bevoorrader schepen Vlissingse haven gaat nu echt met pensioen Vrijwilligers willen dat gemeente Arnemuids stadhuis helemaal opknapt Geld voor les in allochtone cultuur niet goed gebruikt Bibliotheek Vlissingen stoot taken af Rommelmarkt Westerzicht Foto-expositie toont vergeten vluchtelingen 17 Klepperhoeve toch open Afgeven scheepsafval Fietser gewond in Schoondijke Jongen op school mishandeld Zaak brandstichter aangehouden Eén klacht over affakkelen Dow vrijdag 1 juni 2001 door Richard Hoving MIDDELBURG - De Middel burgse gemeenteraad moet meer geld uittrekken voor het stadhuismuseum in Arnemui- den. Dat vinden de vrijwilligers van het Wijkondersteunings- punt. De extra investering is no dig om de oude raadzaal op te knappen. VLISSINGEN - De Vlissingse fractie van GroenLinks vraagt meer aandacht voor het onder wijs in allochtone levende talen. Het deel dat bedoeld is voor cul tuureducatie komt in de ver drukking. Allochtone kinderen op de basi- school krijgen les in hun eigen taal en cultuur. Driekwart van het geld dat het Rijk daarvoor bestemd heeft, wordt overgeheveld naar het zo genoemde onderwijsachter standenbeleid. Vanuit dat potje komt het niet altijd terecht bij het onderwijs in allochtone le vende talen. Een deel van het bedrag zou worden aangewend om allochtonen Nederlands te leren, zei A. Soplantila van GroenLinks gisteravond in de raadsvergadering. „Het deel dat bedoeld is voor cultuureduca tie, komt daardoor niet uit de verf." Soplantila stelde dat juist dat facet bijdraagt tot integratie van allochtonen in de Neder landse samenleving. „Door de kennis van eigen taal en cultuur te verbeteren, wordt iemands identiteit ontwikkeld." Wethouder C. de Keijzer (PvdA/onderwijs) zegde toe dit najaar een discussie over dit on derwerp in de raadscommissie onderwijs te houden. Hij zal on derzoeken hoe de huidige mid delen in Vlissingen worden ge bruikt. „Want het is niet cle bedoeling dat dit geld wegvloeit naar an dere sectoren." VLISSINGEN - De Vlissingse bibliotheek moet van de ge meenteraad enkele taken afsto ten. Daardoor moet 't Spui fi nancieel weer gezond worden, 't Spui heeft een tekort opge bouwd van circa 1,3 miljoen gulden. Aan de kerntaak van de biblio theek, het uitlenen van boeken en andere media, wordt niet ge tornd. De fracties van D66 en GroenLinks stemden gister avond tegen het voorstel om an dere taken af te stotenVoor D 6 6 ging het voorstel niet ver ge noeg. D66 wil dat de biblio theek meer aanvullende dien sten loslaat. De fractie stelt voor dat 't Spui zich niet meer bezig houdt met het bestrijden van taalachterstanden. Ook moet de bibliotheek zich niet meer men gen in culturele en educatieve activiteiten. Op het gebied van informatieverzameling heeft het eveneens niets te zoeken. „Daar zijn andere instellingen voor. Ook de onderzoeksfunctie moet verdwij nen en de exploita tie van het oude bibliotheekge bouw aan de Lange Zelke is evenmin een taak die past bij een gemeentelijke bibliotheek." REDACTIE MIDDEN-ZEELAND Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redwalch@pzc.nl A. A. van der Sluis (chef) N. F. C. Berkelder R. H. Hoving E. L. Ramakers M. J. van den Broek K. L. de Vries (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Eerder deze week werd bekend dat het voormalige gemeente huis aan de Langstraat een mu seum wordt. Met uitzondering van de oude raadzaal die dienst doet als trouwzaal, wordt het gebouw verbouwd. De plannen werden gisteren toegelicht op een persconferentie. L. Theune van het Wijkonder- steuningspunt greep de bijeen komst in het Middelburgse stadhuis aan om wethouder R. Visser (AOV/Unie55+, cultuur) op andere gedachten te brengen. Volgens Theune heeft de raad zaal een opknapbeurt nodig. De bijzondere schilderijencollectie in de zaal verdient dat ook, ver volgde hij. „Niemand hangt zijn schilderij- VLISSINGEN - Op de nationale kinderspeeldag, woensdag 20 juni, wordt in de Vlissingse wijk Westerzicht een grote rommel markt gehouden. De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor het Vlissingse dierenasiel. De kinderspeeldag is een initia tief van verkeersveiligheidsor ganisatie 3V0. Er is een optre den van theatergroep Jazooo en de muziek wordt verzorgd door Kojak. Voor de kinderen zijn er talloze spelletjes en een groot springkussen. De straat is tus sen 13.00 en 17.30 uur het do mein van de kinderen. Wethou der L. Poppe-de Looff opent de kinderspeeldag om 13.00 uur. door Ellen De Vriend VLISSINGEN - Freek Heyman is blij dat het voorbij is; hij heeft het na vijftig jaar wel gehad. Hoewel buurtsuper Heyman's Zelfbediening in de Gravestraat per 1 januari 1999 de deuren sloot, bleven Freek en zijn vrouw Gerry de schepen in de binnenhaven bevoorraden. Zij droegen dit werk aan melkman Simon Kleinman over. Vanaf 1951 staat Heyman al in de winkel. De afgelopen twee jaar bevoorraadde hij de vis sersschepen, de Frans Naere- bout van het Loodswezen en de en toch in een schuurtje?" Dat de gemeente het stadhuis tot een museum maakt, juichen de vrij willigers toe.,Maar het verdriet mij dat u de mogelijkheid laat liggen alles in één keer aan te pakken", aldus Theune. Wethouder Visser gaf niet toe. „Het voorstel van het college is u bekend." B en W willen 323.000 gulden investeren in het oude gemeentehuis. Ruim twee ton is bedoeld voor de verbou wing en de installatie van een invalidenlift. Renovatie van de raadzaal kost 150.000 gulden extra. B en W verwachten dat het museumbestuur deze inves tering met behulp van sponsors kan opbrengen. Het pleidooi van de vrijwilligers door Richard Hoving MIDDELBURG - Het onbegrip over de overstap van de fractie van de AOV/Unie55+ naar de WD neemt toe in de Middel burgse gemeenteraad. SGP en PvdA eisen een verklaring van wethouder R. Visser in de ko mende raadsvergadering. Leef baar Middelburg stelde eerder al schriftelijke vragen. schepen van het bergingsbedrijf Van den Akker nog. „Dat bete kende nog bijna dag en nacht bezig zijn. Mijn vrouw stond in de vroege ochtenduren al sta pels vleeswaren te snijden en te verpakken om de bemanningen zo vers mogelijke producten mee te geven. Zelf bracht ik alle proviand op de gekste tijden naar de bergingsschepen die met spoed naar een karwei moesten. Ik ben blij dat we nu eindelijk kunnen genieten van onze vrije tijd." Heyman vond in melkman Si mon Kleinman (41) een opvol ger. Kleinman heeft met zijn vrouw een paar weken met de is niet kansloos. De gemeente raad heeft later deze maand het laatste woord over de investe ring in het stadhuis. Oranjehuis Op de persconferentie werd een overzicht gegeven van de inde ling van het nieuwe museum. Het Wijkondersteuningspunt komt op de begane grond op de plaats van de afdeling burger zaken, die verdwijnt uit het Ar- nemuidse gemeentehuis. De voormalige burgemeesterska mer wordt ingericht als kantoor voor de wijkagent. Het museum komt om de eerste verdieping. In de raadzaal wordt de relatie van Arnemuiden met het Oran jehuis verbeeld aan de hand van Visser en fractiegenoot B. Wild lieten zich vorige week op de groslijst van de WD zetten voor de verkiezingen van maart vol gend jaar. Op een ledenvergade ring van de liberalen maakte Visser bekend dat hij sinds be gin dit jaar lid is van de VVD. Wild meldde zich in 1999 al aan. SGP-fractievoorzitter C. Dek ker vindt de opstelling van Vis ser en Wild ongeloofwaardig. familie Heyman meegelopen. Hij wil het bevoorraden van de schepen voortzetten zoals zijn voorgangers het hebben opge zet. „Dat probeer ik althans, want ik moet ook nog met mijn melkkar langs de huizen. Mijn melkklanten mogen niet onder de uitbreiding gaan lijden." Om de werkdruk op te vangen heeft de melkman voor een paar uur per week een assistent aan genomen. Op vrijdag haalt hij de boodschappenlijsten bij de vissersschepen op en bevoor raadt hen nog dezelfde dag of zaterdags. Op maandag worden de bergers van de nodige voor raad voorzien. portretten van Willem van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik. In de overige ruimten die nu nog leeg staan, wordt de geschiede nis van het dorp uit de doeken gedaan. Een zeshoekige maquette van het oude Arnemuiden moet de blikvanger worden. Op de eerste verdieping wordt ook ruim aan dacht besteed aan het visserij verleden. In een grote expositie ruimte zijn scheepsmodellen en een diorama van de haven te zien. Tentoonstelling Rond de laatste ambachtsheer van Kleverskerke, M. van Vol lenhoven, wordt een bescheiden Een paar dagen geleden heeft hij de wethouder gevraagd of hij een verklaring wilde afleggen aan de gemeenteraad. Visser weigerde dat. Om alsnog duide lijkheid te krijgen komt de SGP met schriftelijke vragen die in de raadsvergadering van 25 juni beantwoord moeten worden. Volgens Dekker is het niet fat soenlijk van Visser en Wild om zich uit te geven voor leden van de fractie van de AOV/Unie 55+ terwijl ze lid zijn van de WD. PvdA-fractievoorzitter B. de Reu heeft geen goed woord over voor de handelwijze van de twee ouderen vertegen woordigers „Visser belazert de boel." Vol gens De Reu is Visser door de ge meenteraad in het college van B en W gekozen als lid van de AOV/Unie55+. „Nu blijkt dat er een tweede WD-wethouder in het college zit. Dat is de firma list en bedrog." Als Visser tij dens de raadsvergadering niet met een afdoende verklaring komt dienen SGP en PvdA een motie van wantrouwen in. CD A-fractievoorzitter S. Buis man begrijpt weinig van het op treden van Visser en Wild, maar vindt dat geen reden voor een motie van wantrouwen. „Het wordt op deze manier natuur lijk een rommeltje voor de kie zer." De mededeling van Visser dat de fractie van de AOV/Unie 55+ tot de verkiezingen blijft permanente tentoonstelling in gericht. Met enige regelmaat moeten in het museum wissel exposities worden gehouden. Het museumbestuur denkt aan het tonen van oude ansichten, foto's, klederdrachten en siera den. Het museum dat van juni tot en met september van half twee tot half vijf en op verzoek open is, rekent op minimaal dui zend bezoekers. Het Wijkondersteuningspunt verhuist op 1 juli van het voor malige politiebureau aan de Korenbloemlaan naar het stad huis. De verbouwing van het museum begint voor het eind van het jaar. In april 2002 moet het ge bouw klaar zijn. bestaan, is voor Buisman vol doende. „De WD moet zelf maar uitmaken of leden van twee partijen lid kunnen zijn." Visser zegt dat zijn fractiege noot Wild en hij 'volkomen juist hebben gehandeld'. „De fractie wordt niet opgeheven. In onze verklaring staat dan ook met hoofdletters dat we 'uiteraard' tot aan de verkiezingen lid blij ven van de fractie van de AOV/ Unie55+." Met een motie van wantrouwen van de oppositiepartijen is de wethouder niet gelukkig. „Ik vind het heel vervelend als de zuiverheid van mijn beweegre denen in twijfel worden getrok ken." Visser en Wild sluiten zich vol gend jaar aan bij de WD omdat de landelijke ouderenpartijen niet tot de oprichting van één partij konden komen. Het op richten van een nieuwe lokale partij naast Leefbaar Middel burg mislukte. Landelijk AOV-voorzitter C. de Groot maakt de Middelburgse ouderenpartij geen verwijten. Volgens haar hebben beide ver tegenwoordigers zich solidair verklaard met de AOV en Unie55+ tot aan de verkiezin gen. Dat de deelname van de ou derenpartij aan de raadsverkie zingen van volgend jaar gevaar loopt door het vertrek van Vis ser en Wild vindt ze 'jammer'. door Harmen van der Werf DEN HAAG - De gemeente Vee- re heeft in navolging van onder meer de gemeente Oostburg de Tweede Kamer in een brief ge vraagd de loodsplicht voor schepen op de Westerschelde voorlopig niet te versoepelen. Volgens het gemeentebestuur van Veere zijn de gevolgen van een versoepeling van de loods plicht niet te overzien. Zeker niet als de grens voor loods plicht wordt opgetrokken van 65 naar 90 meter, want de onbe- loodste scheepvaart neemt dan toe tot ruim 30 procent. Veere erkent dat er de laatste ja ren weinig ongelukken op de Westerschelde zijn gebeurd, maar dat kan, aldus de gemeen te, geen reden zijn om de regels vervolgens aan te passen. Dat is, vindt het gemeentebestuur, pas aan de orde als de risico's van het scheepvaartverkeer zover zijn teruggedrongen dat er bij een ongeval geen slachtoffers meer op het land kunnen vallen. Die kans is momenteel wel aan wezig. Voor alles vreest Veere echter dat een calamiteit tot aantas ting van de stranden leidt. Als die dicht moeten, zal de econo mische ontwikkeling van de ge meente aanzienlijk stagneren, schrijft het gemeentebestuur. De verantwoordelijkheid daar voor legt Veere op het bordje van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ter ondersteuning van haar be toog heeft de gemeente Veere aan de Tweede Kamer twee brieven meegestuurd van de Vlaamse Beroepsvereniging van Loodsen en het Nederlands Loodswezen. Volgens de Vlaamse loodsen is er door de overheid op geen enkele manier aangetoond dat de veiligheid op de Westerschelde gegarandeerd blijft, indien de loodsplicht wordt versoepeld. Op basis van een onderzoeksrapport naar ex terne veiligheid in het kader van de langetermijnvisie Wester schelde concluderen zij dat de risico's zelfs met 12 tot 40 pro cent toenemen. Gesprek Pas na de zomervakantie zal de Tweede Kamer met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat opnieuw over het loodswezen praten. In het verle den heeft een Kamermeerder heid zich nooit tegen een versoe peling van de loodsplicht verzet. PvdA-Kamerlid W. Herrebrugh ziet daar op basis van de brieven van Oostburg en Veere ook nu geen reden toe. „De navigatie- en communicatieapparatuur op schepen is dusdanig verbeterd dat de loodsplicht wel aange past kan worden", oordeelt hij. „Ik kan alleen niet beoordelen of de grens bij 80 of 90 meter moeten worden gelegd. Dat hangt af van plaatselijke om standigheden." Dat er toch zo veel verzet is van Zeeuwse gemeenten, is volgens hem ingegeven door de loodsen- organisaties. „Die vrezen na tuurlijk marktaandeel te verlie zen." De gemeente Veere kijkt daar anders tegenaan. Versoepeling van de loodsplicht bespaart re ders geld. „Veiligheid van bur gers dient echter voor het eco nomisch gewin van reders en havens te gaan", vindt het ge meentebestuur. ZIERIKZEE - Vermoeide men sen sjouwend met hun schamele bezittingen, magere mensen wachtend op hun voedselrant soen, angstige kinderen die troost zoeken bij elkaar. Ze vor men de hoofdpersonen van de fototentoonstelling die tot en met vrijdag 22 juni te zien is in bibliotheek De Stolpe in Zierik- zee. De Stichting Vluchtelingen Werk Schouwen-Duiveland wil op deze wijze aandacht beste den aan het feit dat vijftig jaar geleden het Vluchtelingenver drag van de Verenigde Naties werd ondertekend. Tien Nederlandse fotografen brachten op verzoek van de lan delijke Stichting Vluchtelingen de zogenoemde 'vergeten vluch telingen' in beeld. Conflicten die al jaren duren, zoals in Bir ma, Soedan en Angola, krijgen niet meer dagelijks aandacht. De vluchtelingen evenmin. De stichting wil de vergeten vluch telingen in de schijnwerpers zetten met deze fototentoon stelling. De fototentoonstelling in De Stolpe is tot en met 22 juni te bekijken tijdens de ope ningsuren van de bibliotheek. De ontwerpen voor waardepapieren die scholieren maakten, zijn te zien in De Drukkery. door Miriam van den Broek MIDDELBURG - Postzegels, bankbil jetten, bankpasjes, telefoonkaarten en toegangskaarten. Ruim tweehonderd scholieren van ze ven Walcherse middelbare scholen maakten de voorbije weken ontwerpen voor deze 'waardepapieren'. De kunst werken worden de komende weken ten toongesteld in De Drukkery in Middel burg. Daar werd gisteren de expositie officieel geopend Scholieren van de Christelijke Scho lengemeenschap Walcheren, Nehalen- nia, Scheldemond en de Toorenvliedt- school deden mee aan het project van de Stichting Teeken Akademie Middel burg. Elk jaar schrijft de academie een tekenopdracht uit dat door tekendo centen van de betrokken scholen wordt begeleid. De opdracht voor dit jaar luidde 'Ontwerpen van Waarde' en ver wijst naar de komst van de Euro. Dat waardepapieren zich lenen voor al le mogelijke onderwerpen en ontwer pen is op de expositie goed zichtbaar. Motieven die kenbaar zijn voor de jaren dertig en zestig versieren de bovenkant foto Lex de Meester van postzegels. Maar ook bootjes, tul pen en fantasiepoppetjes vrolijken de zegel op. Sommige klassen maakten zelfs complete series postzegels met de zelfde thema's. Artistieke skatefanaten lieten zich inspireren door het skate- complex Meker in Middelburg. Zij ont wierpen een toegangskaart voor de hal. De expositie is nog te bezichtigen tot en met 27 juni. MIDDELBURG - Kinderboerderij De Klepperhoeve in Mid delburg gaat morgen toch weer open voor publiek. Eerder werd bekend gemaakt dat de kinderboerderij tot zeker eind juni dicht zou blijven in verband met mond- en klauwzeer. Maar woensdagavond maakte het ministerie van Landbouw bekend dat ook de kinderboerderijen de deuren weer mogen openen. De Klepperhoeve opent morgen met schaapscheren. Door de korte voorbereidingstijd wordt het niet zo'n groot schaapscheerfeest als voorgaande jaren, maar de dieren wor den wel van hun wintervacht ontdaan. De kinderboerderij is geopend van half twee tot vijf uur. Het scheren gebeurt tussen half twee en drie uur. DEN HAAG - Nederland zal niet eerder dan noodzakelijk een Europese richtlijn invoeren voor de verplichte afgifte van scheepsafval, dus niet voor 28 december 2002. Een woord voerster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft dit gisteren meegedeeld. De kosten van de afvalverwijdering worden vanaf die tijd ook bij het havengeld verrekend. Het afgeven van afval kost dan niet meer iets extra's. Nu moeten de scheepseigenaren nog apart betalen voor afvalverwijde ring. Dat stimuleert het afgeven niet. SCHOONDIJKE - Een fietser (27) is gistermiddaggewond ge raakt bij een aanrijding met een auto. Een 23-jarige automo bilist uit de gemeente Oostburg verleende op de kruising met de Kerkelaan geen voorrang aan de van rechts komende fiet ser. De fietser raakte gewond. TERNEUZEN - In een school in Terneuzen is gisteren een vijftienjarige jongen uit die plaats mishandeld door een me descholier. Naar aanleiding van een woordenwisseling kreeg hij een klap op zijn kin. De slag kwam zo hard aan dat de jon gen zich onder behandeling van een kaakchirurg moest stel len omdat enkele tanden verschoven waren. De jongen heeft aangifte gedaan bij de politie. MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft gisteren de strafzaak tegen een 21-jarige man uit Vlissingen voor on bepaalde tijd aangehouden. De verdachte wordt eerst psy chologisch en psychiatrisch onderzocht.De Vlissinger wordt verweten 30 juli vorig jaar betrokken te zijn geweest bij het gooien van een molotovcocktail onder het politiebureau aan de Vrijlandstraat in Middelburg. Een tasjesroof in Vlissingen op 13 november vorig jaar werd door verdachte toegegeven. TERNEUZEN - Het stilleggen van de naftakraker LHC 1 bij Dow Chemical in Terneuzen heeft geleid tot één klacht over overlast. De onderbreking in het productieproces bij de kra- ker ging gepaard met affakkelen van restproducten en dat veroorzaakte geluid en roetvorming. Eén omwonende had daar daadwerkelijk last van. De onderhouds- en modernise ringswerkzaamheden aan de fabriek zijn nagenoeg afgerond en vanaf vandaag wordt begonnen met het opnieuw opstarten van de LHC 1. Dow waarschuwt dat ook bij dit karwei de fakkel flink tekeer kan gaan. Het opstarten van de fabriek zal vermoedelijk het hele weekend duren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2001 | | pagina 17